Ambiya A.S Ke Baad Sabse Afzal Kaun??

Nabiyo Ke Baad Sabse
Afzal Kaun?

Shia Hazrat Chuke Sahaba
Ko Fasik, Fajir Kabi Kabi
Kafir Tak Kehte Hain
(NAUZUBILLALAH) Jo Kufar Hai

Iske Alawa Shia hazrat Kehte He Nabiyo Ke
Baad Sabse Behtareen
Shakhs Hazrat Ali Bin Abu
Talib Razi Allahu Tallanahu
Hain..

Magar Ham Ahle Sunnat
Wal Jammat Ka Ijma He Ke
Sabse Afzal Tareen Shakhs
Nabion Ke Baad
Shakhsiyaat E Abu Bakar
Siddique Ki Hai, Phr Umar
Bin Khattab Phr Usman Bin
Affan Phr Ali Razi Allahu
Tallanhu Ki Hai..

Isliye Me Kuch Rasulullah
Sallalahu Alaihi Wasallam Ke
Irshad Pesh Karunga Aur
Kuch Qaul Khud Hazrat Ali
Raz Ke Zuban Se Nikli Hui
Pesh Karunga Aur Kuch
Ummat Ke Muhaddiseen Ke
Qaul Bhi Naqal Karunga
Takke Yeh Aqeeda Wazeh
Aur Saaf Hojaye..

*********************

1) Ek Dafa Hazrat Abu
Darda R.z, Hazrat Abu
Bakr Siddique R.z Se Aghe
Chal Rahe The, To
Rasulullah S.a.w Ne Hazrat
Abu Darda R.z Ko Mukhatib
Karte Huye Farmaya- “Tum
Us Shaks Se Aghe Kyu Chal
Rahe Ho Jisse Behtar
Shakhs Par Suraj Tulu Nahi
Hua Ambiya Ke Baad.
(FAZAIL US SAHABA #137,
ABU NUAIM #3159, TAREEK
UL BAGHDAD JILD 12 SAFA
438, MUAJAMUL AUSAT #
7306, MAJMUA AZ ZAWAID
JILD 9 SAFA 24 #14313)

2) Rasoolullah S.a.w Ne
Irshad Farmaya- “Abu
Bakr! Abu Bakr! Mujhe
Jibrail Ne Khabar Di He Ke
Mere Baad Meri Ummat Me
Sabse Afzal Abu Bakr Hai.
(MUAJAMUL AUSAT
TABRANI #6448)

3) Hzrat Ali R.z Ne
Farmaya Ke Rasoolullah
S.a.w Ke Baad Tamam Logo
Se Afzal Abu Bakr Hain Aur
Abu Bakar Ke Baad Umar
Tamam Logo Se Afzal Hain.
(IBN MAJAH #106,
MUSNAD AHMAD #
836,837,838,83
9,840,874,881,8
82,883,911,925,
935,936,937,103
4,1035,1036,1044,
1055,1056,1058)
*Imam Zehbi Rah Farmate
Hain Ke Is Hadis Ke 80 se
Zyada Ravi Hai Aur Hadis
Tawatur Ke Sath Manqool
Hai
(TAREEKHUL ISLAM JILD 1
SAFA 115, TAREEKHUL
KHULAFA LIL IMAM SUYUTI
SAFA 38)

4) Hz. Ali R.z Se Unke Bete
Muhammad Bin Hanfia Ne
Sawal Kiya Ke Nabi s.a.w
Ke Baad Afzal Kaun Hai
Toh Hz. Ali R.z Ne Farmaya
Abu Bakr Phr Umar Phr
Usman..
(SAHI BUKHARI #3671,
ABU DAWOOD #4629)

**********************

Yeh Toh Khair Kuch
Hadeesein Thi Aur Kuch
Aasar E Ali R.z..
Ab Kuch Chuninda Aimma E
Deen Ka Qaul Likh Raha Hu
Jo Tareekh Aur Deegar
Deen Ke Muamle Me
Mashoor The..

Aimma-e-Deen Ke Aqwal..

1) Imam E Azam Abu
Haneefa Rah Farmate He
Ke Ambiya Alaihisalam Ke
Baad Sabse Afzal Hz Abu
Bakr Hain, Phr Umar Hain,
Phr Usman Hain Phr Ali
Hain. Allah In Sab Se Razi
Hua.
(FIQAH-E-AKBAR LIL
IMAM ABU HANEEFA SAFA
61,62)

2) Imam Behqi Rah Ne
Imam Shafii Rah Se
Tafzeel-e-Shaikhain Par
Tamaam Sahaba Wa Tabain
Ka Ijma Naqal Kiya Hai.
(FATHUL BARI JILD 7 SAFA
13)

3) Ahle Sunnat Ka Ijma Hai
Ke Ambiya Alaihisalam Ke
Baad Afzaliyat Ki Tarteeb
Kuch Istarah Hai..
Pehle Abu Bakar r.z Phr
Umar R.z Phr Usman R.z
Phr Ali R.z Hain..
(TAREEKUL KHULFAA LIL
IMAM SUYUTI SAFA 37,
SAWAIQ E MUHARRIQA LIL
IBN HAJAR MAKKI SAFA 59,
SHARAH FIQAH E AKBAR
LIL MULLA ALI QARI
HANFI MAKKI SAFA 61,
AZALATUL KHIFA LIL SHAH
WALIULLAH MUHADDIS
DEHLAVI JILD 1 SAFA 311,
GUNYATUT TALIBEEN LIL
SHAIK ABDUL QADIR
JEELANI HANBALI SAFA
182, MAKTUBAAT E IMAM
RABBANI LIL MUJADID
ALIF SAANI JILD 2
MAKTUB-36)

Beshaq, Haq Waze Hai..
Jo Na Mane Vo Inkar E
Hadees Aur Ijma He Aur
Saaf Lafzo Me Islam Se
Kharij Ha Aur Aise Logo Ko
Allah Hidayat De Ameen..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s