Eidain Ke 6 Jayed Takbeer Ke Dalail (Part 1)

NAMAZ-E-EIDAIN AUR JAYED
TAKBEERAT
(HISSA AWWAL)

Eidain Ke Namaz Me 6 Jayed
Takbeerat Hain Phli
rakaat me sanaa k
baad qirat se phle 3
takbiren or dusri rakaat
me qirat k baad 3 takbiren
zayad kahi jati
hain. Phli rakaat me. Phli
rakaat me zyad
takbiron k waqt hath
kaanon tak utha kr
chod dye jate hain or teesri
takbir k baad
hath band lye jate hain, or
duari rakaat me 3
zayad takbir keh kr chauti
takbir keh kr
namazi ruku me chala jata
hai.
Is trah phli rakaat me
takbire tehrima or 3
zayad takbiren mila kr 4
takbiren hui or dusri
rakat me 3 zayad or ruku ki
takbir mila kr 4
takbiren huin. Yun her
rakaat me 4 takbiren
huin..

DALIL NO. 1
Hazrat abdullh bin masud
raz(takbir e
tehrima samet) 4 takbiren
khte fir qirat krte
fir takbir keh kr ruku krte.
Jab dusri rakat me
khade hote to phle qirat
krte fir (ruku ki
takbir samet) 4 takbiren
khte.
(Musannaf abdur razzaq
3/293,294 Hd.no-5687,
Tibrani kabir
9/303)

DALIL NO. 2
Rasul paak saws Eid ul
azha or Eid ul fitr me
janaze ki trah 4 4 takbiren
khte the..
(Abu dawood 1/163, Hd.no-1153,
Musnad Ahmed 4/416)

DALIL NO.3
Hazrat abdullah bin
masood raz se rivayat
hai ki Eid ki namaz me phli
rakaat me takbire
tehrima samet 5 takbiren
hain or dusri rakaat
me ruku ki takbir samet 4
takbiren..
(Musannaf abdur razzaq
3/293)

DALIL NO. 4
Hazrat abdullah bin
masood raz ne hazrat
huzefa raz, hazrat abu
masood raz or hazrat
abu moosa ashari raz ki
maujodgi me namaze
eid padhane ka tarika yun
bayan kiya k “imam
pehli rakaat me takbire
tehrima samet 4
takbiren kahe, fir fatiha or
surat padhe, fir
takbir keh kr ruku kre ye 5
takbiren huin, fir
dusri rakaat me khada ho
kr sureh fatiha or
surat padhe, fir 4 takbiren
kahe 4 chauti
takbir ruku ki hogi is trah 9
takbiron k sath
dono eidon ko namaz
padhen” to hazreen
sahaba raz wa tabaeen rah
me se kisi 1 ne
bhi is tarike ka inkar na
kiya..
(Musanaff Ibn abi shiba 2/174,
Tibrani9/302)

DALIL NO. 5
Imam shaubi rah farmate
hain ki hazrat
umar raz or hazrat abdullah
bin masood raz
dono mander ja bala tarike
se 9 takbiron se
eid pr ittefaak hai..
(Tahawi )

DALIL NO. 6
Imam ibrahim nakhi rah
farmate hain ki
hazrat umar farooq raz ki
majlis me sab
sahaba ikram raz ka is baat
pr ijma ho gaya ki
jis trah namaze janaza ki
takbiren 4 hain
eiden ki bhi 4 4 hain..
(Tahawi 1/333)

DALIL NO. 7
Imam ibrahim nakhi rah
farmate hain ki
hazrat abdullah bin masood
raz k tamam
ashab eid me 9 takbiren
khte the..
(Musannaf ibn abi sheba
2/174)

DALIL NO. 8
Hazrat Qatada raz
farmate hain ki hazrat
jabir bin abdullah raz or
sayyed bin masayyab
ne farmaya k namaz e eid
me 9 takbiren or
qirat pe dar pe hai, yani
phli rakaat me
takbiron k baad or dusri
rakaat me takbiron
se phle..
(Musannaf ibn abi sheba
2/171)

DALIL NO. 9
Hazrat abdullah bin
abbas raz,Hazrat anas
raz, imam hasan basri rah
or imam
mohammad bin seerin rah
bhi isi trah
namaaz padhate the..
(Musanaff Ibn abi sheba 2/174 Hd.no-5757)

DALIL NO. 10
Abu abdur rehman qasim
raz farmate hain
k mujhe rasul saws k baaz
sahaba ne bataya k
aap saws ne hamen eid ki
namaz padhai to 4
4 takbiren kahin. Jab
namaz se farig hue to
hamari taraf mutawajjah
ho kr farmaya bhool
na jana eid ki takbiren
janaze ki trah 4 hain.
Aap saws ne hath ki
ungliyon se ishara
farmaya or anghota band
farma liya. (4
takbiren ba shamol ruku ki
takbir k) hazrat
abu moosa raz or hazrat
huzefa raz iski
tasdiq farmate hain..
(Tahawi 2/438)

***************************

GHAIR MUQALLIDO KE CHAND AITERRAZ KE JAWABAT…

1)Abu Dawood Aur Musnad
Ahmad Ki Hadees Pe
Aiteraaz

AITERAAZ 1

~~>Iska Ek Raavi Abdul
Rehman Bin Sawban Hai Jo
Zaef Phir Yahya Bin Moin,
Imam Ahmad Aur Imam
Nasai Rah Ka Hawala Diya
Ke Vo Zaef, Manakir Aur
Laisa Bil Qawi(Qawi Nai He)
(meezan ul aitedaal jild 2
safa 551)

JAWAB

–> Bulkey Yahya Bin
Maeen Ne Inki Ta’adil Bhi
Ki Hai Aur Bohot
Muhaddiseen Ne Inko Qawi
Aur Hujjat Bhi Kaha..

1) Imam Abu Hatim Rah Ne
Inko Siqah Kaha Hai..

2)Imam Abu Dawood Rah
Inke Bareme Farmaya
“Kana Fihi Salama” Yani
Isme Koi Kharabi Nai..

3) Imam Yahya Bin Maeen
Rah Jinhone Isko Zaef
Kaha, Iski Ta’adil Bhi Ki
Farmate He Isme Koi
Kharabi Nai Aur Jo Jirah
Naqal Hui He Ibn Maeen
Rah Se Vo Usman Bin
Saeed Ke Tarik Se Thi Jo
Unke Pehle Zamaneke
Shagird The, Lehaza Ibn
Maeen Rah Ne Ruju Karliya
Tha Jirah Pe..

4) Imam Zuhaim Rah Ne Bhi
Inko Siqah Kaha He..

5) Imam Saleh Jazra Rah Ne
Isko Suduq Kaha.

6) Imam Ibn Adi Rah Ne
Kaha Iski Hadeesein Likhi
Jayegi..
(DARRSE TIRMIZI JILD 2
SAFA 223, BAHAWALA
MEEZAN UL AITEDAL WA
TEHZEEB)

AITERAAZ 2

–> Isme Ek Ravi Abu Aisha
Rah He Jo Majhul Hain Aur
Hawala Ibn Hazam Aur
Yahya Bin Qattan Rah Ka
Diya He..

JAWAB

*Bulke Abu Aisha Majhool
Nahi Hain Kyuki Inke Do
Baccho Ka Naam Wa Nasab
Malum Hai Jo Muhammad
Bin Abi Aisha Aur Musa Bin
Abi Aisha Hain

*Iss Isqaal Ko Imam Ibn
Hajar Asqalani Ne Tark
Kardiya Ke Abu Aisha
Majhul Hai Aur Hujjat
Karte Huye Farmate He
“Abu Aisha Al Umami
Hazrat Abu Hurairah Raz
Ke Shagirdo Mese The Aur
Maqbool Ravi Hain..
(TAQREEB JILD 2 SAFA
444)

*Ibn Hajar Asqalani Rah
Nez Farmatey Hain Maqhool
Aur Khalid Bin Madan Rah
Ne Inse Riwayat Naqal Kiya
Hai Lehaza Usool E Hadis
Ke Roshni Me Agar Kisi Ravi
Se 2 Log Riwayat Kare To
Uspar Se Majhool Ki Jirah
Baqi Nai Rehti..
(TEHZEEB , MAARIFUL
SUNNAH JILD 4 SAFA 439)

ABU DAWOOD KI HADEES
PAR MUHADDISEEN KA
FARMAN…

Iss Hadees Ko Sahih Ya
Suqut Iqtiyar Kehne Wale
Muhaddis..
1. Hafiz zaili rah ne Hasan
Kaha
(nasbur rayah jild 2
safa 214)

2. Imam abu dawood rah ne
is hadis pe sukut iktiyar
kiya lehaza sahi ya hasan
darjeh ki he
(nasbur riyah jild 2 safa
214, abu dawood hadis no
1153 jild 1)

3. Imam Ahmad Bin Hambal
Rah Ne Bhi Suqut Iktiyaar
Kiya..
(musnad ahmad jild 4 safa
416)

4. Imam Munziri Rah Ne Bhi
Is Hadis par Suqut Iqtiyar
Kiya
(AL mukhtasaar jild 2)

**************************

TAQBEERAT AUR
MUHADDISEEN..

1) Allama Ibn Rushd Maliki
Rah Farmatey He Ke Imam
Ahmad Bin Hambal Rah Ne
Farmaya Ek Sahi Hadis
Nabi S.a.w Se Marfuan
Sabit Nai Ke Eidain Ke
Takbeero Ke Bareme”.. Ibn
Rushd Farmatey He Jo
Fuqaha Me Iktelaf zahir
huwa he vo sirf Sahaba Raz
Ke Amal Ke Tehat Huwa He
Aur Iswajah Se Eid Ki
Namaz Batil Nai Hoti.
(BAZHOOL MAJHUL JILD 2
SAFA 207, AL BIDAYATUL
MUJTAHID)

2) Imam Muhammad Bin
Hasan As Shaibani Rah
Farmate He– “Ahle Ilm Me
Iktelaaf Eidain Ke tadaat e
Taberat me Hai”.. Jo Chahe
Jitne Jayed Takbeero par
amal kare sahih hai magar
Unmese zada sahi Abdullah
Bin Masud Raz Ka Hai Jo
Hamari Raaye Hai Aur Woh
9 Takbeerat Ke Sath Hai,
Pehli Rakaat me 5
Takbeerat, takbeer e
tehreema aur ruku wali
takbeer ko milakar dusri
ruku wali takbeer ko milakar
aur YEHI QAUL IMAM ABU
HANEEFA RAH KA BHI
HAI…
(MUWATTA IMAM
MUHAMMAD)

3) Allama Ibn Qudamah Hambali Rah Farmatey Hain-“Eidain Ki Namaaz Ke Jayed Takbeerat Sunnat Honepe Ijma Hai Aur Yeh Farz Nahi Hai Lehaza In Takbeerat Ke Ikhteelaf Se Namaz Batil Nahi Hoti”
[Al-Mughni Lil Ibn Qudamah: 2/244]

Hanfi Namaz Muhammadi
Namaz Hai..

Min Janib: Md Avaiz Hussain Hanafi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s