Imam Azam Abu Haneefa Rahimahullah Ke Kutub

Imaam-E-Azam Fil Fuqaha Abu Haneefa Nauman Bin Sabit Al Koofi Rahimahullah Ke Mukhtaliff Kitabon Ke Naam Aur Usse Jude Kuch Tehqiqat…

1) Mash’hoor Maurrikh Muhammad Ibn Yaqoob Ibn Nadeem r.a Apni Kitab “Al Fehrist” me Imam Abu Hanifa r.a ke Haalat me Likhte hain ki Aap Taba’i the…
Phiraage Likhte hain ki “Al Fiqah Al Akbar” “Kitab Al Risalah” ” Kitab Al Aalim Wal Muttalim” aur “Kitab
Radd Ala Qadria ” Aapki Tasaneef hain.
( Fehrist Ibn Nadeem Safah 256 )

Scan Page

2) Hazrat Ibn Hajar Asqalani r.a (Shafai)Farmate hain-“Imam Abu Hanifa r.a ki Hadees me Mufarrad Kitab “Kitab ul Aasar” hai Jo Imam
Muhammad Bin Hasan r.a ne Unse Riwayat ki Hai”

Scan Page

3) Hazrat Abu Abdullah Hussain Bin Ali Sumairi r.a Apni Kitab me Hazrat Sufiyan Soori r.a se Basanad Naqal Karte hain-“Zaida r.a ne Kaha Maine
Sufiyan Soori r.a ke Sirhane ek Kitab rakhi dekhi Jise wo Aksar Dekha karte the..Maine inse wo Kitab dekhne ki Ijazat Talab Ki, Inhone wo Kitab mujhko di ,Wo Kitab Imam Abu Hanifa r.a ki “Al Rahan” thi…Maine unse Kaha ki Kya tum Unki Kitaben
dekhte ho…Unhone Kaha Meri Khuwahish hai ki Unki Sab Kitaben mere Paas Jama hon….Ilm ke bayan karne me Unse Koi Bat Rahi nahi
hai…Lekin Ham Unke Sath Insaaf Nahi Karte hain….
(Akhbar Abi Hanifa Rah Wa Ashabihi Safa 74 )

Batayen Hazrat Sufiyan Soori r.a Jaisa Jalil Ul Qadr Faqih Aur Muhaddis To ye Tamanna Kare ki Kash Mere Paas Imam Abu Hanifa r.a Ki Sari Kitaben hoti aur Aajkal ke Ghair Muqallideen ye Tassur Dena
Chahte hain Ki Imam Abu Hanifa r.a ki Koi Kitab hi Nahi….

4) Hazrat Abu Abdullah Hussain Bin Ali Sumairi r.a Apni Kitab me Hazrat Yazeed Bin Haroon r.a Ki bat Basanad Naqal Karte hain-“Abu Muslim r.a ne (Shaikh Ul Islam) Yazeed Bin Haroon r.a se Poocha “Aey Abu Khalid Tumhari Abu Hanifa r.a aur Unki Kitabon ke Muta’ale ke
Bare me Kya Rai hai” ? ( Yazeed Bin Haroon r.a ne ) Kaha “Agar Tum Faqih Banna Chahte ho to Unka Muta’ala Karo , Maine Kisi bhi Faqih ko Unse Beniyaz Nahi Dekha”…
(Akhbar Abi Hanifa Rah Wa Ashabihi Safa 74 )

Dekhiye Hazraat Shaikh UL IsLam Yazeed Bin Haroon r.a Kya Farma Rahe hain…. Unke Kehne ki Murad Mutabiq Koi bhi Faqih Unki Kitabon Se Fayda Uthaye Bagher nahi Rehta.. Yani Unki Kitaben Miyaar Set Karti Hain Fuqha Keliye , Ke Unhe Apni Fuqahat Ko Tarashna hai To Imam Abu Hanifa r.a Ki Kitabon Ka Muta’ala Karna Chahiye , Unse
Mustafeed Hona Chahiye…

5) Abdullah Bin Daood Khuraibi r.a Farmate hain-“Jo Shakhs Chahe ki Nabenai aur Jahalat ki Zillat se Nikle aur Fiqah ki Lazzat se Ashna Ho , Isko Chahiye ke Imam Abu Hanifa
r.a ki Kitaben Dekhe..
(Safa 85 )

Imam Shafai’i r.a Farmate hain-“Jis aadmi ne Imam Abu Hanifa r.a ki Kitaben nahi dekhi wo Fiqah me mahir nahi hoga….
(Akhbar Abi Hanifa r.a Wa Ashabihi Safa 87)

Scan Page

In Do Hazraat Ke Qaul Apni Kahani Khud Bayan kar Rahe hain…..Ki Akabireen e Ummat Ki Nigah me Imam Abu Hanifa r.a Ki Kitabon ki Kya Ahmiyat thi….Tab Hi to Apne Waqt ke Bare Bare Ulama tak Imam
Abu Hanifa r.a ki Kitabon ka na sirf khud Muta’ala Karte the,Balki Doosron ko Bhi Iski Talqeen Karte the…..Ki Agar Tum Faqih Banna
Chahte Ho , Jahalat se Nikalna Chahte ho to Imam Abu Hanifa r.a Ki Kitaben Paro….Jis Tarah aajke Waqt me bhi Kaha Jata hai ki Agar Tumhe Falan Field me Mahir Hona hai to Falan Musannif ki Kitabon Ko Lazim
Pakar Lo , Kuch Isi Tarah ki Haisiyat Ki Imam Abu Hanifa r.a Ki Kitabon ki Haisiyat thi….
Jis Bat ki Gawahi Khud Imam Shafi r.a Aur Hazrat Yazeed Bin Haroon r.a ne de di , Balki Hazrat Abdullah Bin Daood r.a To Unki Kitabon Ko.Itna Mante the , Jahalat se Agar Kisi Ko Nijat Pani hai To Wo Imam Abu
Hanifa r.a Ki Kitabon Ko Apna Sarmaya Bana Le….
Yahi Wajah thi Ke Apne Waqt Ke Duniya Ke Bare Bare Ulama bhi Imam Sahab r.a Ki Kitabon ka Muta’ala Karte the…..Jinme Hazrat Sufiyan Soori r.a Ke Bare me To Aap Alhamdulillah Pehle Hi Par Chuke…..

Aaj Imam Malik r.a Jo Kisi Penchan
Ke Mauhtaj Nahi Unke bare me bhi Jan Len , Wo Khud bhi Imam Abu Hanifa r.a Ki Kitabon se Mustafeed Hote the….

Unke Bare me aata hai ki-“Imam Malik r.a Imam Abu Hanifa r.a ki Kitabon Ka Muta’ala Karte the aur Unse Naf’a Andoz Hote the…
(Al Intiqa Safah 43)

Batayen Hazrat Upar Jin bhi Ulama Ke Hawale Guzre Unme se Ek bhi Koi Mamooli Insan nahi….Inme se Koi Mujtahid, Koi Faqih Wa Koi Muhaddiseen hai….Lekin Aap Imam Abu Hanifa r.a Ki Kitabon Ka Isse
Maqam Samjh Sakte hain , Ki Unki Kitabon ne Kitna Ooncha Ma’ayar Set Kar Rakha tha Ki Bare Bare Akabireen e Ummat bhi Unki Kitabon se Fayda Hasil Kiye Bagher nahi rehte the….

6) Hazrat Kamal Uddeen Ahmad Bin Hasan Bayazi r.a Imam Abu Hanifa r.a ki Kitabon ke Bare me Naqal Karte hain-“AL Fiqah AL Akbar” “AL
Risalah” “AL Fiqah AL Absat” “Kitab Aalim wa Muta’alim” “AL Wasiyah” Unke Ashaab ke Zariye ImLai Tarz par Riwayat Kari Gayi Hain….
(Isharat Ul Maraam Safah 10)

Is Ibarat se Saaf Pata Chalta hai Ki Ye Sab Kitaben Imam Abu Hanifa r.a ki hi Tasaneef hain , Jo Unke Ashaab ne Unse ImLai Tarz par Naqal Kari hai , Kyonki Us Waqt me Yahi Tariqa
Aamtor par Rajeh tha….Ki Shaikh ImLa Bolta Rehta aur Shagird use Naqal Kar Lete the….

Isliye ALLama Muhi Uddeen Abdul Hameed r.a ne is Tariqe ko Kafi Saraha hai aur Ise Taleef aur Tadrees me Sabse behtar Qarar diya
hai….Chunanche Farmate hain-” Hadees Hasil Karne ke Tariqon me Sabse Ooncha ,Taraqqi Yafta aur Qawi Tareen Tareeq ye hai ke Rawi Shaikh ke Alfaz se Chahe Shaikh Kisi Dastawez se ImLa Kara raha ho Ya Zabani Yad’daasht se… ImLa karana Tehdees me Ghair ImLa se Behtar hai ”
(Ta’aleeqat ALa AL Tauzeeh.295/2 )

Hafiz Ibn SaLah r.a ne bhi apni Kitab “Muqaddamah Ibn SaLah” me Naqal Hadees aur Tahammul Riwayat me ise Sabse Oonchi Qism Qarar diya
hai….

7) Hazrat JaLaL Uddeen Suyuti r.a (Shafai’i) Imam.Abu Hanifa r.a ki
Khususiyat Naqal Karte hue Likhte hain-“Sabse Pehle Inhone ILm e
Shari’at ki Tadween ki hai..aur Abwab me iski Tarteeb di hai phir Imam Malik r.a ne Motta me inki
perwi ki hai…Imam Abu Hanifa r.a se pehle kisi ne ye kam nahi kiya Kyonki Hazraat e Sahaba Karaam
r.a aur Taba’ieen r.a ne Uloom e Shari’at me Abwab aur Kitabon ki Tarteeb ka koi Ahtmam nahi kiya… Wo to sirf Apne Hafze par Aitmad karte the , Jab Imam Abu Hanifa r.a ne Uloom ko Muntashir dekha aur iske Barbad hone ka Khauf kiya to (Kitabi ShakaL me) Abwab ki
soorat me Mudawwan Kardiya…

Sabse Pehle Taharat ke Masail Zikr kiye, phir Namaz ke, phir tamam Ibadaat ke, phir Ma’amlaat ke aur apni Kitab ko Ahkam e Meeras par Khatm kiya…Isliye ke Insan ka yahi sabse Akhiri Haal hai….Imam Abu
Hanifa r.a hi wo pehle Shakhs hain jinhone Kitab UL Faraiz aur Kitab UL
Shuroot ko Waz’a kiya….Isliye to Imam Shafa’ii r.a ne Farmaya hai “Fiqah me Sab Log Imam Abu Hanifa r.a ke Mohtaj hain “…..
( ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﻪ ﻓﻰ ﺑﻤﻨﺎﻗﺐ ﺍﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﻪ 119 )

Yahi Bat Ibn Hajar Makki r.a ne “AL Khairat UL Hisan” me aur ALLama
Shams Uddeen Muhammad bin Yausuf r.a (Shafa’ii) ne “Uqood UL Jam’aan” me Naqal Kari hai….

Dekha Hazraat In Ibaraat se Saaf Zahir hai ki Imam Abu Hanifa r.a hi Wo Pehle Shakhs hain jinhone Masail
aur Hadeeson ko Kitabi ShakaL me Abwab ki Soorat me Mehfooz Kara hai , Phir Imam MaLik r.a ne Apni
Kitab “Motta Malik” me Imam Abu Hanifa r.a ki perwi ki hai Yani Unhi ki
Tarz par Unhone Apni Kitab ko Murattab kara hai…..aur Motta MaLik ko Dekhkar hi Imam Bukhari
r.a Aur Imam Muslim r.a ne Apni Kitab ko Tarteeb di hai….Jaisa ki Shah Abdul Aziz r.a ne Likha hai-“Sahi Bukhari aur Muslim Agarche Tafseel Ke Lihaz se Motta (MaLik) se 10 guni hai, Lekin Riwayat Ahadees ka Tariqa , Rijal ki Tameez
aur Aitbar wa Istanbat ka dhang Motta se hi Seekha hai…..
( ﻋﺠﺎﻟﻪ ﻧﺎﻓﻌﻪ 5 )

In Tamam Baton se Pata ChaLa ki Imam Abu Hanifa r.a ki Kitabon ko Dekhkar aur unse Seekhkar hi
Fuqaha aur Muhaddiseen ne Apni Kitabon ko Tarteeb dena Seekha hai, ki Kis Tarah Kitabon ko Abwab ki
ShakaL me Likhna hai…..ALLah Imam Abu Hanifa r.a Ko Unki Deeni Khidmat Keliye Apni Shan ke Mutabiq Ajar e Azeem Ata Kare….

Ameen..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s