Hazrat Ubada Bin Samit Razi Allahu Talla Anhu Ki Ahadees Fatiha Khalfal Imaam Ke Farz Honepe

Ghair Muqallideen Ke Sabse Badi Dalil Fatiha Khalfal Imaam Ke Wajib Honepe Ahadees Ka Jaiza..

HAZRAT UBADA BIN SAMIT RAZI RIWAYAT KARTE HAIN KI HAM NAMAZE FAJAR ME NABI S.A.W KE PICHE THE…AAP NE QURAN PADHA PAS AAP PE PADHNA BHARI HOGAYA ,JAB NAMAZ SE FARIG HOWE TOH FARMAYA-“SHAYAD TUM APNE IMAM KE PICHE PADHA
KARTE HO: HAM NE KAHA “HAAN” YA ALLAH KE RASOOL (SAW) AAP NE FARMAYA “SIWAYE SUREH FATIHA” KE AUR KOCH NA PADHA KARO KYUNKI US SHAKHS KI NAMAZ NAHI HOTI JO SUREH FATIHA NA PADHE..
(ABU DAWOOD HD.NO.823 TIRMIZI HD.NO.311, IBNE KHUZAIMA 1581, IBNE HIBBAN 460, 461)

Yeh Hazrat ubaada bin saamit razi Allahu anhu wali riwaayet ghair
muqallido ki mazboot tareen daleel hai..
jo mukhtalif wajho se naa qaabil e istidlaal hai jisko aap zel me mulaahaza farmaayein..

JAWAB NO. 1

Waazeh rahe ke ye riwaayet mukhtalif turq se manqool hai aur
nisbatan iska mazboot silsila sanad wo hai jisme muhammad bin
ishaaq Raavi Hai.. Jske baare me
muhaddiseen ki raaye Mulaiza Kare

♥ MUHAMMAD BIN ISHAAQ AL-MADANI (MUDDALIS AUR ZAEF HAI)

1) Imaam maalik Rah ne kaha
dajjaalon me se ek dajjaal hai..
(tehzeebut tehzeeb,jild 9 safa 35)

2) Imaam Bukhari Rah ne kaha
muhammad bin ishaaq aisi hadeese bayaan karta hai jisme wo munfarid (Yani Akela) hai aur ya’qoob bin
shaiba ne kaha ke maine use nameer se suna kehte the ke jab wo aisi
hadeese bayaan kare ke kisi ne maroofeen se suna ho toh wo hasnul
hadees hai aur agar majhooliyeen se hadees bayan kare toh ahadees e baatila hai..
(tahzeeb ut tehzeeb,jild 9 safa 36)

3) Ayyub bin ishaaq bin saamri ne kha ke maine imaam ahmad bin
hambal (rh) se puchha ke agar kisi hadees ko sirf muhammad bin
ishaaq riwaayet kare to aap use qubool karenge? Farmaaya ke bakhuda nahi. Maine usko dekha ke wo hadees ko kai ek logon se riwaayet karta hai aur ek ke kalaam ko dusre ke kalaam se juda nahi karta..
(tahzeebut tehzeeb, jild 9 safha,36)

4)Mohammad Bin Ishaaq se mutalliq hambal bin ishaaq ne kaha ke hamne abu abdullah (imaam ahmad
rh) ko kehte huwe suna ke ibne ishaaq hujjat nahi hai…

4) Asram Rah imaam ahmad se riwaayet karte hain ke muhammad bin ishaaq bahot ziyaada tadlees kiya karta tha, mere nazdeek uski achhi hadees wo hai jisme wo akhbarni aur samaitu kahe..
(Uyoon ul Asar,jild 1 safa 12)

5) Imam Dar Qutni Rah farmaate hain ke muhamad bin ishaaq ki baat qaabil e istidlaal nahi hai..
6) Imam Sulaimaan Taimi Rah farmaate hain ke wo(muhammad Bin Ishaaq) bahot jhoota hai
(Meezaan ul Aitedaal,jild 3 safa 471)

7) Imam Yahya Bin Saeed Al Qattaan Rah farmaate hain ke mai gawaahi deta hun ke muhammad bin ishaaq jhoota hai..
(Meezaan ul Aitedaal,jild 3 safa 471)

8) Hafiz Ibn Ul Jauzi Rah Ne Ispar Jirah Ki Hai.
(Kitaab Uz Zu’afa Kitaab al maudu’aat,al ilal Al Mutanahiya)

9) Imam Nawawi Rah Farmatey Hain- Muhammad Ibn Ishaq Aisa Raavi Hai Jiski Riwayat Sahih Nahi Hain.
(Muqaddamah Sharh Sahih Muslim 2/72)

10) Imam Ahmad Bin Hanbal rah Farmatey Hain Ibn Ishaaq Mudallis Hai.
(Tareekh Baghdadi 2/22)

11) Imam Abu Jafar Al Ukaili Rah Ni Isko Zuafa Me Shumar Kiya Hai
(Az Zu’afa Lil Imam Ukaili, 1587)

12) Imam Yahya Bin Ma’een Rah farmatey He Vo Kuch Nahi Tha, Vo Zaef Hai Aur Laisa Bi qawi Yani Qawi Bhi nahi Tha
(Tareekh Baghdad 2/22)

13) Imam Ahmad Bin Hanbal Rah Farmate He Vo Sunnah Me Hujjat Nahi Hai(Laisa Bi Hujjah)
(Tareekh Baghdad 2/22)

14) Imam Jareer Bin Abdul Humaid Rah Farmate He Mujhe Nahi Lagta Ke Me Uss Waqt Tak Zinda Rahu Jab Log Muhammad Bin Ishaq Se Riwayat Lene Lag Jayein Aur Yeh Sunkar Hasan Bin Ammara Rah Chup Hojate..
(Tarerkh Baghdad 7/360)

15) Imam Malik Rah Farmate He Vo Riwayat Yahudiyo Se Leta Tha..
(Kitaab Us Siqaat 7/381,382)

16) Imam Yahya Bin Saeed Al Qattan Rah Ne Isko Kazzab Kaha
17) Imam Wuhaib Ne Bhi Isko Kazzab Kaha
18)Imam Malik Rah Ne Bhi Kazzab Kaha
19) Imam Hishaam Rah Ne Kazzab Kaha Kyuki Usne Kaha Ke Falan Riwayat Meine Fatima Jo Hishaam Ki Biwi Hain Unse Suni Thi Magar Aisa Na Tha Kyu Fatima Rah Hishaam Rah Se 9 Saal Ke Umar Me Shaadi Kiya Tha Aur Riwayat Leneka Suboot Nahi Paya Gaya..
(Dekhiye Meezan Ul Aitedaal 3/471)

20) Imam Muhammad Bin Abdullah Bin Numair Rah Farmate He-Ibn Ishaaq Agar Majhool Raavi Se Riwayat Kare Toh Iski Riwayat Batil He
(Tareekh Baghdad 1/227)

21) Imam Sufyaan Bin Uyainah Rah Farmate He Madeena Ke Log Usko Qadri Honeke Wajah Se Uspar Hamla Kiye Gaye Hai
(Kitaab Ul Ma’rifah Wal Tareekh Lil Imaam Ya’qoob Bin Sufyaan Al-Faarsi 2/27)

22) Imaam Nasai Rah Farmate Hain- Woh Kawi Nahi Hai(Laisa Bi Kawi)
(Az-Zu’afa Walatrokeen Lil Imaam Nasai:513)

23) Imaam Abu Hatim Ar-Raazi Rah Farmate Hain-“Mere Nazdeek Ahadees Me Vo Kawi Nahi Hai Aur Zaeful Hadees Hai..
(Al-Jarh Wal Ta’deel 3/194)

24) Imaam Barqaani Rah Farmate Hain Mene Imaam Dar Qutni Rah Se Muhammad Bin Ishaaq Rah Ke Muttaliq Pucha Toh Farmane Lage-“Unse Hujjat Pakda Nahi Jayega”
(Tareekh Baghdad 1/232, Su’aalat Al-Barqaani Safa-58)

25) Imaam Ibn Hibban Rah Farmate He-Ibn Ishaaq Kamzoor Raviyo Se Tadlees Kar Liya Karta Tha, Lehaza Uski Riwayate MUNKAR Hain..
(Kitaab Us-Siqaat 7/383,384)

26) Imam Ibn Taymiyyah Rah Farmate Hain-“Aur Ibn Ishaaq Haddasani Na Kahe Riwayat Me Toh Uski Riwayat Zaef Hai..
(Majmoo Fatawa 33/85)

27) Imam Ibn Hajar Asqalani Rah Ne Isko Chauthe(4th) Tabqaat Ka Mudallis Shumaar Kiya Hai
Aur Farmate He-Majhool Aur Kamzoor Raviyon Se Mashoor Tadlees Kiya Karta tha..
(Tabaqaat Al-Mudalliseen Safa 73 Tehqeeq Zubair Ali Zai)

28) Hafiz Ala’ee Rah Farmate He Mashoor MUDDALLIS tha..
(Jaami At-Tahseel 1/261)

29) Abu Zurah Ibn Ul Iraqi Rah Ne Iskebareme Farmatey Hain-“Yeh Vo Hai Jo Kaseer Tadlees Karta Tha Khaskar Kamzoor Rawiyo Se..
(Al-Mudalliseen 1/81)

30) Imaam Burhan Ud-din Halabi Rah Farmate Hain-Yeh Mudallis Hai Aur Khaskar Zaef Rawiyon Se Tadlees Karta Hai..
(Asmaa Al-Mudaliseen 1/47)

31) Imaam Jalaluddin Suyuti Rah Farmate Hain-“Muhammad Bin Ishaaq Kaseer Ut-Tadlees Hai Yani Kaseer Tadlees Kiya Karta Tha..
(Asmaa Al-Mudalliseen 1/81)

32) Imaam Zehbi Rah Farmatey Hain-“Zadatar Muhaddiseen Ne Iske Riwayato Tark Kiya Hai Aur Isje Kayi Wajah Hai Jismese Yeh Hai Ke Yeh Tashee’,Qadri Aur Muddallis Tha..
(Siyar Jild 7 Safa 39)

Note- Chunanche Aisa Raavi Jispar Kazzab,Kamzoor,Muddalis Aur Qadri Honeka Ilzam Hai Toh Ghair Muqallideen Iss Raavi Se Fatiha Ke Wujub Pe Isski Riwayat Karda Hadees Lena Sara Sar Galat Hai..

JAWAAB NO. 2
Imaam ibne taimmiya farmaate hain ke imaamat ka ye waaqia nabi sallallahu alaihi wasallam aur hazraat e sahaaba kraam (rz) ke maa bain pesh nahi aaya, balke hazrat ubaadah Razi aur ba’z taabaeen ke darmiyaan pesh aaya hai lehaaza surah faatiha padhne se mutalliq is hukm ki nisbat
rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ki taraf karna saheeh nahi hai, lekin chunki is waaqia ke alfaaz dusri marfu hadees se milte julte the toh ba’z shaami raawiyon ko mughaalta huwa aur unhone isko aanhazrat
sallallahu alaihi wasallam ki taraf mansub kar diya hai yahi wajah hai ke imaam bukhari Rah ne apni sahih me hazrat ubaadah (rz) ki iss riwayat ko is tarah naqal nahi kiya, balki usme imaamat ka yeh tazkirah hi nahi..
(Fatawa Ibn Taymiyyah jild 3 safa 287)

JAWAB NO. 3

♥ Mashhoor muhaddis allaama
muhammad yousuf banori rah farmaate hain ke iski sanad me 8
qism ka iztiraab hai aur iske matan me 13 qism ka iztiraab hai chunche dekhein..
(Muaarif ussunan jild 3 safa 202)

♥ Imaam ibne taimiya farmaate hain ke is hadees ko aimma hadees
ne mukhtalif wajooh ki bina par zaef o kamzor qaraar diya hai hatta ke imaam bukhari ke ustaaz imaam ahmad aur dosre aimma ne bhi isko zaeef qaraar diya hai..
(fatwaa ibne taimiya,jild 23,safa 286)

JAWAAB NO. 4

Imaam Abu Dawood Rah Farmatey Hain Ke Maqhool Kabhi Kabhi Iss Riwayat Me Ulajh Jata Tha, Kabhi Kehta Yeh Riwayat Meine Ubada Bin Samit Razi Se Suna Kabhi Kehta Yeh Riwayat Nafee Se Suna Aur Kabhi Kehta Meine Yeh Riwayat Mahmood Se Suni
(Abu Dawood Baab Qiraah Khalfal Imaam)

JAWAAB NO. 5

Iski Sanad mai Ek Ravi Nafay Bin Mahmood hay Jiske Bare Me
♡ Imaam Ibne Qudama Rah kehte hain Ke yeh Majhool(Unknown) hai..
(Mughni, Jild 01, Page 606)
♡ Imaam Tahavi Rah kehte hain
ke Yeh Majhool hai..
(Al Jawahirul Naqi, Jild 02,Page165)
♡ Imaam Ibn Hibban Rah Farmate Hain Nafee Ki Riwayat Zaef Hai Magar Vo Jhoota Nahi Tha..
♡Imaam Abdur Barr Maliki Rah Farmatey Hain Nafee Majhool Hai..
(Dekhiye Meezanul Aiteedal Lil Zehbi, Tehzeeb Ut Tehzeeb lil Ibne Hajar Nafee Bin Mahmood Par Jirah Wa Ta’deel)

Tambeeh-Imaam Baihaqi Rh kehte hain ke ALLAH ne hamain Hargiz iss baat ka Mukallif nhi Thehraya Ke Hum Apna Deen Majhool Aur Ghair Maroof Raviyon se Aaghaz kare..
(Kitab ul Qurra, Page 120)

JAWAAB NO.6

♡ Issi Hadees Me Aur Ek Ravi Maqhool hai Aur Ibne Hajar Rh Likhte hain ke Maqhol Ne Aam tour par Bahot se Sahaba se Aur Khaskar Ubada Bin Sabit Razi se Koi Riwayat Nahi Sunni Aur Maqhopl Sirf Tadlees se Kam Leta tha..
(Tehzeeb ut Tehzeeb, Jild 10,Page 292)
♡ Ibne Saad kehte hain Maqhol Tadlees karta tha..
(Meezan uL Eetedal, Jild 03,Page 198)

Lehaaza ghair muqallideen ka iss Zaef riwaayat ko faatiha ke wujoob par pesh karna saheeh nahi Jisme 2 Raavi Mudallis Zaef Aur Ek Majhool Hoon..

Min Janib- Md Avaiz Hussain Hanfi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s