Jumma Ka Khutba Arabi Zubaan Me Parhna Zaruri Hai.

Khutba E Jumah Ka Arbi Zuban Me Hona Zaruri Hai,Arbi Ke Alawah Kisi Aur Zuban Me Khutba Parhna Makrooh-E-Tehreemi Hai…
Iski Bohot Si Wujuhaat Hai…

1) Khutba E Jumah Dar Haqeeqat “Zikrullah” Hai..

Allah Ta’alla Farmate Hain-“Aye Iman Walo ! Jab Jumuah Ke Din Namaz Ke Liye Azan Di Jaye To Allah Ke Zikr Ki Taraf Daudo”
(Suratul Jumuah Ayat No-9)

Imaamut Tafseer Abul Barkaat Abdullah Bin Ahmad Bin Mahmud Annasafi Reh. Likhte Hai- “Allah Ke Farmaan “Ilaa Zikrillah” Se Jamhoor
Mufassireen Ke Yaha Khutbah Muraad Hai.”
[Tafseerun Nasafi Jild:4 Pg:201]

Taaeede Hadeese Paak“Hazrat Abu Hurerah Rad. Se Rivayat Hai Ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya Jab Imam (Khutbe Ke Liye) Nikalta Hai, To Farishte Apne Register Band Karlete Hai Aur Tawajjuh Se Zikr (Khutbah) Sunte Hai.”
[Saheeh Bukhari Jild:1 Pg:127 Baabul
Istimaa Ilal Khutbah, Saheeh Muslim Jild:1 Pg:281 Kitabul Jumuah]

Mindarjah Baala Tasreehaat Se Malum Hua Ke Khutbah Dar Asal “Zikrullah” Hai. To Jis Tarah Sanaa, Ta’awwuz, Tasme Ea, Tahmeed,
Attahiyyaat Wagerah Zikrullah Hai Aur Arbi Zuban Hi Me Padhi Jaati Hai, Isi Tarah Khutbah Ke Liye Bhi Arbi Zuban Hona Zaruri Hai…

Hukm Me Nabvi Sallallahu Alaihi Wasallam Hai Ke Khutbah Mukhtasar Diya Jaye:

“Hazrat Ammar Bin Yaasar Rad. Kehte Hai, “Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Hume Mukhtasar Khutbe Padhne Ka Hukn Diya.”
[Al Mustadrak Lil Haakim Jild:1 Pg:584, Hadis No:1105]

Note-Arbi Ke Alawah Kisi Aur Zuban Me Ki Gayi Aadha Ya Pauna Ghante Ki Taqreer Ko Agar Masnun Khutbah Qarar Diya Jaye To Hukme Nabvi S.W Ke Hukm Ki Mukhalifat Lazim Ayegi….

2)Arbi Zuban Me Khutba E Jumuah Par Hameshgi:

Aan Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam Se Arbi Zuban Me Khutba E Jumuah Par Muvazabat Aur Hameshgi Sabit Hai. Halanke Uswaqt Aap Sallallahu Alaihi Wasallan Ke
Khutbe Me Ajmi Log Bhi Maujud Hote The. Jinko Tableege Deen Ki Zarurat Bhi Thi Lekin Aap S.W Ne Arbi Khutbe Par Iktifaa Farmaya Isi Tarah Hazraat Khulafae Rashideen Aur Deegar Sahabae Kiraan Rad. Adwaar Me Islam Jab Jazeerae Arab
Se Nikal Kar Deegar Ajam Ilaqo Me Faila, Log Arbi Zuban Se Naa Ashnaa The Lekin Khutba E Jumuah Arbi Me Hi Padha Gaya. Arbi Khutbe Par Ummate Muslimah Ka Tawaruz
Aur Ta’ammul Wazeh Daleel Hai Ke Khutabah Sirf Arbi Zuban Hi Me Hona Chahiye..

3) MAZEED QURAN-E-PAK KA HUKAM

*Allah Rabbul Izzat Farmatey Hain Suratul Aaraf Ayat No. 204 Me..
“Jab Quran Padha Jaye To Uski Taraf Kaan Lagao Aur Khamosh Ho Takke Tumpe Rahem Kiya Jaye”

Mautabaar Tafsir Is Ayat Ke Shaan E Nuzul Me..

*Imam Tabrani Rah Farmatey Hain “Yeh Ayat Namaaz, Jumma Aur Eidain Ke Khutba Ke Liye Bhi Nazil
Hui Hai.. Nez Likhtey He Yehi Deegar
Sahaba Raz Se Bhi Manqool Hai Jaise Ibn Masud R.z Aur Tabain Mese Imam Abu Hanifa,Imam Zuhri, Zaid
Bin Musaib,Hasan Basri,.Ubaid , Ata Bin Rawa, Imam Zahak, Ibrahim Nakhai, Qatada Aur Sadai Rahima
Hullah Se..
(TAFSIR TABRANI SURE AARAF AYAT 204 KE TAFSEER)

*Imam Ibn Kasir Rah Is Ayat Ke Tafsir Me Hz. Mujahid, Ibn Juraij Aur
Saeed Ibnul Musaiyab Rah Ka Qaul Naqal Karte He, Ke Yeh Teeno Farmatey Hai Ke Yeh Aayat E Karima “KHUTBA” Aur Namaz Ke
Mutaliq Nazil Hui..
(TAFSIR IBN KASEER JILD 1 SAFA 281, SURAH AARAF AYAT 204 KI TAFSEER)

Note- Toh Warid Huwa Ke Khutba Me Bhi Quran Padha Jata He Aur Yeh Rasulullah S.a.w Se Sabit Hai…
Ahadees E Rasool S.A.W- Rasulullah S.a.w Khutbe me Quran Majeed Padhte..
(SAHIH MUSLIM KITABUL JUMMA HD.NO-866)
Chunache Agar Khutba Me Quran Ki Tilawat He Hoti Hai Jaisa Ahadees E Sahiha Aur Ayat Se Pata Chalta He Toh Zahir Si Baat Hai He Ke Hum Quran E Pak Arbi Zuban Me Parhte Hain Na Ke Urdu, Ya English Me..

4) SALAAF E SUWALEEHIN KE AQWAL..

Ummate Muslimah Ke Akabir Fuqahaa Wa Salafe Saaliheen Ki Tasreehaat Se Bhi Yahi Sabit Hota Hai Ke Khurbe Ke Liye Arbi Zuban Ka Hona Zaruri Hai…

1. Imam Nawawi Shafi Rah Farmate Hai-“Khutba E Jumuah Ka Arbi Zuban Me Hona Shart Hai.”
[Kitaabul Azkaar Lin Nawwi Pg:148
Kitabu Hamdillahi Taalaa]

2. Nez Imam Nawawi As -Shafi Rah Likhte Hain -“Shafii Ulamao Ka Isbaat Par Ijma He Ke Khutba Sirf Arbi Zuban Me Dijayegi Chahe Khutba Sunne Wale Arbi Hon Ya Ajmi
(Al-Majmoo Lil Nawawi Jild 4 Safa 522)

3. Imam Abul Qaasim Abdul Kareem Bin Muhammad Ar Raafaee Reh. Farmate Hai, “Kya Saare Khutbe Ka Arbi Hona Shart Hai ? Isme Do Wajhe Hai Aur Saheeh Ye Hai Ke Arbi Me Hona Shart Hai.”
[Ittihaafus Saadatul Muttaqeen Lizzubaidi, Jild:3 Pg:368]

4. Shaikhul Islam Abu Yahya Zakariyaa Al Ansari Farmate Hai, “Sharait Me Se Ek Shart Jo Piche Mazkur Hui Wo Ye Hai Ke Khutbah Arbi Zuban Me Ho.”
[Amniul Mataalib Fee Sharah Rowzut Taalib Jild:1 Pg:258]

5. Imam ul Hind Shah Waliyullah Ahmad Bin Abdur Raheem Reh. Farmate Hai, “Khutbah Ka Arbi Zuban Me Hona, Kyon ke Musalmano Ka Mashriqo Magrib Me Hamesha Ka Amal Yahi Raha Hai (Yani Khutba Arbi Me Padhne Ka) Bawajud Ye Ke Bohot Sare Mamalik Me Inke Mukhatib Ajmi Log The.”
[Musaffaa Sharah Muatta Pg:154]

6. Umdatul Mutaakhireen Allama Abul Hasanaat Abdul Hayy Lakhnawi Reh. Farmate Hai, “Isme Shak Nahi Ke Arbi Zuban Ke Alawah Kisi Dusri
Zuban Me Khutba Dena Us Sunnat Ke Khilaf Hai Jo Nabie Kareem S.W Aur Hazraate Sahabae Kiraam Rad. Se Mutavatir Chali Aarahi Hai,Lehaza (Ghair Arbi Me Khutba Dena) Makruhe Tehreemi Hoga.”
[Umdatur Ri’aayah Alaa Sharhil Waqayah Jild:1 Pg:200]

7. Malikiya Aur Hambali Ulama Aur Muhaddiseen Ka Bhi Yehi Fatwa Hai Ke Khutba Arbi Zuban Me Ho Chahe Simat(sune) Wala Arbi Na Janta Ho..
(Al-Fawaakih Al-Diwaani Jild 1 Safa 306, Kashshaaf Al-Qinaa Jild 2 Safa 34)

8. Mufti Taqi Usmani Hanfi Db Likhte Hain-“Khutba Sirf Arbi Zaban Me Parha Jayega Jistarah Juumma Namaz Parha Jata Hai(Arbi Me) Na Ke Ajmi Me..
(Fatawa Idara-E-Islamiyat Safa 31, Edition-2001)

Chunanche Dekhte Hain Jo Log Apne Apko Salaf E Suwaleehin Ke Tareeqe Pe Chalne Wale Kehte Hain Aur Apne Apko Salafi Naam Se Nisbaat Karte He Vo Ab Salaf-O-Sawaleehin Ko Mante Hain Ya Unke Aqwal Ko Deewar Par Markar Ijma (Sahaba,Tabain Wa Fuqaha) Ke Munkar Bantey Hain!!!

Haqq Aur Sacch Pehchane Aur Tauba Kare Biddat Se Aur Sunnat E Rasool S.A.W Aur Sahaba Pe Amal Karein..

Min Janib:Munazeer-E-Ahle Sunnat Maulana Ilyas Ghuman Db..
Izafah:Md Avaiz Hussain Hanafi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s