Imam Sufyaan Sauri (Rah) Sahih Bukhari Wa Muslim Me Bhi “An” Se Riwayat Ki Hai

TADLEES karne waale ko MUDALLIS kehte hain aur MUDALLIS wo Raavi hai Jiski Ye Aadat ho ke Wo Apne
Sheikh ka Ya Sheikh ke Sheikh ka Naam chhupa leta ho (Ya’ni Sheikh ka Naam liye baghair Hadees ko
bayan karta ho)…

Ghair Muqallideen ko Agar Yeh baat
Nahi pata to Hum bata dete hain ke Mudalliseen ke TABQAAT hote hain
Lihaazah Har Mudallis ki “AN” se rivayat shuda Hadees Za’eef Nahi hoti.Sufyan Sauri (rah.) AALA Darje ke SIQAH aur Sachchey hain…
Aap ka “AN-‘ANAA” Qabil-e-Muzar
Nahi. Aur Jaahil Mukhalif ko Hum Ye baat bhi Zehan Nasheen karaana chahte hain ke Hazrat Sufyan Sauri
Rah Sahih Bukhari Wa Sahih Muslim
dono Kitabon ke AALA Raavi bhi hain.

Mazeid suniye…. Agar hamari Yeh peish kardah rivayat Sufyan Sauri Rah ke “AN-‘ANAAH” ki wajah se ZA’EEF hai Tab toh Sahih Bukhari wa Sahih Muslim ki kayi Ahadees ZA’EEF ho Jayengi Kyuke Sufyan Rah ke “AN-‘ANAAH” wali riwayat BUKHARI wa MUSLIM me bhi moujood hain…..!!!

Hum Yahan Kuch HAWALAAT SAHIH BUKHARI wa SAHIH MUSLIM ke peish karte hain Jahan SUFYAN SAURI Rah “AN” ke sath riwayat karte hain…

Mulaahizah farmayein..

SUFYAN SAURI Rah KA “AN” SE RIVAYAT KARNA SAHEEH BUKHARI ME:

1) Sufyan Sauri (rah.) ne Al-Aa’mash (rah.) se “AN” ( ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ ﻋَﻦْ ﺍﻟْﺄَﻋْﻤَﺶِ ) se rivayat ki hai…
(Baab:Alaamatil Munaafiq – Kitab:
Al-Eimaan)

2) Sufyan Sauri (rah.) ne Ibne Abi Khaalid (rah.) se “AN” ( ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ ﻋَﻦْ ﺍﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﺧَﺎﻟِﺪٍ ) se rivayat ki hai…
(Baab: Al-Ghazabi Fil Mau’izah Wa At-Ta’leem – Kitab: Al-Ilm)

3) Sufyan Sauri (rah.) ne Amr bin Aamir (rah.) se “AN” ( ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ ﻋَﻦْ ﻋَﻤْﺮِﻭ ﺑْﻦِ ﻋَﺎﻣِﺮٍ ) se rivayat ki hai…
(Baab: Al-Wuzoo’ Min Ghairi Hadas-
Kitab: Al-Wuzoo’)

4) Sufyan Sauri (rah.) ne Humaid (rah.) se “AN” ( ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ ﻋَﻦْ ﺣُﻤَﻴْﺪٍ ) se
rivayat ki hai…
(Baab: Al-Buzaaqi wa Al-Mukhaat –
Kitab: Al-Wuzoo’)

5) Sufyan Sauri (rah.) ne Abdul Azeez bin Rafee’ (rah.) se “AN” (ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ ﺍﻟﺜَّﻮْﺭِﻱُّ ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ ﺑْﻦِ ﺭُﻓَﻴْﻊٍ ) se
rivayat ki hai…
(Baab: Man Salla Al-Asr – Kitab: Al-Hajj)

6) Sufyan Sauri (rah.) ne Qais bin Muslim (rah.) se “AN” ( ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ ﺍﻟﺜَّﻮْﺭِﻱُّ ﻋَﻦْ ﻗَﻴْﺲِ ﺑْﻦِ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ) se rivayat ki hai..
(Baab: Hajjat Al-Widaa’,Kitab: Al-Maghaazi)

SUFYAN SAURI (Rah.) KA “AN” SE RIVAYAT KARNA SAHEEH MUSLIM ME:

1) Sufyan Sauri (rah.) ne Al-Aswad bin Qais (rah.) se “AN” ( ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ ﺍﻟﺜَّﻮْﺭِﻱِّ ﻋَﻦْ ﺍﻟْﺄَﺳْﻮَﺩِ ﺑْﻦِ ﻗَﻴْﺲٍ) se rivayat ki hai..
(Baab: Ad-Daleel Liman Qaala As-Salaat Al-Wustaa–Kitab: Al- Masaajid)

2) Sufyan Sauri (rah.) ne Isma’eel bin Umayyah (rah.) se “AN” ( ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ ﺍﻟﺜَّﻮْﺭِﻱُّ ﻋَﻦْ ﺇِﺳْﻤَﻌِﻴﻞَ ﺑْﻦِ ﺃُﻣَﻴَّﺔَ ) se rivayat ki
hai…
(Kitab: Az-Zakaat)

3) Sufyan Sauri (rah.) ne Abi Hussain (rah.) se “AN” ( ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ ﺍﻟﺜَّﻮْﺭِﻱُّ ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﺣَﺼِﻴﻦٍ ) se rivayat ki hai..
(Baab: Hadd Al-Khamr-Kitab: Al-Hudood)

4) Sufyan Sauri (rah.) ne Talha bin Yahya (rah.) se “AN” ( ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ ﺍﻟﺜَّﻮْﺭِﻱِّ ﻋَﻦْ ﻃَﻠْﺤَﺔَ ﺑْﻦِ ﻳَﺤْﻴَﻰ ) se rivayat ki hai..
(Baab: Ma’na Kulla Maulood Yooladu Alal Fitrah-Kitab:Al-Qadar)

5) Sufyan Sauri (rah.) ne Ubaid Al-Muktib (rah.) se “AN” ( ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ ﺍﻟﺜَّﻮْﺭِﻱِّ ﻋَﻦْ ﻋُﺒَﻴْﺪٍ ﺍﻟْﻤُﻜْﺘِﺐِ) se rivayat ki hai..
(Kiatb: Az-Zuhad War Raqaa’iq)

6) Sufyan Sauri (rah.) ne Al-Aa’mash wa Mansoor (rah.) se “AN” ( ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ ﺍﻟﺜَّﻮْﺭِﻱِّ ﻋَﻦْ ﺍﻟْﺄَﻋْﻤَﺶِ ﻭَﻣَﻨْﺼُﻮﺭٍ ) se rivayat ki hai…
(Baab: An-Nahii An Al-Madh; Kiatb: Az-Zuhad War Raqaa’iq)

SAHI BUKHARI wa SAHIH MUSLIM ke in 12 Hawaalon se pata chala ke Sufyan Sauri (rah.) ki TADLEES itni
Muzar Nahi ke Un ka “AN-ANAAH” ZA’EEF ho Jaaye. Isi liye Imam Bukhari wa Imam Muslim (rah.) ne Inki AN’ANAH wali Rivaayaat ko
Apni SAHEEH me Naqal kiya hai. Agar Sufyan Sauri (rah.) ki TADLEES se Hadees ZA’EEF ho Jati hai toj Ye A’imma-e-Muhaddiseen Inse Hargiz Rivayat Na karte….

Allah Hame Haq Kehneki Taufeeq Ata Farmaye Aur Batil Firqo Ko Allah Rah-E-Rastt Par Laye…

Ameen…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s