Khutbe Ke Dauran Namaaz Parna Mana Hai

Masail-E-Jumma

Agar Koi Shakhs Iss Halat
Me Aaye Ke Imam Khutba
Deraha Ho, Toh Usko
Chaiye Ke Woh Chup Chap
Baith Jaye Aur Koi Namaz
Na Padhe Yeh Maslak Imam
E Azam Abu Haneefa Aur
Imam E Madina Malik Bin
Anas Rahima Hullah Ka
Hai..

Aur Imam E Makkah Shafii
Rah Aur Imam E Ahle
Sunnat Ahmed Bin Hanbal
Rahima Hullah Ke Nazdeek
MUSTAHAB Hai Ke Jo
Shakhs Jumma Ke Khutbe
Ke Dauran Masjid Me Aaye
Aur Tahiyyatul Masjid Ki 2
Rakat Namaz Ada Kare..
(Sharh Sahih Muslim Lil
Imam Nawawi Jild 1 Safa
287,288)

Aur Hum Ahle Sunnat Wal
Jammat Ahnaf Khutbey Ke
Dauran Har Shakhs Ko
Chahe Vo Pehle Aaye Ya
Baadme Aaye Usko Chup
Baithneka Hukam Dete Hain
Aur Usko Koi Namaaz Nahi
Padhna Chaiye..

Iss Masle Pe Hum Quran Se
Dalail Denge, Ahadees E
Sahiha Marfooan Se, Aasar
E Sahaba Raziallahu talla
Aur Tabain Tabe Tabain Ke
Aqwal Bhi Pesh Karenge
Insha Allah…

QURAN-E-PAK KA HUKAM
*Allah Rabbul Izzat
Farmatey Hain Suratul
Aaraf Ayat No. 204 Me..
“Jab Quran Padha Jaye To
Uski Taraf Kaan Lagao Aur
Khamosh Ho Takke Tumpe
Rahem Kiya Jaye”
Mautabaar Tafsir Is Ayat
Ke Shaan E Nuzul Me..
* Imam Tabrani Rah
Farmatey Hain “Yeh Ayat
Namaaz, Jumma Aur Eidain
Ke Khutba Ke Liye Bhi Nazil
Hui Hai..
Nez Likhtey He Yehi Deegar
Sahaba Raz Se Bhi Manqool
Hai Jaise Ibn Masud R.z Aur
Tabain Mese Imam Abu
Hanifa,Imam Zuhri, Zaid
Bin Musaib,Hasan Basri,
Ubaid , Ata Bin Rawa, Imam
Zahak, Ibrahim Nakhai,
Qatada Aur Sadai Rahima
Hullah Se..
(TAFSIR TABRANI SURE
AARAF AYAT 204 KE BAYAN
ME)

* Imam Tabari Rah Likhte
Hain Yeh Ayat Ka Shaan E
Nuzul Isbareme Warid Hua
Hai Ke Jab Khateeb Khutba
Dera Ho To Logo Ko
Khamoshi Ikhtiyaar Karni
Chaiye..
(TAFSIR TABARI JILD 9
SAFA 162,164)

* Imam Ibn Kasir Rah Is
Ayat Ke Tafsir Me Hz.
Mujahid, Ibn Juraij Aur
Saeed Ibnul Musaiyab Rah
Ka Qaul Naqal Karte He, Ke
Yeh Teeno Farmatey Hai Ke
Yeh Aayat E Karima
“KHUTBA” Aur Namaz Ke
Mutaliq Nazil Hui..
(TAFSIR IBN KASEER JILD
1 SAFA 281)

Tambeeh- Toh Hamko Pata
Chala Ke Upar Ke Ayat Se
Ke Quran Padhnese Humko
Khamosi Se Aur Kaan Laga
Kar Sunna Chiye Aur Kyuki
Tafsir Me Warid Hua Ke
Khutba Ke Liye Bhi Yehi
Hukam He Kyuki Khutba Me
Bhi Quran Padha Jata He
Aur Yeh Rasulullah S.a.w Se
Sabit Hai.
+ Rasulullah S.a.w Khutbey
me Quran Majeed Padhtey
(SAHIH MUSLIM KITABUL
JUMA#866)
Lehaza Sabit Hua Ke
Dauran E Khutba Koi Shour
Na Kare, Nahe Namaz
Padhe Ya Koi Baat Kare..
Ab Chaltey He Rasulullah
S.a.w Ke Farman Ke Taraf..

# HADEES -E-RASULULLAH
SALALALAHU ALAIHE
WASALAM

1) Abdullah Bin Umar R.z
Riwayat Karte He Ke
Unhone Aap S.a.w Se Suna
“Ke Jab Koi Shakhs Iss
Halat Me Aaye Ke Imam
Member Par Khutba Deraha
Ho To Jab Tak Khutba
Khatam Na Hojaye, Woh Koi
Namaz Na Padhe Na He Kisi
Se Guftagu Kare.
(MAJMUA AZ ZAWAID JILD
2, SAFA 184)
*Riwayat Hasan Darje Ki
Hai Kyuki Isme Ek Ravi
Ayyub Ibnul Nahik Hai
Jispar Jirah Bhi Hain Aur
Taadeel Bhi Lehaza Yeh
Hadees Ke Shuwaid Maujud
Hain Jo Niche Ayenge Jisse
Hadis Hasan Darjeh Tak
Pahuchti Hai..

2) Abdullah Ibn Umar R.z
Se Riwayat Hai Ke
Rasulullah S.a.w Ne
Farmaya Jo Shakhs Juma
Ke Namaz Ke Liye Masjid
Aye Aur Imam Khutba
Derha Ho Toh Usko Chaiye
Ke Wo Baith Jaye Aur
Khutba Ko Dhayan Se Sune
Aur Koi Namaz Na Padhe.
(MUSNAD AHMAD JILD 5
SAFA 75)

3) Rasulullah S.a.w Ne
Farmaya “jo shakhs is
halat me masjid me aye ke
imam member par tashrif
farma ho (khutba ke liye)
to vo koi namaz na padhe
na hi baat kare yahan tak
imam (khutba) mukammal na
karle.
(TABRANI KITABUL JUMA )

4) Abu Az Zahiriya Rah Se
Riwayat Hai ,Abdullah Bin
Busr Raz Ke Sath Baitha
Huwa Tha Ke Unhone
Farmaya ” ek shakhs logo
ka kandha ke beech se
uchalta hua aya aur
Rasulullah s.a.w ne
Farmaya- “Baith Jao Tum
Logo Me Rukawat (disturb)
Kar Rahe Ho.
(SUNAN NASAI KITABUL
JUMA JILD 2 #1400,
DARUSSALAM PUBLICATION
NE HADIS KO SAHI LIKHA,
ARBI KITAB ME HADIS NO
#1410, ABI DAWOOD
KITABUL JUMA)
+ Is Hadis Se Bhi Pata
Chala Ke Rasulullah S.a.w
ne us shakhs ko baith
janeka hukam diya na ke
namaz padhneka..

5) Jabir Bin Abdullah R.z Se
Riwayat Hai Ke Ek Martaba
Rasulullah S.a.w Member
Par Tasrif Laaye Aur
Farmaya “BAITH JAO”
Hz. Abdullah Bin Masud R.z
Jo Masjid Me Abi Abhi
Tasrif Larahe the Wo
Masjid Ke Darwaze Pe He
Baith Gaye. Jab Rasulullah
S.a.w Ne Unki Taraf Dekha
Toh Farmaya Aye Abdullah
Bin Masud Aage Aa Jao.
(SUNAN ABI DAWOOD #
156)

+ Idhar Bhi Rasulullah s.a.w
ne huqam nai diya ke
namaz padho.
6) Faristey Bhi Apne
Register Band Karke,
Khutba Ko Tawajjuh Se
Khutba Sunneke Qail Hain..
(SAHIH BUKHARI JILD 1
SAFA 127, KITABUL JUMMA
BABUL ISTIMAA ILAL
KHUTBA #929, 3211, SAHI
MUSLIM KITABUL JUMA
JILD 1 SAFA 281, #850,
SUNAN NASAI KITABUL
JUMA #1386,1387,1389)

7) Rasulullah s.a.w ka
irshad E Mubarak Hai Jo
Shakhs Khutba Shuru Hone
Ke Baad HARKAT KARE, YA
PEHLU BADALTA HAI VO
LAGHU(bekar) AMAL HAI…
(MUSNAD AHMAD KITABUL
JUMA, TABRANI)
+Jahan harkat karna aur
pehlu badalna bhi bekar
amal he to namaz ki koi
gunjais nai

8) Hz. Abu Hurairah R.z
Riwayat Karte He Ke
Rasulullah S.a.w Ne
Farmaya Jumma Ke Khutbe
Me Jab Tu Apne Paas
Baithne Walo(nasihat ke
taur par) Kahe “CHUP
RAHO” To Beshaq! Beshaq!
Tune bhi Bekar Kam kiya
(SAHI BUKHARI KITABUL
JUMA #934, SAHI MUSLIM
KITABUL JUMA #851)

# SAHABA RAZ KA QAUL YA
AMAL MUBARAKA

1) Imam Nawawi Rah, Qazi
Ayaz Maliki Rah Ke Hawale
Se Likhtey He Ke Khutba Ke
Dauran Koi Namaz Na
Padhe Yeh Maslak Hz.
UMAR, USMAN-E-GHANI,
ALI BIN ABI TALIB,
ABDULLAH BIN ABBAS R.Z
KA BHI HAI..
(SHARH SAHI MUSLIM JILD
1 SAFA 287 BAHAWALA
MUSANNAF IBN ABI
SHAIBA JILD 2 SAFA 20)

2) Ek Martaba Hz. Umar
R.z Khutba Derahe The Uss
Waqt Hz Usman E Ghani R.z
Masjid Me Tasrif Laaye
Umar R.z Ne Unko Jumma
Ke Gusal Na Karne Ke
Mutalik Sawal Kiya Magar
Unko Koi Namaz Padhneka
Hukam Na Diya
(SAHI MUSLIM KITABUL
JUMA JILD 1 SAFA 280)

3) Hz. Abdullah bin Abbas
R.z Aur Hz. Abdullah Bin
Umar R.z Me Marvi He Ke
Ye Dono Ashaab E Rasul
S.a.w nakush Hote Dauran
E Khutba Koi Namaz Padhta
Ya Koi Baat Karta
(MUSANIFF IBN ABI
SHAIBA JILD 2 SAFA 124)

4) Abdullah Bin Umar R.z
juma ke din namazo me
masgul rehtey yaha tak ke
jab imam member pe ajata
to apni namaz se ruk jate.
(MUSANAF IBN ABI SHAIBA
JILD 2 SAFA 124)

# TABAIN AUR TABE-
TABAIR RAH KA AMAL AUR
QAUL

1) Imam Malik, Imam Lais,
Imam Abu Haneefa, Imam
Sufyan Sauri, Imam Ibn
Sireen Rahima Hullah Ka
Maslak Tha Ke Koi Namaz
Nahi Khutba Ke Dauran Kisi
Bhi Halat Me..
(MUSANAF IBN ABI SHAIBA
JILD 2 SAFA 20, SHARH
SAHI MUSLIM JILD 1 SAFA
287,288)

2) Hz. Khalid al-Hazza Rah
Se Riwayat Hai Ke Abu
Qilaba Rah Jab Imam
Khutba Deraha tha to
Tasrif laye aur Unhone
Namaz nahi padhi bulkey
baith gaye.
(SHARAH MA’ANI ALASAAR
JILD 1 SAFA 369)

3) Abu Malik Qurazi Rah
Farmatey Hain Imam Ka
Member Par Baith Jana Yeh
Isbaat Ka Ishara Hai Ke Ab
Koi Namaz Nahi Aur Uska
Khutba Dena Ishara Hai Ke
Ab Koi Baat Na Kare
(SHARAH MANIALASAAR
JILD 1 SAFA 370)

4) Hz. Mujahid Rah Se
Marvi Hai Ke, Vo Sakat
Napasand Karte Us Shakhs
Ko Jo Imam Ke Khutbe Ke
Dauran Namaz Padhta.
(SHARAH MA’ANIAL ASAAR
JILD 1 SAFA 370)

5) Allama Shawkani Rah
Farmate Hain Ke Issi Tarah
Zainul din Iraaqi Rah Se
Marvi He Ke Khutba Ke
Dauran Namaz Na Padhne
Walo Mese Muhammad bin
Sirin, Qazi Shuraih ,
Ibrahim Naqai, Qatada Aur
Imam Zuhri Rahima Hullah
Hain.
(NEIL UL AUSAAR)

6) Khutba Ke Dauran Koi
Namaz Nai Isko Ikhtiyar
Kiya Hai Ibn Musaib,
Mujahid , Ata Bin Rawa,
Aur Urwa Bin Zubair
Rahimahullah.
(MUSANAFF IBN SHAIBA
JILD 2 SAFA 20)
Tambeeh- Upar Ke Jitne
Bhi Tabain Guzre Ya Tabe
Tabain Guzre Vo Sabke Sab
Ya Toh Bukhari Ke Ravi
Hain Ya Toh Kuch Muslim Ke
Rijaal Mese Hain..

# GHAIR MUQALLIDEEN KE
DALAIL KI WAZAHAT

*Ghair Muqalid Dalil Ke
Taur Pe Pesh Kartey Ke
Aap S.a.w Ne Hazrat Sulaik
raz ko huqam diya ke 2
rakat muktasar ada karlo
dauran e khutba jab vo
aaye..

JAWAB–
* Allah Ke Rasul S.a.w Ne
hz. Sulaik raz ko yeh huqam
isliye diya ke Sahaba jaan
sake ke hz sulaik gareeb he
aur unko kuch khairat
desake aur jab tak Hazraat
sulaik r.z ne namaz padh na
li tab tak aap s.a.w ne
khutba roke rakha aur
Imam Nasai Ne Iss Kisse Ko
Pura Naqal Kiya Hai Vo Bhi
Baab Ka Naam Kuch Yun
Diya “KHUTBA SE PEHLE
NAMAZ KE BAREME” yani
hazrat. Sulaik raz dauran E
Khutba Nahi Aaye The
Bulke Khutba Shuru Honese
Pehle Masjid Me Tasriff
laye.. Lehaza puri hadis
mulaiza karein..

1) Ayaz bin abdullah rah se
riwayat he ke Abu Saeed
Khudri Ko Farmatey huye
Suna Ke Ek Shakhs Masjid
Me Jumma Ke Din Bohot
Gareebi Ke Halat Me Aye
Jab Aap S.a.w Khutba
Derhe The.. Aap S.a.w Ne
Farmaya Kya Tumne Namaz
padha Hai? Usne kaha Nahi
Phir Aap S.a.w ne farmaya
to phir 2 rakat padho aur
aap s.a.w ne sahaba raz se
farmaya ke iske liye sadqa
karo logo ne kapde diye..
Isi tarah Agle juma me bhi
qissa pesh aya..
(SUNAN NASAI KITABUL
JUMA JILD 2 #1409, DARJA
SAHIH DARUSSALAM
PUBLICATION, ARBI HADIS
NO #1419, SUNAN TIRMIZI
JILD 1 SAFA 93 ME VO
SHAKHS HAZRAT SULAIK
RAZ THE WARID HUWA)

2) Rasoolullah S.a.w ne
Apne Khutba Ko Rok Diya
Tha Jab Tak Hazrat Sulaik
R.z Ne Namaz Na Padh Li,
Phir Aap S.a.w Ne Khutba
Shuru Kiya
(MUSANNIF IBN ABI
SHAIBA JILD 2 SAFA 20)
Tambeeh- Lehaza Pata
Chala Ke Aap S.a.w Ne
Khutba Rok Diya Tha Jab
Tak Hz. Sulaik R.z Ne 2
Rakat Namaz Na Padhli..
Lehaza gair Muqalideen Bi
Aap s.a.w ke amal ko kyu
nai apnatey har kisi ke
aane par khutba rok dein ..

AITERAAZ 2–
Ghair Muqalideen Kehtey
Hain Bukhari Wagairah Me
marfuan hukam he 2 rakat
padhneka ka ..

JAWAB–
Aap s.a.w se khutba ke
dauran namaz padhneki ki
nafi bhi maujud he jo upar
guzarchuki he unka kya!
Bulke Aap S.a.w Khutba Rok
Lete Jab Tak Sahaba
Namaz Na Padhlete Kya
Aisa Gair Muqallideen Ke
Masjido Me Hota Hai??

Dekhte Hai Aap S.a.w
Khutba Kab Tak Rok Lete
The??

1) Rasulullah s.a.w jab apne
sahaba ko 2 rakat namaz
ka huqam dete to “APNE
KHUTBE KO ROK LETE
YAHA TAK KE SAHABA
APNE 2 RAKATO SE FARIG
NA HOJATE”
(MUSANNAF IBN ABI
SHAIBA JILD 2 SAFA 110)

2) Hz. Anas R.z Se Riwayat
Hai Ke Qabila Qais Ka Ek
Shaks Masjid Me Tasrif
Laya Jab Rasulullah S.a.w
Khutba Derahe The Tab
Rasulullah s.a.w ne usko
hukam diya ke utho aur 2
rakat padho. AAP S.A.W NE
APNA KHUTBA ROK DIYA
YAHAN TAK KE USS
SHAKHS NE APNI NAMAZ
MUKAMMAL NA KARLI
(SUNAN DAR QUTNI JILD 2
SAFA 15, KITAB AL JUMA)

INTAMAM DALIL SE YEH
PATA CHALE KE DAURAN E
KHUTBA KOI NAMAZ NAHI
AUR JAB KOI NAMAZ
PADHTA TO AAP S.A.W
APNI KHUTBA KO ROK LIYA
KARTE BAAD ME AAP S.A.W
NAMAZ SE BHI MANA
FARMA DIYA KHUTBA KE
DAURAN AUR ISSI LIYE
KHULFA E RASHIDEEN
MESE 3 KHULFA AUR
MASHUR SAHABA AUR
TABAIN KHUTBE KE
DAURAN KOI NAMAZ KO
NAPASAND FARMATE
QAULAN YA FAILAN..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s