Rasool Ullah Salalallahu Alaihi Wasallam Ne Ruku Se Pehle Aur Ruku Ke Baad Rafulyadain Karna Chord Diye The

Jaisa ke aap logo ko pata hoga
ke gair muqallideen hazrat
rafulyadain ko sabit karne me
Hazrat Abdullah Bin Umar raz ki hadees
pehle pesh karte hain sahihain
se magar khud hazrat ibn
umar ka fatwa kya he in gair
muqallido ko nahi pata lehaza
me fatwa unke islah ke liye
pesh kardu ke kyu yeh ahnaf
ke ulama e kiram nasik wa
mansook ko mante huye itteba
e rasool kartey he..

IMAM MUHAMMAD IBN HARIS
AL KHUSHANI RAHIMAHULLAH
MUTTAFAFI SAN 361 HIJRI NE
EK KITAB KI TARTIB KI JISKA
NAAM HAI AKHBARUL
FUQAHA WAL MUHADDISEEN
JISME UNHONE APNI SANAD
SE ABDULLAH IBNE UMAR
R.Z KA QAUL E SAHIH LIKHA
HAI..

SANAD
Imam Muhammad Bin Haris Al Khushani-Usman Bin Muhammad- Ubaid Ullah Bin Yahya- Usman Bin Sawada Bin Abbad- Hafs Bin Maysara- Zaid Bin Aslam- Abdullah Bin Umar Raz..

MATAN
Hazrat Abdullah Bin
Umar
Raz. Farmaate Hai ke Hum
Sahaba Rdh. Makkah
Mukkaramah me Aap SAW ke
Saat Shuru Namaz me Namaz
ke Andar Ruku ke Waqt
Rafedain Kiya Karte The , Pas
Jab Nabi e Karim SAW ne
Madina Munawwara ki Taraf
Hijrat Farmaayi Toh Namaz ke
Andar Ruku Wala Rafedain
Tark Farmaadiya aur Sirf
Shuru Namaz Wala Rafedain
par Saabit Qadam Rahe..
(Akhbaar ul Fuqaha Wal
Muhaddiseen : 213,
Iss Riwayat Ko Shaikh Abu Shoaib Rah Ne Sahih Kaha)

Scan Page:

AUR YEH AASAR ALAH DARJE
KI SAHIH HAI KYUKI ISKE 2
RAAVI SAHIHAIN YANI
BUKHARI WA MUSLIM KE RAVI
HAIN AUR BAKKI KE 4
JAMHOOR KE NAZDEEQ SIQAH
AUR IMAMO MESE HAIN…

RAVIYON KA TAZKIRA…

1) IMAM MUHAMMAD IBN
HARIS AL KHUSHANI AL
MALIKI RAH HAIN(Mutawafi San 361 Hijri)

#inka dusra naam imam abu
abdillah ibn haris al qairawani
al maliki bhi likha gaya hai yeh
jamhoor muhaddiseen ke
nazdik siqah wa faqeeh hain
inke tariff me kuc aqwal yu
hain “al hafiz sahibul
tawaaleef min ahllal ilm wal
fazl faqeeh muhaddis”
(Tazkiratul Huffaz 3/138-139,
Siyar A’lam An Nubala 10/429 -Imam Zehbi,
Tabaqatul Huffaz Lil Suyuti Rah Safa 398, Jazwatul Muqtabis Lil Humaidi Safa-47,
Tareek Ulama Al Andalus Safa-383,384,
Tartibul Madarik 4/513)

2) IMAM USMAN BIN
MUHAMMAD AL QABARI RAH
(Muttawafi San 320 HIJRI)

# Inko ahle ilm ne faqeeh aur
bade mufti aur jamhoor ke
nazdeek siqah kaha hai..
(Akhbarul Fuqaha Wal Muhaddiseen Lil Qayrawani Safa 216,
Bughyatul Multamis Lil Zahbi Safa 359,
Jazwatul Magtabis Lil Humaidi Safa 270)

3) IMAM UBAIDULLAH BIN
YAHYA QURTUBI (Mutawafi San 298 HIJRI)

#Yeh bade mashoor imam
guzre hain aur jamhoor ne
inko siqah aur muhaddiseen
kaha
(Siyar Alam An Nubula 9/294,295,
Tareek Al Islam Lil Zahbi 22/200,
Shazaratul Zahab 2/231)

4)IMAM USMAN IBN SAWADA
AL QURTUBI (Mutawafi San 235 HIJRI)

# Ahle ilm ne inko
hakim,muhaddees, faqeeh ka
darja se nawaza aur jamhoor
ne inki tariff ki aur siqah
kaha..
(Tareek Ulama Al Andulus Lil Ibn Farazi Safa 242,
Akhbarul Fuqaha Wal Muhaddiseen Safa- 214)

5)IMAM HAFS BIN MAYSARA
AL SA’ANI RAH (Mutawafi San 181 HIJRI)

#Yeh taba tabain mese the
aur yeh Sahihain yani bukhari
aur muslim ke raavi h aur
jamhoor ne siqah kaha
(Tehzeeb At Tehzeeb Lil Ibn Hajar Asqalani 1/570)

6) IMAM ZAID BIN ASLAM
RAH (Mutawafi San 136 HIJRI)
#Yeh mashoor tabain mese
the aur sahihain ke raavi hain
bukhari wa muslim k raavi hain..
(Tazkiratul Huffaz Lil Zehbi 1/99,100
Tehzeeb At Tehzeeb 2/231,232)

Lehaza Iss Aasar E Ibn Umar Raz Se Hasil Yeh Hota He Ke Rasul Ullah S.A.W Madina Munawwara Akar Raful Yadain Karna Chor Diya The..
Aur Jo Bhi Riwayat Rafayadain Ke Muttaliq Warid Huye He Yeh Makkah Wale Amal Ka Tha Na Ke Madina Ka..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s