Imaam Abu Hanifa (Rh.) Aur Allama Khateeb Baghdadi (Rh.) Ka Tassub

KHATEEB BAGHDADI Rh INTIHAYI TASSUB rakhne wale the aur yeh ek khuli hui Haqeeqat hai, chunanche unke bare mein..

1) HAFIZ IBNE AL-JUZI AL-
HANBALI ( Rah) apni SANAD ke sath ISMAIL BIN ABI FAZAL AL-
QAMUSI AL-ASBAHANI Rah ka Qaul naqal kartey hain-“Woh(ISMAIL BIN FAZAL Al-ASBAHANI) HADEES ke janne wale they farmatey the
Main TEEN(3)HUFFAZ e HADEES ko PASAND NAHIN karta kyunke woh “SAKHT MUTASSIB” aur “QALEELUL INSAAF” (Buhat kam insaaf karne waley) hain” Woh Hain-IMAM HAKIM Rah, ABU NU’EM ASBAHANI(ra) aur KHATEEB BAGHDADI Rah…
Aghe HAFIZ IBNE AL-JUZI Rah IMAM ISMAIL ke is Qual ki Khud bhi Tayid kartey hain aur farmate hain-“Aur ISMAIL ne BILKUL SACCH kaha hai aur wo Ahle Mu’arifat mein se the”
(AL-MUNTAZIM, Jild 8, Safa 269)

HAFIZ IBNE AL-JUZI Rah apni Dusri kitab mein bhi yahi mazmoon zikar farmatey hain-“IMAM KHATEEB Rah un dono (IMAM HAKIM aur ABU NU’EM) se TASSUB aur BUREY QASAD mein ZIYADA BARHEY huye hain.”
(AS-SEHAMUL MUSAIYAB bahawala AL-TANEEB, Safa 11, Taba’ MISAR)

2) IMAM IBNE HUJAR MAKKI SHAFAI Rah KHATEEB BAGHDADI Rah ki un sari Riwayaat (jo unhoney zair-e-behas kitab TAREEKH E
BAGHDAD mein IMAM ABU HANIFA Rah ke khilaaf naqal ki hain ka Hawala detey huye farmatey hai-“ispar jo cheez Dalalat karti hai woh ye hai ke KHATEEB BAGHDADI ne IMAM ABU HANIFA Rah ki QUDAH mein (JIRAH mein) ko SANADEIN
pesh ki hain wo ZIYADA TAR MUTAKALLIM FEAH RUWAAT ya MAJHOOL rawiyon se Manqool hain aur AISI (Bekar) SANADON se BIL-ITTEFAQ kisi bhi MUSALMAN ki Hutak e Izzat NAHIN ki jasakti Chey
Jayeka MUSALMANO KE IMAM ki KIJAYE(yani aisi bekar SANADON se kisi chotey adna se musalman ki Izzat par koi aanch nahin aati toh jisko IMAMUL A’ZAM Mana gaya ho
us ki izzat par kia aanch ayegi?
(AL-KHAIRATUL HISAAN, Safa 69)

3) IMAM ZEHBI Rah ne bi KHATEEB ke TASSUB ka izhar karte huye unki IKHLAQI PASTI ka rona roya hai, aap farmatey hain “KHATEEB BAGHDADI” aur ABU NU’EM aur dusre buhat se ULAMA E MUTAKHIREEN ka koi GUNAH isse BARA main NAHIN Janta ke yeh HAZRAAT BE TAHASHA apni kitabon JAA’LI RIWAYATEIN NAQAL KARTEY HAIN jabkey ye GUNAH hai”
(AR-RUWAATUS SIQAAT, Safa-11)

Muhaddiseen ka ye Usool hai ke MUTASSID ki Riwayat aise Shakhs ke Khilaf Jissey woh TASSUB rakhta ho NAQABIL-E-QUBUL aur RADD hoti hai…

DALIL

1)IMAM SHAFII Rahimahullah
farmatey hain-“MUTA’SSIB LOGO KI GAWAHI RADD KARDI JAYEGI” (Aur kyun RADD kardi jayegi? Iski Kafi TAWEEL Behas IMAM
SHAFAY’II(ra) ne ki hai)
(Kitabul Umm Lil Shafi:Jild 6:Safa 211)

2) Imam Subki Shafi Rah farmate
hain-“Balke DURUST baat hamare Nazdeek ye hai ke jiski IMAMAT o ‘ADALAT Sabit ho aur uski MUDDAH aur SAFAYI bayan karney wale ZYADA hon aur JIRAH karne wale KAM hon AUR WAHAN KOI AISA QAREENA BHI MAUJOOD HO JIRAH MEIN JISSEY MALUM HOTA HO KE
JIRAH TASSUB E MAZHABI waghera KI WAJEH SE KI GAYI HAI, To HUM iskey baare mein JURUHAAT ko QABIL-E-ILTIFAAT nahin samjhenge(yani Radd kardengey!) aur HUM unko AA’DIL(SIQAH) hi
kahenge. Warna agar hum ye darwaza kholdein ya Hum JIRAH ko A’LAL ITTILAQ MUQADDAM Samajhney lagein toh IMAMON mein se kon bach sakta hai? Kyunke KOI IMAM AISA NAHIN JISPAR TA’AN KARNEY WALON NE TA’AN
NAA KIA HO, ya un mein HALAK honey waley HALAK na huye hon.”
Nez Aghe Likhte Hain-“Lekin USOOL o ZABITA to yeh hai jo Hum kehrahe hain ke jiski A’DALAT Sabit ho uske
baarey mein us SHAKHS ki baat QABIL E ILTIFAT hi nahin(yani Radd hai!) Jis SHAKHS ke MUTALLIQ Qaraen (SHAWAHID o DALAIL) ye
SHAHADAT detey ho ke Wo SHAKHS ZIYADTI ya “TASSUB E MAZHABI” ki WAJEH se ILZAM QAYIM karta hai.”
(TABQATUSH SHAF’IYATUL QUBRA, Jild 1, Safa 188)

KHULASA KALAAM-

1)MUTASSIB KI RIWAYAT O GAWAHI RADD HAI BHALE WOH SIQAH HI KYUN NA HO…

2)AGAR KOI SHAKHS AISE ADMI YA IMAM PAR JIRAH KAREY JISKI SIQAHAT O A’DALAT KI GAWAHI DENEY WALEY BUHAT ZIYADA HON
AUR USKI IMAMAT PUREY AALAM MEIN QUBUL KI JACHUKI HO AUR US PAR JIRAH KARNEY WALEY KAM
HON AUR SAFAYII BAYAN KARNE WALEY ZIYADA HON AUR PHIR JO JIRAH KAR RAHE HAIN WOH
TASSUBKA SHIKAR BHI HON TO AISI JURUHAAT US IMAM KE BARE ME RADD HOTI HAIN, AUR IS QABIL HOTI HAIN KE

KHATEEB BAGHDADI RAH INTIHAYI TASSUB rakhne wale the LEHAZA TAREEKH-E-BAGHDAD KITAB MEIN JITNI RIWAYAT IMAM ABU HANIFA RAH KE KHILAF HAIN WOH
SABKI SAB BEKAR AUR ZA’EEF HOGAYIN KYUNKE UNKA MARKAZI RAWI KHATEEB BAGHDADI RAH HAI AUR WOH SHADEED MUTASSIB AUR
GUNEHGAR HAI…

Allah Hame Haqq Samajhneki Taufeeq De…

Ameen..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s