Hayat-E-Eesa Alaihisalaam Aur Radd-E-Qadyaniyat

Tamam Musalmano Ka Aqeedah Hai Ke Hazrat Eesa Alaihissallam Zinda Hain Aur Aasmano Me Hain Aur Woh Qayamat Se Qabal Iss Duniya Me Unki Nuzul Hoge, Bilashubah yeh qayamat ki Alamaton Se Ek Alamat Hai…

Magar Kuch Log Jo Apne Aapko Musalman toh kehtey hain magar asliyat me Woh Kafir Hain Jinko log Qadyani Ya Mirzai Ya Ahmadiyah Kehte Hain, Inlogo Ka Badbakht Aqeeda Hai Ke Nauzubillah Eesa Alaihisallam Faut Hogaye Hain Aur Qayamat Se Qabal Woh Duniya Me Tasriff Farma Na Honge!!!!

Chunanche Mirzaiyat Ya Qadyaniyat Ke Bani “Mirza Gulam Ahmad Qadyaani” (Jisne Nabi Honeka Dawa Kiya toh Kabhi Mujjaddid Honeka) Apni Kitabo Me yeh Badbakht Aqeedah Tehreer Kiya Hai Ke jo darjeh zail he Nez Ham Ahle Sunnat Iske Aqeede Ko Quran Wa Sahih Ahadees Aur Aslaaf-E-Ummat Ke Ruh Se Radd Karte Huye Jayenge Insha Allah…

MIRZA GULAM AHMAD QADYAANI KA AQEEDA (MIRZAIYON KA GUMRAAH AQEEDA)

1.Mirza Gulam Ahmad Qadyani Likhta Hai-“Yeh Badi Chid Wali Baat Hai Ke Koi Kahe Ke Eesa Alaihisallam Ki Wafat Nahi Hui Hai Bulkey Aisa Kehna Shirk-E-Akbar Hai…
[Roohani Khazain, Jild: 22, Safa: 660, Haqeeqatul Wahi]

2.Mirza Gulam Ahmad Qadyani Likhta Hai-“Eesa A.S Asmano Ka Jism Aasmano Me Uthaya Jana Quran Wa Hadees Se Sabit Nahi Hai..
[Izala-E-Auham, Roohani Khazain: 3/235,236]

3.Aur Ek Mukaam Pe Likhta Hai, Quran-E-Pak Gaur Se Parho Tumko Bilashuba Pata Chalega Ke Eesa A.S Par Maut Waqeh Hui Thi..
[Roohani Khazain: 3/236]

4.Mirza Likhta Hai-“Woh Log Kitne Gumrah Hain Jo Intezaar Kar Rahe Hain Ke Eesa Bin Maryam Alaihisallam Aasmano Se Duniya Pe Nuzool Honge”
[Majmua Ishtiharat: 3/327]

Ab Ham Mirza Gulam Ahmad Qadyani Ki Iss Bakwas Aqeede Ka Radd Quran, Sahih Hadees Aur Ijma Se Radd Sabit Kar Rahe Hain….

♥QURAN-E-PAK AUR HAYAAT-E-EESA(ALAIHISALAAM)

>>Eesa Bin Maryam Alaihisalaam Ko Kisine Qatal Nahi Kiya Hai…

Allah Ta’alla Farmatey Hain:

ﻭَﻗَﻮْﻟِﻬِﻢْ ﺇِﻧَّﺎ ﻗَﺘَﻠْﻨَﺎ ﺍﻟْﻤَﺴِﻴﺢَ ﻋِﻴﺴَﻰ ﺍﺑْﻦَ ﻣَﺮْﻳَﻢَ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻣَﺎ ﻗَﺘَﻠُﻮﻩُ ﻭَﻣَﺎ ﺻَﻠَﺒُﻮﻩُ ﻭَﻟَٰﻜِﻦْ ﺷُﺒِّﻪَ ﻟَﻬُﻢْ ۚ ﻭَﺇِﻥَّ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺧْﺘَﻠَﻔُﻮﺍ ﻓِﻴﻪِ ﻟَﻔِﻲ ﺷَﻚٍّ ﻣِﻨْﻪُ ۚ ﻣَﺎ ﻟَﻬُﻢْ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ ﻋِﻠْﻢٍ ﺇِﻟَّﺎ ﺍﺗِّﺒَﺎﻉَ ﺍﻟﻈَّﻦِّ ۚ ﻭَﻣَﺎ ﻗَﺘَﻠُﻮﻩُ ﻳَﻘِﻴﻨًﺎ

Tarjumah: “Aur Unke Yeh Kehne (Ke Sabab) Ki Humne Qatal Kiya Allah Ke Rasool Eesa Bin Maryam (A.S) Ko AUR UNHONE USKO QATAL NAHI KIYA AUR UNHONE USKO SULLI NAHI DI BULKE UNKE LIYE (UNJAISE) SURAT BANADI GAYI Aur Beshaq Jo Log Uss(Bareme) Me Ikhtilaff Karte Hain Woh Albatta Uss Bareme Saak Me Hain, Aakal Ki Pairwi Ke Siwa Unhe Uska Koi Ilm Nahi, AUR USS (EESA A.S) KO UNHONE YAKEENAN QATAL NAHI KIYA”
[Surah Nisa, Ayat: 157]

>>Eesa Bin Maryam Alaihisalaam Aasmano Me Uthaye Gaye The..

Allah Ta’alla Farmatey Hain:

ﺑَﻞْ ﺭَﻓَﻌَﻪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ۚ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰًﺍ ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ·

Tarjumah: “Bulkey Allah Ne Usko (Eesa A.S) Ko Apni Taraf Utha Liya Aur Allah Galib Hiqmat Wala Hai”
[Sura Nisa, Ayat: 158]

>>Eesa Bin Maryam Alaihisalaam Ka Qayamat Se Pehle Duniya Me Nuzool

Allah Ta’alla Farmatey Hain:

ﻭَﺇِﻥْ ﻣِﻦْ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﺇِﻟَّﺎ ﻟَﻴُﺆْﻣِﻨَﻦَّ ﺑِﻪِ ﻗَﺒْﻞَ ﻣَﻮْﺗِﻪِ ۖ ﻭَﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺷَﻬِﻴﺪًﺍ

Tarjumah: “Aur Koi Ahle Kitaab Se Na Rahega Magar Uss (Eesa A.S) Par Apni Maut Se Pehle Zarur Imaan Layenge, AUR QAYAMAT KE DIN WOH (EESA A.S) UNPAR GAWAH HONGE”
[Sura Nisa, Ayat: 159]

♥EESA BIN MARYAM (ALAHISALAAM) KA NUZOOL SAHIH HADEES KE RUH SE…

DALEEL NO. 1

Hazrat Jabir Razi riwayat karte hai ki RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne Irshad farmaya: “Eesa ibn Maryam nazil honge aur inke Imam, Mahdi farmayenge,“Aaiye aur hamari namaz ki Imamat kariye” lekin woh farmayenge, “Nahi”,Ap logo maise koi Imamat kare, yeh Allah ke taraf se is ummat ke liye izzat hai.
(Sahih Muslim, Hd.no: 225)

DALEEL NO. 2

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻗُﺘَﻴْﺒَﺔُ ﺑْﻦُ ﺳَﻌِﻴﺪٍ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻟَﻴْﺚٌ، ﻋَﻦْ ﺳَﻌِﻴﺪِ ﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﺳَﻌِﻴﺪٍ، ﻋَﻦْ ﻋَﻄَﺎﺀِ ﺑْﻦِ ﻣِﻴﻨَﺎﺀَ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ، ﺃَﻧَّﻪُ ﻗَﺎﻝَ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪِ ﻟَﻴَﻨْﺰِﻟَﻦَّ ﺍﺑْﻦُ ﻣَﺮْﻳَﻢَ ﺣَﻜَﻤًﺎ ﻋَﺎﺩِﻻً ﻓَﻠَﻴَﻜْﺴِﺮَﻥَّ ﺍﻟﺼَّﻠِﻴﺐَ ﻭَﻟَﻴَﻘْﺘُﻠَﻦَّ ﺍﻟْﺨِﻨْﺰِﻳﺮَ ﻭَﻟَﻴَﻀَﻌَﻦَّ ﺍﻟْﺠِﺰْﻳَﺔَ ﻭَﻟَﺘُﺘْﺮَﻛَﻦَّ ﺍﻟْﻘِﻼَﺹُ ﻓَﻼَ ﻳُﺴْﻌَﻰ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻭَﻟَﺘَﺬْﻫَﺒَﻦَّ ﺍﻟﺸَّﺤْﻨَﺎﺀُ
ﻭَﺍﻟﺘَّﺒَﺎﻏُﺾُ ﻭَﺍﻟﺘَّﺤَﺎﺳُﺪُ ﻭَﻟَﻴَﺪْﻋُﻮَﻥَّ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻤَﺎﻝِ ﻓَﻼَ ﻳَﻘْﺒَﻠُﻪُ ﺃَﺣَﺪٌ ”

Hazrat Abu hurairah razi allahu anhu se rivayat hai ki Rasoollallah sallallahu alaihi wasallam ne farmaya Allah ki kasam maryam ke bete (Isa alaihi salam) aasman se
utrenge aur wo insaf karne wale hakim honge aur saleeb ko tod
dalenge aur suwar ko qatl karenge aur jaziya ko qubuk nahi karenge ,
logo ke dilo se ek dusre ke liye hasad aur jalan khatam ho jayega aur wo jab logo ko maal dene ke liye bulayenge to koi maal ko qubul nahi
karega (kyunki us waqt har kisi ke pass bahut sara maal aa jayega )
[Sahih Muslim, Kitab Al-Imaan, Hd.no: 408]

DALEEL NO. 3

ﺃَﺑَﺎ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ ـ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻗَﺎﻝَ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ “ﻭَﺍﻟَّﺬِﻱ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﺑِﻴَﺪِﻩِ، ﻟَﻴُﻮﺷِﻜَﻦَّ ﺃَﻥْ ﻳَﻨْﺰِﻝَ ﻓِﻴﻜُﻢُ ﺍﺑْﻦُ ﻣَﺮْﻳَﻢَ ﺣَﻜَﻤًﺎ ﻋَﺪْﻻً، ﻓَﻴَﻜْﺴِﺮَ ﺍﻟﺼَّﻠِﻴﺐَ، ﻭَﻳَﻘْﺘُﻞَ ﺍﻟْﺨِﻨْﺰِﻳﺮَ، ﻭَﻳَﻀَﻊَ ﺍﻟْﺠِﺰْﻳَﺔَ،
ﻭَﻳَﻔِﻴﺾَ ﺍﻟْﻤَﺎﻝُ ﺣَﺘَّﻰ ﻻَ ﻳَﻘْﺒَﻠَﻪُ ﺃَﺣَﺪٌ، ﺣَﺘَّﻰ ﺗَﻜُﻮﻥَ ﺍﻟﺴَّﺠْﺪَﺓُ ﺍﻟْﻮَﺍﺣِﺪَﺓُ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﻣَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ.”

Tarjuma: Hazrat Abu Hurairah Raziallahuanhu Se Riwayat Hai Ke Rasoollallah SallallahuAlaihi Wasallam ne farmaya: Allah Ki Qasam Jiske Hath Me Meri Jaan Hai “Qayamat us waqt tak nahi aayegi jab tak mariyam ke bete (Isa Alaihi salam) ka nuzul ek aadil hukmaran ki hesiyat se tum mein na ho, wo saleeb ko todenge,suwaron (pigs) ko qatl karenge aur jaziya qubul nahi karenge (us daur mein) maal aur daulat ki itni kasrat ho jayegi ki koi usey qubul nahi karega..
[Sahih Bukhari, ﻛﺘﺎﺏ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ, Baab: ﻧُﺰُﻭﻝُ ﻋِﻴﺴَﻰ ﺍﺑْﻦِ ﻣَﺮْﻳَﻢَ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ,(Baab Ke Eesa Bin Maryam Alaihissalam Ka Nuzool), Hd.no: 3448,
Fathul Baari, jild:7, Safa: 302]

DALEEL NO. 4

Hazrat Abu Sa’eed Khudri Razi riwayat karte hai ki RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya-“Woh (Imam Mehdi) hum mese honge jiske piche ‘Eesa ibn Maryam A.S namaz parhenge”
(Akhbaar al-Mahdi Lil Abi Na’eem)

>>Shaikh Albaani Rah Ne Isse Sahih Kaha Hai…
(Jaamius Sagheer:5/219, Hd.no:5796)

DALEEL NO. 5

ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ: ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻋﻴﺴﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ …ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻦ ﺭَﻭْﺯَﻧَﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ

Ibn Abbas Raz Farmate Hain-“Jab Allah Ne Eesa (A.S) Ko Aasmano Me Uthaneka Faisla Kiya Toh Woh(Eesa Alaihisalaam) Apne Ashaab Ke Paas Gaye…. Aur Eesa Alaihisalaam Aasmano Ke Taraf Utha Liye Gaye Apne Gharke Chhaat Ke Upar Ke Cheedh Se…
[Ibn Abi Hatim: 4/431, Hd.no: 6266, Tafseer Ibn Kaseer: 2/449,
Ibn Kaseer Rah Ne Is Hadees Ko Sahih Kaha Tafseer Ibn Kaseer Ayat No: 155-159 Ke Tehat Me]

DALEEL NO. 7

ﻋﻦ ﺻﻔﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺭﺕ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ،ﻭﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺻﻌﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﺯﻳﺘﺎ ﻓﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺎﻟﺖ : ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺒﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﻨﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ

Ummul Momineen Safiya Raz Se Riwayat Hai Ke Jab Woh Bait Al-Maqdis (Jerusaleem) Gayi Aur Woh Masjid Al-Aqsa Me Namaz Se Fariq Honeke Baad Woh Ek Pahad (Mt. Olives) Ke Upar Charhkar Waha Bhi Namaz Parha Aur Farmaya-“Yehi Woh Pahad Hai Jahan Se Eesa(A.S) Aasmano Me Uthaye Gaye The…
[Al-Tasrih Bima Tawatar Fi Nuzul al-Masih Hd.no: 74, Baab: Tafseer Fath al-Aziz Sura: 95]

DALEEL NO. 8

ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ‏«ﻛﻴﻒ ﺃﻧﺘﻢ ﺇﺫﺍ ﻧﺰﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﻴﻜﻢ

Abu Hurairah Raz Se Riwayat Hai Ke Rasoolullah (S.A.W) Ne Irshad Farmaya-“Tumhare Haal Kya Hoga Jab Maryam Ke Bete (Eesa A.S) Ka Nuzool Tumhare Darmiyaan Aasmano Se Hoge?
[Asmaa Wal Sifaat Lil Baihaqi: 2/432, Hd.no: 855]

DALEEL NO. 9

ﻋﻦ ﺃﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺼﺪﻭﻕ ﻳﻘﻮﻝ …ﺛﻢ ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀﻓﻴﺆﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ

Abu Hurairah Raz Farmate Hain Mein Ne Abul Qasim Sacche Aur Sadooq(Yani Rasoolullah S.A.W) Ko Farmate Suna Ke-“Phir Eesa Bin Maryam (A.S) Aasmano Se Nuzool Hoge Aur Logo Unki Iqtedah Karenge…

Imam Haysami Rah Farmate Hain Imam Bazzar Rah Ne Isko Riwayat Ko Naqal Kiya Hai Aur Iske Sab Raawi Sahih (Bukhari) Ke Raawi Hain Siwaye Ali Bin Munzar Ke Aur Woh Siqaah Hain…
[Majmua Al-Zawaid: 7/349]

DALEEL NO. 10

ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻓﻌﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺰﻝ ﺃﺧﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ

Ibn Abbas Raz Riwayat Karte Hain Ke Rasoolullah (S.A.W) Ne Farmaya-“Aur Uske (Bait al-Maqdis) Ke Qareeb Aasmano Se Mere Bhai Eesa Bin Maryam (A.S) Ka Nuzool Hoga”
[Kanzul Imaan Lil Ali Muttaqi Al-Hindi: 14/619, Hd.no: 39,726]

♥EESA BIN MARYAM (ALAIHISALAAM) KE MUTALIQ ASLAAF (RAH) KA AQEEDAH….

1.Imam Abu Jafar At-Tahawi Hanafi Rahimahullah Aqeedah Tahawi Me Likhte Hain (Jo Aqeedah Imam Abu Hanifa, Imam Muhammad Aur imam Abu Yusuf Rahimahullah Ki Taraf Mansoob Hai) Ke…

ﻭَﻧُﺆْﻣِﻦُ ﺑِﺄَﺷْﺮَﺍﻁِ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﻣِﻦْ ﺧُﺮُﻭﺝِ ﺍﻟﺪَّﺟَّﺎﻝِ ﻭَﻧُﺰُﻭﻝِ ﻋِﻴﺴَﻰ ﺍﺑْﻦِ ﻣَﺮْﻳَﻢَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻭَﻧُﺆْﻣِﻦُ
ﺑِﻄُﻠُﻮﻉِ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲِ ﻣِﻦْ ﻣَﻐْﺮِﺑِﻬَﺎ ﻭَﺧُﺮُﻭﺝِ ﺩَﺍﺑَّﺔِ ﺍﻟْﺄَﺭْﺽِ ﻣِﻦْ ﻣَﻮْﺿِﻌِﻬَﺎ

Tarjumah: Ham imaan rakhtey hain Qayamat ke Alamato ka Jaise Jhoota Massih(eesa a.s) Ka Urooj, Eesa Bin Maryam (A.s) Ka Asman Se Nuzool(duniya Pe), Suraj Ka Uss Jagah Se Niqalna Jahan Woh Dubta Hai Aur Imaan Hai Ek Janwar Ka Niqalna Zameen Se…
(Aqeedah Tahawi Lil Imam Tahawi Hanfi Rahimahullah)

2.Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idrees al-Shafi Rah(wafat 204 Hijri) Likhtey Hain-“Allah Ne Eesa Alaihisalaam Ko Aasmano Me Utha Liya Hai Aur Unka Nuzool Duniya Me Hoga”
[The Great Book Of Schlorship Of Shafii Halil Guenc 2nd Edition Safa: 23]

3.Imam Abul Hasan Ali Ibn Ismail al-Ashari (Wafat 324 Hijri) Likhtey Hain-“Ummat-E-Muslimeen Ka Ijma Hai Ke Eesa (A.S) Zinda Aasmano Pe Upar Uthaliya Gaya Hai”
[Al-Ibana’an Usual-Diyana lil Al-Ashari: 2/115, Cairo-1986]

4.Imam Hakim Al-Neshaboori Rah (Wafat 403 Hijri) Likhtey Hain-Surah Nisa Ayat No 159 Ke Sharah Me Ke-“Hazrat Eesa Bin Maryam Alaihisalaam Ka Nuzool Duniya Me Hoga”
[Mustadrak Hakim: 2/309]

5.Imam Ghazali Rah (Wafat San 505 Hijri) Farmatey Hain-“Eesa Alaihisalaam Ka Nuzool(Duniya Me) Barhaqq Hai”
[Ihya Ulumuddin, Safa: 21]

6.Sheikh Abdul Qadeer Jilani al-Hambali Rah Likhtey Hain-“Eesa Alaihisalaam Akhiri Zamane Me Duniya Me Nuzool Honge”
[Malfoozat, Safa: 62]

7.Imam Ibn Taymiyyah Al-Hambali Rah Likhte Hain-“Eesa Alaihisalaam Dono (Jisam Aur Rooh) Samet Aasmano Me Utha Liya Gaye The..
[Majmu Fatawa Ibn Taymiyyah: 4/323]

8.Imam Ibn Hajar Asqalani As-Shafi Rah (wafat san 852 Hijri) Farmatey Hain-“Jab Eesa (A.S) Duniya Me Nuzool Honge Toh Imam Mehdi Unke Piche Namaz Parhenge”
[Fathul Baari, Jild: 5, Safa: 362]

9.Imam Jalaluddin Suyuti As-Shafi Rah (Wafat San 911 Hijri) Farmatey Hain-“Eesa (A.S) Ko Aasmano Me Uthaya Gaya Aur Phir Unka Nuzool Qayamat Se Qabal Hoga”
[Durre Mansoor: 2/225,226,227, Tafseer Jalalain, Jild: 1, Safa: 447, Sura Maida Ayat: 110]

Wallahu Alam…

Min Janib: Md Avaiz Hussain Hanafi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s