Imam Abu Haneefa Rahimahullah Ke Majlis Me Shirkat Karne Wale 40 Muhaddiseen

Imam Abu Hanifa Rahimahullah Ke Majlis-E-Fatawa Commitee Me 40 Azeem-O-Shaan Muhaddiseen Baitha Karte Aur Harr Masley Pe Behas Karte The… Jinke Naam Darjeh Zail Hai..

1. Imam Zufar Rah (Wafat San158 Hijri)
2. Imam Malik bin Mughawwal Rah (Wafat San159 Hijri)
3. Imam Dawood Taa’ee Rah (Wafat San 160 Hijri)
4. Imam Mandil bin Ali Rah (Wafat San 168 Hijri)
5. Imam Nazar bin Abdul Kareem Rah (Wafat San 169 Hijri)
6. Imam Amr bin Maymoon Rah (Wafat San 171 Hijri)
7. Imam Hiban bin Ali Rah (Wafat San 173 Hijri)
8. Imam Abu Ismah Rah (Wafat San 173 Hijri)
9. Imam Zuhayr bin Mu’aawiyah Rah Wafat San 173 Hijri)
10. Imam Qaasim bin Ma’n Rah (Wafat San 175 Hijri)
11. Imam Hammad bin Imam Abu Hanifa Rah (Wafat San 176 Hijri)
12. Imam Hayyaaj bin Bistaam Rah (Wafat San 177 Hijri)
13. Imam Shareek bin Abdullah Rah (Wafat San 178 Hijri)
14. Imam Aafiyah bin Yazeed Rah (Wafat San 180 Hijri)
15. Imam Abdullah ibn Mubarak Rah (Wafat San 181 Hijri)
16. Imam Abu Yusuf Rah (Wafat San 182 Hijri)
17. Imam Muhammad bin Nuh Rah (Wafat San182 Hijri)
18. Imam Hushaym bin Basheer Sulami Rah (Wafat San 183 Hijri)
19. Imam Abu Sa’eed Yahya bin Zakariyyah Rah (Wafat San184 Hijri)
20. Imam Fadhl bin Ayyaadh Rah (Wafat San 187 Hijri)
21. Imam Asad bin Amr Rah (Wafat San 188 Hijri)
22. Imam Muhammad bin Hasan as Shaybani Rah (Wafat San189 Hijri)
23. Imam Ali bin Mis’ar Rah (Wafat San 189 Hijri)
24. Imam Yusuf bin Khalid Rah (Wafat San189 Hijri)
25. Imam Abdullah bin Idrees Rah (Wafat San 192 Hijri)
26. Imam Fadhl bin Moosa Rah (Wafat San 192 Hijri)
27. Imam Ali bin Tibyaan Rah (Wafat San 192 Hijri)
28. Imam Hafs bin Ghayyaath Rah (Wafat San 194 Hijri)

29. Imam Wakee bin Jarrah Rah (Wafat San 197 Hijri)
30. Imam Hisham bin Yusuf Rah (Wafat San 197 Hijri)
31. Imam Yahya bin Sa’eed al
Qattan Rah (Wafat San 198 Hijri)
32. Imam Shu’ayb bin Ishaq Rah (Wafat San 198 Hijri)
33. Imam Abu Mutee Balkhi Rah (Wafat San 199 Hijri)
34. Imam Abu Hafs bin Abdur Rahmaan Rah (Wafat San 199 Hijri)
35. Imam Khalid bin Sulayman Rah (Wafat San 199 Hijri)
36. Imam Abdul Hameed Rah (Wafat San 203 Hijri)
37. Imam Hasan bin Ziyaad Rah (Wafat San 204 Hijri)
38. Imam Abu Aasim Nabeel Rah (Wafat San 212 Hijri)
39. Imam Makki bin Ibraheem Rah (Wafat San 215 Hijri)
40. Imam Hammad bin Daleel Rah (Wafat San 215 Hijri)

Yeh Hain Imam-E-Azam Abu Hanifa Rahimahullah Ke “Fabulous Forty”
In Majlis Ke Membero Mese Imam Abu Haneefah Rah Musnad Me Baitha Karte The….

Iss Committe(Majlis) Me Imam-E-Azam Abu Hanifa Rah, Imam Muhammad Rah,Imam Muhammad Rah, Imam Abdullah Ibn Mubarak Rah, Imam Yahya Bin Zakariyyah Rah,Imam Abu Yusuf Rah,Imam Zufar Rah,Imam Dawood Taa’ii Aur Imam Yusuf Bin Khaalid Rah Ko Iss Majlis Ke Sutoon(Pillar) Qarar Diya Jata Tha…

Imam Wakee Rahimahullah(Imam Shafii Rahimahullah Ke Ustaad-E-Mautaram Aur Sihasitta Ke Raavi) Iss Majlis Ke Bareme Farmaya Karte The-“Imam Abu Haneefah Rah Ke Fatwe Me Galati Ki Koi Gunjaish Nahi Hai Kyuki Unke Sath Hadees Ke Mahireen Aur Arbi Zuban Ke Mahireen Sath Hote The… Jis Shakhs Ke Pass Aise Sathi Maujood Hon Woh Kabhi Galati Nahi Kar Sakta Kyuki Agar Galati Ho Bhi Gaye Toh Usko Durust Karne Ke Liye Koi Na Koi Zarur Hoga…
[Towards Understanding Taqleed Jild 2 Safa 340-343, By Mufti Afzal Hussain Eliyas Publiser-Zam Zam Publishers]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s