Aqeeda Hayat Un-Ambiya Alaihisalaam (Part 1)

Allah Ke Rasool Salallahu Alaihi Wasallam Ke Mutaliq Hamara Yani Tamam Ahle Sunnat Wal Jamat Ka Aqeeda Hai Ke Allah Ke Tamam Ambiya Alaihi Salam Jisme Hamare Rasool Salallahu Alaihi Wasallam Bhi Shamil Hain, Apni Qabar Mubarak Me Zinda Hain Aur Apne Rabb Ke Liye Namaze Padhte Hain..

Iss Mukhtasar Si Post Pe Hamare Dalil Apko Pata Chalegi..

ﻋَﻦْ ﺃَﻧَﺲِ ﺑْﻦِ ﻣَﺎﻟِﮏٍ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗَﺎﻝَ : ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮْﻝُ ﺍﷲِ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺍﻟْﺄَﻧْﺒِﻴَﺎﺀُ ﺃَﺣْﻴَﺎﺀٌ ﻓِﻲ ﻗُﺒُﻮْﺭِﻫِﻢْ ﻳُﺼَﻠُّﻮْﻥ
َ
Tarjumah-Hazrat Anas Raz farmate hai ke Nabie Akram Sallallahu Alaihi Wasallam ne Irshaad farmaya “Ambiya Alaihimussalam Apni Qabro me zinda hai aur namaze padhte hai”
(Musnad Abi Yaala Safa-658 Hd.no-3425, Majmuz zavaaid Hd.no-13812, Latifa Fi hayat al ambiya lil baihaqi safa 3, silsilatul hadees al sahiha lil Shaik Albani hd.no- 621)

Scan Page
Musnad Abi Ya’ala

Iss Riwayat ko in Muhaddiseen ne sahih kaha Hai..

1. Imam Haismi Rah
2. Imam Behqi Rah
3. Imam Ibne Hajar Asqalani
Rah
4. Imam Abu yaala
5. Imam Nawawi Rah
6. Imam Bazzar Rah Ne
7. Imam ibn Adi Rah
8. Ghair Muqallid Shaikh Naseeruddin Albani Rah
9. Ghair Muqallid Qazi Shaukaani Rah
10. Imam Jalaluddin Suyuti Rah
11. Gair Muqallid Irshaqul
Haqq Asri Rah

(Dekhein-Majmua zawaid jild8 safa 387, Hayatul ambiya lil baihaqi safa
3, Musnad abu yaala jild 6, Silsilatul Hadees Al Sahiha jild 2 safa 187 hd.no-621, Al Kaamil le ibn Adi jild 3
Fathul Baari sharh sahih bukhari jild 6 safa 602,603, Neil ul Ausaar jild 5 safa 101, Al Hawi Lil Fatawa Lil Suyuti Jild 2 safa 264, Faizul Qadeer Jild 5 Safa 663)

Scan Page
Majmua Az Zawaid Lil Imam Haismi

Scan Page
Hayatun Ambiya Lil Baihaqi

Scan Page
Fathul Baari Sharh Sahih Bukhari Lil Hafiz Ibn Hajar Asqalani

Scan Page
Silsilatul Ahadees Al-Sahiha Lil Allama Naseeruddin Albani

GHAIR MUQALLIDEEN KE AITERAAZAT:

Ghair Muqallid Awwam Kehti Hai Yeh Riwayat Zaeef Hai Kyuki Isme Ek Raawi Hai “Hajjaj Ibn Al-Aswad” Jo Zaeef Hai Aur Imam Zehbi (Rah) Ne Iss Riwayat Ko Hajjaj Ke Wajah Se Zaef Kaha Hai
[Dekhiye-Meezan al-Itedaal Liz Zehbi]

JAWAAB NO. 1

Yahan Imam Zehbi (Rah) Ko Wahem Hua Hai Asal Me Yeh Raawi Ka Naam Hajjaj Ibn Abi Ziyad Al-Aswad Hai Yeh Jinko Ziqq al-Asal Kaha Jata Hai Aur Yeh Basri The..

¤ Chunanche Hafiz Ibn Hajar Asqalani (Rah) Ne Imam Zehbi (Rah) Ka Radd Kartey Huye Farmatey Hain-“Yeh Hajjaj Ibn Abi Ziyad Al-Aswad Basri Hain Jinko Ziqq al-Asal Kehtey The, Aur Yeh Basra Ke Rehne Wale The… Nez Likhtey Hain Ke-

* Imaam Ahmad Bin Hanbal (Rah) Ne Inko Siqaah Aur Parhezgar Qarar Diya Hai..

* Imaam Yahya Bin Ma’een (Rah) Ne Inko Siqaah Kaha..

* Imaam Abu Hatim Ar-Raazi (Rah) Ne Inko Riwayaton Ko Kaam Dene Wala (Hujjat) Kaha..

* Imaam Ibn Hibban (Rah) Ne Inko Kitaab al-Siqaat Me Shumar Kiya Hai..

Phir Likhtey Hain Imaam Baihaqi (Rah) Ne Iss Hadees Ko Apni Kitab al-Hayat Al-Ambiya Safa 3 Me Laaye Aur Sahih Bhi Qarar Diya Hai Aur Issi Tarah Imaam Al-Munawi (Rah) Ne Fayd Al-Qadeer Me Riwayat Ko Sahih Qarar Diya Hai..
[Al-Leesan al-Meezan Lil Ibn Hajar.
Fathul Baari Sharh Sahih Bukhari, Jild: 6, Safa: 602,603]

JAWAAB NO. 2

Aur Iss Hadees Ki Mazeed Shuwahid Bhi Maujood Hai Jisko Imam Muslim (Rah) Ne Sahih Me Naqal Ki Hai Jisse Pata Chalta Hai Ke Ambiya Qabr Me Namaaz Parhtey Hain Aur Zinda Hain…

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻫَﺪَّﺍﺏُ ﺑْﻦُ ﺧَﺎﻟِﺪٍ، ﻭَﺷَﻴْﺒَﺎﻥُ ﺑْﻦُ ﻓَﺮُّﻭﺥَ، ﻗَﺎﻻَ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺣَﻤَّﺎﺩُ ﺑْﻦُ ﺳَﻠَﻤَﺔَ، ﻋَﻦْ ﺛَﺎﺑِﺖٍ، ﺍﻟْﺒُﻨَﺎﻧِﻲِّ ﻭَﺳُﻠَﻴْﻤَﺎﻥَ ﺍﻟﺘَّﻴْﻤِﻲِّ ﻋَﻦْ ﺃَﻧَﺲِ ﺑْﻦِ ﻣَﺎﻟِﻚٍ، ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗَﺎﻝَ ” ﺃَﺗَﻴْﺖُ – ﻭَﻓِﻲ ﺭِﻭَﺍﻳَﺔِ ﻫَﺪَّﺍﺏٍ ﻣَﺮَﺭْﺕُ – ﻋَﻠَﻰ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻟَﻴْﻠَﺔَ ﺃُﺳْﺮِﻱَ ﺑِﻲ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟْﻜَﺜِﻴﺐِ ﺍﻷَﺣْﻤَﺮِ ﻭَﻫُﻮَ ﻗَﺎﺋِﻢٌ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻓِﻲ ﻗَﺒْﺮِﻩِ ”

Tarjumah: Anas Bin Malik (Raz) Bayan Karte Hain Ki Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Ne Farmaya: Meraj Ki Raat Mein Musa Alaihesalam Ke Paas Aaya, Ek Riwayat me hai- Mera Kaseeb Ahmer Ke Paas Se Guzar Hua, Daraan Halaan ki “Musa Alaihesalam Apni Qabr Me Khade Hue Namaz Padh Rahe The..”
[Sahih Muslim, Kitabul Fazail, Hd.no: 5858, 5859.
Sunan Nasai, Kitab al-Salaah, Baab: Zikr Salaat Nabi Allah Musa Alaihisalam, Jild: 2, Safa: 237, Hd.no: 1630-1636.
Sunan al-Kubra Lil Nasaai, Kitab al-Salaah, Baab: Zikr Salaat Nabi Allah Musa Bil Laiyl, Jild: 2, Hd.no: 1330]

Scan Page:

Chunanche Hamara Aqeeda Wohi Hai Jo Hamare Rasool Salallahu Alaihi Wasallam Ka Sahih Irshad Hai..

Min Janib-Md Avaiz Hussain Hanfi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s