Hazrat Jabir Bin Abdullah (Raz) Se Tark-E-Qiraat Khalfal Imaam Ki Ek Mazboot Tareen Dalil

Hazrat Jabir Bin Abdullah (Raz) Baade Mashoor Sahaba (raz) mese Hain Jinki Mukhtasar Taruf Karrata Chalun

· Jabir Bin Abdullah Al-Ansari (Raz) Madni Sahaba (Raz) Mese Hain Bade Mashoor Aur Maroof Sahabi Hain Inki Paidais Hijrat Se 15 Saal Qabal Hui Aur Wafat San 78 Hijri Me Hui Aur Inhone 19 Jungo Me Shamil The Tareekh Danno Ka Isbareme Ikhtilaff Hai Ke Yeh Badr Ke Jung Me Shamil The Ya Nahi!! Aur Yeh Makka Fatah Ke Waqat Bhi Maujood The Aur Badi Kaam Umri Me Musalman Huwe The Inke Walid Shaheed Huye The Uhud Ke Ladai Me (Sahih Bukhari: 4/40). Masjid-E-Nabawi Me Inka Dars Mashoor Tha Baade Baade Tabain Jaise Ata Ibn Abi Rabah, Mujahid (Rah) Jaise Tabi Dars Me Baitha Karte Aur Yeh Sabse Akhiri Sahabi Hain Jinki Wafat Madina Me Sabse Akhir Me 94 Saal Ki Umar Me Hui..Inse Kul Kam Aur Besh 1,500 Ahadees Marwi Hain Aur Sahih Bukhari Me Inki Kul 281 Aur Sahih Muslim Me 445 Riwayat Milti Hain..
[Al-Isabah Lil Ibn Hajar, Jild: 1, Safa: 434,Raqam: 1027, Tehzeeb at-Tehzeeb, Jild: 2, Raqam:1067, Tarikhul Kabeer Al-Bukhari,Jild: 2, Raqam: 2208]

Aur Yehi Jabir Bin Abdullah (Raz) Ke Qaul Se Sabit Hai Ke Muqtadi Imaam Ke Surah Fatiha Na Bhi Padhe Toh Namaaz Mukammal Hojati Hai..

· Chunanche Imaam Tirmizi (Rah) Apni Sanad Se Naqal Karte Hain:

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺇِﺳْﺤَﺎﻕُ ﺑْﻦُ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺍﻷَﻧْﺼَﺎﺭِﻱُّ،ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣَﻌْﻦٌ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣَﺎﻟِﻚٌ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻧُﻌَﻴْﻢٍ، ﻭَﻫْﺐِ ﺑْﻦِ ﻛَﻴْﺴَﺎﻥَ ﺃَﻧَّﻪُ ﺳَﻤِﻊَ ﺟَﺎﺑِﺮَ ﺑْﻦَ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ، ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻣَﻦْ ﺻَﻠَّﻰ ﺭَﻛْﻌَﺔً ﻟَﻢْ ﻳَﻘْﺮَﺃْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِﺄُﻡِّ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ﻓَﻠَﻢْ ﻳُﺼَﻞِّ ﺇِﻻَّ ﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﻭَﺭَﺍﺀَ ﺍﻹِﻣَﺎﻡِ.

SANAD:

Ishaq bin Musa bin Abdullah bin Musa —>> Ma’n bin Isa bin
Yahya —>> Maalik Bin Anas —>> Abu Na’eem —>> Wahb bin Kaisan al-Quraishi —>> Jabir Bin Abdullah (Raz)

MATAN:

Hazrat Jabir Bin Abdullah (Raz) Farmaate Hain- “Jis Shaks Ne Surah Fatiha Ke Be-Ghair Koi Namaaz Padhi Uski Namaz Nahi Hui, Magar Yeh Ki Woh Imam Ke
Peeche Ho.. (Yani Imaam Ke Piche Sureh Fatiha Parhe Baghair Namaaz Hojati Hai)
[Tirmizi, Kitab al-Salaat, Baab: Maa’ja Fee Tark Al-Qiraat Khalfal Imaam Izza Jahral Imaam Bil Qiraat, Jild: 1, Safa: 71, Hd.no: 313]

DARJAH: SAHIH ALA SHARTE MUSLIM..

Yeh Riwayat Muslim Ke Shart Par Sahih Hai Iske Sab Raawi Sahih Muslim Shariff Ke Raawi Hain..

1. Imam Abu Esa Tirmizi (Rah) Riwayat Ko Darj Karne Ke Baad Farmatey Hain:

ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﻋِﻴﺴَﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺣَﺪِﻳﺚٌ ﺣَﺴَﻦٌ ﺻَﺤِﻴﺢٌ .

Yani Yeh Riwayat Hasan Sahih Hai..
[Jami Tirmizi, Kitab al-Salaat, Hd.no: 313]

2. Shaikhul Albani (rah) Ne Bhi Riwayat Ko Sahih Tasleem Kiya Hai…

Scan Page:

RAAWION KI MUKHTASAR SIQAAHAT KI TEHQEEQ..

1. Ishaq Bin Musa Bin Abdullah Bin Musa (Wafat 244 Hijri): Siqaah, Qazi Nesaboori Aur Sahih Muslim Aur Sunan (Tirmizi, Abu Dawood, Nasai Aur Ibn Majah) Ke Raawi Hain.
[Taqreeb al-Tehzeeb, Safa: 103, Raqam: 386]

2. Ma’n Bin Isa Bin Yahya (Wafat 198 Hijri): Siqaah, Sabaat Ma’moon Hain Aur Sahih Bukhari, Muslim Aur Sunan Ke Raawi Hain..
[Taqreeb, Safa: 542, Raqam: 6820, Tabaqaat Ibn Sa’d, Jild: 5, Raqam: 2461]

3. Imam Malik Bin Anas Rahimahullah (Wafat 179 Hijri): Faqeeh, Imam Dar ul Hijjah, Siqaah Aur Sahih Bukhari wa Muslim Aur Sunan Ke Mashoor Raawi Hain..
[Taqreeb, Safa: 516, Raqam: 6425]

4. Al-Fazl Bin Dakayn Abu Naeem (Abu Nayeem) [Wafat 212 Ya 219 Hijri]: Mashoor Siqaah Sabaat Aur Sahih Bukhari, Muslim Aur Sunan Ke Raawi Hain..
[Taqreeb, Safa: 446, Raqam: 5401]

5. Wahb Bin Kaisan Al-Quraishi (Wafat 127 Hijri): Siqaah Aur Sahih Bukhari,Muslim Aur Sunan Ke Raawi Hain..
[Taqreeb, Safa: 585, Raqam: 7483]

6. Hazrat Jabir Bin Abdullah al-Ansari Razi allahu tallanhu (Wafat 78 Hijri): Sahabi-E-Rasool (S.A.W), Mufti-E-Madina..
[Tehzeeb at-Tehzeeb, Jild: 2, Raqam: 1067]

· Imam Malik Bin Anas (Rah) Ne Apni Muwatta Me Jabir Bin Abdullah (Raz) Se Yehi Riwayat Dusre Alfaz Me Layein Hai..

ﻭَﺣَﺪَّﺛَﻨِﻲ ﻋَﻦْ ﻣَﺎﻟِﻚٍ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻧُﻌَﻴْﻢٍ، ﻭَﻫْﺐِ ﺑْﻦِ ﻛَﻴْﺴَﺎﻥَ ﺃَﻧَّﻪُ ﺳَﻤِﻊَ ﺟَﺎﺑِﺮَ ﺑْﻦَ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ، ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻣَﻦْ ﺻَﻠَّﻰ ﺭَﻛْﻌَﺔً ﻟَﻢْ ﻳَﻘْﺮَﺃْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِﺄُﻡِّ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ﻓَﻠَﻢْ ﻳُﺼَﻞِّ ﺇِﻻَّ ﻭَﺭَﺍﺀَ ﺍﻹِﻣَﺎﻡِ.

SANAD:

Imam Maalik Bin Anas —>> Abu Na’eem —>> Wahb Bin Kaisan Al-Quraishi —>> Jabir Bin Abdullah (Raz)

MATAN:

Wahb Bin Kaisan (Rah) Kehtey Hain Meine Jabir Bin Abdullah (Raz) Ko Kehtey Huye Suna Ke- “Jo Shakhs Bhi Sureh Fatiha (Umm ul-Quran) Ke Bagair Ek Rakat Bhi Padhe Toh Uski Namaz Nahi Siwaye Imaam Ke Peeche Ho..
[Muwatta Imam Maalik, Kitab al-Salaat, Arabic Hd.no: 187, English Hd.no: 40]

DARJAH: SAHIH ALA SHARTEY SAHIHAIN

Yani Yeh Riwayat Sahihain (Bukhari wa Muslim) Ke Sharht Pe Sahih Hai Kyuke Iske Sab Raawi Bukhari Wa Muslim Ke Raawi Hain..

RAAWIYON KI TEHQEEQ:

1. Imam Malik Bin Anas Rahimahullah (Wafat 179 Hijri): Faqeeh, Imam Dar ul Hijjah, Siqaah Aur Sahih Bukhari wa Muslim Aur Sunan Ke Mashoor Raawi Hain..
[Taqreeb, Safa: 516, Raqam: 6425]

2. Al-Fazl Bin Dakayn Abu Naeem (Abu Nayeem) [Wafat 212 Ya 219 Hijri]: Mashoor Siqaah Sabaat Aur Sahih Bukhari, Muslim Aur Sunan Ke Raawi Hain..
[Taqreeb, Safa: 446, Raqam: 5401]

3. Wahb Bin Kaisan Al-Quraishi (Wafat 127 Hijri): Siqaah Aur Sahih Bukhari,Muslim Aur Sunan Ke Raawi Hain..
[Taqreeb, Safa: 585, Raqam: 7483]

4. Hazrat Jabir Bin Abdullah al-Ansari Razi allahu tallanhu (Wafat 78 Hijri): Sahabi-E-Rasool (S.A.W), Mufti-E-Madina..
[Tehzeeb at-Tehzeeb, Jild: 2, Raqam: 1067]

SAHABI (RAZ) KA QAUL HUJJAT HAI:

Qazi Shawkaani rahimahullah
farmaate hai-“Sahaba ki woh baat jo ijtihad aur raye ke zarye
nahi kahi ja sakti Ulama ke nazdeek Hujjath hai kyunki uss mein yeh ihtimaal hai ke yaqeenan yeh baat Sahabi ne
Rasoolullah saw se suni hogi.

Sahabi ke jis qaul par ijma ho chuka ho usey hum sharii Hujjath Qarar dete hain, Agarche Sahabi ke aise qaul jo Ijtihad wa Raay par mabni ho wo wajib ul ittiba to nahin par apni raay par unki raay ko tarjeeh dena yaqeenan afzal hai.”
[Fiqh ul Hadees, Jild: 1, Safa: 60-61]

Chunanche Sahabi-E-Rasool (S.A.W) Ke Nazdeek Bhi Surah Fatiha Ke Bagair Muqtadiyon Ki Namaz Muqamal Hojati Hai Ab Kya Itne Kibar Sahabi Ko Bhi Nabi (Sallallahu Alaihi Wasalam) Ke Uloom Ka Pata Na The!!!

Min Janib: Md Avaiz Hussain Hanafi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s