Jumma Namaz Se Pehle Aur Baad Ki Sunnat Namaz Ke Dalail

Jumma Namaz Se Qabal(Pehle) 4 Rakat (Sunnat-E-Mauqadah) Parhna, Phir Namaz-E-Jumma Ke Khatam Hone Ke Baad 4 (Sunnat-E-Mauqadah) Rakaat Phir 2 Rakaat (Sunnat-E-Ghair Muaqadah)Parhne Ke Qail Hain, Jo Sahih Hadeeso Aur Aasaar-E-Sahaba (Raz) Se Sabit Hai Pehle Hum Fiqah Hanfi Ko Dekhte Hain Phir Rasool Ke Farman Se Qabal Fiqah Hanfi,Maliki,Shafi Aur Hanbali Ko Dekhte Hain…

Fiqah Hanafi:

Jumma Namaz Se Qabal 4 Rakat Aur Namaz-E-Jummah ke baad 4 Rakat Ek Salam Se Parha Sunnat he, warna sunnat ke khilaf warzi hoge..
[Radd al-Mukhtar: 1/452]

Imam Abu Yusuf Rah Aur Imam Tahawi Hanafi Rah Ka Farman Tha Ke, Jumuah Namaz Ke Baad 6 Rakat Parhna Sunnat Hai..
[Sharh Ma’ani Al-Aasaar: 1/337]

Fiqah Malikiya:

Shaikh Yusuf Al-Dijwi Al-Maliki Rah (misar Ke Maliki Mazhab Ke Alim Hain) Farmatey Hain: Main Dalail Ke Wajah Se Kehta Hoon Ke Yeh Jumma Se Qabal 4 Rakaat Parhna Sahih Hai Aur Ummat Ke Ahle Ilm Ka Ispar Amal Raha Hai Agarche Maliki Mazhab Me Iski Koi Gunjais Nahi..
[Maqalaat Dijwi: 4/1370, Dar Al-Basaair]

Hafiz Iraaqi Rah Farmatey Hain:”Jumuah Namaz Se Qabal 4 Rakaton Ke Mutaliq Jitne Bhi Ahadees Ayi Hain Unka Radd Karna Galati Hai…
[Tarh Al-Tathreeb: 3/36, Ilmiyyah]

Fiqah Shafai:

Imam Nawawi As-Shafi Rah Likhtey Hain-“Jumuah Namaz Se Qabaal 4 Rakaton Ka Parhna Sunnat Hai”
[Tuhfah Al-Muhtaj: 1/374, Maktaba Al-Thiqafa Al-Deeniyyah]

Imam Shafi Rah Ka Qaul Hai Ke Namaaz-E-Jumuah Ke Baad 4 Rakat (Sunnat) Parhna Chaiye…
[Kitab Al-Umm: 7/176]

Fiqah Hanbali:

Imam Ahmad Bin Hanbal Rah Ka Ek Qaul Hai Ke Jumuah Namaz Ke Baad Jo Chahe 2 Rakat Parhe Jo Chahe 4 Rakat Parhe…
[Al-Mugni Lil Ibn Qudamah Hanbali: 2/109]

Imam Ahmad Bin Hambal Rah Ka Aur Ek Qaul Yeh Bhi Hai Ke Jummuah Namaz Ke Baad 6 Rakat Parhna Sunnat Hai…
[Al-Qawaa’d Lil Ibn Rajab Hanbali, Safa: 15]

DALEEL NO. 1

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺇِﺳْﺤَﺎﻕُ ﺍﻟْﻮَﺍﺳِﻄِﻲُّ، ﻗَﺎﻝَ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺧَﺎﻟِﺪٌ، ﻋَﻦِ ﺍﻟْﺠُﺮَﻳْﺮِﻱِّ، ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﺑُﺮَﻳْﺪَﺓَ، ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﻣُﻐَﻔَّﻞٍ ﺍﻟْﻤُﺰَﻧِﻲِّ، ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗَﺎﻝَ ” ﺑَﻴْﻦَ ﻛُﻞِّ ﺃَﺫَﺍﻧَﻴْﻦِ ﺻَﻼَﺓٌ ـ ﺛَﻼَﺛًﺎ ـ ﻟِﻤَﻦْ ﺷَﺎﺀَ .”

SANAD:
Ishaq bin Shahyn al-Wasti——» Khalid bin ‘Abdullah al-Tahan——» Sa’id bin Iyas al-Jariri——»Abdullah bin Burayda bin al-Husayb ——» Abdullah bin Mughfal al-Mazni (Razi)

MATAN:
Abdullah Bin Mughfal Raz Riwayat Karte Hain Rasoolullah S.A.W Ne farmaya-“Harr do Azan(Azan aur Iqamat) Ke Darmiyan Namaz Hai, Aur Farmaya Jo Chahe Woh Parhe”
[Sahih Al-Bukhari, Hd.no-624, Darrussalam]

Tambeeh: Iss riwayat se pata vhalta he ke azaan aur iqamat ke darmiyan namaaz parhne ki junjaish he issi tarah jumma ka pehla azan aur namaz ke pehle bhi sunnat namaz hai Aur yeh sunnat kyu hai iski wazahat aane wale dalilo se sabit hota jayega insha ‘allah…

DALEEL NO. 2

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻳَﺤْﻴَﻰ،ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺭَﺑِّﻪِ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺑَﻘِﻴَّﺔُ، ﻋَﻦْ ﻣُﺒَﺸِّﺮِ ﺑْﻦِ ﻋُﺒَﻴْﺪٍ، ﻋَﻦْ ﺣَﺠَّﺎﺝِ ﺑْﻦِ ﺃَﺭْﻃَﺎﺓَ، ﻋَﻦْ ﻋَﻄِﻴَّﺔَ ﺍﻟْﻌَﻮْﻓِﻲِّ، ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ، ﻗَﺎﻝَ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻳَﺮْﻛَﻊُ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞِ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ ﻻَ ﻳَﻔْﺼِﻞُ ﻓِﻲ ﺷَﻰْﺀٍ ﻣِﻨْﻬُﻦَّ.

SANAD:
Muhammad bin Yahya bin Hiban——» Yazid bin Abd Rbh——» Baqiyya bin al-Walid bin Sa’aid——» Hajjaj bin Artah——» Atiya bin Sa’d ——» Abdullah bin Abbas (Raz)

MATAN:
Abdullah Ibn Abbas Raz. Se riwayat Hai Ke, Rasoolullah S.A.W jumuah se Qabal 4 Rakaat Ek Salaam Se Partey The..
[Sunan Ibn Majah, Kitab al-Iqamat al-Salaat Wa Al-Sunnat Fee, Hd.no: 1183]

>> Isme Ek Raawi “Baqiyyah Bin Al-Walid Bin Sa’aid Rah” Hain Aur Yeh Sahih Muslim Wagairah Ke Raawi Hain Inko Imam Ibn Mubarak, Ibn Maeen Rah Ne Sudooq Aur Sabat Kaha Hai Aur Imam Nasai Aur Ibn Hibban Rah Ne Siqaah Qarar Diya, Imam Zehbi Rah Ne Sudooq Kaha..
[Meezan al-Aitedaal Lil Zehbi, Jild 1, Raqam: 1250]

DALEEL NO. 3

ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺮﻛﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﺭﺑﻌﺎ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﺭﺑﻌﺎ
Hazrat Abdullah Bin Abbas Raz Farmatey Hain Rasoolullah S.A.W Jumuah Namaz Se Qabal 4 Rakaat Aur iske( Jumuah) ke Baad 4 Rakaat Parha Karte The…
[Al-Muajjam Al Kabeer Lit Tabarani]

>> Allama Zafar Ahmad Usmani Hanfi Rah Farmatey Hain: “Yeh Riwayat “Hasan” Hai Aur Ahle Ilm Ka Iss Hadees Par Amal Hai”
[Illaus Sunan, Jild: 7, Safa: 14]

AITERAAZ
Hamari Dalil no. 2 Aur 3 par gair muqallideen aiteraaz karte huye kehte hain ke isme raavi “Hajjaj Bin Artah” aur “Atiya bin sa’d Al-Awfi” Zaef Hain…

AL-JAWAAB

“Hajjaj Bin Artah Rah” Sudooq Hain Jinki Tauseeq:

1) Imam Abu Zur’ah Ne Sudooq Kaha.
2) Imam Yahya Bin Maeen Rah Ne Sudooq Kaha
3) Imam Yaqoob Bin Shaiba Rah Ne Siqaah Kaha
4) Imam Hibban Rah Bhi Siqaah Shumar Kiya.
[Tehzeeb At-Tehzeeb, Jild 2, Raqam: 1365]

5) Allama Aini Rah Ne Saccha Kaha Umdatul Qari Sharh Sahih Bukhari Me…
[Illaus Sunan, jild 7, safa: 14]

6) Hafiz Ibn Hajar Asqalani Rah Ne Inko Qazi Al-Basra, Faqeeh Aur Sudooq Qarar Diya..
[Lisaan Al-Meezan, Jild 7, Raqam: 11981]

>>”Atiya Bin Sa’d Al-Awfi Rah” Ki Tauseeq:

1)Imam Yahya Bin Maeen Rah Ne Inko Salih(Accha) Kaha..
2) Imam Ibn Adi Rah Ne Siqaah Kaha..
[Tehzeeb At-Tehzeeb, Jild 7,Raqam: 6414]

3)Imam Ibn Sa’d Rah Ne Farmaya- “Siqaah Insha Allah”
[Tabaqaat Ibn Sa’d, Raqam: 3553, Jild: 6]

4) Aur Ek Jagah Ibn Sad Rah Farmatey Hain- Woh Siqaah Hai Aur Uske Pass Salih(Acche) Riwayate Hain…
[Illaa’us Sunan Bawahawala Tabaqaat Ibn Saad: 7/14]

5) Hafiz Ibn Hajar Asqalani Rah Farmate Hain Atiya Bin Sa’d Rah “Siqaah Hai”
[Taqreeb al-Tehzeeb, Safa: 393, Raqam: 4616]

DALEEL NO. 4

ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﺭﺑﻌﺎ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﺭﺑﻌﺎ

Hazrat Ali Raz Se Riwayat Hai Ke Rasoolullah S.A.W, Jumuah Namaz Ke Qabal 4 Rakaat Aur Uske(Jumuah) Baad 4 Rakat Namaz Parha Karte The…
[Al-Awsaat Lit Tabarani, Nasb Al-Rayah: 2/206, Ilmiyyah, Illaus Al-Sunan: 7/13, Idaratul Al-Quran]

>>Iske Tamam Raawi Siqaah Hain..
[Tarhut Al-Tathreeb: 3/36, Ilmiyyah]

>> Hafiz Iraaqi Rah Ne Sanad Ko Sahih Tasleem Kiya Hai..
[Tarh-Al-Tathreeb: 3/35,36, Ilmiyyah]

AITERAAZ
Is Riwayat Me Ek Raawi Muhammad Bin Abdur Rahman As-Sahmi Rah Hai Jo Zaeef Hai…

AL-JAWAAB

Muhammad Bin Abdur Rahman As-Sahmi Ki Tauseeq:

1)Imam Adi Rah Farmate Hain Isme Koi Kharabi Nahi Hai..

2) Imam Ibn Hibban Rah Ne Inko Siqaah Aur Sadooq Qarar Diya..

3)Imam Iraaqi Rah ne iski hadees ko Sahih Tasleem kiya Hai
[Dekhiye Ilaa’us Sunan: 7/13]

DALEEL NO. 5

SANAD:
Imam Ibn Shaibah –>> Imam Ma’mar –>> Qatadah –>> Abdullah Bin Masood (Raz)

MATAN:

ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﺭﺑﻌﺎ

Hazrat Abdullah Bin Masood Raz Se Marwi Hai Ke Rasool ullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jumuah Namaz Se Qabal 4 Rakaat Parha Karte The..
[Musanaff Ibn Abi Shaibah: 4/114, Al-Majlis Al-Ilmi]

>> Iske Ek Ek Raawi Sahih Bukhari Wa Muslim Aur Sunan Ke Baade Siqaah Rawi Hai Chunanche Riwayat Ala Darjeh Ki Sahih Hai Ala Shartey Bukhari Wa Muslim…

DALEEL NO. 6

Hazrat Abdullah Bin Umar Raz Se Riwayat Hai Ke Rasoolullah Salallahu Alaihi Wasallam, Jumuah(Namaz) Se Qabal Aur Baad 4 Rakaat Namaz Ek Salaam Ke Sath Parha Karte The.. Nez Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Jumuah Ke Baad 2 Rakaat Namaaz Parhte Phir Uske Baad 4 Rakat Parhte The…
[Sharh Ma’ani Al-Aasaar: 1/233, Haqqaniyya]

>>Iski Sanad Hasan Darjeh Ki Hai..
[Aasaar Al-Sunan Safa: 302, Imdadiyyah]

DALEEL NO. 7

Hazrat Abu Hurairah Raz Se Riwayat Hai Ke Rasoolullah S.A.W Ne Farmaya: “Jo Shakhs Niyat Kare Namaz Ki Toh Woh Jumuah Namaz Se Qabal 4 Rakat Aur Uske Baad 4 Rakaat Parhe..
[Sharh Mushkil Al-Aasaar At-Tahawi: 10/298, Hd.no: 4108, Muassasah Al-Risalah]

DALEEL NO. 8

ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻗﺎﻝ :ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺼﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﺭﺑﻌﺎ ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﺭﺑﻌﺎ

SANAD:
Imam Abdur Razzaq –>> Imam Sufyaan As-Sauri –>> Ata Bin As-Saib –>> Abdur Rahman As-Salami –>> Abdullah Bin Masood(Raz)

MATAN:
Abu Abdul Rahman Al-Sulami Rah Riwayat Karte Hain, Abdullah Bin Masood Raz Hamme(Tabain) Jumuah Ke Namaz Se Qabaal 4 Rakaat Aur Jummuah Namaz Ke Baad 4 Rakat Sunnat Parhne ka Farman Dete The..
[Musanaff Abdur Razzaq: 3/247,Idaratul Quran]

>> Allama Zafar Ahmad Usmani Rah Farmatey Hain Yeh Aasar “Marfo Huqman” Hai..
[Illaus Sunan: 7/12]

>>Imam Haysami Rah Ne Iss Hadees Ko Al-Kabeer Me Bhi Laye Hain..

>>Iss Riwayat Ki Sanad Sahih Hai…
[Aasaar Al-Sunan, Safa: 303, Imdaadiyyah]

AITERAAZ
Ghair Muqallideen Ka Wohi Purana Khokla Iteraaz Jisse Unki Pura Firqa Tikka Hua Hai Ke Isme Sufyaan As -Sauri Mudallis Hain Aur “An” Se Riwayat Karrahe Hain Chunanche Rieayat Zaef Hai…

AL-JAWAAB..

Imam Sufiyan Sauri Rah. Tabqaat E Saaniya Ke Mudallis Hai Aur Darj E Zail Muhaddiseen Ne Unhe Tabqaat
E Saaniya Me Shumaar Kiya Hai….

1.Hafiz Ibn Hazm Mazahiri Rah..
(Bahawala Tauji An Nazr:251)

2.Hafiz Salahuddin Al Alaayi Rah..
(Jamiut Tehseel Fii Ahkaamil Maraasil : Safa 130)

3.Hafiz Ibn Hajar Asqalaani
Rah..
(Tabqaatul Mudalliseen :13)

4.Hafiz Burhaan Uddin Al Ajami Rah Ne Imam Sufiyan Suri Rh. Ko Mudallis Qaraar Dene Ke Baad Safa 65 par Hafiz Al Alaayi Rh. Ke Usool Mutaabiq Tabqaat E Saaniya Ka Mudallis Qaraar Diya….
(Kitaab Tabheen Al Asmail Mudalliseen :21)

5. Hafiz Tahir Bin Saleeh Al Jazaa-Eri Rah..
(Bahawala Tauji An Nazr :251)

6.Alama Muhammed Bin Ismailiya Al Ameer Al Yamaani Rah
(Tauzihul Afkaar Li Ma’ani Tanqeehul Anzaar : Jild 1 :Safa 360)

7. Imam Abu Zara’a Iraaqi Rah Ne Kitaabul Mudalliseen :Safa 52 Par Imam Sufiyan Suri Rh. Ko Mudallis Qaraar Dene Ke Baad Safa 109 par
Hafiz Al Alaayi Ke Usool Mutaabiq Tabqaat E Saaniya Ka Mudallis Qaraar Diya…

8.Imam Ibn Hajar Asqalaani Rh. Ne Apni Kitaab An-Nukat Jild 2 : Safa 639 par Sufiyan suri ko tabqaat e saaniya ka Mudallis qaraar hai…

Ghair Muqallideen Ulama Ne Bhi Sufiyan Suri Ko Tabqaat E Saaniya Me Shumaar Kiya Hai…

1. Ghair Muqallid Yahiya Gondalwi. (Khairul Baraaheen : 26 , Khairul
Kalaam : Safa 47)

2. Maulana Badi Uddin Shah Raashidi…
3. Maulana Abdur Rasheed
Ansaari…
(Juraabo par Masah :40)

Lehaaza Taqbaat E Sanaaiya Ki Mudallis Ki Riwayat Qaabil E Aitejaaj Hai…

Nez Imam Bukhari Rahimahullah Ne Sufyaan Sauri Rah Se “An” Se 6 Riwayat Karda Hadees Ko Apni Sahih Me Dakhil Kiya Hai….

1.Sahih Bukhari Kitab Al Imaan,Baab-Alaamatil Munafiq
2.Sahih Bukhari Kitab Al Ilm Baab-Al-Ghazabi Fil Mauziah Wa At Ta’leem
3.Kitab Al Wazu Baab-Al-Wazu Min Ghairi Hadas
4.Kitab Al Wazu Baab Al Buzaaqi Wa Al-Mukhaat
5.Kitab Al-Hajj Baab Man Salla Al-Asr
6.Kitab Al Maghaazi Baab Hajjat Al Widaa

Isse Sabit Hota He Ke Imam Sufyaan Sauri Rah Ki “An” Se Riwayat Karda Hadees Imam Bukhari Rah Ke Nazdeek Sahih Thi…

Imam Muslim Rah Ne Bhi Apni Sahih Me Sufyan Sauri Rah Se 6 “An”Se Riwayat Karda Hadees Laaye Hain Jo Darje Zail Hai…

1.Sahih Muslim Kitab Al Massajid Baab Ad Daleel Liman Qaala As-Salaat Al-Wustaa
2.Kitab Az-Zakaat
3.Kitab Al-Hudood Baab Hadd Al-Khamr
4.Kitab Al Qadar Baab-Ma’na Kulla Maulood Yooladu Alal Fitra
5.Kitab Az-Zuhad War Raqaiq
6.Kitab Az-Zuhad War Raqaa’iq Baab-An-Nahii An Al-Madh

Lehaza Isse Sabit Hogaya Ke Imam Muslim Rah Ke Nazdeek Bhi Sufyaan Sauri Rah Ki “An” Se Riwayat Karda Hadees Sahih Hai…

Mazeed Imam Sufyaan Sauri Siqah Raawi Hain Aur Kaseerul Tadlees Nahi The Isliye Yeh Tabaqaat Al-Mudalliseen Me Dusre Number Hain..
Inki “An” Se Riwayat Karda Sahih Bukhari Wa Muslim Ki Hadeeso Ke Liye Iss Link Pe Dekhein…

https://batilfirqokihaqeeqat.wordpress.com/2014/11/20/imam-sufyaan-sauri-rah-sahih-bukhari-wa-muslim-me-bhi-an-se-riwayat-ki-hai/

Chunanche Yeh Riwayat Sahih Hai Aur Gair Muqallideen Ka Aiterazz Khokla Aur Batil Hai…
Aisa Aiterazz Ghair Muqallideen Apni Seene Pe Hath Bandhne Wali Riwayaton Pe Kyun Nahi Karte??
Aur Apni Matlab Ki Baat Ayi Toh Sahih Bukhari Wa Muslim Ki Raawi Imam Sufyaan As-Sauri Par bhi Jirah Kardete Hain…

DALEEL NO. 9

ﻋﻦ ﺻﺎﻓﻴﺔ ، ﻗﺎﻟﺖ : ﺭﺃﻳﺖ ﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﺣﻴﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ، ﺻﻠﺖ ﺃﺭﺑﻊ ﺭﻛﻌﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﺔ ، ﺛﻢ ﺻﻠﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ.

SANAD:
Imam Ibn Sa’d–>> Yazeed Bin Haroon –>> Hammad Bin Salima –>> Saafiyah –>> Safiyah Bint Huyay (Razi)

MATAN:
Safiyah Rah Kehti Hain Mein Ne Safiyyah Bint Huyay Raz Ko Imam Ke Jumuah Ki Namaz Ke Liye Tashreef Lanese Qabal, Unko, 4 Rakat Namaz Parhte Dekhi, Phir Unhone Imaam Ke Sath Salatul Jumuah Adda Ki..
[Al-Tabaaqaat: 2/203, Nasbur Al-Raayah: 2/207, Makkiyyah]

DALEEL NO. 10
(Sahaba Raziallahutallanhuma Ka Amal-E-Mubarak)

ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺎ

Ibraheem(Al-Nakhai) Rahimahullah Farmate Hain: Sahaba Razi allahu tallanhuma Jumuah Ke Namaz Se Qabal 4 Rakaat Namaz Parha Karte The…
[Musanaff Ibn Abi Shaibah: 4/114, Al-Majlis Al-Ilmi]

AITERAAZ
Isme Imam A’mash Rah Jo Mudalis Hai Aur Riwayat Zaef Hai..

AL-JAWAAB..
Me Ghair Muqallidon Ko Kehna Chata Hu Aap Imam A’mash Rah Ko Kaunse Tabaqaat Ka Muddallis Shumar Kiya Hai??

Bulke Imam A’mash Rah Sahih Bukhari Ki Raawi Sahih Muslim Ke Rawi Aur 4 Sunan Ke Mashoor Maroof Siqah Wa Sudooq Imam Faqeeh Raawi Hain…

Chunanche Imam Bukhari Rah Ne Inse Bohot Si “an” se Riwayat Karda Ahadees Li Hai Jaise Tayannum Ki Hadees No-343, Kitabul Hajj Ki No-806, As-salam Hd.no- 454, 578 Wagairah Aur Ussi Tarah Imam Muslim Rah Ne Bhi Unki “An” Ki Riwayat Sahih Qarar Diya Hai…

Yehi Wajah Hai Ke Hafiz Ibn Hajar Asqalani As-Shafai Rah Ne Inko Tabaqaat-E-Sanayyah Ka Muddallis Qarar Diya(Jo Raawi Kam Tadlees Kare)
[Tabaqaat Al-Mudalliseen Safa: 43]

Sahih Bukhari Me Inke 366 Ahadees Hain…
Sahih Muslim Me 376 Ahadees Hain..
Sunan Abi Dawood Me 189
Sunan Nasai Me 223
Sunan Ibn Majah Me 266
Sunan Tirmizi Me 228

Chunanche Zabardat Siqah Raawi Hain Bade Mautabar Raawi Hain…

1) Imam Ibn Hibban Rah Ne Siqah Qarar Diya..
[Siqaat Ibn Hibban, Jild: 4, Raqam: 3014]

2) Imam Yahya Bin Saeed Al-Qattan Rah Ne Inko “Islaam Ke Alim Kaha”
3)Imam Zehbi Rah Inko Shaikhul Islaan, Shaikhul Muqaraeen Wa’l Muhaddiseen, Hafiz Islam Jaise Alfaz Istemal Kiye…
[Seeyar A’lam Al-Zehbi Jild: 6 Safa 226-248]

3) Imam Haysami Rah Ne Inko Siqah Qarar Diya Hai…
[Majmua zawaid, Silsilatul Al-Hadees Al-Sahiha Lil Albani]

4)Hafiz Ibn Hajar Asqalani Rah Ne Inke Bareme Farmaya Hafiz, Wal Qurrah, Siqaah,Arif Bil Qiraat Imam A’mash Al-Koofi Rahimahullah…
[Lisan Al-Meezan, Jild: 7, Raqam: 12617, Taqreeb Al-Tehzeeb, Safa: 254, Raqam: 2615]

Chunanche Imam A’mash Rah Par Yeh Aiteraz Durust Nahi Aur Yeh Sahihain Ke Raawi Bhi Hain Aur Jamhoor Ke Nazdeek Siqaah Hain..

DALEEL NO. 11

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺴَﺪَّﺩٌ، ﻗَﺎﻝَ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻳَﺤْﻴَﻰ،ﻋَﻦْ ﺷُﻌْﺒَﺔَ، ﻋَﻦْ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﺑْﻦِ ﻣُﺤَﻤَّﺪِ ﺑْﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨْﺘَﺸِﺮِ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ، ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ ـ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛَﺎﻥَ ﻻَ ﻳَﺪَﻉُ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟﻈُّﻬْﺮِ ﻭَﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟْﻐَﺪَﺍﺓِ .ﺗَﺎﺑَﻌَﻪُ ﺍﺑْﻦُ ﺃَﺑِﻲ ﻋَﺪِﻱٍّ ﻭَﻋَﻤْﺮٌﻭ ﻋَﻦْ ﺷُﻌْﺒَﺔَ.

SANAD:
Masdad bin Masrhad ——»Yahya bin Sa’id bin Farroukh al-Qatan——» Shu’bah bin al-Hajjaj——» Ibrahim bin Muhammad——» Muhammad bin al-Muntashir bin al-Ajda ——»Aisha bint Abi Bakr(Raz)

MATAN:
Ammi Aisha Razi Se Riwayat Hai Ke Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) Zohr Se Pehle 4 Rakatein Aur Fajr Se Qabal 2 Rakatein Kabhi Nahi Chodhtey The…
[Sahih Bukhari Jild1 Safa 157, Babul Palatine. Qablul Zohar, Hd.no-1182]

Isme Jumma Bhi Shamil Hogaya Jo Zohr Ke Waqat Parha Jata Hai…

DALEEL NO.12

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺑَﻜْﺮِ ﺑْﻦُ ﺃَﺑِﻲ ﺷَﻴْﺒَﺔَ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﺑْﻦُ ﻫَﺎﺭُﻭﻥَ،ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺸُّﻌَﻴْﺜِﻲُّ،ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ، ﻋَﻦْ ﻋَﻨْﺒَﺴَﺔَ ﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ، ﻋَﻦْ ﺃُﻡِّ ﺣَﺒِﻴﺒَﺔَ، ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ـﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻗَﺎﻝَ ” ﻣَﻦْ
ﺻَﻠَّﻰ ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟﻈُّﻬْﺮِ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ ﻭَﺑَﻌْﺪَﻫَﺎ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ ﺣَﺮَّﻣَﻪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ”

SANAD:
Abu Bakr bin Abi Shayba——» Yazid bin Haroon ——» Muhammad bin Abdullah bin al-Muhajir——» Unbasa bin Abi Sufyan ——» Umm Habibah
bint Abi Sufyan(Raz)

MATAN:
Umme Habiba Razi Farmati Hain Ke
Rasool ALLAH Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya Ke Jisne Zohr Se Pehle 4 Rakat Aur Zohar Ke Baad 4 Rakat Padhi Toh ALLAH Tala Usko Aag Par Haram Farmaa Denge..
[Jami Tirmizi Jild1 Safa98, Baab Aakhir Min Sunnil Zohar, Sunan Ibn Majah, Kitabal Iqamat Al-Salaat Wal-Sunnat Fee, Hd.no: 1215, Darusalaam Darjah-Sahih]

DALEEL NO. 13

ﻭَﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻳَﺤْﻴَﻰ ﺑْﻦُ ﻳَﺤْﻴَﻰ، ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﺧَﺎﻟِﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ، ﻋَﻦْ ﺳُﻬَﻴْﻞٍ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ، ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ ﻗَﺎﻝَ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ” ﺇِﺫَﺍ ﺻَﻠَّﻰ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢُ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔَ ﻓَﻠْﻴُﺼَﻞِّ ﺑَﻌْﺪَﻫَﺎ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ ”

Tarjumah: Hazrat Abu Hurairah Raz Se Riwayat Hai Ke Rasoolullah S.A.W Ne Farmaya: Jab Tum mese Koi Jumuah Ki Namaz Parhe Toh Chaiye Ke Iske Baad 4 Rakat Aur Parhe..
[Sahih Muslim Baab Al-Salaat Ba’dal Jumuah, Hd.no: 881]

DALEEL NO. 14

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺍﺑْﻦُ ﺃَﺑِﻲ ﻋُﻤَﺮَ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ، ﻋَﻦْ ﺳُﻬَﻴْﻞِ ﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﺻَﺎﻟِﺢٍ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ، ﻗَﺎﻝَ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ” ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣُﺼَﻠِّﻴًﺎ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﻓَﻠْﻴُﺼَﻞِّ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ ”

SANAD:
Ibn Abi Umar–> Sufyaan–> Sohail Bin Saleh–>> Saleh–>> Abu Hurairah (Razi)

MATAN:
Hazrat Abu Hurairah Razi Se Riwayat Hai Ke Allah ke Rasool sallallahu alaihi wasallam ne farmaya:“Tum me se jo Jumu’ah ke baad namaz padhne wala ho to chaiye ke wo 4 Rak’aat padhe ”

. ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﻋِﻴﺴَﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺣَﺪِﻳﺚٌ ﺣَﺴَﻦٌ ﺻَﺤِﻴﺢٌ .

>>Imam Tirmizi Rah ne farmaya yeh Hadees Hasan Saheeh hai..
[Jami Tirmizi, Kitab Al-Jumuah, Hd.no: 523, Sunan Nasai Kitab Al-Jumuah, Hd.no: 1437, darrusalam]

>>Imam Tirmizi Rah Farmatey Hain:

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍّ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋَﻠِﻲُّ ﺑْﻦُ ﺍﻟْﻤَﺪِﻳﻨِﻲِّ ﻋَﻦْ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ ﺑْﻦِ ﻋُﻴَﻴْﻨَﺔَ ﻗَﺎﻝَ ﻛُﻨَّﺎ ﻧَﻌُﺪُّ ﺳُﻬَﻴْﻞَ ﺑْﻦَ ﺃَﺑِﻲ ﺻَﺎﻟِﺢٍ ﺛَﺒْﺘًﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺚِ .ﻭَﺍﻟْﻌَﻤَﻞُ ﻋَﻠَﻰ ﻫَﺬَﺍ ﻋِﻨْﺪَ ﺑَﻌْﺾِ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢِ.

Hasan Bin Ali->Ali Bin Madeeni-> Sufyan Bin Uyaina ne farmaya
Hum Suhail Bin Abu Saleh Ko Hadees me Sabat Shumaar karte hain…
[Jami Tirmizi, Kitabal Jumuah, Hd.no: 523]

>>Hazrat Abu Hurairah Raz Ki Yeh Riwayat Karda Marfoo Hadees Ahmad Bin Yunous Rah Ki Sanad Se Bhi Marwi Hai…
[Sunan Abu Dawood, Kitab Al-Salaat, Hd.no: 1131]

DALEEL NO. 15

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺑَﻜْﺮِ ﺑْﻦُ ﺃَﺑِﻲ ﺷَﻴْﺒَﺔَ، ﻭَﺯُﻫَﻴْﺮُ ﺑْﻦُ ﺣَﺮْﺏٍ، ﻭَﺍﺑْﻦُ، ﻧُﻤَﻴْﺮٍ ﻗَﺎﻝَ ﺯُﻫَﻴْﺮٌ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ،ﺑْﻦُ ﻋُﻴَﻴْﻨَﺔَ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋَﻤْﺮٌﻭ، ﻋَﻦِ ﺍﻟﺰُّﻫْﺮِﻱِّ، ﻋَﻦْ ﺳَﺎﻟِﻢٍ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ،ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ.

Tarjumah: Salim Rah Apne Walid Ibn Umar Raz Se Riwayat Karte Hain Ke Rasoolullah S.A.W Jumuah Ke Baad 2 Rakaat Namaz Parhte The..
[Sahih Muslim Kitaab Al-Jumuah, Baab Al-Salaat Badal Jumuah, Hd.no: 882]

NOTE: Chunanche Allah Ke Rasool S.A.W Ka Huqam Aur Amal Dekha Jaye Jo Dalil No 13, 14, 15 me guzri Hain Sab Dalilo Ko Jama Kiya Jaye Toh, Jumuah Ke Baad Ki 4 Rakat Sunnat- E-Muaqadah Hui Jo Allah Ke Rasool S.A.W Ka Huqam Tha Aur Amal Bhi Tha Phir Rasool Ke Apna Amal 2 Rakat Sunnat-E-Gair Muaqadah Ka Hua Aur In Sab Dalail Ko Jamma Karnese Sab Ahadeeso Pe Amal Bhi Hojata Hai Alhamdullilah Aur Ibn Umar Raz Ka Bhi In Sab Dalail Par Amal Tha Jo Darj-E-Zail Hai…

DALEEL NO. 16

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢُ ﺑْﻦُ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺣَﺠَّﺎﺝُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ، ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﺟُﺮَﻳْﺞٍ، ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧِﻲ ﻋَﻄَﺎﺀٌ، ﺃَﻧَّﻪُ ﺭَﺃَﻯ ﺍﺑْﻦَ ﻋُﻤَﺮَ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﻓَﻴَﻨْﻤَﺎﺯُ ﻋَﻦْ ﻣُﺼَﻼَّﻩُ ﺍﻟَّﺬِﻱ،ﺻَﻠَّﻰ
ﻓِﻴﻪِ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔَ ﻗَﻠِﻴﻼً ﻏَﻴْﺮَ ﻛَﺜِﻴﺮٍ ﻗَﺎﻝَ ﻓَﻴَﺮْﻛَﻊُ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﻗَﺎﻝَ ﺛُﻢَّ ﻳَﻤْﺸِﻲ ﺃَﻧْﻔَﺲَ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﻴَﺮْﻛَﻊُ ﺃَﺭْﺑَﻊَ ﺭَﻛَﻌَﺎﺕٍ ﻗُﻠْﺖُ ﻟِﻌَﻄَﺎﺀٍ ﻛَﻢْ ﺭَﺃَﻳْﺖَ ﺍﺑْﻦَ ﻋُﻤَﺮَ ﻳَﺼْﻨَﻊُ ﺫَﻟِﻚَ ﻗَﺎﻝَ ﻣِﺮَﺍﺭًﺍ ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﻭَﺭَﻭَﺍﻩُ ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟْﻤَﻠِﻚِ ﺑْﻦُ ﺃَﺑِﻲ ﺳُﻠَﻴْﻤَﺎﻥَ ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﺘِﻤَّﻪُ.

SANAD:
Imam Abu Dawood –>> Ibraheem Bin Haroon –>>Hajjaj bin Muhammad al-Musaysi ——» Ibn Jurayj ——» Ata bin Abi Rabah –>> Ibn Umar(Raz)

MATAN:
Ibn Juraij Rah Kehte Hain Ke Ata (bin Abi Rawah) Rahimahullah Ne khabar di Ke Unhone Ibn Umar Razi Ko Jumuah Ke Baad Namaz Parhtey Huye Dekha. Woh (Ibn Umar Raz) Jahan Jumuah Parhi Thi Waha se Kuch Durr Gaye Aur Unhone 2 Rakat Parha Phir Woh Uss Jagah Se Aur Durr Gaye Aur 4 Rakaat Parha. Mein Ne Ata Rah Se Pucha- Aapne Kitne Martaba Ibn Umar Raz Ko Aisa Karte huye Dekha? Toh Farmaya- “Bohot Martaba”…
Imam Abu Dawood Rah Farmate Hain-“Yeh Abdul Malik Ibn Abu Sulayman Rah Se Bhi Mukhtasar Marwi Hai”
[Sunan Abu Dawood, Kitab Al-Salaat, Hd.no: 1133, Mustadrak Hakim: 1/398,399, Darul Fikr Beirut 2002]

>>Imam Hakim Rah Farmatey Hain-“Iski Sanad Bukhari Wa Muslim Ke Sharht Par SahihHai”
[Mustadarak Hakim: 1/399]

♥IMAM TIRMIZI (RAH) KA FARMAN

ﻭَﺭُﻭِﻱَ ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﻣَﺴْﻌُﻮﺩٍ ﺃَﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ ﻭَﺑَﻌْﺪَﻫَﺎ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ

Aur riwayat kiya gaya hai Abdullah bin Masood Razi Allahu anhu ke woh Jumaa se pehle aur baad me 4 Rakaat namaz padha karte the..

. ﻭَﻗَﺪْ ﺭُﻭِﻱَ ﻋَﻦْ ﻋَﻠِﻲِّ ﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﻃَﺎﻟِﺐٍ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃَﻧَّﻪُ ﺃَﻣَﺮَ ﺃَﻥْ ﻳُﺼَﻠَّﻰ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﺛُﻢَّ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ

Aur riwayat kiya gaya hai Hzt Ali Bin Abi Talib raz se ke unho ne Hukm diya ke Juma ke baad 2 Rakat phir 4 Rakat padhne..

ﻭَﺫَﻫَﺐَ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ ﺍﻟﺜَّﻮْﺭِﻱُّ ﻭَﺍﺑْﻦُ ﺍﻟْﻤُﺒَﺎﺭَﻙِ ﺇِﻟَﻰ ﻗَﻮْﻝِ ﺍﺑْﻦِ ﻣَﺴْﻌُﻮﺩٍ .

Sufyan Sauri Aur Abdullah Ibn Mubarak rah Hazrat Abdullah Bin Masood raz ke Qaul ki taraf gaye hain..

ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺇِﺳْﺤَﺎﻕُ ﺇِﻥْ ﺻَﻠَّﻰ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺻَﻠَّﻰ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ ﻭَﺇِﻥْ ﺻَﻠَّﻰ ﻓِﻲ ﺑَﻴْﺘِﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ.

Aur Ishaaq rah kehte hain ke agar Juma ke din Masjid me Namaz padhe to 4 Rakat padhe aur agar apne Ghar me padhe to 2 Rakat padhe..

ﻭَﺍﺣْﺘَﺞَّ ﺑِﺄَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﻓِﻲ ﺑَﻴْﺘِﻪِ ﻭَﺣَﺪِﻳﺚِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ” ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣُﺼَﻠِّﻴًﺎ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﻓَﻠْﻴُﺼَﻞِّ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ”

Aur unho ne daleel pakdi hai ke Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam Juma ke baad apne ghar me 2 Rakat Namaz padha karte the aur Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ki
hadees “Tum me se jo Juma ke baad
Namaz padhe to chahye ke woh 4 Rakat Namaz padhe ”

ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﻋِﻴﺴَﻰ ﻭَﺍﺑْﻦُ ﻋُﻤَﺮَ ﻫُﻮَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺭَﻭَﻯ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃَﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﻓِﻲ ﺑَﻴْﺘِﻪِ ﻭَﺍﺑْﻦُ ﻋُﻤَﺮَ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻَﻠَّﻰ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﻭَﺻَﻠَّﻰ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ

Abu Eisa Tirmizi kehte hain Aur Ibne Umar raz wo hain jinho ne riwayat kiya hai Nabi kareem sallallahu alaihi
wasallam se ke wo Juma ke baad 2 Rakat apne ghar me padhte the aur Ibne Umar raz Nabi kareem sallallahu alaihi wasallam ke baad Masjid me Juma ke baad 2 rakat padhte aur 2 Rakat ke baad 4 Rakaat padhte..

. ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﺍﺑْﻦُ ﺃَﺑِﻲ ﻋُﻤَﺮَ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ ﺑْﻦُ ﻋُﻴَﻴْﻨَﺔَ، ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﺟُﺮَﻳْﺞٍ، ﻋَﻦْ ﻋَﻄَﺎﺀٍ، ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺃَﻳْﺖُ ﺍﺑْﻦَ ﻋُﻤَﺮَ ﺻَﻠَّﻰ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﺛُﻢَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺑَﻌْﺪَ ﺫَﻟِﻚَ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ.

Isi tarah Ibne Abi Umar hadees bayan karte hain–>Sufyan Bin Uyaina–>Ibne Juraij–>Ataa farmate hai maine ibne Umar razi Allahu anhu ko dekha Juma ke baad 2 Rakat padhte phir uske baad 4 Rakat padhte..

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺳَﻌِﻴﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟْﻤَﺨْﺰُﻭﻣِﻲُّ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ ﺑْﻦُ ﻋُﻴَﻴْﻨَﺔَ ﻋَﻦْ ﻋَﻤْﺮِﻭ ﺑْﻦِ ﺩِﻳﻨَﺎﺭٍ ﻗَﺎﻝَ ﻣَﺎ ﺭَﺃَﻳْﺖُ ﺃَﺣَﺪًﺍ ﺃَﻧَﺺَّ ﻟِﻠْﺤَﺪِﻳﺚِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺰُّﻫْﺮِﻱِّ ﻭَﻣَﺎ ﺭَﺃَﻳْﺖُ ﺃَﺣَﺪًﺍ ﺍﻟﺪَّﻧَﺎﻧِﻴﺮُ ﻭَﺍﻟﺪَّﺭَﺍﻫِﻢُ ﺃَﻫْﻮَﻥُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻨْﻪُ ﺇِﻥْ ﻛَﺎﻧَﺖِ ﺍﻟﺪَّﻧَﺎﻧِﻴﺮُ ﻭَﺍﻟﺪَّﺭَﺍﻫِﻢُ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﺑِﻤَﻨْﺰِﻟَﺔِ ﺍﻟْﺒَﻌْﺮِ . ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﻋِﻴﺴَﻰ ﺳَﻤِﻌْﺖ ﺍﺑْﻦَ ﺃَﺑِﻲ ﻋُﻤَﺮَ ﻗَﺎﻝ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ ﺑْﻦَ ﻋُﻴَﻴْﻨَﺔَ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻤْﺮُﻭ ﺑْﻦُ ﺩِﻳﻨَﺎﺭٍ ﺃَﺳَﻦَّ ﻣِﻦْ ﺍﻟﺰُّﻫْﺮِﻱِ.
ّ
Sayeed Bin Abdur rahman Makhzoomi –>Sufyan Bin Uyaina–> Amar Bin Deenar ne farmaya Maine Hadees ke baare me Zohri se ziada kisi ko Qatii nahi paya aur maine nahi dekha kisi ko Dinar o Dirham ke mamle un se ziada Unko
Haqeer o Zaleel samajhne wala nahi dekha, ke Dirham o dinar unke Nazdeek Mengni ke maannind tha.
Abu Eisa ne kaha Maine Ibne Abi Umar se suna unho ne farmaya maine Sufyan Bin Uyaina se suna wo farmate hain ke Amr Bin Dinaar Zohri se ziada umr wale the…

[Jami Tirmizi,Kitab al-jumuah,Jild: 1, Hd.no: 523]

Chunanche Yeh Ahle Sunnat Wal Jammat Ahnaf Ke Dalail Hain Aur Bejhijak Bhaiyon Jumuah Se Qabal 4 Rakat Aur Uske Baad 6 Rakat Sunnat Parhein….

Min Janib: Md Avaiz Hussain Hanafi..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s