Eidain Ke 6 Jayed Takbeer Ke Dalail Aur Aiteraazat Ke Jawaabat (Part 2)

Eidain Ke 6 Jayed Takbeerat Ke Ahadeesein Aur Unki Puri Tehqeeq Ke Kis Darjeh Tak Hadees Sahih Ya Hasan Hain…
Isse Pehle Wale Post Pe Humne Ahnaf Ke Dalail Dechuke The Ab Unki Darjah Batayenge Insha Allah..
Kul 10 Dalail Humne Apke Samne Rakha Tha Jiski Link Yeh Raahi…

https://batilfirqokihaqeeqat.wordpress.com/2014/10/16/eidain-ke-6-jayed-takbeer-ke-dalail-part-1/

Ab Unke Haqeeqat Ko Wazeh Karte Hain Ke Kiss Hadd Tak Woh Hadees Zada Sahih Hain..
Jisme Hum Rawiyon Ka Tazkirah Karenge Aur Muhaddiseen Jinhone Un Hadees Ko Sahih Kaha Woh Bhi Pesh Karenge…

DALIL NO-10

Imam Tahawi Rah Ne Apni Sanad Se Riwayat Karte Hain

ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻭﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺎﻧﺎ ﻗﺎﻻ: ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺣﻤﺰﺓ ﻗﺎﻝ : ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻭﺿﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺪﺛﻪ ﻗﺎﻝ: ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ :ﺻﻠﻰ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﻡ ﻋﻴﺪ، ﻓﻜﺒﺮ ﺃﺭﺑﻌﺎ ﺃﺭﺑﻌﺎ، ﺛﻢ ﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻮﺟﻬﻪ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺼﺮﻑ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻻ ﺗﻨﺴﻮﺍ ﻛﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﺰ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻪ ﻭﻗﺒﺾ ﺇﺑﻬﺎﻣﻪ

SANAD- Ali Bin Abdul Rahman-Yahya Bin Usman-Abdullah Bin Yusuf-Yahya Bin Hamza-Wadin Bin Ata-Qasim Abu Abdur Rahman-Ashaab-E-Rasool

MATAN-Abu abdur rehman qasim raziallahu farmate hain ke mujhe rasul saws ke baaz sahaba ne bataya ke aap saws ne hamen eid ki namaz padhai to 4-4 takbiren kahin. Jab namaz se farig hue to hamari taraf mutawajjah ho kar farmaya bhool na jana eid ki takbirein janaze ki tarah 4 hain…Aap saws ne hath ki ungliyon se ishara farmaya Aur anghotha band farma liya.. (4 takbiren ba shamil ruku ki takbir ke) hazrat abu moosa raz or hazrat huzefa raz iski tasdeeq farmate hain..
(Tahawi Jild 2, Safa 438, Sharh Ma’anial Asaar Jild 2 Sada 371 Maktabah Haqqaniyah)

♥ Is Hadees Ki Sanad Ko In Logo Ne Sahih Kaha Hai…

1) Shaikh Naseeruddin Albani Rah Farmate Hain-“Imam Tahawi Rah Ne Hadees Ko Sahih Kaha Hai”

2)Shaikh Albani Rah Ne Iss Hadees Ko Ko Jamiul Sahih Me Darjh Karke Sabit Kiya He Ke Hadees Sahih Hai
(Dekhiye Silsilatul Hadees Al-Saheeha Hd.no-2997)

3)Imam Tahawi Rah Iss Hadees Ko Riwayat Karneke Baad Farmate Hain..

ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻳﺤﻰ ﺑﻦ ﺣﻤﺰﺓ ﻭﺍﻟﻮﺿﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﻮﻥ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ

Tarjumah-“Iss Hadees Ki Sanad Hasan Hai,Aur Abdullah Bin Yusuf,Yahya Bin Hamza,Wadin Bin Ata Aur Qasim Chaaro Ra’avi Siqah Hain..”
(Sharh Ma’anial Aasaar 2/371)

4) Allama Aini Rah(wafat 855 Hijri) Farmate Hain-“Hadees Ke Sanad Sahih Hai Aur Sab Ra’avi Siqah Hain”
(Nukhab Al-Afkar Jild 16,Safa 442)

♥ Raaviyon Ki Tehqeeq…

Upar Ki Hamari Pesh Karda Hadees Ke Sab Raavi Ala Darjeh Ke Siqah Hain.. Jiski Mukhtasar Tehqeeq Yu Hai…

1) Ali Bin Abdul Rahman Bin Muhammad Bin Mughirah Al-Koofi(Wafat 272 Hijri)

Imam Nasai Rah Aur Imam Tahawi Rah Ke Shaikh Mese Aur Siqah The
Imam Ibn Yunus Rah Ne Inko Siqah Kaha..
Imam Ibn Hibban Rah Ne Inko Kitabal Siqaat Me Shumaar Kiya Hai
(Tehreer Al-Taqreeb Jild 3,Safa-49)

2) Abdullah Bin Yusuf Al-Tnnisi Rah(Wafat 218 Hijri)

Yeh Madina Ke Muhaddiseen Mese The Inki Riwayat Karda Ahadees Sahih Bukhari,Abu Dawood,Tirmizi Aur Nasai Me Maujood Hai Aur Yeh Raawi Muwatta Imam Malik Ke Markazi Raavi Hain…
(Tehreer Al-Taqreeb Jild 2,Safa-288,299)

3) Yahya Bin Hamza Bin Waqid Al-Hadrami(Wafat 183 Hijri)

Sihasitta Ke Harr Kutub Me Inki Riwayat Paayi Jati Hai Aur Ala Darjeh Ke Siqah Hain..
(Tehreer Al-Taqreeb Jild 4,Safa 82)

4) Wadin Bin Ata Bin Kinana(wafat 156 Hijri)

Yeh Raavi Sudooq Hain..
Imam Ahmad Bin Hanbal,Yahya bin Maeen,Abu Zu’rah,Ibn Shaheen,Zehbi Rah Wagairah Ne Inko Siqah Kaha Hai..
(Tehreer Al-Taqreeb Jild 4, Safa-59,60)

5) Qasim Bin Abdur Rahman Abu Abdur Rahmam Al-Dimashqi Rah(Wafat 112 Hijri)

Tabain Mese The Aur Allah Ke Rasool S.A.W Ke Sahabi Hazrat Abu Umama Al-Bahili Raziallahu Talanha Ke Shagirdo Mese The Aur Ala Darjeh Ke Siqah Raawi The…
Imam Bukhari,Ibn Ma’een,Tirmizi,Juzjani Rahimahullah Aur Dusro Ne Inko Siqah Kaha.
(Tehreer Al-Taqreeb Jild 3,Safa 171)

DALIL NO-3

Imam Abdul Razzaq al-San‘ani Rah Apni Musanaff Me Riwayat Karte Hai..

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﺎﻝ :ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻭﻋﻨﺪﻩ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻓﺴﺄﻟﻬﻤﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻭﺍﻷﺿﺤﻰ، ﻓﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ: ﺳﻞ ﻫﺬﺍ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ: ﺳﻞ ﻫﺬﺍ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺣﺬﻳﻔﻪ:ﺳﻞ ﻫﺬﺍ – ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ –ﻓﺴﺄﻟﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ :ﻳﻜﺒﺮ ﺃﺭﺑﻌﺎ ﺛﻢ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻴﺮﻛﻊ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻘﺮﺃ ﺛﻢ ﻳﻜﺒﺮ ﺃﺭﺑﻌﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ

SANAD-Imam Abdur Razzaq-Ma’mar(bin Rashid)-Abi Ishaq Al Sabii-Alqamah-Aswad Bin Yazeed-Abdullah Ibn Masood(Raziallahu Tallanha)

MATAN-Hazrat abdullah bin masood raz se rivayat hai ki Eid ki namaz me pehli rakaat me takbire tehrima samet 5 takbiren hain aur dusri rakaat me ruku ki takbir samet 4
takbirein..
(Musannaf abdur razzaq 3/293,294, Hd.no-5687 Al-Majlis Al-Ilmi)

Yeh Riwayat Ala Darjeh Ki Sahih Hai Kyuki Iske Sab Ra’vi Bukhari Wa Muslim Aur 4 Sunan Ke Raawi Hain…
Chunanche Allama Zafar Ahmad Usmani Rah Likhte Hain Hadees Sahihain Ke Shart Par Ala Darjeh Ki Sahih Hai..
(Ilaus Sunan)

DALIL NO-4
Imam Ibn Shaiba Rah Riwayat Karte Hain…

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻭﻛﻴﻊ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ… ﺃﻥ ﺃﻣﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ… ﺑﻌﺚ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﻥ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﻓﻤﺎ ﺗﺮﻭﻥ؟ ﻓﺄﺳﻨﺪﻭﺍ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﻘﺎﻝ :
ﺗﻜﺒﺮ ﺗﺴﻌﺎ : ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ ﺗﻔﺘﺘﺢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓ‘ ﺛﻢ ﺗﻜﺒﺮ ﺛﻼﺛﺎ، ﺛﻢ ﺗﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ، ﺛﻢ ﺗﻜﺒﺮ ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻊ ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﺘﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ ﺛﻢ ﺗﻜﺒﺮ ﺃﺭﺑﻌﺎ ﺗﺮﻛﻊ ﺑﺈﺣﺪﺍﻫﻦ

SANAD- Ibn Shaiba-Wakee Bin Jarrah-Sufyaan(Sauri)-Abu Ishaq Al-Sabii-Abdullah Bin Abi Musa-Abdullah Bin Masood(Razi)

MATAN- Hazrat abdullah bin masood raz ne hazrat huzefa raz, hazrat abu masood raz aur hazrat
abu musa ashari raz ki maujoodgi me namaze eid padhane ka tarika yun
bayan kiya ke “imam pehli rakaat me takbire tehrima samet 4 takbiren kahe, fir fatiha aur surat padhe, fir takbir keh kr ruku kre ye 5 takbiren huin, fir dusri rakaat me khada hokar sureh fatiha aur surat padhe, fir 4 takbiren kahe 4 chauti
takbir ruku ki hogi iss tarah 9 takbiron ke sath dono eidon ko namaz padhen” toh hazreen sahaba raz wa tabaeen rah mese kisi Ek ne
bhi is tarike ka inkar na kiya..
(Musanaff Ibn Abi Shaiba 2/174, Tabrani 9/302)

Iss Hadees Ke Sab Raavi Sahih Bukhari Wa Muslim Ke Ravi Hain Siwaye Abdullah Bin Abi Musa Rah Ke Jo Tabain Hain Aur Sahi Muslim Ke Ra’avi Hain Aur Siqah Hain..
(Taqreeb Raqam-3547)

Aiteraaz:
Imam Sufyaan Sauri Rah Mudallis Hai Chunache Riwayat Zaef Hai…

Al-Jawab:

Imam Sufiyan Sauri Rah. Tabqaat E Saaniya Ke Mudallis Hai Aur Darj E Zail Muhaddiseen Ne Unhe Tabqaat
E Saaniya Me Shumaar Kiya Hai….

1 – Hafiz Ibn Hazm Mazahiri Rah..
(Bahawala Tauji An Nazr:251)

2 – Hafiz Salahuddin Al Alaayi Rah..
(Jamiut Tehseel Fii Ahkaamil Maraasil : Safa 130)

3 – Hafiz Ibn Hajar Asqalaani
Rah..
(Tabqaatul Mudalliseen :13)

4 – Hafiz Burhaan Uddin Al Ajami Rah Ne Imam Sufiyan Suri Rh. Ko Mudallis Qaraar Dene Ke Baad Safa 65 par Hafiz Al Alaayi Rh. Ke Usool Mutaabiq Tabqaat E Saaniya Ka Mudallis Qaraar Diya….
(Kitaab Tabheen Al Asmail Mudalliseen :21)

5 – Hafiz Tahir Bin Saleeh Al Jazaa-Eri Rah..
(Bahawala Tauji An Nazr :251)

6 – Alama Muhammed Bin Ismailiya Al Ameer Al Yamaani Rah
(Tauzihul Afkaar Li Ma’ani Tanqeehul Anzaar : Jild 1 :Safa 360)

7 – Imam Abu Zara’a Iraaqi Rah Ne Kitaabul Mudalliseen :Safa 52 Par Imam Sufiyan Suri Rh. Ko Mudallis Qaraar Dene Ke Baad Safa 109 par
Hafiz Al Alaayi Ke Usool Mutaabiq Tabqaat E Saaniya Ka Mudallis Qaraar Diya…

8 –Imam Ibn Hajar Asqalaani Rh. Ne Apni Kitaab An-Nukat Jild 2 : Safa 639 par Sufiyan suri ko tabqaat e saaniya ka Mudallis qaraar hai…

Ghair Muqallideen Ulama Ne Bhi Sufiyan Suri Ko Tabqaat E Saaniya Me Shumaar Kiya Hai…

1. Ghair Muqallid Yahiya Gondalwi. (Khairul Baraaheen : 26 , Khairul
Kalaam : Safa 47)

2 – Maulana Badi Uddin Shah Raashidi…
3 – Maulana Abdur Rasheed
Ansaari…
(Juraabo par Masah :40)

Lehaaza Taqbaat E Sanaaiya Ki Mudallis Ki Riwayat Qaabil E Aitejaaj Hai…

Nez Imam Bukhari Rahimahullah Ne Sufyaan Sauri Rah Se “An” Se 6 Riwayat Karda Hadees Ko Apni Sahih Me Dakhil Kiya Hai….

1.Sahih Bukhari Kitab Al Imaan,Baab-Alaamatil Munafiq
2.Sahih Bukhari Kitab Al Ilm Baab-Al-Ghazabi Fil Mauziah Wa At Ta’leem
3.Kitab Al Wazu Baab-Al-Wazu Min Ghairi Hadas
4.Kitab Al Wazu Baab Al Buzaaqi Wa Al-Mukhaat
5.Kitab Al-Hajj Baab Man Salla Al-Asr
6.Kitab Al Maghaazi Baab Hajjat Al Widaa

Isse Sabit Hota He Ke Imam Sufyaan Sauri Rah Ki “An” Se Riwayat Karda Hadees Imam Bukhari Rah Ke Nazdeek Sahih Thi…

Imam Muslim Rah Ne Bhi Apni Sahih Me Sufyan Sauri Rah Se 6 “An”Se Riwayat Karda Hadees Laaye Hain Jo Darje Zail Hai…

1.Sahih Muslim Kitab Al Massajid Baab Ad Daleel Liman Qaala As-Salaat Al-Wustaa
2.Kitab Az-Zakaat
3.Kitab Al-Hudood Baab Hadd Al-Khamr
4.Kitab Al Qadar Baab-Ma’na Kulla Maulood Yooladu Alal Fitra
5.Kitab Az-Zuhad War Raqaiq
6.Kitab Az-Zuhad War Raqaa’iq Baab-An-Nahii An Al-Madh

Lehaza Isse Sabit Hogaya Ke Imam Muslim Rah Ke Nazdeek Bhi Sufyaan Sauri Rah Ki “An” Se Riwayat Karda Hadees Sahih Hai…

Allah Talla Hame Haqq Baat Kehneki Aur Sunneki Taufeeq Ata Farmaye….

Ameen…

Min Janib:Md Avaiz Hussain Hanfi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s