Qabarastan Ki Ziyaarat Ke Adaab: Fiqah Hanafi Se

Qabarstan Ki Ziyarat Ke Waqt In Tamam Cheezo Ko Yaad Rakhe…

1.Qabaristan Me Dhakil Hotey Waqt Ki Dua:

Allah Ke Rasool (S.A.W) Se Yeh 2 Dua Sabit Hai..

ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ ﻳَﺎ ﺃَﻫْﻞَ ﺍﻟْﻘُﺒُﻮﺭِ ﻳَﻐْﻔِﺮُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻨَﺎ ﻭَﻟَﻜُﻢْ ﺃَﻧْﺘُﻢُ ﺳَﻠَﻔُﻨَﺎ ﻭَﻧَﺤْﻦُ ﺑِﺎﻟْﺄَﺛَﺮِ

“Assalaamu alaikum Ya Ahlal Quboori Yagfirullahu Lana Walakum Anntum Salafunaa Wa Nahhnu Bil Asri”
[Rawahul Jamee Tirmizi, Kitab al-Janaiz, Bulugh al-Maram: 595, Imam Tirmizi (rah) Ne Sahih Kaha]

Ya

ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ ﺃَﻫْﻞَ ﺍﻟﺪِّﻳَﺎﺭِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻭَﺇِﻧَّﺎ ﺇِﻥْ ﺷَﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜُﻢْ ﻟَﺎﺣِﻘُﻮﻥَ ﻧَﺴْﺄَﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻨَﺎ ﻭَﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﻌَﺎﻓِﻴَﺔ

“Assalaamu alaikum Ahlal Diyaar Minal Mumineen Wal Muslimeen, Wa Inna Insha allaah Bikum Lalaahiqoon As’al Allaah lana walakum al-aafiyah”
[Rawahul Sahih Muslim]

2.Qabarastan Ke Ziyarat Ka Afzal Waqt:

Wese Toh Qabristan Janeka Koi Maksoos Awqat Nahi, Jab Chahe Jaya Jaskta Hai Lekin Kuch Aise Awqat Par Qabrastan Jana Afzal Aur Pasandida Bhi Hai Jo Ahadees Mubarak Se Sabit Hai Jaise…

Jummua Namaz Ke Baad, Sanichar(Saturday) Ke Tulu Aftab Se Pehle, Jumme Raat Ke Fajr Ke Waqat, 15 Shabaan Ki Raat, Do Eidain Ki Raatein Aur Ashoore Ke Din..
[Fatawa Hindiyyah, Jild: 5, Safa: 350]

Raat Ke Waqt Bhi Qabristan Jana Durust Hai..
[Fatawa Darul Uloom Deoband, Jild: 5, Safa: 453]

3.Aurat Aur Qabaristan Ki Ziyaraat:

Allama Ibn Abideen Shami (Rah) Farmatey Hain: “Agar Aurat Qabar Jayegi Toh Apne Gam Ka Izhar Karegi, Rooyegi Aur Ghamgeen Wagairah Hoge Jo Jaiz Nahi Hai, Haan Agar Buddhi Auratein (Old Women) Ibraat Hasil Karne Jayein Toh Koi Harj Nahi Lekin Jawaan Auraton Ko Liye Jana Jaiz Nahi Hai..
[Raddul Muhtar, Jild: 3, Safa: 151]

4.Qabarastan Me Eesaal-E-Sawaab Karne Ka Bayaan:

Murdo Ko Sura Yaseen, Sura Mulk Aur Sura Takasur Se Quraan Ke Akhiri Sureh Tak Ka Padhna Aur Unko Bakhasna Mustahab Hai..
[Kitaab al-Janaaiz, Safa: 39, Fatawa Hindiyyah, Jild: 5, Safa: 350, Ahsanul Fatawa, Jild: 4, Safa: 196]

Aur Eesaal-E-Sawaab Jaiz Hai Jiski Tafseel Iss Link Me Maujood Hai..

https://batilfirqokihaqeeqat.wordpress.com/2014/12/08/isaal-e-sawaab-pahuchana-jaiz-kyun-hai/

5.Qabron Ko Pukhta Banana, Immarat Banana, Aur Uska Bossa Lena Aur Qabro Ka Tawaaf Karna Jaiz Nahi:

Qabr Bilkul Sadharan (Simple) Honi Chaiye Issi Wajah Se Qabro Ko Pakka Banana (Cement Wagaira) Ke Zariye Jaiz Nahi Hai
[Raddul Muhtar, Jild: 3, Safa: 144]

Imaam Sarakshi (Rah) Farmatey Hain: “Qabro Ko Pukhta Na Karo Kyuki Iski Mumaniyat Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Se Sabit Hai.
[Mabsutus Sarakhsi, Jild: 2, Safa: 26]

Imaam Kasani (Rah) Farmatey Hain: Qabro Ko Pukhta Karna “Makrooh Tehreemi” Hai.
[Badaai us-Sanaai, Jild: 1, Safa: 320]

Qabr Ko Cement, Patharo, Aur Itto Ka Banana Mana Hai Aur Aisa Karna Jai Bhi Nahi..
[Fatawa Rahimiyyah, Jild: 7, Safa: 67]

Qabro Ka Bossa Ibadat Samjh Kar Lena “Shirk” Hai Aur Agar Salaam Ki Niyyat Se Bossa Le Liya Jaye Toh “Kabeera Gunah” Hai..
[Raddul Muhtar, Jild: 5, Safa: 271]

Hazrat Jabir (Raz) Kehtey Hain Ke Rasoolullah (S.A.W) Ko Qabr Par Baithne, Isse Puqtah Banane Aur Ispar Immarat Ta’meer Karne Se Mana Farmatey Suna Hai..
[Sunan Abi Dawood, Kitab al-Janaiz, Raqam: 3225]

Tawaaf Sirf Aur Sirf Kaaba Ki Hoge, Ambiya, Nek Aur Waliyoon Ki Qabro Ki Tawaaf Karna “Haraam” Hai..
[Fatawa Darul Uloom Deoband, Jild: 5, Safa: 423]

6.Qabro Par Phool Chadhana Sakht Mana Hai:

Qabr Ke Upar Phool Rakhna Na Rasoolullah (S.A.W) Se Na Sahaba (Raz) Se Na Hi Tabain (Rah) Se Sabit Hai
[Fatawa Rahimiyyah: 7/123, Fatawa Mahmoodiyah: 9/173]

Hazrat Shah Ishaaq Muhaddis Dehlawi (Rah) Apni Kitaab “Ma La Budah Minh” Me Farmatey Hain Ke Qabro Ke Upar Phool Rakhna “Kafiroon Ka Riwaaj Hai” Aur Rasoolullah (S.A.W) Ne Irshaad Farmaya Hai Ke Jo Koi Bhi Kisi Qaum Ki Musabihat Karega Woh Unhe Mese Hoga..
(Sunan Abi Dawood: 2/559)

7.Qabro Par Chirag Jalana Aur Ibadat Ki Jagah Banane Se Manahi Hai:

Abdullah ibn Abbas (Raz) se Riwayat Hai Ki Rasoollallah Sallallahu Alaihi Wasallam ne Qabro Ki Ziyarat Karney Wali Aurton Par Laanat Farmayi Hai Aur Issi Tarah Qabro Par Masjid
Banane Walo Aur Uss Par Chirag Karney Walo Par Bhi Laanat Farmayee Hai..
[Sunan Abu Dawud, Kitaab al-Janaiz, Raqam: 1459]

Rasoolullah (S.A.W) Ne Irshaad Farmaya:”Allah Ki Laanat Ho Yahoodi Aur Eesaiyo Par Jinhone Apne Ambiya Ke Qabro Ko Ibadat Ki Jagah Banadi Thi..
[Rawahul Sahih Muslim Shariff]

8.Qabro Ke Qareeb Balli/Qurbani Dena Islaam Me Nahi Hai:

Qabro Ke Pass Qurbani Dena Wa Ghost Taqseem Karnese Mana Hai.

ﺃَﻧَﺲٍ، ﻗَﺎﻝَ ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: “ﻻَ ﻋَﻘْﺮَ ﻓِﻲ ﺍﻹِﺳْﻼَﻡِ”

Anas (Raz) Kehtey Hain Ke Rasoolullah (S.A.W) Ne Farmaya: “Islaam Me Qabro Ke Qareeb Koi Balli/Qurbani Nahi Hai..
[Sunan Abu Dawood, Kitab al-Janaiz, Raqam: 3222]

9.Qabro Ki Taraf Rukh Karke Dua Karneka Bayaan:

Qabarastan Me Qabro Ke Taraf Rukh Karke Dua Karna Jaiz Hai Lekin Aqeedah Yeh Rahna Chaiye Ke Dua Ko Qabool Karne Wali Zaat Allah Ta’alla Ki Hai Aur Dua Bhi Ussi Se Mangi Jarahi Hai, Agar Tohda Sa Bhi Subha Ya Waswasa Paida Ho Toh Rukh Modh Diya Jaye..
[Ahsanul Fatawa, Jild: 4, Safa: 225]

Wallahu’Alaam..

Min Janib: Md Avaiz Hussain Hanafi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s