Hazrat Abdullah Ibn Masood Raz Ki Manaqeeb

MANAQEEB-E-SAHABA
RIZWANULLAHI AJMAYEEN

HAZRAT ABDULLAH BIN
MASOOD RAZIALLAHU
TALLANHA KE MANAQIB AUR SHAAN E GIRAMI..

Imam Zehbi Farmate Hain-
Abdullah Ibn Masood R.z ko
Imam Al Rabbani Ke Laqab
Se Likhka Aur Unka Naam
Inhone Abu Abdul Rehman
Abdullah Ibn Ummi Abdul
Huzali R.z Zikar Kiya Hai..

Imam Sha’bi Rah Farmate
Hain Ke Kufa Me Aisa Koi
Sahabi Nahi Tha Jiska Ilm
Hzrt Abdullah Ibn Masood
R.z Ke Barabar Hosake..

Abdullah Ibn Masood R.z
6th Admi The Jinhone Islam
Qubool Kiya Tha…

Sahaba R.z Ne Inko Saheb-
e-Siwak, Saheb-e-Nalain,
Saheb-e-Mutahara Aur
Saheb-e-Wisadah Kehke
Bulaya Karte The..

Hazrat Abdullah Ibn
Masood, Usman-e-Ghani
R.z Ke Ahad-e-Mubarak Me
San 33-34 Sadi Hijri Me
Allah Se Jamile Aur
Quraan-e-Pak Ke Ayatein
Padhte Padhte Rooh Qabz
Hui
(DEKHIYE TAZKIRATUL
HUFFAZ JILD 1 SAFA
13-16)

RASOOLULLAH S.A.W AUR
AASAR E SAHABA LIL
MANAQEEB IBNE MASOOD
RAZ

1. Rasoolullah s.a.w ne
farmaya 4 logo se ilm hasil
karo-ek abdullah ibn
masud ,salim(jo abu huzaiya
ke gulam the), Ubay ibn
Ka’b Aur Muaz Ibn Jabal
R,z..
(Sahih Bukhari, Tirmizi)

¤Ibne Hajar Asqalani
Fathul Bari Me Is Hadis Ke
Muttaliq Farmate He Ke
Abdullah Ibn Masood R.z Ka
Naam Aap S.a.w Ne Pehle
Zikr Karna Unke Shaan-e-
Azeem Pe Dalalat Karti He..

2. Rasool ullah S.A.W Farmate
He Ke “jis cheez ko tumhare
liye Ibn Masood Raz pasand
Karte He Me Ispar Raazi Hu..
(Mustadrak Hakim jild 3 Safa 319)
* Imam Hakim Rah Ne Sahih
Kaha..
* Imam Zehbi Ne Bhi Sahih
Kaha..
* Shaikh Naseeruddin Albani
Ne Sanad Ko Sahi Kaha..
(Silsilatul Hadees Sahiha
Raqam#1225)
* Shaikh Muhammad Awwama
Rah Ne Bhi Hadees Ko Sahih
Kaha
(Hasiyyah Musannaf Ibn Abi
Shaiba 17/193)

3) Rasool ullah S.A.W Ne
Farmaya- “Ibn Masood Raz Ke
Farman Ko Mazbooti Ke Sath
Pakdo”
(Isko Riwayat kiya he Tirmizi,
Musnad Ahmad Aur Tahawi
Me)
* Shoaib Arnaut Rah Farmate
He Hadees Sahih He
(Hasiyya SharhMushkil Aasar
Raqam#1224)

4) Aap s.a.w Ne Muallimeen-
e- Quraan Me Sabse Pehle
Abdullah Ibn Masood R.z Ka
Naam Bayan Kiya Hai
(Sahi Bukhari jild 1 safa
531,
Sahi Muslim Jild 2 Safa
293)

5) Hazrat Ali Ibn Talib R.z
Riwayat Karte He Ke
Rasoolullah S.a.w Ne
Farmaya Agar Me Kisiko
Hukmaran Banata Bina
Kisike Masware Se Toh Vo
Abdullah Ibn Masood R.z
Hote..
(Mustadarak Hakim)

6) Huzaifa R.z Riwayat
Karte He Ke Aap S.a.w Ne
Farmaya Jo Kuch Abdullah
Ibn Masud Bayan Karein
Usse Lelo
(Sunan Tirmizi)

7) Umar Bin Khattab R.z
Farmate He Ibn Masud R.z
Aise Shakhs He Jisme Ilm
Ka Darya Maujud Hai
(Mu’jam al Tabrani)

8) Aap S.a.w Ne Farmaya
Me Shukar Guzar Ho Jo
Kuch Allah Ne Muje Diya
Hai Aur Meri Ummat Ko Aur
Abdullah Ibn Masud Ko
(Mu’jam Al Tabrani)

9) Amr ibn Aas R.z Riwayat
Karte He Ke Rasoolullah
S.a.w Ke Wafat Uss Halat
Me Hui Ki Voh Abdullah Ibn
Masood Aur Ammar Ibn
Yasir R.z Se Muhabbat
Karte The
(Mujjam Al Kabeer At
Tabrani)

10) Muaz Ibn Jabal R.z Jab
Apne Akhiri Waqat Pe
Charpai Pe The, Toh Logo
Ko Farmaya Char Logo Se
Ilm Hasil Karo- Abdullah
Ibn Masood, Salman Bin
Farsi, Uwaimir Abu Darda
Aur Abdullah Ibn Salam
Razi Se
(Sunan Tirmizi)

11) Allama Shaukani Rahima
hullaha Ne Apni Kitab ”
Durr al Sahaba” Me Sahaba
R.z Ka Maqam Zahir Kiya
Hai, Jisme Vo Abdullah Ibn
Masud R.z Ke tahet
Farmate He Ke Abdullah Ibn
Masud R.z allah ke rasool
s.a.w ke bohot kareeb rehte
the aur unko nabi s.a.w ke
gharme roza tashrif laya
karte the aur boht sare
safar me unke sath sirkat
bhi kiya karte the..
(Darrul Sahaba Raz)

12) Mashur Tabain Shafiq
Rah Ka Bayan He Ke Me
Ibn Marud R.z Par Kisi
Sahaba r.z Ko Tarjeh Nai
Deta
(Mustadarak Hakim Jild 3
Safa 319)

13) Imam Ali Bin Madeeni
Rah Aur Imam Ahmad Bin
Hambal Rah Bhi Abdullah
Ibn Masood Raz Ko Hadis Ke
Silsile Me Sabse Pehle
Tarjeeh Dete The
(Mustadarak Hakim jild 1
safa 139)

14) Imam Aamash Rah
Farmate He Ke Mashur
Tabain Ibrahim Naqai Rah
Hazrat Ibne Masood Raz Ke
Qaul Ko Iqtiyar Karna
Zayada Pasndida Hua Karta
Tha
(Aalamul Muwaqqieen Jild 1
safa 13,14)

Sahaba Raz Ka Maqqam Uncha He Chahe Chote Se Chota Umar Ke Sahabi Kyu Na Ho..
Lekin Jisko Faqeeh Ka Martaba Nabi S.A.W Se Mil Jaye Unka Kya Kehna..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s