Mard Aur Aurat Ke Namaz Me Fark Aur Imam Shafii Rahimahullah

Apne Yeh Suna Hoga Ke Ghair Muqallideen Kehte Hain Mard-O- Aurat Ki Namaz Me Koi Farq Nahi Aur Inki Kitab Namaz-E-Nabawi Me Likha Gaya Hai Jiski Scan Dekhein..

Magar Mard Aur Aurat Ke Namaz Me Kuch Farq Hain Chunanche Imam Shafi Rahimahullah Ke Nazdeek Bhi Farq Hai, Ab Bataiye Ji Yeh Aaj Ke Ghair Muqallideen Zada Ilm Rakhtey Hain Ya Imam Shafii Rahimahullah!!

Imam Shafa’ii Rahmatullahi Alaih
Apne Maya Naaz Kitab Al-Umm Me Farmate Hain-“Allah Ta’ala Ne Aurton Ko Yeh Adab Sikhlaya Hai Ke Woh Parda Karen Aur Yahi Allah Ke
Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Bhi Sikhlaya Hai Aur Aurton Ke Liye Sajde Me Behter Hai Ke Woh Apne Aazaa Milakar Rakhen, Pet Ko Raano
Se Chipkaa Len Aur Is Tarah Sajda Karen Ke Un Ke Liye Ziada Satr Ho, Isi Tarah UnKe Liye Behter Hai Ke Rukoo Me Bhi Aur Jalse Me Bhi Balke
Tamam Hi Wo Is Tarah Padhne Ke Jis Se Un Ke Liye Ziada Se Ziada Parda Ho Jaye.”
[Al-Umm 90 Baab At-Tajaafi Fis Sujood]

Scan:

Wallahu’alam…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s