WUZU Ke Shuru Me BISMILLAH Parhna FARZ Nahi Hai (Part 1)

Beshumar Ahle Ilm Ka Yeh Mauqaff Hai Ke, Wazu Ke Shuru Me Bishmillah Parhna Sunnat Hai Aur Zada Afzal Hai,Haan Agar Koi Bismillah Na Parhe Toh Uska Wazu Batil Na Hoga Lehaza Jo Log Kehte He Bismillah Parhna Farz Hai Vo Galat Bayani Karke Ummat E Muslima Ko Pareshani Me Daal Rahe Hain…

♥ Jamhoor Ka Maslak-

Ahnaf Ke Nazdeek Wazu Ke 4 Faraiz Hain…
1) Peshaani ke baalon se thoodi ke neeche tak aur ek kaan ki lao se doosre kaan ki tab tak munh dhona.
(2) Dono haath kohniyo samait dhona..
(3) Chaothaaisarka masah karna..
(4) Dono paer takhno samait dhona..

Yeh Farziyaat Khud Allah Tabarak Wa Ta’alla Ne Quran E Pak Me Bayaan Kiya He Chunanche Irshad E Baari Talla Hai…

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺇِﺫَﺍ ﻗُﻤْﺘُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ ﻓَﺎﻏْﺴِﻠُﻮﺍ ﻭُﺟُﻮﻫَﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻳْﺪِﻳَﻜُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻤَﺮَﺍﻓِﻖِ ﻭَﺍﻣْﺴَﺤُﻮﺍ ﺑِﺮُﺀُﻭﺳِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺭْﺟُﻠَﻜُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻜَﻌْﺒَﻴْﻦِ ۚ ﻭَﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺟُﻨُﺒًﺎ ﻓَﺎﻃَّﻬَّﺮُﻭﺍ ۚ ﻭَﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻣَﺮْﺿَﻰٰ ﺃَﻭْ ﻋَﻠَﻰٰ ﺳَﻔَﺮٍ ﺃَﻭْ ﺟَﺎﺀَ ﺃَﺣَﺪٌ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣِﻦَ
ﺍﻟْﻐَﺎﺋِﻂِ ﺃَﻭْ ﻟَﺎﻣَﺴْﺘُﻢُ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀَ ﻓَﻠَﻢْ ﺗَﺠِﺪُﻭﺍ ﻣَﺎﺀً ﻓَﺘَﻴَﻤَّﻤُﻮﺍ ﺻَﻌِﻴﺪًﺍ ﻃَﻴِّﺒًﺎ ﻓَﺎﻣْﺴَﺤُﻮﺍ ﺑِﻮُﺟُﻮﻫِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻳْﺪِﻳﻜُﻢْ ﻣِﻨْﻪُ ۚ ﻣَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻴَﺠْﻌَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺣَﺮَﺝٍ ﻭَﻟَٰﻜِﻦْ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﻟِﻴُﻄَﻬِّﺮَﻛُﻢْ ﻭَﻟِﻴُﺘِﻢَّ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ
(Sura Maidah Ayat No-6 Para 5)

Tarjumah- “Aye Imaan Walon! Jab Tum Namaaz Ke Liye Utho Toh Dholo Apne Muh Aur Apne Hath Kohniyo Tak Aur Apne Sarro Ka Massha Karo Aur Apne Paon(Dho) Takhno Samet..

* Iss Ayat Ki Tafseer Me Imaam Ibn Kaseer Rah Farmate Hain “WAZU KI SHURUWAT ME BISMILLAH PARHNA ZADA AFSAL HAI”
(Tafseer Ibn Kaseer Sura Maida Ayat 6 Ke Tafseer Me)

Chunanche Imaam Ibn Kaseer Rah Ke Nazdeek Bhi Shuruwat Ka Bismillah Parhna Afzal Hai Harr Acche Kaam Ki Shuruwat Bismillah Se Karni Chaiye..

♥ Ghair Muqallideen Ke Dalail “Bismillah Ke Farziyaat Pe”

ِﺍﺑﻮﮨﺮﯾﺮﮦ ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﮧ ﻋﻨﮧ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﮧ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﮧ ﻋﻠﯿﮧ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ : ” ﺍﺱ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻭﺿﻮ ﻧﮩﯿﮟ ، ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﻭﺿﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺲ ﻧﮯ ﻭﺿﻮ ﮐﮯ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮟ ‏« ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ‏» ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩﺎ “

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻗُﺘَﻴْﺒَﺔُ ﺑْﻦُ ﺳَﻌِﻴﺪٍ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻣُﻮﺳَﻰ، ﻋَﻦْ ﻳَﻌْﻘُﻮﺏَ ﺑْﻦِ ﺳَﻠَﻤَﺔَ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ، ﻗَﺎﻝَ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ” ﻻَ ﺻَﻼَﺓَ ﻟِﻤَﻦْ ﻻَ ﻭُﺿُﻮﺀَ ﻟَﻪُ ﻭَﻻَ ﻭُﺿُﻮﺀَ ﻟِﻤَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺬْﻛُﺮِ ﺍﺳْﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ”
(Sunan Abu Dawood Kitaabul Taharat Jild 1, Hd.no-101)

AL-JAWAB.NO-1
Iss Hadees Ka Sahih Matlab Allah Ke Rasool Salalallahu Alaihi Wasallam Farmaya Hai Jo Hai..

ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﯾﺰ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩﯼ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﮧ ﺭﺑﯿﻌﮧ ﻧﮯ ﺫﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒﯽ ﺍﮐﺮﻡ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﮧ ﻋﻠﯿﮧ ﻭﺳﻠﻢ ﮐﯽ ﺣﺪﯾﺚ : ‏« ﻻ ﻭﺿﻮﺀ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ‏» ﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺍﺱ ﺳﮯ ﻣﺮﺍﺩ ﻭﮦ ﺷﺨﺺ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻭﺿﻮ ﺍﻭﺭ ﻏﺴﻞ ﮐﺮﮮ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﮐﮯ ﻭﺿﻮ ﺍﻭﺭ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﮯ ﻏﺴﻞ ﮐﯽ ﻧﯿﺖ ﻧﮧ ﮐﺮﮮ ۔

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺣْﻤَﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﻤْﺮِﻭ ﺑْﻦِ ﺍﻟﺴَّﺮْﺡِ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺍﺑْﻦُ ﻭَﻫْﺐٍ، ﻋَﻦِ ﺍﻟﺪَّﺭَﺍﻭَﺭْﺩِﻱِّ، ﻗَﺎﻝَ ﻭَﺫَﻛَﺮَ ﺭَﺑِﻴﻌَﺔُ ﺃَﻥَّ ﺗَﻔْﺴِﻴﺮَ، ﺣَﺪِﻳﺚِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ” ﻻَ ﻭُﺿُﻮﺀَ ﻟِﻤَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺬْﻛُﺮِ ﺍﺳْﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ” . ﺃَﻧَّﻪُ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺘَﻮَﺿَّﺄُ ﻭَﻳَﻐْﺘَﺴِﻞُ ﻭَﻻَ ﻳَﻨْﻮِﻱ ﻭُﺿُﻮﺀًﺍ ﻟِﻠﺼَّﻼَﺓِ ﻭَﻻَ ﻏُﺴْﻼً ﻟِﻠْﺠَﻨَﺎﺑَﺔِ .
(Sunan Abu Dawood Jild 1, Kitaabul Taharat Hd.no-102)
* Iss Ahadees Ko Shaikh Naseruddin Albani Ne Sahih Maqtu’ Kaha Hai..
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻘﻄﻮﻉ ‏( ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ‏) ﺣﻜﻢ :
(Abu Dawood Lil Tehqeeq Albani)

AL-JAWAAB NO.-2
Iss Abu Dawood Ki Hadees Ki Sanad Me Ek Rawi Hai Muhammad Bin Musa Jo Zaef Hai Ispar Bohot Jirah Huwe He Jaise Imam Bukhari, Imam Abu Zur’ah, Imam Abu Hatim, Imam Uqaili, Imam Ibn Adi, Imam Baihaqi, Imam Ibn Hibban, Imam Dar Qutni Rahimahullah Wagaira Shamil Hain..Jo Darjeh Zail Iss Link Me Hain..

https://batilfirqokihaqeeqat.wordpress.com/2014/11/07/muhammada-bin-moosa-al-madani-muhaddiseen-ke-nazar-me/

Lehaza Sanad Ke Lihaz Se Bhi Riwayat Zaef Hai..

JAWAAB NO.-3

Shaikh Ibn Bazz Se Sawal Pucha Gaya Ke Kya Bismillah Wazu Se Pehle Nahi Parhnese Wazu Batil Hoge?

Shaikh Ibn Bazz Farmate Hain-“Jamhor Ahle ilm ka mazhab hai kr tasmiya(Bismillah) ke bagair bhi wazu sahi hai. baz ahle ilm ka mazhab yeh hai ke jab ilm ho aur yaad bhi ho toh tasmiya wajib hai kyun ke Nabi
ne farmaya hai”Jo shakhs Allah Ta’ala ka naam na le iska wazu nahi”
(Jamee Tirmizi no. 25 Kitabul Taharat Wa Ibn Majah no.397, 398, 399)

Lekin jo shakhs bhulne ya jahalat ki wajah se tasmiya na parh sake iska wazu sahi hai aur agar tasmiya ko wajib qarar dein toh phir bhi iske liye wazu ka a’adah nahi hai Kyuki yeh shakhs jahalat aur nasiyan ki
wajah se ma’azor hai aur is masla mai daleel hasb-e-zail irshad bari ta’ala mai sikhai gai dua hai..

“Aye hamare parwardigar agar hum Se bhool ya chukk ho gayi ho toh hum se muwakhzah na kerna!”
(Surah Baqarah Ayat-286)
Aur sahi hadis main hai ke Rasool Allah ne farmaya “Allah ne is dua ko sharaf qabuliyat se sarr faraz
farma diya hai.”
(Fatawa Islamiyah Safa 280, Sawal No-221)

Scan Page
Fatawa Islamiyah

Chunance Saudiya Ke Alimo Ka Bhi Yehi Fatawa He Ke Wazu Batil Nahi Hoti Hai Aur Yehi Qaul Jamhoor Ka Hai..

Min Janib- Md Avaiz Hussain Hanfi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s