Abdullah Bin Lahi’ah al-Misri (ﺍﺑﻦ ﻟﻬﻴﻌﺔ) Muhaddiseen Ke Nazar Me

Abdullah Bin Lahi’ah al-Misri (ﺍﺑﻦ ﻟﻬﻴﻌﺔ) Jamhoor Ke Nazdeek Zaef Hai, Inki Paidaish San 97 Hijri Me Hui Aur Wafat San 174 Hijri Me Hui Yeh Misr (Egypt) Se The..(Tehzeeb ul-Kamaal Lil Mizzi)

Jarah wa Ta’deel Ke Imamo Ne Ibn Lahi’ah Al-Misri Ko Zaef, Muztareeb Ul-Hadees Aur Sa’ee Ul-Hifz Raa’wi Shumaar Kiya Hai…

Ab Aiye Muhaddiseen Ke Jirah Dekhte Hain Inpar..

1) Jarah Wa Ta’deel Ke Imam, Imam Yahya Bin Ma’īn Rah Farmate Hain

“ﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺮﻕ ﻛﺘﺒﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻗﻬﺎ”

Tarjumah-“Ibn Laahiah Ke Kutub Jaalnese Qabal Aur Baad Har Taur Par Zaef Hai”
(Meezan Ul-Aitedaal: 2/475, Raqam#4530)

2) Imam Yahya Bin Ma’in Rah Aur Ek Jagah Farmate Hain-“Woh Kuch Nahi Hai”
(Sawalaat Ibn Tahmaan:108)

3) Imam Muslim Rah Farmatey Hain-“Imam Abdur Rahman Bin Mahdi Rah, Imam Yahya Bin Saeed Al-Qattan Rah Aur Imam Wakee Bin Al-Jarrah Rah Ne Usko(Hadeeso) Me Radd Kardiya Hai..
(Al-Kuna Wal Asmaa:1/519, Raqam: 2060)

Note: Imam Zehbi Rah Kehte Hain Agar Ibn Mahdi Rah Aur Ibn Qattan Rah Kisi Raawi Ko Zaef Qarar Dein Toh Haqeeqatan Woh Raawi Siqah Nahi Hosakta..
(Dhikr Man Yu’tamad Qauluhu Fil Jarh Wat Ta’deel Lil Zehbi: 167)

Allama Shakhawi Rah Ne Bhi Yehi Usool Pesh Kiya Hai Jo Imam Zehbi Rah Ne Bataya..
(Al-Mutakallimoon Fi Ar-Rijaal Lil Shakhawi Safa:90)

4) Imam Ali Bin Al-Madeeni Rah Farmate Hain-“Usse Zada Ya Thorha Bhi Na Lo( Yani Uski Riwayat Karda Hadeese Na Lo)
[Tehzeeb At-Tehzeeb;Abdullah Ibn Lahi’ah Ki Zindage]

5)Imām Al-Jawzjāni Farmate Hain

“ﻻ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ، ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ”

Tarjumah-“Uske Hadees Me Noor Nahi Hai, Aur Woh Hujjat Nahi Hai”
(Meezan Al-Aitedaal, Raqam: 4530)

6) Imam Abu Zur’ah Ar-Raazi Rah Ne Ibn Lahi’ah Ke Hadees Ko Zaef Qarar Diya Hai..
(Tareekh Baghdaad Jild:2,Safa:76, Tareekh Damishq Lil Ibn Asaakir, Tehzeeb Ul-Kalaam,Siyar Alamun Nabula)

7)Imam Abu Zur’ah Ar-Raazi Aur Ek Jagah Farmatey Hain-“Uska Hafiza Bohot Kamzoor Tha”
(Sawalaat Al-Barza’ee: 2/346)

8) Aur Ek Jagah Imam Abu Zur’ah Rah Ne Farmaya-“Uski Woh Hadees Qabul Hoge Jo Unse Abdullah Bin Mubarak Rah Aur Abdullah Ibn Wahb Rah Ne Suni Hai…
(Al-Jarh Wat Ta’deel: 5/147)

9) Imam Qutaybah Bin Sa’eed Rah Farmatey Hain Jo Koi Bhi Kitab Rushdayn(bin Sa’d) Aur Ibn Lahi’ah Ko Diya Jata Woh Bina Gaur Kiye Parte..
(Tareekh Al-Awsat Lil Imam Bukhari:4/780,Raqam:1227, Kitaab Al-Majroheen Lil Ibn Hibban: 1/303)

10) Imam Abu Jafar At-Tahawi Rah Ne Inko Zaef Kaha Hai..
(Sharh Ma’anial Aasaar: 2/375)

11) Imam Ibn Adi Rah Ne Inko Zaef Shumar Kiya..
(Al-Kamil Li Ibn Adi: 4/149)

12)Imam Baihaqi Rah Ne (Ibn Lahi’ah) Ki Riwayat Karda Hadees Ke Mutaliq Farmaya-“Ibn Lahi’ah Me Zauf Hai”
(Shu’ab Al-Imaan Lil Baihaqi: 7/441)

13)Imam Nasai Rah Ne Iski Koi Riwayat Karda Hadees Apni Sunan Me Nahi Laye, Aur Farmaya-“Ibn Lahi’ah Siqah Nahi Hai”
(Az-Zuafa Wal Matrokeen Lil Nasai)

14) Imam Lais Bin Sa’ad Rah, Ibn Lahi’ah Ki Riwayat Karda Hadees Ke Muttaliq Farmate He-“Yeh Riwayat Sahih Nahi Hai (Ibn Lahi’ah Ke Wajah Se)
[Al-Kamil Lil Ibn Adi: 4/1463)

15) Imam Dar Qutni Rah Ek Ibn Lahi’ah Ki Riwayat Karda, Musnad Ahmad Hadees No.3594 Ke Mutaliq Farmate Hain-“Isme Ibn Lahi’ah Zaef Hai”
(Sunan Dar Qutni, Raqam: 240)

16) Imam Dar Qutni Rah Uski Aur Ek Hadees Ke Mutaliq Farmatey Hain-“Isme Ibn Lahi’ah Al-Misri Hain Aur Hadees Sabit Nahi Hai”
(Al-Ilal lil darqutni: 6/50, 51)

17) Imam Dar Qutni Rah Aur Jagah Ibn Lahi’ah Par Jirah Kar Farmate Hain-“Uski Wohi Hadees Hujjat Hai Jisko Abaadilah(yani Ibn Wahb, Ibn Mubarak Aur Al-Muqri) Ne Riwayat Ki Hai..
[Zu’afaa Wal Matrokeen,Abdullah Bin Lahi’ah Al-Misri Ke Mutaliq)

18) Hafiz Haismi Rah Ne Uski Tamam Ahadees Apne Majmua Me Naqal Karne Ke Baad Farmaya-“Ibn Lahi’ah Me Zauf Hai”
(Majmuaz Zawaid Lil Haismi)

19) Hafiz Haismi Rah Ne Aur Ek Jagah Farmaya-“Ibn Lahi’ah, Layyin Ul-Hadees Hai”
(Silsilah As-Saheehah Lil Albani: 3/136)

20) Imam Ahle Sunnat Jirah Wa Tadeel Ke Imam, Ahmed Bin Hambal Rah Farmatey Hain-“Ibn Lahi’ah Ki Woh Hadees Saalih(Acche) He Jisko Abaadilah( Yani Ibn Wahb,Ibn Yazeed Al-Muqri Aur Ibn Mubarak Rah Hain) Riwayat Kare Baki Zaef Hain..
(Sharh Ilal At-Tirmizi)

21) Imam Ahmed Bin Hambal Rah Aur Ek Jagah Farmatey Hain-“Jab Ibn Lahi’ah Ki Kutub Jal Gaiyi Toh Log Uske Pass Dusre Kitab Lattey Aur Woh Usse Parhna (Riwayat) Shuru Kardeta..
(Ad-Du’afa Al-Kabeer: 2/295, Sawalaat Abu Dawood Lil Ahmed: 256)

22) Imam Ibn Hibban Rah Inpar Jirah Ki Aur Majroheen Me Shamil Kiya Hai…
(Kitaab Al-Majroheen Lil Ibn Hibban: 1/303)

23) Allama Ibn Khaldoon Rah Likhtey Hain-“Ibn Lahi’ah Al-Misri Zaef Hai”
(Muqaddimah Ibn Khaldoon: 1/181)

24) Imam Munziri Rah Farmatey Hain-“Uski Hadeeso Se Hujjat Qayem Nahi Hoskta”
(Mukhtasar Sunan Abi Dawood)

25) Imam Munziri Rah Aur Ek Maqam Pe Farmatey Hain-“Ibn Lahi’ah Me Kalam Hai”
(At-Targeeb Wa’l Tarheeb: 3/101)

26) Imam Abdul Barr Maliki Rah Farmatey Hain-“Ibn Lahi’ah Zaef Hai Aur Hujjat Ban Nahi Sakta”
(Tamheed Li Abdur Barr: 5/244)

27) Imam Ibn Al-Jauzi Rah Ne Ek Hadees Ke Mutalliq Farmaya-“Yeh Hadees Sahih Nahi Hai, Isme Ibn Lahi’ah Hai Jo Hadeeso Me Dhaahib (Bekar,Khatakar) Tha..
[Al-Illal Al-Mutanahiyyah: 2/71)

28) Hafiz Busayri Rah Ne Ibn Lahi’ah Ko Zaef Qarar Diya Hai..
(Misbaah Uz-Zajaajah: 1/247)

29) Hafiz Alaa’ee Farmatey Hain-“Ibn Lahi’ah Ikhtilaat Se Qabal Logo Ne Uspar Jirah Karte The Magar Ikhtilaat Ke Baad Woh Aur Bhi Zaeef Hogaya.”
(Kitaab Al-Mukhtaliteen Safa:3)

30) Imam Zehbi Rah Ne Iski Ek Hadees Ke Mutaliq Kaha Zaeef Hai..
Aur Meezan Me Imam ibn Ma’in Aur Abu Zur’ah Wagairah Se Jirah Naqal Kar Zaef Qarar Diya Hai..
(Az-Zehbi-Tankeeh At-Tehqeeq: 1/19, Meezan Ul-Aiteedal, 2/475, Raqam: 4530)

31) Hafiz Ibn Hajar Asqalani Rah Farmatey Hain-“Ibn Lahi’ah Sudooq Hai, Usme Khallat ( Hadees Me Galati) Karta tha, Kyuki Uski Kutub Jaal Gayi Thi, Abaadilah Se Marwi Riwayat Ke Alawa Riwayat Iski Zaef Hain..
(Taqreeb Lil Ibn Hajar,Raqam: 3563)

32) Hafiz Ibn Hajar Asqalani Rah Ne Ibn Lahi’ah Se Marwi 13 Hadeeso Ko Alag Alag Muqaam Pe Zaeef Kaha..
(At-Talkhees Al-Habeer Lil Ibn Hajar)

33) Hafiz Ibn Hajar Asqalani Rah Ne Fathul Baari Me Hadees Ke Mutaliq Farmatey Hain-“Isme Ibn Lahi’ah Hai Aur Yeh Hadees Zaef Hai”
(Fathul Baari Sharh Sahih Bukhari Lil Ibn Hajar: 4/354)

34) Sheikh Tariq Bin Awdhullah Rah Likhtey Hain-“Ibn Lahi’ah Mutlaqan Zaef Hai”
(Haashiah Muntakhab al-Illal: Safa-249)

35) Dr. Maahir Yaaseen Fahal Farmatey Hain-Ibn Lahi’ah Ki Kamzoor Hafiza Tha”
(Asaar Illal Al-Hadees Fi Ikhtilaaf Al-Fuqaha,Safa: 81)

36) Sheikh Muhammad Tal’at Rah Likhte Hain-“Ibn Lahi’ah Zaeful Hadees Hai..
(Mu’jam Ul-Mudalliseen Lil Muhammad Bin Tal’at: 294)

37) Ghair Muqallid Hafiz Shuaib Arnaut Rah Aur
38) Dr.Bashshar Ma’ruf Rah Likhte Hain-“Ibn Lahi’ah Zaeef Hai”
(Tahrih Taqrib At-Tahthib: 2/258, Mu’assasat Ar-Risalah)

39) Ghair Muqallid Sheikhul Albani Rah Ne Hiyat Al-Awliya Lil Abu Na’im Ki Riwayat Jisme Ibn Lahi’ah Hai Uski Wajah Se Zaef Qarar Diya..
(Silsila Ad-Zaeefah Hd.no-4545, 6627)

40) Sheikhul Albani Rah Ne Ibn Lahi’ah Ki Riwayat Karda Ek Hadees Ko Mauzoo(Banawati) Kaha”
(Al-Silsilaah Al-Da’eefah: 257)

41) Sheikhul Albani Rah Ne Abu Dawood Ki Hadees Jisme Ibn Lahi’ah Maujood Hai Usko Zaef Qarar Diya..
(Irwaa’ Al-Ghaleel: 2/178-182)

42) Sheikhul Albani Rah Ne Aur Ek Muqaam Pe Ibn Majah Ki Riwayat Me, Ibn Lahi’ah Ko Zaeef Qarar Diya..
(Silsilaah As-Saheehah: 3/136)

Samiein-E-Kiraam In Hawalaah Jaat Se Hamko Pata Chalta Hai Ke Abdullah Bin Lahi’ah Al-Misri Jamhoor Ke Nazdeek Zaef ul-Hadees Aur Sa’ee ul Hifz Hai….

Min Janib: Md Avaiz Hussain Hanafi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s