Mardon Ki Imamat Ek Aurat Nahi Karwa Sakti Hai

Auratein, Mardo Ki Imamat Nahi Karwa Sakti Isbareme Ahadees E Sahiha Aur Ummat Ka Ijma Hai…
Magar Kuch Logo Ka Kehna Hai Ke-Aurate Mardo Ki Immat Karwa Sakti Hain…
Ham Ahadees Se Sabit Karenge Ke Aurate Mardo Ki Imamat Nahi Karwa Sakti Aur Salaf Ke Aqwal Bhi Ham Dekhenge Insha allah…
Magar Pehle Ham Uss Hadis Ko Dekhenge Jisse Kuch Log Yeh Dawa Karte He Ke Aurate Mardo Ki Imaamat Karwa Sakti Hai…

♥Umme Waraqah Raz Ke Imamat Ki Ahadees Aur Uska Jawab:-

“Rasoolullah Sallalahu Alaihi Wasallam Ne Hazrat Umme Waraqah Razi Ko Hukam Diya Ki Woh Apne Ghar Walon Ki Imamat Karain…
(Abu Dawood,Kitabul Salaat,Jild 2,Safa 161, Hdno-591,592, Darrusalaam)

Umme Waraqah Razi Ne Apne Gulam Mard Ki Imamat Karwai Thi Aur Usne Umme Waraqah Razi Ko Sajde Ki Halaat Me Saheed Kiya Tha..
(Abu Dawood Hd.no-592)

AL-JAWAAB NO-1

1) Iss Riwayat Ki Sanad Ko Imam Ibn Hajar Ne Zaef Kaha Nez Imam Ibn Hajar Asqalani Rah Farmate He-iski sanad Me ek Raavi Abdul Rahmaan Ibn Khallad Hai Jo Majhool(unknown) Hai..
(Talkhees Al-Habeer Safa 121 )

2) Al-Muntaqah Sharh Al-Muwatta Me Likha Gaya Hai Ke Yeh Woh Hadees Hai Jisme Koi Dhyaan Na De..

JAWAAB NO-2

Imam Ibn Qudamah Hambali Rah Likhtey Hain-“yeh Huqam Sirf Umme Waraqah Raz Ko Thi Ke Woh Apne Gharwale Auraton Ki Imamat Karwaye (Nisah Ahle Dar) Aur Aisa Imam Darqutni Me Milta Hai..
(Al-Mughni Lil Ibn Qudamah 2/199)

♥ JAMHOOR KE DALAIL KE AURATE,MARDO KI IMAMAT NAHI KARWA SAKTI..

1) Hazrat Jabir Bin Abdullah Raz Se Riwayat Hai Ke Rasul ullah S.A.W Ne Farmaya Ki Khabardar! Koi AURAT mardon Ki IMAMAT NAHI KARAYE..
(Sunan Ibn Majah 2/15,16 Hd.no-1081, Sunan Kubra Lil Baihaqi, Musanaff ibn Abi Shaiba:Baab-Salatul Salaba)

2) Huzur Pak S.A.W Farmatey Hain-Auraton Pe Na Azaan He, na Ikamat, Na Gusal-E-Jummah Aur Na(Basoorat-E-Imamat) Auraton Se Aghe Barhna,Bulke Unke Becch Me Khadi Hoon..
(Sunan Baihaqi 1/408)

3) Abdullah Ibn Umar Raz Se Riwayat He Ke Rasoolullah S.A.W Farmatey He Ke Auraton Ke Liye Azaan Aur Iqaamat Lazim Nahi..
(Sunan Al Kubra Lil Baihaqi 2/169)

Note-Upar Ki Dalil No.2 Aur 3 Se Sabit Hota He Ke Aurato Ke Liye Azan Wa Iqamat Aur Imamat mardo Ki Tarah Nahi Hai Aur Sakht Mana Hai toh mardo ki imamat kese!!

4) Hazrat Abu Hurairah Aur Hazrat Jabir bin Abdullah Raz Se Marvi Hai Ke Rasoolullah S.A.W Ne Farmaya-“Auraton Ke Liye Behtareen Saff Akhiri Jabke Bad-Tareen Pehli Hai”
(Sahih Muslim 1/182,Hd.no-440, Abu Dawood 1/99, Tirmizi 1/52, Sunan Nasai 1/131, Ibn Majah Jild 1,Hd.no-1001, Darjah-Hasan)

5) Rasoolullah S.A.W Ne Farmaya “Mard Pehle Saff Me Rahenge, Phir Bacche Phir Unke Piche Auraton Ki Jamaat”
(Sahih Bukhari 1/211)

6) Allah Ke Rasool S.A.W Ne Irshad Farmaya-“Aurate(Namaz Bajamat) Me Peche Karde Ho,Kyuki Allah Unhe Piche Rakha Hai”
(Musanaff Abdur Razzaq, Nasbur Rayah 2/36)

Note-Hamari Dalil no-4,5 aur 6 Se Sabit Yehi Huwa Ke Aurate Imam Na Banengi Mardo Ki Isliye Unhe Piche Rakha Gaya Tha Aur Unki Piche Wali Saff Zada Behtareen Hai…

Chunanche Aurat Mardo Ki Imamat Nahi Karwa Sakti Hai Agar Aisa Hota Hai Toh Mardo Ko Apni Namaz Daurahni Parhegi…

♥ FUQAHA RAHIMAHULLAH KE AQWAL..

HANAFI MAZHAB
Yeh Jaiz Nahi Ke Koi Aurat, Mard Ki Imamat Karaye…
(Hidayah Jild 1,Safa 209)

SHAFII MAZHAB
Imam Shafi Rahimahullah Farmatey Hain-“agar Aurat Imamati Kare Mard Aur Ladko Ki Toh Uss Aurat Ki Namaz Hojayegi Magar Uske Piche Mard Aur Ladko Ki Namaaz Batil Hogi, Kyuki Allah Ne Mardo Ko Auraton Ka Rakhwala Banaya Hai Aur Unko(Auraton) Ko Iski Qatan Izzat Nahi Hai Ke Kisi Bhi Wajah Se Vo Mardo Ki Imamat Karwaye…
(Kitab Al-Umm Jild 1, Safa 191)

Agar Ek Aurat, Mard Ki (Namaz Me) Iktedaah Kare Toh Woh Galat Hai..
(Minhaaj Us-Sunnah Lil Nawawi 1/241)

MALIKI MAZHAB
Aurat Ke Piche,Mardo Ko Namaaz Parhna Galat Hai..
(Bulghat Us-Salik Lil Sawi 1/146)

HAMBALI MAZHAB
Yeh Bikul Batil Hai Fuqaha Ke Nazdeek Ke Ek Aurat, Mardo Ki Imamat Karwaye..
(Al-Mughni Lil Ibn Qudama 2/199)

1.Ibn Rushd Al-Qurtubi (Rah) Likhtey Hain-“jamhoor ka fatwa hai ke Aurat, Mardo(namaz me) Imamat Na Karwayein..
(Bidayatul Mujhtahid Jild 1,Safa 105)

2.Allama Shaukani Rah likhtey hain bidayatul mujhtahid 1/105 ke hawale se naqal karte he-“Nah Nabi S.A.W se,Na Sahaba Razi Se Na Tabain Raz Se Koi Aqwaal Milte Hain Ke Aurat,Mardo Ki Imamat Karwaye. Agar Aisa hota toh zarur ahadees Aur fiqh ke kutub me warid hota..
(Saylul Jarrar Lil Allama Shaukani 1/250)

Nez likhte he-Rasoolullah s.a.w ne Auraton ko Huqam diya tha ke Ba-Jamaat Namaz Me Akhir Saff Me Khade Hoye, Wajah iska tha ke yeh auraton keliye Zada Satar Aur Hijab Hai. Aur Jab Mard, Aurat ke piche namaz parhenge toh iske(aurat) ke liye parda Poshi Na Hoge…
(As-Saylul Jarrar Lil Shawkani 1/250)

3.Jamhoor Ka Yehi Qaul Hai Jo 1400 Sadi Se Chali Aarahe Hai Ke Koi Aurat,Mard Ki Imamat Nahi Karegi..
(Badaa’i Al-Sanaa’i 2/289)

4.Auraton Ke Liye Sahih Nahi Hai Ke Weh Mard Ki Imamat Karwayein Aur Iss Masley Pe Ummat Ke Fuqaha Ka Ijma Hai..
(Al-Mawsoo’ah Al-Fiqhiyyah 6/205)

5. Ibn Hazm Rah Likhte He-“Ahle Ilm ka ijma hai ke aurat mardon ki imamat nahi karwayenge agar aisa hota he toh ispar baat par Ijma Hai Ke Unki Namaz Batil Hojayegi..
(Al-Muhalla 2/167, Maraatib Al-Ijma Safa-27)

6. Imam Nawawi As-Shafi Rah Farmate he-“Salaf Se Khalaf Tak iss baat pe ijma hai ke Auratey Mardo Ki Imamat Na Karayegi Aur Imam Baihaqi Rah Ne 7 Fuqaha Se Yehi Qaul Naqal kiya hai Aur Yehi Raaye Tabain, Madina Ke Fuqaha Ka Bhi Hai Aur Yehi Raye Imam Malik,Abu Haneefa,Sufyaan Sauri,Ahmad Aur Dawood Rahimahullah Ka Hai Aur Iske Khilaf Karnese Namaz Batil Hojayegi…
(Al-Majmoo Lil Nawawi 4/152)

7.Shah Waliullah Muhaddis Dehlawi Rah likhte Hain-“Agar Ek Aurat,Mardo Ki Imamat Karaye Toh Namaz Batil Hai..
(Al-Insaaf 2/265)

8.Harr Surat Me Mard He Imamat Karwayenge(Aurate Nahi)
(Al-Fawaakih Al-Dawaani 1/204)

9. Sheikh Ibn Bazz Rah Farmate Hain-“Auraton ke liye Mardon Ki Imamat Jaiz Nahi Hai Aur Jo Shakhs Aurat Ke Piche Namaz Parhe Uski Namaz batil he agarche woh aurate uski ahliya kyu na ho Aur uss shauhar ko dobara namaaz parhna parhega”
(Majmu Fatawa Ibn Bazz: 12/130)

Allah Hame Haqq Aur Sacch Kehne Ki Taufeeq Ata Kare Aur Hame Ahle Batil Firqo Se Panah De..
Ameen..

Min Janib: Md Avaiz Hussain Hanfi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s