Jumma Ke Khutbah Se Qabal Wa’az Aur Taqreer Karna Aur Ghair Muqallideen Ka Dhokha

Chand Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadees Logo Ka Kehna Hai Ke Jummah Ke Khutbah Se Qabal Wa’az, Naseehat Wa Taqreer Karna Biddat Hai..!! Kyuki Aap Sallallahu Alaihi Wassalam Ke Zaman-E-Mubaraka Me Aisa Kuch Na Tha Lehaza Harr Woh Cheez Jo Daur-E-Nabawi Sallallahu Alaihi Wassalam Me Na Thi Woh Biddat Hai Jo Radd Hai..

Iss Tarah Ke Bharri Bharkam Jumley Kehke Aam Aadmi Ko Gumrahi Ke Taraf Yeh Log Le Jatey Hain, Jo Khud Gumrah Hoon Woh Dusron Ko Kya Hidayat Denge! Jinke Dillon Me Sahaba Wa Aimma Mujhtahideen Ke Liye Bughz Bharra Ho Kya Aise Logo Ki Baat Musalman Ki Badi Jammat Mannegi!

Jahan Tak Jumma Ke Khutbah Se Pehle Wa’az Wa Taqreer Ka Mauzoo Hai Yeh Ashaab-E-Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam, Tabain Wa Taba-Tabain (Rahimahullah) Se Saabit Hai.

Lekin Addat Se Majboor Ghair Muqallideen Hazrat Ham Ahle Sunnat Wal Jammat Hanafi, Maliki, Shafii Wa Hanbaliyon Pe Biddati Ka Fatwa Lagatey Hain, Jabke Yeh Amal Sahaba (Raziallahu tallanhuma), Tabain Wa Taba-Tabain (Rh.) Se Saabit Hai..

DALAIL MULAIZA FARMAYE:

1. Hazrat Abu Huraira (Rdh.) Jumma Ke Din Khutbah Se Pehle Taqreer (Wa’aaz) Farmaya Kartey The Aur Isme An Hazrat Sallallahu Alaihi Wassallam Ki Hadees Bayaan Kartey The. Jab Imaam Khutbah Dene Ke Liye Aata Toh Hazrat Abu Huraira (Raz) Apni Taqreer Ko Rokh Detey The.

[Mustadarak Hakim, Jild: 1, Safa: 108]

Riwayat Ko In Muhaddiseen Ne SAHIH Kaha Hai:

1. Imaam Hakim (Rh.) Ne Hadees Ko Sahih Kaha Hai.

2. Imaam Zehbi (Rh.) Ne Bhi Is Hadees Ko Sahih Kaha Hai.

[Talkhees Mustadarak Hakim Liz Zehbi (Rh.)]

2. Sayyedna Abdullah Bin Bishr (Rdh.) Jumma Ke Din, Imaam Ke Khurooj Se Qabal Baith Kar HADEESEIN Sunnatey Rehte.

[Mustadrak Haakim, Jild: 1, Safah: 288, Hd.no: 1061]

[Sahih Ibn Khuzaima, Jild: 3, Safah: 156, Hd.no: 1811]

HADEES Ko SAHIH Kehne Wale:

1. Imaam Haakim (Rh.) Ne SAHIH Kaha Hai.

2. Imaam Ibn Khuzaima (Rh.) Ne Sahih Kaha Hai.

Kyuki Ghair Muqallideen Ke Nazdeeq Sahih Ibn Khuzaima Ki Tamam Riwayat Sahih Hain..

Aur Ghair Muqallid Jalaaluddin Qaasmi Sahab Ek Hadees Ke Bareme Likhte Hai: “Imaam Ibne Khuzaymah Apni Sahih Ke Muta’lliq Shuroo Me Shart Is Tarah Zikr Karte Hain: Yeh Mukhtasar Sahih Ahadees Ka Majmua Hai Jo Rasool (S.A.W) Tak Sahih Aur Muttasil Sanad Ke Saath Pahonchti Hain Aur Darmiyan Me Koi Raawi Saaqit Ya Sanad Me Inqata Nahi Hai Aur Raawiyon Me Se Koi Raawi Majrooh Ya Zaeef Nahi Hai.. Is Se Saabit Huwa Ke Yeh Hadees Bilkul Saheeh Saalim Hai.”

[Ahsanul Jidaal, Safah: 89]

3. Ghair Muqallid Hafiz Zubair Ali Zai Marhoom Ne SANAD Ko SAHIH Kaha Hai.

[Dekhiye Mahnama Al-Hadees Hazaro, Shumara No: 75, Safah: 26]

SCAN PAGE:

3. Hazrat Tamim Da’ari (Rdh.) Ne Hazrat Umar-E-Farooq Raziallahu tallanhu Se Izzazat Tala’ab Ki Ke Me Jumma Ke Din Taqreer Kiya Karoonga Aur Isme Nasihaat Bayaan Karoonga. Pehle Umar (Raz) Ne Unko Mana Farmaya Lekin Tamim Da’aari (Raz) Ke Israar Par Unhone Izzazat Dedi Lekin Farmaya Jumma Ke Din Isse Qabal Khateeb Ke Aane Tak Taqreer Kar Saktey Ho.

[Al-Isabah Fee Tazkirat Al-Saha’abi(Raz) Lil Ibn Hajr, Jild: 1, Safa: 184]

4. Hazrat Tamim al-Da’ari (Rdh.) Ne Hazrat Usman Bin Affan (Raz) Se Unke Ahad-E-Khilafat Me Jumuah Se Qabal Wa’az Ki Izzazat Mangi Aur Unhone Tamim al-Daari (Raz) Ko Izzat Dedi..

[Musanaff Abdur Razzaq, Jild: 3, Safa: 219, Al-Maktab al-Islami]

·Yeh Riwayat Bilkul Sahih Hai..
[Dekiye Mashru’iyyat Dars al-Jumuah, Safa: 20]

5. Yusuf Bin Saeeb (Rdh.) Riwayat Karte Hain Ke Hazrat Saeeb Bin Yazeed (Razi) Ne Farmaya: “Hamlog Jumuah Ke Namaz Se Qabal Halko Me Jamaah Hokar Baithta Karte The..

[Mussanaf Ibn Abi Shaiba, Jild: 1, Safa: 468, Maktaba al-Rushd]

6. Hazrat Salman al-Farsi (Rdh.) Jumuah Ke Din Hazrat Zaid Bin Suhan (Raz) Se Farmaya Ke “Jao Aur Apne Ma’ashre Ko Mashwara Do.”

[Tabaqat al-Kubra Lil Ibn Sa’d, Jild: 6, Safa: 177, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah]

7. Muawiya Bin Qurrah (Rdh.) Kehtey Hain: ” Meine 30 (Tees) Muzayna Ke Sahaba (Rdh.) Ko Dekha Hai Ke Woh Jumuah Ke Din Gusal Karte, Apne Behtareen Kapde Pehnte, Khusbu Lagate Aur Jummuah Ke Liye Tashreef Laatey Aur 2 Rakaat Padh Ke Fareeg Hotey He, Apne Ilm Aur Rasoolullah (S.A.W) Ke Sunnat Ka Bayaan Kartey Hatta Ke Imaam Membar Pe Tashrif Le Ata..

[Al-Faqeeh Wal Mutafaqqih Lil Baghdadi, Jild: 2, Safa: 272, Dar Ibn Al-Jawzi]

[Tareekh Dimashq Lil Ibn Asakir: 59/269, Dar al-Fikr]

8. Mahdi Bin Maymoon (Rh.) (Wafat San 172 Hijri) Kehtey Hain Ke Me Ne Abu Al-Ala, Al-Jariri, Abu Nu’ama al-Sa’di, Abu Nu’ama al-Hanafi, Maymoon Bin Siyah Aur Abu Nadra (Rahimahullah) Ko Dekha Hai Ke Woh Jumuah Ke Namaz Se Qabal Halkooh Me Baitha Kartey The, Affan (Rah) Raawi Kehtey Hain: Mahdi Bin Maymoon (Rah) Ne Mujhe Aur Bhi Kayi Naam Batlaye The Magar Mujhe Yaad Nahi Hai..

[Al-Faqeeh Wal Mutafaqqeeh Lil Baghdadi, Jild: 2, Safa: 274, Dar Ibn al-Jawzi]

TAMBEEH:

Mahdi Bin Maymoon (Rh.) Ne Jin Hazrat Ka Naam Liya Hai Woh Sab Ke Sab TABAIN (Rh.) Mese The..

Goya Jumma Se Qabal Wa’az Wa Naseehat Wala Amal TABAIN Se Bhi Saabit Hai..

9. Imaam Ibn Al-Qasim (Rh.) (Wafat San 191 Hijri) Kehte Hain Ke Me Ne Dekha Hai Ke Imaam Malik (rah) Aur Unke Shagirdo Ko Jumuah Ke Din Jumuah Namaz Se Qabal Halkooh Me Jamaah Hokar (Masail) Par Bahas Kiya Karte The Aur Jab Tak Imaam Membar Par Na Aajata Tab Tak Yeh Halkaah Laga Rehta Tha. Nez Ibn al-Qasim (Rah) Kehte Hain Ke Mujhe (Imaam) Malik (Rah) Ne Khabar Di Hai Ke Unhone Ahle Ilm Ko Dekha Hai Ke Woh (Jumuah Ke Namaz Se Qabal) Halkooh Me Jamaah Hokar (Masail) Par Bahas Kiya Kartey The..

[Al-Mudawwana Al-Kubra, Jild: 1, Safa: 148, Dar Sadir]

10. Imaam ul Jarah Wa Ta’deel Yahya Bin Ma’een (Rh.) (Wafat San 233 Hijri) Farmatey Hain: “Meine Jumuah Ke Din Namaz Se Qabal (Imam) Yahya Bin Sa’eed Al-Qattan, Muaz Bin Muaz, Aur Hammad Bin Mas’ada (Rh.) Ko Dekha Halkooh Me Baithe Huwe Aur Unke Sath Kul 30 Afraad Huwa Karte Kuch Bayaan Kartey The Aur Kuch Namaz Parhtey The..

[Al-Jamee Li Akhlaaq al-Rawi Lil Baghdadi, Jild: 2, Safa: 63, Makhtaba al-Ma’arif]

Tamam Dalail Se Saabit Hota Hai Ke Jummah Se Qabal Wa’az Wa Taqreer Sahaba, Tabain, Taba-Tabain Wa Ulama E Salaaf Ka Amal Raha Hai.

Chunanche Ghair Muqallid Aalim Zubair Ali Zai Marhoom Likhtey Hain: “Ham (AHLE HADEES) Toh Wohi Fahem Mantey Hain Jo Sahaba, Tabain, Taba-Tabain, Muhadiseen Aur Qaabil-E-Aitamaad Ulama Ummat Se Saabit Hai.”

[Mahnama Al-Hadees, Shumara No: 27, Safah: 57]

SCAN PAGE:

Ab Ham Naam Nihaad Ahle Hadeeson Se Sawaal Kartey Hain Ke Ab Kyun Woh Sahaba (Rdh.), Tabain Wa Taba-Tabain (Rh.) Ke Fahem Aur Amal Ko Biddat Keh Kar Aur Chodh Kar Baithe Huye Hain.. ?!!

Wallahu’Alam…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s