Ameen Bil Sirr Aur Ek Tehqeeq

Ameen Buland Awaz Se
Kehnepe Ahadiseen Aur Unka
Tehqeeqi Jaiza..

DALIL NO.1

Sahih Bukhari Wa Sahih Muslim
Ki Ba-isnad E sahi Riwayat
Jisme Aap S.a.w Farmate Jab
Imaam Ameen Kahe Toh Tum
Bhi Ameen Kaho(fah kolu
ameen)..

Gair Muqallid Kehte He Imam
Bukhari Ne Baab Yun Zikar
Kiya” Isbareme Ke Ameen
Zorse
Padhi Jawe” Ke Tehat Riwayat
Naqal Ki Hai Toh Hum Bhi ispar
Amal Karte Huye Ameen
Jahran
(BULAND AWAZ ME)
padhenge..

JAWAAB..

*Kya Imam Bukhari Ka
Ijtehadi
Faisla Karna Aur Uspar
Taqleed
Karna Shirk, Biddat Nai??

* Hadees Ke Lafaz Padhein
Fah Kuloo Ameen Aap S.a.w Ne
Farmaya Tum Bhi Ameen
Kaho… Yeh Na Kaha Fah Kuloo
Jahra Ameen.. Yani Zorse
Ameen kaho Aisa Hadis Me
Milta He Nai He

* Gair Muqallid Kehte He Imam
Ameen Zorse Kehta He Lihaza
Humko Bhi Zorse Kehni
Chaiye..
Jawab- Batil Qiyas, Qiyas Ko
Napasand Karne Wale Aaj
Qiyas Kar Rahe Hain Magar
Khair Iska Yeh Jawab He Ke
Sahih Bukhari Wa Sahih Muslim
Ki Riwayat He ke Aap s.a.w ne
Farmaya- “jab Imam
Samiallahu Liman Hameeda
Kahe Toh Tum Rabbana Wa
Lakal Hamd Kaho(fah Kuloo
Rabana Wa lakal hamd)”
Toh Gair Muqallido Apne Qiyas
Ke Mutabik Humko Rabbana
Lakal Hamd Jahran(ZORR) se
He Padhni Chaiye??

YEH THA INKI SABSE BADI
DALEEL KA HAAL JISME YEH
ZORSE AMEEN KEHNEPE
SABIT NAI KAR SAKTE HAIN
YEH LAFAZ HE NAI DIKHA
SAKTE HAIN..

DALIL NO. 2

Hazrat Wail Bin Hujar R.z
Farmate He Ke Aap S.a.w Ne
Ameen Buland Awaz Se
Kahi
(TIRMIZI HADIS NUMBER
248,ABU Dawood ,ibne majah,
nasai, daarmi ,behqi wagaira
me Miljayege)

JAWAB..

A) YEH RIWAYAT BE-SHAK
SAHIH HE, MAGAR ISKE
RAAVI
JO HAZRAT WAIL BIN HUJAR
RAZ HE WO FARMATE HAIN KE
MEIN SAMAJHTA HUN KE
RASOOL ULLAH S.A.W KA
MAQSAD HUMME TALLEEM
DENA THA AMEEN KO JAHRAN
BOLKE..
(KITABUL ASMA JILD 1,
SAFA 197 BAHAWALA
MAURIFUS SUNNAH JILD 2
SAFA 409)

B) Iss hadis Ke Bareme Imam
Nemwi Hanfi Rah Likhte Hain
Ke Iss Hadis Me Isteraab
(unclearness, takrow) hai aur
mazid likhte he ke yeh hadis ek
se zayada ahle ilm ke nazdik
sahih hai LEKIN TEHQEEQAN
ZAEF HAI, “IZTIRAAB KI
WAJAH SE”
(Aasar-a-sunnan, safa
185-187)

C) Allama Ibnul Qayyim Rah
Likhte Hain Ke Agar Kabhi
Kabhi Imam Muqtadiyo Ko
Taleem Ke Liye Jahar Kare toh
koi harj nai isliye umar r.z ne
muqtadiyo ko sikhane ke liye
aaghz-e- namaz me jahar
kiya
(yani sana bulland awaz se
padhi) aur ibne Abbaz r.z se
Namaz e Janaza me Sura
Fatiha Ka Taleeman Jahran
Padhna Manqool Hai Aur Issi
Tarriqeh Se Imam ka Ameen
Ka
Jahran Padhna Bhi Ho Sakta
Hai..
(ZAAD AL MAAD ,BAAB
QUNOOT AN NAWAZIL)

D) Beshaq Riwayat Me Isterab
He, Kabi Wail Bin
Hujar
Kehte He Kabi Zor Se Kabi
Ahista Padha Dekhiye–

1. Hz. Wail Bin Hajar R.z
Farmate Hain Rasulullah S.a.w
Ne Namaz padhai jab Aap
S.a.w
Ne Gairil Maghzubi alaihim
walaz zuallen padha to ahista
awaz se ameen kaha..
(MUSNAD
AHMAD 2/362, HD.NO-19059,
BA ISNADUN SAHIHUN)

2) Dusri riwayat me farmate he
“ameen kaha aur ameen kehte
huye apni awaaz past
ki
(MUSTADARAK HAKIM Hadis
no-2948, imam hakim se sahi
kaha sharate bukhari ke)

Usool-e-Hadis Me Isterab
Wali Riwayat Zaef Hoti
Hai..
(Dekhiye taqreeb, muqaddam ibn
salah:66 Wagaira)

DALIL NO. 3

Hazrat Abu Hurairah Raz Se
Riwayat He Aap S.a.w Ne
wallazuallen Kaha Phir Awaze
Buland Ameen
Kaha
(MUSTADARAK
HAKIM,DARQUTNI KITABUS
SALAH)

JAWAB

* Iss Riwayat Ko Kisine Bhi
Sahih Nai Kaha Bulke Imam
Darqutni Ke alawa Farmate he
Mere Nazdeek Hasan Darjeh
Tak Pahuchti He, Magar gair
Muqallid Kehte He imam
Darqutni ne Sahih Kaha kitna
Bada Jhoot Wa Bohtan Imam
Par
(Sunan dar qutni kitabus
salaah bab bita’ameen)

* Imam Nemwi Hanfi rah ne
toh hadis ko Zaef Qarar likh
Diya hai dekhein Aasar-as
Sunan Safa 188 pe.

* Iski Sanad me ek RAVI ISHAAQ BIN
IBRAHIM HAI JO KE ZAEF HE
JAMHOORAIN KE NAZDEEK..

¤allama Nawawi farmate he
Ishaaq bin ibrahim se imam
bukhari,muslim,tirmizi,abu
dawud, nasai aur ibne majah
rahimahullah Ne Riwayat Li Nai
He isko gair sahih Matruk
qarar diya he..

*imam nasai aur imam abu
dawud rah ne zaef kaha he
isko..

*imam Muhammad ibne Auf Al
Taai Rah Ne isko Jhoota kaha
he..

¤imam Nasai Rah Ne Ek Jagah
Isko Gair Siqah kaha Hai..

(Aasar as sunan safa 188,
tehzeeb at tehzeeb jild 1 safa
196, ishaaq bin ibrahim ki jirah
wa ta’adeel)

Lehaza Riwayat Sanadan Zaef He Jo Dalil Nahi Ban Sakti…

DALIL NO. 4

Hazrat Abdullah Ibne Zubair
R.Z aur Unlogone Jo Unke
Peeche The, Ameen Kahi Ke
Masjid Goonj Uthi
(Sahi
bukhari, fathul Bari j2 s208,
musannaf abdur razzaq raqam
2640)

JAWAB

1) Imam Bukhari rah ne isko
be Isnad Naqal Kiya hai Aur
Gair Muqallido Ke Usool Ke
tehat Be-isnad wali Riwayat
Zaef aur Mardud Hai
(Qayaam
e Ramazaan safa 90 by
Marhoom Zubair Ali Zai)

2) Iski Asal Sanad Musannaf
Abdur Razzaq Me Milege Jiski
Sanad Yun Hai (An) Abi Jareh
(An) Ata Ke Tareeq Se.. Aur
Yeh sanad 2 Wajah Se zaef He
Ek Ravi Iska Abdur Razzaq Hai
Jo Mudallish hai..

¤Ibne hajar asqalani shafii
rah ne inko tabqa e salaasa
ka
mudallis kaha he
(tabqaatul
mudalliseen li ibn hajar safa
69)

¤Issi tarah gair muqallid
zubair
ali zai marhum ne bhi inko
mudallis qarar diya
hai..
(FATHUL
MUBEEN LIL ZUBAIR ALI ZAI
SAFA 45)

¤ Badiduddin Rashidi Gair
Muqallid Ne bhi Isko Mudallise
Tabqa Tul Salasa Me shumar
Kiya hai..
(JUZUL MANZOOM SAFA 89, AL
HADIS SHUMARAH 32, SAFA
13)

3) Is Riwayat Ki Asal Sanad
Me
Ibne Jarih Hai Aur Yeh Bhi
Tabqatul Salaasa Ka Mudallis
Hai
(TABQAATUL MUDALLISEEN
LI
IBNE HAJAR SAFA 95)

Khud Gair Muqallideen Bhi
Riwayat Ko Zaef Kehnese Nai
Chuke..

Marhoom Zubair
Sab Farmate Hain Ibne Jarih
Mudallis Hai, Nez farmate he
ke ibne jareh mashoor mudallis
he aur ibn jareh ki yeh riwayat
An Wali riwayat Zaef hoti
hai
(AL FATHUL MUBEEN SAFA
55, AL HADIS SHUMAARAH
NO.31, SAFA 15)

4) Marhoom Zubair Sb Farmate
Hain Mudallis Ka An Se
Riwayat
Karta Hadees Zaef Hoti Hai
(TAUZEEH AL KALAAM SAFA
317, NOORUL AAINAIN )

Jab Ahnaf Be-sanadi Riwayat
Pesh Karein Toh Zaef Zaef Aur
Khud Pesh Karein Toh Wajeh
Dalil!!!

Aisi Zidd Gair Muqallido Ke
Alawa Kaun Kar Sakta Hai!!!

DALIL NO.5

Hazrat Abdullah Ibne Abbas
R.z Se Marvi He ke Nabi s.a.w
Ne farmaya Jis Qadar Yahood
Aameen Se Chidte Hain, Itna
Kisi Aur Cheez Se Nahe Chidte,
Pas Tum Aameen ZYADA kaha
Karo..
(IBNE MAJAH)

JAWAAB..

¤ Iss Riwayat Ko gair Muqallid
Pesh To Kardenge Magar
Sanad Nai Denge Kyuki Sanad
Me Jo Kharabi Hai Iski Sanad
Me Ek Ravi Hai Talha Bin Umar
Jo Ke jamhoor Ulamao
Muhaddiseen Ke Yaha Zaef Aur
Gair Siqah Hain
(Dekhiye Tahreek e Kabir,
tehzeeb ut Tehzeeb lil ibne
hajar, Mezanul Aitedaal Lil
Imam Zehbi As shafi, Tareekh
E Baghdad Lil Khateef
Baghdadi Shafii Bab- Talha
Bin Umar Jirah )

¤ Andhe Muqallid Hote Hain
Aisa 100 saal Se Log Sunte
Aarhe Hain, Magar Yahan
Andhe Gair Muqallid Hain
Hadees Toh Zaef Duja Yeh Ke
Riwayat Me Ameen Namaz Me
Jahran Ke lafaz Maujud Nai He
Bulke Aap S.a.w Ne Farmaya
“ZYADA ameen kaha karo” Na
Ke Jahran Kaho Kaha Yaha
Aap S.a.w Ka Farman Namaaz
Me Ameen Ka Zikr Nai He
Bulke
Mutlaq Aameen Ka Zikr Hai,
Riwayat Me ameen Ki Ziyadati
Ka Kalaam Maujud Hai Na Ki
Jahran Ka…

Bas khulasa Hogaya Ke Riwayat
Zaef He aur Riwayat Me
Zyada Ka Lafaz He Vo Bhi
Mutlaq Na Ke Namaz Me..

DALAIL N0. 6

Abu Hurairah R.z Ne Farmaya-
Logo Ne Aameen Kehna Tark
Kar Diya Hai Aur Rasolullah
S.a.w Jab Kehte Ghairil
Maghoobi Alaihim Walaz
Zualeen
Toh kehte Ameen Yaha Tak Ke
Pehli Saff Wale Sun Lete Pas
Isse Masajid Goonj Jati..

JAWAAB..

1. Imam Nemwi Hanfi Rah
Likhte He Iski Sanad Zaef Hai (Aasaar as sunan rafa 189)

2. Iska Ek Raavi Bashar Bin
Raafi Hai Jiske Bareme..

¤Imam Bukhari Rah Ne Kaha
Ke Iski Hadees Ke Mutabi Nai
Hai, Imam Ahmad Bin Hanbal
Rah Ne Isko Zaef Kaha, Imam
Yahya Bin Maeen Rah Ne Kaha
Ke Inke Pas Manaakeer Hai,
Ibne Hibban Rah Ne Kahake
Isnaad e Mauzua( Sanad
Mauzu/ Manghadat) Riwayat
Karta Tha..
(DALIL K LIYE DEKHEIN
TEHZEEB AT TEHZEEB 1/409,
MEEZAN UL AITEDAAL 1/147)

¤ Imam Ibne Abdul Barr Maliki
Rah Ne Kaha Ke Vo zaef he,
Aur Munkar e Hadees Tha
(al
Insaaf)

3. Yeh Hadees Isnad Ke Sath
Sath Matan(text) Ke Aitebaar
Se Bhi Zaef Hai Kyuki Abu
Dawood 1/194 aur Musnad Abu
Ya’ala Me Bashar Bin Raafi Ke
Tareeq Se Riwayat Me “Pas
Isse Masjid Goonj Jati Ka
Izaafa Maujood Nahi Hai”

Lehaza Riwayat Sandan Aur
Matan Ke Lehaz Se Zaef He
Aur Aap S.a.w Ke Zamane
Mubarak Me Sabit Shuda Koi
Riwayat Mautabar Nai He
Muqtadiyo Ka Jahran Ameen
Par…

DALIL NO. 7

Umme Hussain Razi Riwayat
Karti He Ke Unhone Rasulullah
S.a.w Ke Peeche Namaz Padhi
Pas Jab Aap S.a.w Ne
Walazualleen Kaha To Aameen
Kaha Pas Unhone Usko Suna
Aur Vo Aurto Ki Saff Me Thi
(TABRANI FIL KABEER)

JAWAAB..

Riwayat Sandan Zaef He Iske Do
Raavi Zaef Hain..

Riwayat Me Illatein…

1. Allama Nemwi Hanfii Rah
Likhte Hain Isme Is’mail Bin
Muslim Makki Hai Aur Vo Zaef
Hai
(AASAAR AS SUNNAN SAFA
190)

2. Imam Ahmad Bin Hanbal
rah
Farmate He Ke Ismail Bin
Muslim Makki Zaef He,
Munkarul Hadees Hai..

3. Imam Nasai Rai Ne Inko
Matrook Kaha.
(MEEZAN UL AITEDAAL 1/115,
TEHZEEB AT TEHZEEB 1/299,
Ismail Bin Muslim Makki Par
Jamhoor Ka Jirah)

4. Iska Dosra Ravi Haarun Al
A’war Hai Jo Rafzi Shia Hai
Aur Shia Biddati Hote He Yeh
Jamhoor Ka Ijma Hai Unke
Piche Namaz Padhne Tak Mana
Kiya Jata He
(MEEZANUL AITEDAL JIRAH
HAARON AL A’WAR)

Lehaza Tamam Riwayate Jo Ghair Muqallideen Ke He Asliyat Me Usse Ameen Bil Jahar Sabit Nahi Ya Toh Zaef Hain…

*****************************
MUHADDISEEN RAHIMAHULLAH KE AQWAL KE AMEEN AHISTA KEHNA ZADA SAHI HAI…

1) Imam Abu Haneefa Aur
Imam Darul Hijja Malik Rah Ke
Nazdeek Ahista Ameen Kehna
Zyada Sahi, Afzal Aur Sunnat
Hai
(Musnad Imam Azam Bab ul
Ameen Khalfal Imam Bit Sirr,
Al Mudanawatul Kubra Bab Al
Ameen Bit Sirri)

2) Imam Abdul Bar Rah, Qazi
Ayaz Maliki, Imam Malik Bin
Anas Rah Ne Bhi Pasand Kiya
Ke Imam Ke Piche Ahista Padhi
Jaye…
(Dardir, al-sharh al-sagheer
1/327)

3) Imam Dar Qutni Rah
Farmate Hain Ke Aap S.a.w ki
Ek Bhi Sahi, Sareeh ,Marfu
Hadis Maujud Nai He Ameen Ke
Zor Se Kehnepe
(Ibnul Humam Fathul Qadeer
jild 1, safa 291,292)

4) Imam Ibn Qayyim Rah
Farmate Hain Imam Ke Piche
Ahista Ameen Kehna Sabit Hai..
(Zaad Al Muaad jild 1 safa
119)

5) Imam Fakhruddin Raazi
Shafii Rah(wafat 606hijri)
Farmate Hain Ke Ahista Ameen
Kehna Mustahab Aur Afzal
Zarur Hai Aur Hum Bhi Iss
Baat Ke Qail Hain..
(Tafsir E Kabir lil Fakhruddin
Raazi 3/131)

6) Imam Ibn Jareer Tabri
Shafii Rah Farmate He Ke Me
Ameen Ahista Awaz Se Kehne
Ko Pasand Karta Hu Kyuke
Aksar Sahaba Razi Wa Tabain
Rah Isipar The
(Al Johar Naqii Jild 2 Safa 85)

7) Imam Nemwi Hanfi Rah
Likhte He Ke Jahran Aameen
Kehna Nabi S.a.w Se Sabit Nai
He Aur Na Khalifa E Arba Se
Sabit Hai Aur Jo Kuch Iss
Baab
(Ameen Bil Jahar) Me Aya Hai
Vo Kisi Illat Se Khali Nai Hai..
(Aasaar As Sunanah Safa
190)

8) Ghair Muqallid Allama Naseeruddin Albani
Rah Farmate He Buland Awaz
Se Ameen Kehne Wali Hadeese
Sabit Nai He Aur Muqtadio Ke
Liye Ahista Ameen Kehna He
Sunnat Hai
(SILSILATUL AHADEES AL
SAHEEHA)

TAMBEEH..

Gair Muqallideen Ke Nazdeek Jo
Shakhs Buland Awaz Se Ameen
Nai Kehta Vo Khilaf E Sunnat
Hai Aur Biddati He Toh Upar
Guzre Muhaddiseen Pe Bhi Yehi
Fatwa Lagate Hain…

*******************************

DALIL NO. 1

Hz. Wail Raz Farmate He
Rasulullah S.a.w Ne Hume
Namaz Padhai Jab Aap S.a.w
Ne Ghairil Magzobi Alaihim
Walazualleen Padha To Ahista
Awaaz Se Ameen Kehte..
(ABU DAWOOD 1/576, TIRMIZI
2/65, MUSNAD AHMAD 2/362
Hadis no 19,059, MUSTARAK
HAKIM 2/181, Hadis no-2948,
MUSNAD ABU YA’ALA, DAR
QUTNI , SAB KITABON KE
BAAB TA’AMEEN ME MAUJUD
HE)

*ISKI SANAD YUN HAI- Shoaib
riwayat karte he alqamah se
vo
apne walid qais se vo apne
walid(wail bin hujar) ko kehte
huye suna….

¤iska ek ek raavi bukhari
muslim ka hai isliye

a) Imam Hakim Aur Imam Zehbi
Rah Farmate He “sahih Ala
Sharte Bukhari Wa
Muslim”
(MUSDARAK HAKIM
2/181)

b) Imam Tirmizi aur imam
baddruddin aini rah Ne hadis
Ko Sahi kaha
(umdat ul qari
sharh sahi bukhari 6/47)

c) Muhaddis e Kabeer Imam
Nemwi Hanfi Rah Ne Likha
Isnad Sahi Hai Bukhari Wa
Muslim Ke Shart Par
(AASAR AS SUNAN SAFA 192)

DALIL NO. 2
Hz. Samurah Bin Jundab Raz
Aur Hz. Imran Bin Hussain Raz
Ke Bich Aap S.a.w Ke Namaz
Me Sakto(chup Rehne) Ke
Mutaalir Muzakara Huwa Toh
Samurah R.z Ne Farmaya
Meine Rasulullah S.a.w Se
Namaz Me Do Sakto Ko Yaad
Kiya, Ek Jab Takbeer e
Tehrima Kehte Aur Dusra Jab
Ghairil Magzubi Alaihim Walaz
duallen Ki Qirat Se Farig Hote
Toh Sakta Karte(Yani Khamosh
Rehte) Pas Is Baat Par Imran
Bin Hussain Raz Ne Inkar Kiya
Toh Unhone Ubayy Ibne Kabb
R.z Ko Ek Khatt Isme Likha
Toh
Jawab Me Ubayy Ibne Kabb
R.z
Ne Khatt Me Likha Ke Samurah
Ne Sahih Kaha Hai..
(TIRMIZI, BAABUL SAKTATAIN
jild 1, ABU DAWUD 1/113,
hadis number 777, Musnad
Ahmad 5/23, Dar qutni 1/336,
Murqaah 2/502, Zaad Ul Maad
1/52, Sunan Ibne Majah Jild 1
Wagaira)

*IMAM TIRMIZI RAH NE
HASAN, IMAM NAWAWI NE
SAHIH, Gair Muqalid Zubair Ali
Zai Ne Sahi Kaha Riwayat
Ko
(SUNAN TIRMIZI TEHQIQ
ZUBAIR ALI ZAI ,AASAR AS
SUNAN LIL NEMWI SAFA 192)

*ISS RIWAYAT KE SHARAH ME
IMAM TIBII rah Farmate Hain
Ke Is Hadis Ka Waaze Taur Se
Mafhum Yahe Hai Ke Aap
S.a.w
Ki Pehli Sakta(yani Khamoshi)
Sanna Ke Liye Aur Dusri Sakta
(khamoshi) Aameen Ke Liye
Tha.

*Issi Hadis Ke Sharah Karte
Huye Imam Ibn Jareer Tabrii
Shafii Rah Farmate Hain Ke
Dusra Sakta Aap S.a.w Ke
Aameen Ke liye Tha, Yani
Aameen Ahista Awaaz Se
Kehte
Huye Khamoshi ikhtiyar Karte
The, Mein Bhi Issi Ka Qail Hun
Kyuki Aksar Sahaba Wa Tabain
Isi Par The..
(AL-JOHAR NAQII JILD 2/85)

DALIL NO. 3
Abu Ma’mar Rah Jo Mashur
Taba’een Hain Vo Farmate He
Haz Umar Raz Ne Farmaya Ke
Imam Ko 4 Cheezo Ko Ahista
bolni Chaiye
ek Ta’oz duja bismillallah teeja
AMEEN aur Chautha Rabbanna
Lakal Hamdd
(AINI JILD 1 SAFA 620)

DALIL NO. 4
Haz Wail Bin Hujar Raz Se
Riwayat Hai Ke Haz Umar R.z
Aur Hazrat Ali Raz Bismilallah
Ir rehman Nir Raheem, Ta’oz
Aur Aameen Ahista Padhte The.
(SHARAH MA’AANIL AASAR AT
TAHAVI JILD 1 SAFA 140, BY
IMAM TAHAVI HANAFI
MUTTAWAFA 331 HIJRI)

DALIL NO. 5
Hazrat Wail Bin Hajar Raz
Bayan Karte Hain Ke Inhone
Rasoolullah S.A.W Ke Saat
Namaz Padhi Jab Aap S.A.W Ne
Gharil Magzubi Alaihim
Walazuallen Ki Qirat Se Farig
Huye To Ameen Kehte Huye
Apni Awaaz Past Ki..
(MUSTADARAK HAKIM JILD 2
SAFA 181, HADIS NUMBER-
2948)

*imam Hakim Rah Farmate
Hain Ke Hadis Ki Sanad
Bukhari Wa Muslim Ke Sharat
Ke Mutabiq Sahih Hai
(Mustadrak hakim
hadis 2948)

* Riwayat Me Buland Ka Lafaz
Maujud Nai He..

DALIL NO. 6
Ibraheen Naqii Rah Se
Riwayat Hai Ke 5 Cheeze Aisi
Hain Jinko Imam Ahista
Padhega Subhanak allahumma
(sa’ana),ta’oz, bismillallah ir
rehman nir rahim, AMEEN Aur
Allahumma Rabbanna Lakal
Hamd..
(MUSNAD ABDUR RAZZAQ
JILD 2 SAFA 87 , Darja- Hasan)

DALIL NO. 7
Hazrat Abu Hurairah R.z Se
Riwayat Hai Ke Rasullallah
S.A.W Ne Farmaya Jab Imam
Kehta Ha- Walazualleen Toh
Tum Ameen kaho Kyuki
Farishte Aur Imam Bhi Ameen
Kehte Hain , Jis Kisiki Ameen
Faristo Se Meel Khai Uske
Pichle Gunah Maaf Hojayenge..
(NASAI ,IBNE MAJAH, SUNAN
DARMI, BAAB UL T’AMEEN)

¤Aap S.a.w Ne Is Hadis Ne
BUKHARI KI RIWAYAT SE
HAATKE FARMAYA KE
FARISTE
AUR IMAM bhi Ameen Kehte
Hain, Aur Sabko Pata Hai
Faristo aur Imam Ki Awaz
Sunai
Nai Deti Isliye Aap S.a.w Ne
Aisa Farmaya Warna Aisa
Farmate He Na The..

DALIL NO. 8
Abu Hurairah Raz Se
Riwayat He Ke Rasulullah S.a.w
Hume Sikhate The, Imam Se
Jaldi Na karo jab vo takbeer
kahe toh tum bhi takbir kaho
aur jab vo walaz ualeen kahe
to tum ameen kaho aur jab vo
ruku kare to tum bhi karo aur
jab vo Sami allahu Limann
Hamidda Kahe Toh Tum Kaho
Allahumma Rabbanna Lakal
Hamd
(SAHIH MUSLIM JILD 1 SAFA
177, BAABUL TA’AMEEN,
HADIS NO-415)

¤AAP S.A.W NE ISS HADIS ME
BHI SAB JAGAH “FAQULU ”
KAHA HAI jaise taqbir,
rabbana laqal hamd aur ameen
me “Faqulu” kaha hai yani
“KAHO”
JAHRAN KA LAFAZ MAUJUD
NAI HE BAS FAQULLU
MAUJUD
HE YANI “KAHO” AUR IMAM
KA JAHRAN AMEEN BOLNE PE
BHI NAI KAHA HUZUR S.A.W
NE…

*******************************

QURAN SE MASLE KA HAAL AMEEN DUA YA ZIKR HE AUR
ISKO AHISTA AUR KHUFIYA
TAUR PAR BOLNA CHAIYE…

AMEEN DUA HAI

Allah ta’ala ne Musa Wa
Haroon Alaihi Asalam Ke
Bareme Farmaya- Tum Dono
Ki
Dua Qubul Karli Gayi Hai
(SURA YUNUR AYAT 89)

¤ Abu Hurairah , Ibne Abbas
Aur Ikramah Raz Ne Is Ayat Ki
Tafsir Me Farmaya Ke Sirf
Musa A.s Ne Dua Maangi Thi
Aur Haroon A.s Ne Sirf
Aameen Kahi Thi Allah Ne Dono
Ki Dua Kubul Farmayi
(TAFSIR DURRE MANSOOR LIL
IMAM JALALUDDIN SUYUTI
RAH)

¤ Hazrat Ata Ibne Rawa Rah
Jo Tabain Hain Vo Farmate
Hain Ke AAMEEN DUA HAIN
(SAHI BUKHARI JILD 1 SAFA
107)

¤TAFSEER KHAZIN JILD 2
SAFA 306 ME AAMEEN KE
MAANI LIKHA HAI- “Aye Allah
Qubul Farmaye Malum Huwa Ke
Ameen Dua Hai”
(DUA KE MUTALLIQ ALLAH
TA’ALA KA IRSHAD )

¤ Allah Ta’ala Farmate Hain-
Apne Rabb Se Dua Karo Aajizi
Ke Saat Aur Ahista”
(SURAH AL ARAAF AYAT 205)

¤ GAIR MUQALLID QAZI
SHAUKANI RAH FARMATE
HAIN- “DUA KO AHISTA
KEHNA CHAIYE”
TOH ALHAMDULILAH PATA
CHALA KE AMEEN DUA HE
AUR ALLAH NE DUA KO
AHISTA PADHNEKA HUKUM
DIYA AUR YEH BAAT KI TAID
IMAM FAKHRUDDIN RAAZI
SHAFII RAH BHI APNI TAFSIR
KABIR ME FARMA CHUKE
HAIN JISKO GAIR MUQALLID
INKI KITAB KO BEHTARIN
TAFSIR KI KITAB MANNTE
HAIN..

¤LEHAZA IMAM FAKHRUDDIN
RAAZI RAH FARMATE HAIN KE
IMAM KE PICHE AMEEN
AHISTA PADNA WAJIB HE
KYUKI AMEEN DUA HE AUR
DUA KE MUTTALIQ ALLAH
TA’ALA NE AHISTA KA HUKUM
LAGAYA HAI, AUR AGAR
AHISTA AMEEN KEHNA WAJIB
NA BHI HO TOH KAMAZ KAM
MUSTAHAB AUR AFZAL ZARUR
HOGA AUR HUM BHI ISSI
BAAT KE QAYIL HAIN
(TAFSEER E KABEER JILD 3
SAFA 131)

Toh Quran, Hadis Aur Aqwal Se
Yeh Pata Chala Ke Ameen Dua
Hai Aur Ahista Padhi Chaiye…

*****************************

AMEEN KO ZIKAR SE BHI
MURAD LIYA GAYA HAI AUR
ZIKR KO BHI AHISTA AUR
KHUFIYA PADHNI CHAIYE..

¤Hz. ABU HURAIRA RAZI SE
MANQUL HAIN KI AMEEN EK
ZIKR HAI
(TAFSEER DURRE MANSOOR
LIL JALALUDDIN SUYUTI
SHAFII SURAH YUNUS AYAT 89
KI TAFSIR ME)

NABI E PAK SALLALALLAHU ALAIHI
WASALLAM KA IRSHAD HE KE
ZIKR KO BHI AHISTA AUR
KHUFIYA PADHO

¤ Rasoolullah S.a.w Ka Irshad
Hai- “Behtareen Zikr Vo Hai
Jo
Ahista Padhi Jaye..”
(MUSNAD AHMAD JILD 1 SAFA
172, SAHI IBNE HIBBAN
JAMIA
SAGHEER)

¤Rasoolullah S.a.w Ka Irshad
Hai- “Beshak! US zikr Ki
Fazeelat Jo SUNNE ME NAI
AATA, 7O GUNAH ZYADA HAI
(MAJMUA AZ ZAWAID JILD 10
SAFA 81)

¤Rasoolullah S.a.w Ka Irshad
Hai- “APNI JANO PAR NARMI
KARO BESHAK! TUM KISI
BEHRE YA GAIB KO NAI
PUKAR RAHE TUM TO USS
ZAAT KO PUKARTE HO JO
SUNNE WALI AUR QAREEB HAI
AUR VO TUMHARE SATH HAI..
(SAHIH BUKHARI 2/605,
SAHIH MUSLIM 2/346)

TAMBEEH..
Toh yeh Sabit Hua Ke AMEEN
DUA AUR ZIKAR HAI, DUA AUR
ZIKR KE BAREME ALLAH AUR
NABI E PAK S.A.W KA IRSHAD
HE KE AHISTA AUR KHUFIYYA
TAUR PAR PADHA JAYE….

Wallahu Aalam…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s