WUZU Ke Shuru Me BISMILLAH Parhna FARZ Nahi Hai (Part 2)

Wazu Se Pehle Bismillah Parhna Sunnat Hai Iske Farz Ya Wajib Honepe Tamam Riwayat Zaef Hai Aur Ek Se Zyada Ahle Ilm Ne In Riwayaton Ko Zaef Tasleem Kiya Hai Chunanche…
1.Imam Ahmad Bin Hanbal (Rah) Ne Tamam Riwayat Ko Sanad Ke Lihaz Se Zaeef Qarar Diya Hai..
[Tirmizi, Hd.no: 25, Az-Zuafa Lil Uqaili: 1/177]

2.Imam Al-Khateeb Ash-Shirbini (Rah) Kehtey Hain-“Yeh Sab Riwayat (Bismillah Ke Farziyat Pe) Zaeef Hain..
[Mughni Al-Muhtaj]

3.Taqiyuddin Al-Hisni (Rah) Likhtey Hain-“Harr Turaq Se Yeh Hadeese Zaeef Hain”
[Talkhees Al-Habeer: 1/195]

->>Imam Azam Abu Haneefah Rahimahullah Ke Nazdeek Wazu Ke 4 Faraiz Hain Jo Quran-E-Kareem Se Sabit Hai…

AllahTabarak Wa Ta’alla Ne Quran
E Pak Me Farmatey Hai…

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺇِﺫَﺍ ﻗُﻤْﺘُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ ﻓَﺎﻏْﺴِﻠُﻮﺍ ﻭُﺟُﻮﻫَﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻳْﺪِﻳَﻜُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻤَﺮَﺍﻓِﻖِ ﻭَﺍﻣْﺴَﺤُﻮﺍ ﺑِﺮُﺀُﻭﺳِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺭْﺟُﻠَﻜُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻜَﻌْﺒَﻴْﻦِ ﻭَﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺟُﻨُﺒًﺎ ﻓَﺎﻃَّﻬَّﺮُﻭﺍ ۚ ﻭَﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻣَﺮْﺿَﻰٰ ﺃَﻭْ ﻋَﻠَﻰٰ ﺳَﻔَﺮٍ ﺃَﻭْ ﺟَﺎﺀَ ﺃَﺣَﺪٌ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣِﻦَ
ﺍﻟْﻐَﺎﺋِﻂِ ﺃَﻭْ ﻟَﺎﻣَﺴْﺘُﻢُ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀَ ﻓَﻠَﻢْ ﺗَﺠِﺪُﻭﺍ ﻣَﺎﺀً ﻓَﺘَﻴَﻤَّﻤُﻮﺍ ﺻَﻌِﻴﺪًﺍ ﻃَﻴِّﺒًﺎ ﻓَﺎﻣْﺴَﺤُﻮﺍ ﺑِﻮُﺟُﻮﻫِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻳْﺪِﻳﻜُﻢْ ﻣِﻨْﻪُ ۚ ﻣَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻴَﺠْﻌَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺣَﺮَﺝٍ ﻭَﻟَٰﻜِﻦْ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﻟِﻴُﻄَﻬِّﺮَﻛُﻢْ ﻭَﻟِﻴُﺘِﻢَّ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺸْﻜُﺮُﻭﻥ
َ
[Sura Maidah Ayat No-6 Para:5]

Tarjumah- “Aye Imaan Walon! Jab Tum Namaaz Ke Liye Utho Toh Dholo Apne Muh Aur Apne Hath Kohniyo Tak Aur Apne Sarro Ka Massha Karo Aur Apne Paon(Dho) Takhno Samet..

Iss Ayat Ki Tafseer Me Imaam Ibn Kaseer Rah Farmate Hain “WAZU KI
SHURUWAT ME BISMILLAH PARHNA ZADA AFSAL HAI”
[Tafseer Ibn Kaseer Sura Maida Ayat 6 Ke Tafseer Me]

Wazo Se Pehle Bismillah Parhna Sunnat Hai Aur Zada Pasandida (Afzal) Hai Ispar Ahle Ilm Ka Ittefaaq Hai…

Imam Nawawi As-Shafii Rahimahullah Minhaaj Me Likhte Hain:

“Tasmiyah(Bismillah) Wazu Ke Shuru Me Parhna Sunnat Hai.. Apni At-Tehqeeq Me Likhtey Hain-“Tasmiya(Bismillah) Mandub(Afzal) Hai Wazu Ke Shuruwat Me”
[At-Tehqeeq, Safa: 56, Dar Al-Jil]

♥ WAZU SE PEHLE BISMILLAH PARHNA SUNNAT HAI-“SAHIH HADEESON SE SABIT HAI”

DALEEL NO. 1

ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﺇِﺳْﺤَﺎﻕُ ﺑْﻦُ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ، ﻗَﺎﻝَ ﺃَﻧْﺒَﺄَﻧَﺎ ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟﺮَّﺯَّﺍﻕِ، ﻗَﺎﻝَ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣَﻌْﻤَﺮٌ، ﻋَﻦْ ﺛَﺎﺑِﺖٍ، ﻭَﻗَﺘَﺎﺩَﺓُ، ﻋَﻦْ ﺃَﻧَﺲٍ، ﻗَﺎﻝَ ﻃَﻠَﺐَ ﺑَﻌْﺾُ ﺃَﺻْﺤَﺎﺏِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻭَﺿُﻮﺀًﺍ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ “ﻫَﻞْ ﻣَﻊَ ﺃَﺣَﺪٍ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣَﺎﺀٌ ” .ﻓَﻮَﺿَﻊَ ﻳَﺪَﻩُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﺎﺀِ ﻭَﻳَﻘُﻮﻝُ ” ﺗَﻮَﺿَّﺌُﻮﺍ ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ” .ﻓَﺮَﺃَﻳْﺖُ ﺍﻟْﻤَﺎﺀَ ﻳَﺨْﺮُﺝُ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﻦِ ﺃَﺻَﺎﺑِﻌِﻪِ ﺣَﺘَّﻰ ﺗَﻮَﺿَّﺌُﻮﺍ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ ﺁﺧِﺮِﻫِﻢْ .ﻗَﺎﻝَ ﺛَﺎﺑِﺖٌ ﻗُﻠْﺖُ ﻷَﻧَﺲٍ ﻛَﻢْ ﺗُﺮَﺍﻫُﻢْ ﻗَﺎﻝَ ﻧَﺤْﻮًﺍ ﻣِﻦْ ﺳَﺒْﻌِﻴﻦَ.

SANAD:
Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad ——» Abdur-Razzaq ——» Ma’mar bin Rashid ——» Sabit bin Aslam Albanani Qatada ——» Anas bin Malik(Raz)

MATAN:
Anas Bin Malik Raziallahu Tallanhu Farmatey Hain Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Kuch Sahaba (Raz) Wazu Ke Liye Pani Dhund Rahe The. Rasoolullah S.A.W ne Farmaya-“Kisi Ke Pass Pani Hai? Toh Unhone Thorha Pani Pesh Kiya. Aap S.A.W Ne Apna Dast-E-Mubarak Uss Pani Ke Bartan Me Dala Aur Farmaya BISMILLAH Kehte Huye Wazu Shuru Karo. Mein Ne(Anas Raz) Dekha Ke Aap Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Ungliyon Ke Darmiyan Se Pani Jari Horaha Tha Jabtak Sabne Wazu Muqamal Karli.. Sabit(Al-Bunani) Rahimahullah Farmatey Hain Meine Anas Raz Se Pucha Ke Aap Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Kitne Sahaba Raziallahu Tallanhu Maujood The Toh Anas Raz Ne Farmaya-“Hum 70 Log The”
[Sunan Nasai: 1/61,Kitabul Taharaat, Hd.no: 78, Sunan Al-Kubra Lil Baihaqi: 1/43, Sahih Ibn Khuzaimah, Hd.no: 144]

· Imam Al-Khatib Ash-Shirbini Rahimahullah Likhtey Hain Iss Hadees Ki Sanad Jayyid(Good) Hai..
[Mughni Al-Muhtaj, Dar Ihya Turath Al-Arabi: 1/98]

· Imam Baihaqi Rahimahullah Riwayat Ko Naqal Karne Ke Baad Farmatey Hain-“Yeh Hadees Sabse Zada Sahih Hai Isbareme Ke Wazu Me Allah Ka Naam (Bismillah) Ke Muttaliq..”
[Sunan Al-Kubra Lil Baihaqi: 1/43]

DALEEL NO. 2

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻳَﺤْﻴَﻰ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺣَﺠَّﺎﺝٌ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻫَﻤَّﺎﻡٌ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺇِﺳْﺤَﺎﻕُ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﻃَﻠْﺤَﺔَ، ﺣَﺪَّﺛَﻨِﻲ ﻋَﻠِﻲُّ ﺑْﻦُ ﻳَﺤْﻴَﻰ ﺑْﻦِ ﺧَﻼَّﺩٍ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ، ﻋَﻦْ ﻋَﻤِّﻪِ، ﺭِﻓَﺎﻋَﺔَ ﺑْﻦِ ﺭَﺍﻓِﻊٍ ﺃَﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﺟَﺎﻟِﺴًﺎ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ـ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻓَﻘَﺎﻝَ ” ﺇِﻧَّﻬَﺎ ﻻَ ﺗَﺘِﻢُّ ﺻَﻼَﺓٌ ﻷَﺣَﺪٍ ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﺴْﺒِﻎَ ﺍﻟْﻮُﺿُﻮﺀَ ﻛَﻤَﺎ ﺃَﻣَﺮَﻩُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻳَﻐْﺴِﻞُ ﻭَﺟْﻬَﻪُ ﻭَﻳَﺪَﻳْﻪِ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻤِﺮْﻓَﻘَﻴْﻦِ ﻭَﻳَﻤْﺴَﺢُ ﺑِﺮَﺃْﺳِﻪِ ﻭَﺭِﺟْﻠَﻴْﻪِ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻜَﻌْﺒَﻴْﻦِ ”

SANAD:
Muhammad bin Yahya bin Hiban——» Hajjaj bin al-Minhal ——» Hmam bin Yahya bin Dinar ——» Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha ——»’Ali bin Yahya bin Khlad ——» Yahya bin
Khallad bin Rafi’ bin Malik ——» Rifa’a bin Rafi’ bin Malik bin al-Ajlan(Raz)

MATAN:
Rifa’ah Ibn Rafi Raziallahu Tallanhu Farmatey Hain Ke Mein Aap Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Sath Tashrif Farma Hua Tha Toh Aap Sallallahu Alaihi Wassallam Ne Irshad Farmaya-“Uski Namaaz Mukammal Nahi Jabtak Woh Apni Wuzu Puri Na Karle” Allah Ne Huqam Diya Hai Ke Apne Chere Ko Dhoye Aur Apne Hatho Ko Kohniyo Tak Aur Apne Sarr Ka Masah Kare Aur Apne Dono Pair Takhno Tak Dhoye..
[Musnad Ahmad: 4/340, Abu Dawood Hd.no: 858, Sunan Nasai, Hd.no: 1313,1314, Ibn Majah,Kitabul Taharat Wa Sunnah, Hd.no: 460, Sahih Ibn Hibban, Hd.no: 1787, Sunan Darmi Wagairah]

Shamien-E-Kiraam Chunanche Quran Ki Ayat Aur 2 Sahih Ahadeeso Se Sabit Hogaya Hai Ke Wazu Ke Shuruwat Me “Bismillah” Parhna Farz Nahi Bulkey Sunnat Hai Bazz Ahle Ilm Ke Nazdeek Mustahab Hai..

GHAIR MUQALLIDEEN KI DALEEL NO. 1

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻛُﺮَﻳْﺐٍ، ﻭَﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺑْﻦُ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ، ﻗَﺎﻻَ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺍﺑْﻦُ ﺃَﺑِﻲ ﻓُﺪَﻳْﻚٍ،ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ، ﻋَﻦْ ﻳَﻌْﻘُﻮﺏَ ﺑْﻦِ ﺳَﻠَﻤَﺔَ ﺍﻟﻠَّﻴْﺜِﻲِّ، ﻋَﻦْ
ﺃَﺑِﻴﻪِ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ، ﻗَﺎﻝَ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ”ﻻَ ﺻَﻼَﺓَ ﻟِﻤَﻦْ ﻻَ ﻭُﺿُﻮﺀَ ﻟَﻪُ ﻭَﻻَ ﻭُﺿُﻮﺀَ ﻟِﻤَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺬْﻛُﺮِ ﺍﺳْﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ”

SANAD:
Abu Karayb, Muhammad bin al-‘Ala’
‘Abdur Rahman bin Ibrahim ——» Muhammad bin Abi Fadayk ——» Muhammad Bin Musa Bin Abi Abdullah –>> Y’aqub bin Salmah al-Lythy–>> Walid ——» Abu Hurairah (Raz)

MATAN:
Abu Hurairah Raz Riwayat Karte Hain Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Ne Irshad Farmaya-“Uss Shakhs Ki Namaaz Nahi Jiska Wazu Nahi, Aur Uss Shakhs Ka Wazu Nahi Jisne Wazu Ki Shuru Me Allah Ka Naam(Bismillah) Nahi Kaha..”
[Sunan Abu Dawood Hd.no: 101, Sunan Ibn Majah Hd.no: 399, Al-Ilal Lil Tirmizi: 1/111, Musnad Ahmad, Sunan Dar Qutni: 1/79, Mustadarak Hakim: 1/146, Sunan Al-Kubra Lil Baihaqi: 1/43, Ibn As-Sakan Wagairah]

JAWAAB NO. 1

Imam Tirmizi Rahimahullah Iss Hadees Ko Naqal Karke Farmatey Hain
ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﻋِﻴﺴَﻰ ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺣْﻤَﺪُ ﺑْﻦُ ﺣَﻨْﺒَﻞٍ ﻻَ ﺃَﻋْﻠَﻢُ ﻓِﻲ
ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﺒَﺎﺏِ ﺣَﺪِﻳﺜًﺎ ﻟَﻪُ ﺇِﺳْﻨَﺎﺩٌ ﺟَﻴِّﺪ ·
Imam Tirmizi Rah Kehte Hain Imam Ahmad Bin Hanbal Rah Ne Kaha Iss Baab Me Tamam Riwayat Sanad Ke Lihaz Se Sahih Nahi Hain(Zaef Hain)
[Jami Tirmizi Hd.no: 25]

JAWAAB NO. 2

Iski Sanad Me Ek Raavi Hain “Yaqub Bin Salamah” Jo Majhoolul Haal Hain..

· Imam Bukhari Rahimahullah Farmatey Hain-“Yeh Maloom Nahi Ke Yaqoob Ne Riwayat Apne Walid (Baap) Se Suna Ya Uske Baap Ne Hazrat Abu Hurairah Raz Se Suna”
[Al-Ilal Tirmizi: 1/111, Tehzeeb Al-Tehzeeb, Jild 11, Raqam: 10649, Meezan Al-Atadal, Jild: 4, Raqam: 9814]

· Ibn Hibban Rah Farmatey Hain Hosakta Hai Yaqub Ne Khatah Ki Hoge, Aur Yeh Ibn Hibban Rah Ka Jirah Ke Taur Pesh Kiya Hai Yaqub Par..

· Imam Ibn Daqiq Al-Id Rahimahullah Ne Iski Ahadees Ko Zaef Kaha Hai..
[Dekhiye Al-Imam: 1/443,444]

· Imam Ibn Hajar Asqalani Rahimahullah Kehtey Hain Yaqub Bin Salamah-“Majhool Ul-Haal Raawi Hai”
[Taqreeb Al-Tehzeeb,Safa: 608,Raqam: 7818]

Iss Hadees Par Mazeed Jawabat Diye Gaye Hain Jiski Link Yeh Hai..

https://batilfirqokihaqeeqat.wordpress.com/category/wazoo-ke-masail/

AITERAAZ: Ghair Muqallideen Kehte Hain Yeh Hadees Alag Sanad Se Bhi Marwi Hai Jisko Imam Baihaqi Rah Aur Darqutni Rah Ne Naqal Kiya Hai.. Chunanche Yeh Hadees Hasan Hojati Hai…

JAWAAB:

· Iss Ki Dusri Sanad Me Ek Raawi Mahmood Ibn Muhammad As-Sifri Hain Jisko Ibn Hajar Asqalani Rah Ne Zaef Qarar Diya Hai Aur Farmaya Yeh Hadees Mahmood Ne Yahya Bin Ma’een Rah Se Nahi Suni Hai..
[Talkhees Al-Habeer: 1/187, Adwa As-Salaf]

· Mujam As Sagheer At-Tabarani Hd.no: 196 Me Yehi Riwayat Dusre Sanad Se Bhi Marwi Hai Magar Usme Bismillah Aur Alhamdulillah Ki Farziyat Majood Hai Aur Iss Riwayat Ko Ibn Hajar Asqalani Rahimahullah Ne “Munkar” Qarar Diya…
[Lisan Al-Meezan Lil Ibn Hajar]

GHAIR MUQALLIDEEN KI DALEEL NO. 2

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻛُﺮَﻳْﺐٍ، ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﺍﻟْﻌَﻼَﺀِ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺯَﻳْﺪُ ﺑْﻦُ ﺍﻟْﺤُﺒَﺎﺏِ، ﺡ ﻭَﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﺑَﺸَّﺎﺭٍ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻋَﺎﻣِﺮٍ ﺍﻟْﻌَﻘَﺪِﻱُّ، ﺡ ﻭَﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺣْﻤَﺪُ ﺑْﻦُ ﻣَﻨِﻴﻊٍ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺃَﺣْﻤَﺪَ
ﺍﻟﺰُّﺑَﻴْﺮِﻱُّ، ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻛَﺜِﻴﺮُ ﺑْﻦُ ﺯَﻳْﺪٍ، ﻋَﻦْ ﺭُﺑَﻴْﺢِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﺳَﻌِﻴﺪٍ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﺳَﻌِﻴﺪٍ، ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ـﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻗَﺎﻝَ ” ﻻَ ﻭُﺿُﻮﺀَ ﻟِﻤَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺬْﻛُﺮِ ﺍﺳْﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ”

SANAD:
Abu Karayb, Muhammad bin al-‘Ala ——» Zayd bin al-Habab al-‘Akli
Muhammad bin Bashar Bindar——» Abu ‘Amir al-‘Aqdi Ahmed bin Manay ——»Muhammad bin Abdullah bin al-Zubair ——» Kaseer bin Zayd
al-‘Aslmy ——» Rabi’ bin Abdur Rahman ——» ‘Abdur Rahman bin Abi Sa’id al-Khudri ——» Abu Sa’eed Khudri (Raz)

MATAN:
Abu Saeed Khudri (Raz) Riwayat Karte Hain Ke Rasoolullah S.A.W Ne farmaya-“Uski Wazu Nahi Jo Shuru Me Allah Ka Naam(Bismillah) Na Le..
[Sunan Ibn Majah,Jild: 1, Kitabal Taharaat, Hd.no: 397, Musnad Ahmad, Ad-Darmi, Al-Ilal Lil Tirmizi, Al-Kaamil Li Ibn Adi, Ibn Sakan, Musnad Bazzar, Darqautni, Mustadarak Hakim, Baihaqi: 1/43]

JAWAAB NO. 1

· Imam Marwazi Rah Farmate Hain Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah Ne Iss Qisam Ke Tamam Riwayat Ko Zaef Qarar Diya Hai..
[Al-Ilal Tirmizi: 1/111,112,113, Jami Tirmizi: Jild 1, Hd.no: 25]

· Imam Bazzar Rahimahullah Ne Riwayat Naqal Karke Farmaya-“Isski Sanad Ghair Jayyid Hai”
[Musnad E Bazzar]

· Imam Uqaili Rah Ne Hadees Ko Zaef Qarar Diya Aur Imam Ahmad Bin Hanbal Rah Ka Qaul Pesh Kiya Hai..
[Az-Zuafa Lil Uqaili: 1/177]

JAWAAB NO. 2

Iski Sanad Me Ek Raawi Hain Kaseer Bin Zayd Jo Sudooq Hain Magar Hadeeso Me Kaawi Aur Hujjat Nahi Hain Chunanche

· Imam Yahya Bin Maeen Rah Farmatey Hain-“Laisa Bi Bais”-Isse Hujjat Nahi Pakda Jaskta

· Imam Abu Hatim Ar-Raazi Rah Farmatey Hain-“Saleeh, Laisa Bi Kawwi Ya Kitaab Hadees” Yani Accha Hai Magar Hadees Me Kaawi(Strong) Nahi Hai..

· Imam Nasai Rah Farmatey Hain-“Yeh Zaef Hai”

· Imam Ali Bin Madeeni Rah Farmatey Hain-“Saleeh Hai Magar(Hadeeson Me) Kaawi Nahi Hai
[Dekhiye Tehzeeb Al-Tehzeeb, Jild: 8, Raqam: 7745, Meezan Al-Iteedal Lil Zehbi Wagairah]

JAWAAB NO. 3

Is Hadees Me Aur Ek Raawi Hai Rabi’ Bin Abdur Rahman Bin Abi Saeed Jo Majhool Hain, Chunanche
Imam Zehbi Rah Likhtey Hain:
ﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ : ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺮﻭﻑ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ : ﻣﻨﻜﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ.

· Imam Ahmad Bin Hanbal Rah Ne Kaha:”Yeh Majhool Hai”
· Imam Tirmizi Kehte Hain Imam Bukhari Rah Ne Kaha Woh “Munkar Al-Hadees Hai”
[Al’Ilal At-Tirmizi: 1/113, Meezan Al-Iteedal Al-Zehbi, Jild:2, Raqam: 2727]

GHAIR MUQALLIDEEN KI DALEEL NO. 3

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍّ ﺍﻟْﺨَﻼَّﻝُ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﺑْﻦُ ﻫَﺎﺭُﻭﻥَ، ﺃَﻧْﺒَﺄَﻧَﺎ ﻳَﺰِﻳﺪُ ﺑْﻦُ ﻋِﻴَﺎﺽٍ،ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺛِﻔَﺎﻝٍ، ﻋَﻦْ ﺭَﺑَﺎﺡِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ، ﺃَﻧَّﻪُ ﺳَﻤِﻊَ ﺟَﺪَّﺗَﻪُ ﺑِﻨْﺖَ ﺳَﻌِﻴﺪِ ﺑْﻦِ ﺯَﻳْﺪٍ، ﺗَﺬْﻛُﺮُ ﺃَﻧَّﻬَﺎ ﺳَﻤِﻌَﺖْ ﺃَﺑَﺎﻫَﺎ، ﺳَﻌِﻴﺪَ ﺑْﻦَ ﺯَﻳْﺪٍ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ “ﻻَ ﺻَﻼَﺓَ ﻟِﻤَﻦْ ﻻَ ﻭُﺿُﻮﺀَ ﻟَﻪُ ﻭَﻻَ ﻭُﺿُﻮﺀَ ﻟِﻤَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺬْﻛُﺮِ ﺍﺳْﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ”

SANAD:
Hasan bin ‘Ali al-Halwani ——»Yazid bin Harun ——» Yazid bin Ayad –>> Abu Sifal –>> Rabi Bin Abdur Rahman –>> Abi Safinah –>> Abu Saeed Bin Zaid (Raz)

MATAN:
Abu Saeed Bin Zaid Raz Se Riwayat Hai Ke Rasoolullah S.A.W Ne Farmaya-“Uss Shakhs Ki Namaaz Nahi Jiska Wazu Nahi, Aur Uss Shakhs Ka Wazu Nahi Jisne Wazu Ki Shuru Me Allah Ka Naam(Bismillah) Nahi Kaha..”
[Sunan Ibn Majah, Kitab Al-Taharaat Wa Sunnah,Hd.no: 398, Musnad Ahmad, Sunan Darqutni, Musnad Bazzar, Jami Tirmizi Hd.no: 25]

JAWAAB NO. 1

· Imam Ahmad Bin Hanbal Rah Ne Riwayaton Ko Zaef Qarar Diya Hai..
[Az-Zuafa Lil Uqaili: 1/177, Tirmizi Hd.no: 25,]

· Imam Abu Zurah Rah Aur Imam Abu Hatim Ar-Raazi Farmatey Hain Yeh Riwayat Zaeef Hai Kyuki Isme Abu Sifal Aur Rabi Bin Abdur Rahman Hai Jo Majhool(Unknown) Hain..
[Talkhees Ur-Habeer: 1/188,189]

· Imam Bukhari Rah Farmatey Hain Abu Sifal Ki Ahadeeso Me Nazar Hai..
[Zuafa Lil Uqaili]

· Ibn Qattan Rah Farmatey Hain Yeh Riwayat Zaef Jiddah(Bohot Zada Kamzoor) Hai..
[Talkhees Al-Habeer: 1/189]

· Khud Ibn Hajar Asqalani Rah Ne Iss Hadees Ko Zaeef Kaha Hai..
[Talkhees Al-Habeer: 1/189]

· Imam Zehbi Rah Ne Is Hadees Ko Ghair Kaawi(Not Strong) Kaha..
[Meezan Al-Iteedal Lil Zehbi]

· Imam Bazzar Rah Farmatey Hain-“Yeh Hadees Sabit Nahi Hai”
[Musnad Bazzar]

JAWAAB NO. 2

Isme Ek Raawi Hai Abu Sifal Jinpar Zauf Aur Ghair Maroof(Majhool) Honeka Jirah Hai

· Imam Uqaili Rah Ne Isko Zuafa Me Shumaar Kiya Aur Zaef Kaha..
[Az-Zuafa Lil Uqaili]

· Imam Ibn Hibban Rah Farmatey Hain Agar Woh Riwayat Karne Me Munfarid Ho Toh Hujjat Nahi Hai..
[As-Siqaat Ibn Hibban]

· Imam Abu Zur’ah Aur Imam Abu Hatim Rah Ne Isko Majhool Qarar Diya..
[Talkhees al-Habeer: 1/189]

JAWAAB NO. 3

Isme Aur Ek Raawi Hain “Abu Safinah Ki Dadi” Jo Majhool Hain Chunanche Imam Ibn Al-Qattan Rah Farmatey Hain-“Hum Na He Unka Naam Jantey Hain Na He Woh Kaun Hai Uska Khabar Nahi..
[Bayan Al-Waham Wal Iehaam: 3/314]

GHAIR MUQALLIDEEN KI DALEEL NO. 4

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺑْﻦُ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺍﺑْﻦُ ﺃَﺑِﻲ ﻓُﺪَﻳْﻚٍ، ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻤُﻬَﻴْﻤِﻦِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱِ ﺑْﻦِ ﺳَﻬْﻞِ ﺑْﻦِ ﺳَﻌْﺪٍ ﺍﻟﺴَّﺎﻋِﺪِﻱِّ،ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ، ﻋَﻦْ ﺟَﺪِّﻩِ، ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻗَﺎﻝَ ” ﻻَ ﺻَﻼَﺓَ ﻟِﻤَﻦْ ﻻَ ﻭُﺿُﻮﺀَ ﻟَﻪُ ﻭَﻻَ ﻭُﺿُﻮﺀَ ﻟِﻤَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺬْﻛُﺮِ ﺍﺳْﻢَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﻻَ ﺻَﻼَﺓَ ﻟِﻤَﻦْ ﻻَ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻭَﻻَ ﺻَﻼَﺓَ ﻟِﻤَﻦْ ﻻَ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻷَﻧْﺼَﺎﺭَ ”

SANAD:
Abdur Rahman bin Ibrahim ——» Muhammad bin Abi Fadaik –>> Abdul Muhaimin ——» Abbas Bin Sahl –>> Sahl Bin Saad As-Sa’idi(Raz)

MATAN:
Abdul Muhaimin Bin Abbas Bin Sahl Bin Saad As-Sa’idi Rah Apne Walid Se Woh Apne Walid Se Riwayat Karte Hain Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya-“Us Shakhs Ki Namaz Nahi Jiska Wazu Nahi Aur Us Shakhs Ki Wazu Nahi Jo Shuru Me Bismillah Na Kahe. Us Shakhs Ki Namaz Nahi Jisne Rasool Par Darood Na Bheje Aur Us Shakhs Ki Namaz Nahi Jo Ansar Se Muhammat Na Kare..
[Sunan Ibn Majah, Kitabal Taharaat Wa Sunnah, Hd.no: 400, Mujjam al-Kabeer At-Tabarani]

JAWAAB:

Iski Sanad Me Abdul Muhaimin Bin Abbas Ibn Sahal Unke Walid Unke Dada Se Marwi Hai Aur Woh Zaef Hain..
[Taqreeb Al-Tehzeeb Lil Ibn Hajar, Raqam: 4235]

· Imam Ahmad Bin Hanbal, Imam Yahya Bin Main, Imam Uqaili, Imam As-Saaji, Imam Bukhari Aur Imam Nasai Rah Ne Ubayy Ibn Abbas Ko Hadd Darjah Zaeef Kaha Hai..
[Tahreer Taqreeb Lil Arnaut Wa Ma’ruf: 1/281]

GHAIR MUQALLIDEEN KI DALEEL NO. 5

Ammi Ayesha Raziallahu Tallanhu Se Bhi Bismillah Ke Farziyat Pe Warid Marfooan Hadees Maujood Hai Jisko Imam Ibn Shaiba Rah Ne Apne Musanaff Me Aur Musnad Bazzar Hadees No. 261 Me Naqal Kiya Hai…

JAWAAB:
Is Hadees Me Ek Raawi “Harisah Ibn Muhammad” Hain Jisko Ibn Adi Rah Ne Ahmad Se Woh Imam Ishaq Ibn Rahawey Rah Se Naqal Kiya Hai Ke Unhone Iske Ahadees Ko Chordh (Tark) Diya Hai..
[Al-Kaamil Li Ibn Adi: 2/198]

GHAIR MUQALLIDEEN KE DALEEL NO. 6

Hazrat Ali Bin Abi Talib Raziallahu Ki Hadees Pesh Karte Hain Jisko Imam Ibn Adi Rah Ne Naqal Kiya Hai..

JAWAAB:
Iss Riwayat Ko Khud Ibn Adi Rahimahullah Naqal Karke Farmaya-“Iski Sanad Sahih Nahi Bulkey Zaef Hai”
[Al-Kaamil Li Ibn Adi: 5/243]

GHAIR MUQALLIDEEN KI DALEEL NO. 7

Umm Sabarah Aur Abi Sabarah (Raz) Ki Hadees Jisko Imam Dawlabi Rah Ne Al-Kunaa Me, Imam Al-Baghawi (Rah) Ne As-Sahabah Me Aur Imam Tabarani Rah Ne Al-Awsat Me Riwayat Kiya Hai..

JAWAAB:
Iss Hadees Me “Isa Ibn Sabarah Ibn Abi Sabarah Apne Walid Woh Apne Dada Se Riwayat Kiya Hai Aur Yeh Sab Zaeef Raawi Hain…
[Tehzeeb, Talkhees al-Habeer: 1/190,191]

GHAIR MUQALLIDEEN KE DALEEL NO. 8

Hazrat Anas Bin Malik (Raz) Se Bhi Bismillah Ke Farziyat Pe Riwayat Maujood Hai Jiski Sanad Kuch Yun Hai…
Abdul Malik Ibn Habeeb Al-Andalusi –>> Asad Ibn Musa –>> Hammad Ibn Salamah –>> Sabit Al-Bunani –>> Anas Bin Malik(Raz)

JAWAAB:

Issme Ek Raawi Hai “Abdul Malik Ibn Habeeb” Hai Jo Zaeef Hain Chunanche…
· Ibn Hajar Asqalani (Rah) Farmatey Hain Iska Pehle Raawi Abdul Malik Ibn Habeeb (Rah) Hain Jo Zaeef Hain..
[Talkhees Al-Habeer: 1/194]

·Ibn Hajar Asqalani (Rah) Farmatey Hain-“Woh (Abdul Malik) Sacche Hain Magar Inki Yaddast Kamzoor Thi..
[Taqreeb Al-Tehzeeb]

· Ghair Muqallid Alim Shoaib Arnaut (Rah) Ne Isko Zaeef Qarar Diya Hai..
[Tahrir Al-Taqreeb]

· Ibn Al-Fardi (Rah) Kehtey Hain-“Uski Hadees Sahih Nahi Hain”
[Tahreer Al-Taqreeb]

Samieen Hazraat In Dalail Se Sabit Hota Hai Ke Wazu Ke 4 Faraiz Hain Jo Quran-E-Pak Ki Ayat Se Sabit Hai Aur Wazu Ke Iftedaah(Shuruwat) Me Bismillah Kehna Sunnat Aur Afzal Hai Jo Sahih Hadees Se Sabit Hai Aur Iske Farziyat Per Tamam Riwayat Zaeef Hain Chunanche Sahih Hadees Se Sunnat Sabit Hochuka Hai Toh Zaef Ahadeeso Se Farziyaat Kyu Sabit Kar Rahe Hain Log…

Wallahu’Alam

Min Janib: Md Avaiz Hussain Hanafi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s