Aurat Ko Choo Lenese Wazu Batil Nahi Hoti

Aurat Ko Choo Lenese Wazu Batil Ho Jata Hai Ya Nahi Isbareme Ummat Ka Shuru Se Ikhtelaff Hai..

1.Hanafi Mazhab:

Mard Agar Aurat Ko Chule Toh Wazu Batil Hota Nahi Hai Aur Yeh Qaul Hazrat Ali Bin Abi Talib (Raz), Ibn Abbas (Raz), Tawoos (Rah) Aur Imaam Abu Haneefah (Rah) Ka Hai..
[Badaai us-Sanaai: 1/29,
Haashiya Ibn Abideen: 1/147]

2.Hanbali Mazhab:

Agar Koi Mard, Aurat Ko Sehwat (Passion) Me Chule Toh Uska Wazoo Batil Hai Albatta Wazoo Batil Nahi Hoga Aur Yeh Qaul Sufyaan as-Sauri, Alqamah, Ibraheem Naqai, Imaam Malik (Rah) Aur Imaam Ahmad (Rah) Ka Rajeh Qaul Hai..
[Al-Mughni Ibn Qudama, Jild: 1, Safa: 192]

3. Maliki Mazhab:

Ek Qaul Yehi Maliki Fuqaha Ka Bhi Hanbalio Wala Hai..
[Al-Mudawwannah al-Kubra, Jild: 1, Safa:13]

4.Shaafii Mazhab:
Aurat Ko Chulenese Wazoo Batil Hota Hai Chahe Sehwat Ke Bina Par Ho Ya Iske Alawa Dono Mauqo Par Wazoo Batil Hai Aur Yehi Qaul Hazrat Umar (raz), Ibn Umar (Raz), Ibn Masood (Raz), Awzaai, Imaam Shafii Aur Imaam Ahmad (Rah) Ka Qadeem Qaul Bhi Tha..
[Kitab al-Umm Jild: 1, Safa: 13, Al-Majmoo, Jild: 2, Safa: 30]

Ispar Shafi Mazhab Ne Quraan-E-Pak Ki Surah Nisa Ki Ayat No: 43 Se Istedlaal kiya Hai

Imaam Shafii (Rah) Ne Isse Istedlaal Kiya Hai ﴿ﺃَﻭْ ﻟَـﻤَﺴْﺘُﻢُ ﺍﻟﻨِّﺴَﺂﺀَ﴾ “Lamastum” Kehtey Hain Chooneko Jisse Ayat Ke Mafhoom Me Kaha Gaya Ke Aur Aurat Ko “Lamastum” (Choolenese) Namaaz Ki Taraf Mat Jao Jab Tak Wazu Na Karlo Ya Tayyannum..

Magar ﴿ﺃَﻭْ ﻟَـﻤَﺴْﺘُﻢُ ﺍﻟﻨِّﺴَﺂﺀَ﴾ Se Muraad Jimma( Sexual Intercourse) Hai..

Imaam Ibn Kaseer (Rah) Sure Nisa Ki Ayat 43 Ki ﴿ﺃَﻭْ ﻟَـﻤَﺴْﺘُﻢُ ﺍﻟﻨِّﺴَﺂﺀَ﴾ Tukde Ki Tafseer Kartey Huye Kehtey Hai Isse Muraad “Jimma” Hai..Phir “Lamastum” Ki Tafseer Me Ayat Pesh Kiya Jisme Muraad Jimma Hai..

﴿ﻭَﺇِﻥ ﻃَﻠَّﻘْﺘُﻤُﻮﻫُﻦَّ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻞِ ﺃَﻥ ﺗَﻤَﺴُّﻮﻫُﻦَّ ﻭَﻗَﺪْ ﻓَﺮَﺿْﺘُﻢْ ﻟَﻬُﻦَّ ﻓَﺮِﻳﻀَﺔً ﻓَﻨِﺼْﻒُ ﻣَﺎ ﻓَﺮَﺿْﺘُﻢْ﴾

Surah Baqrah, Ayat No: 237 Me Bhi Muraad Jimma Hai Na Ke Choona Liya Gaya Hai..

Phir Ibn Abbas (Raz) Se ﴿ﺃَﻭْ ﻟَـﻤَﺴْﺘُﻢُ ﺍﻟﻨِّﺴَﺂﺀَ﴾ Ki Tafseer Ka Qaul Laye Ke Muraad “Jimma” Hai..Phir Ibn Kaseer (Rah) Tafseer Tabari Ke Hawale Se Likhtey Hain “Jimma” Ki Tafseer `Ali, Ubayy bin Ka`b, Mujahid, Tawus, Al-Hasan, `Ubayd bin `Umayr, Sa`id bin Jubayr, Ash-Sha`bi, Qatadah and Muqatil bin Hayyan (Rah) Se Bhi Yehi Manqool Hai..
[Tafseer Tabari, Jild: 8, Safa: 392, Tafseer Ibn Kaseer, Safa: 684, Sura Nisa Ayat: 43 Ki Tafseer Me]

Scan Page: Tafseer Ibn Kaseer

Ab Ham Apne Mazhab (Hanafiya) Ke Dalail Pesh Karna Chaenge Jo Darj-E-Zail Hai..

DALEEL NO: 1

ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ،ﺯَﻭْﺝِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃَﻧَّﻬَﺎ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﻛُﻨْﺖُ ﺃَﻧَﺎﻡُ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻯْ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭَﺭِﺟْﻼَﻯَ ﻓِﻲ ﻗِﺒْﻠَﺘِﻪِ، ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺳَﺠَﺪَ ﻏَﻤَﺰَﻧِﻲ، ﻓَﻘَﺒَﻀْﺖُ ﺭِﺟْﻠَﻰَّ، ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻗَﺎﻡَ ﺑَﺴَﻄْﺘُﻬُﻤَﺎ . ﻗَﺎﻟَﺖْ ﻭَﺍﻟْﺒُﻴُﻮﺕُ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ ﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﺼَﺎﺑِﻴﺢُ.

Nabi (Sallallahu Alaihi Wasalam) Ki Jauza Ayesha (Raz) Ne Bataya Ke Me Rasoolullah (S.A.W) Ke Aghe Sojati Aur Mera Paun Aap (S.A.W) Aur Qibley Ke Darmiyan Me Hotey Jab Aap (S.A.W) Sajda Kartey Toh Mere Paun Ko Ahista Se Daba Detey Mein Apne Paun Sameit Leti Aur Aap Jab Khadey Hojatey Toh Mein Unhein Phir Phaila Deti. Un Dinno Gharon Me Chirag Bhi Nahi Huwa Karte The..
[Sahih Bukhari, Jild: 1, Safa: 247, Raqam: 382, Kitaab al-Salaat, Sahih Muslim]

Scan Page: Sahih Bukhari

Faidah:
Iss Hadees Se Pata Chala Ke Apni Aurat Ko Chulese Wazu Batil Nahi Hota, Agar Batil Hota Toh Aap (Sallallahu Alaihi Wassalam) Ayesha (Raz) Ke Paun Ko Chootey Nahi..

DALEEL NO: 2

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jab Namaaz Me Hotey Toh Aap Ki Nawaasi Hazrat Umaamaa Bint Zainab Razi Allahu Anha Aap Par Sawaar Hoti Jab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sajde Me Jaate Toh Unhe Utaarte Aur Jab Khade Hote Toh Unko Phir Se Uthaa Lete..
[ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺣﺪﻳﺚ ٥٤٣، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ ٥١٦,Abu Da’ood, Raqam: 918, Sunan Nasaai, Raqam: 710]

·Shaikhul Albani (Rah) Ne Riwayat Ko Sahih Kaha Hai.
[Al-Irwaa al-Ghaleel: 2/107]

Faidah:
Iss Sahih Hadees Se Bhi Pata Chalta Hai Ke Baccho Ko Chulese Wazoo Batil Nahi Hoga.

DALEEL NO: 3

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﺑَﺸَّﺎﺭٍ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻳَﺤْﻴَﻰ،ﻭَﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ، ﻗَﺎﻻَ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥُ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﺭَﻭْﻕٍ، ﻋَﻦْ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ ﺍﻟﺘَّﻴْﻤِﻲِّ، ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ، ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗَﺒَّﻠَﻬَﺎ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﺘَﻮَﺿَّﺄ.

Ayesha (Raz) Kehti Hain Ke Nabi-E-Kareem (S.A.W) Ne Unka Bossa Liya Aur Wazu Nahi Kiya..
[Sunan Abu Dawood: 1/115, Kitab al-Taharat, Raqam: 178, Shaikhul Albani (Rah) Ne Sahih Kaha]

ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﻛَﺬَﺍ ﺭَﻭَﺍﻩُ ﺍﻟْﻔِﺮْﻳَﺎﺑِﻲُّ ﻭَﻏَﻴْﺮُﻩ ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﻭَﻫُﻮَ ﻣُﺮْﺳَﻞٌ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢُ ﺍﻟﺘَّﻴْﻤِﻲُّ ﻟَﻢْ ﻳَﺴْﻤَﻊْ ﻣِﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔ..

·Imaam Abu Dawood (Rah) Kehte Hain: “Isse Faryabi Wagaira Ne Bhi Issi Tarah Riwayat Kiya Hai.
Nez Kehte Hain Yeh Mursal Hai, Ibraheem Taimi (Rah) Ka Ummul Momineena Ayesha (Raz) Se Sima Sabit Nahi Hai..

ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ، ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗَﺒَّﻞَ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓً ﻣِﻦْ ﻧِﺴَﺎﺋِﻪِ ﺛُﻢَّ ﺧَﺮَﺝَ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓِ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﺘَﻮَﺿَّﺄْ . ﻗَﺎﻝَ ﻋُﺮْﻭَﺓُ ﻓَﻘُﻠْﺖُ ﻟَﻬَﺎ ﻣَﻦْ ﻫِﻲَ ﺇِﻻَّ ﺃَﻧْﺖِ ﻓَﻀَﺤِﻜَﺖ..

Ummul Momineena Ayesha (Raz) Kehte Hain Ke Nabi-E-Kareem (S.A.W) Ne Apne Ek Biwi Ka Bossa Liya Phir Namaaz Ke Liye Nikle Aur (Phir Se) Wazoo Nahi Kiya. Urwah Kehtey Hain: Mene Unse Kaha Woh Biwi Aapke Alawa Aur Kaun Hosakta Hai? Yeh Sunkar Woh Hassne Lagien..
[Sunan Abu Dawood, Kitab al-Taharaat, Raqam: 179.
Jamee Tirmizi, Kitab al-Taharat, Raqam: 86.
Sunan Ibn Majah, Raqam: 507.
Sunan Nasaai, Raqam: 170,.
Musnad Ahmad, Raqam: 25,824]

ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻲ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﺒَﺎﺏِ
ﺣَﺪِﻳﺚٌ ﺃَﺣْﺴَﻦُ ﻣِﻦْ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺚِ ﻭَﺇِﻥَ ﻛَﺎﻥَ ﻣُﺮْﺳَﻼً ﻭَﻗَﺪْ ﺭَﻭَﻯ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﺤَﺪِﻳﺚَ ﺍﻷَﻋْﻤَﺶُ ﻋَﻦْ
ﺣَﺒِﻴﺐِ ﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﺛَﺎﺑِﺖٍ ﻋَﻦْ ﻋُﺮْﻭَﺓَ ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ.

·Abu Abdur Rahman (Imaam Nasai) Kehte Hain: “Isbareme (Yani Bossa Lena Aur Wazu Batil Na Honepe) Isse Zyada “Sahih” Riwayat Nahi Hai, Halanke Yeh Riwayat Mursal Hai Aur Imaam Amash (Rah) Ne Habeeb Bin Abi Sabit (Rah) Se Unhone Urwah (Rah) Se Woh Ayesha (Raz) Se Riwayat Kiya Hai..
[Sunan Nasai, Kitab al-Taharat, Raqam: 170]

ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﻭَﻗَﺪْ ﺭَﻭَﻯ ﺣَﻤْﺰَﺓُ ﺍﻟﺰَّﻳَّﺎﺕُ ﻋَﻦْ ﺣَﺒِﻴﺐٍ ﻋَﻦْ ﻋُﺮْﻭَﺓَ ﺑْﻦِ ﺍﻟﺰُّﺑَﻴْﺮِ ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ ﺣَﺪِﻳﺜًﺎ ﺻَﺤِﻴﺤًﺎ.

·Imaam Abu Dawood (Rah) Kehte Hain: Lekin Hamzah al-Zayyat Ne Habeeb Se Unhone Urwah Bin Zubair Se Unhone Ummul Momineena Ayesha (Raz) Se Ek Sahih Hadees Riwayat Ki Hai (Yani Urwah Bin Zubair Se Habeeb Ke Riwayat Sahih Hai)
[Sunan Abi Dawood, Jild: 1, Safa: 116, Raqam: 180, Kitab al-Taharat]

·Imaam Bukhari,Yahya Bin Saeed al-Qattan, Yahya Ibn Ma’een, Abu Hatim ar-Raazi, Darqutni (Rahimahullah) Ne Hadees Ko Zaeef Qarar Diya Hai..
[Jamee Tirmizi, Raqam: 86, Kitab al-Taharat, Al-Illal ibn Hatim, Raqam: 110, Sunan Darqutni: 1/135,136, Seeyar: 5/290, Tehzeeb al-Kamaal: 5/362]

·Imaam Tirmizi (Rah) Kehte Hain:

ﻭَﻫُﻮَ ﻗَﻮْﻝُ ﺳُﻔْﻴَﺎﻥَ ﺍﻟﺜَّﻮْﺭِﻱِّ ﻭَﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻜُﻮﻓَﺔِ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﻟَﻴْﺲَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻘُﺒْﻠَﺔِ ﻭُﺿُﻮﺀ

“Sufyaan Sauri (Rah) Aur Ahle Koofa Ka Yehi Qaul Hai Ke Wazu Batil Nahi Hoti..
[Jamee Tirmizi, Kitab al-Taharat, Jild: 1, Safa: 115]

·Imaam Abdul Barr Maliki (Rah) Kehte Hai: “Haqq Baat Yeh Hai Ke Yeh Hadees Sahih Hai”
[Tamheed Lil Abdul Barr]

·Imaam Ibn Kaseer (Rah) Ne Bhi Hadees Ko Sahih Tasleem Kiya Hai..

·Imaam Ibn Hajr Asqalani (Rah) Ne Bhi Sahih Honeka Ishara Kiya..
[Bulugh al-Maram, Raqam: 80]

·Allama Albani (Rah) Ne Bhi Sahih Qarar Diya Hai..
[Sahih Abi Dawood]

Scan Page: Jamee Tirmizi

Scan Page: Sunan Abi Dawood

Ibn Rushd al-Maliki Rahimahullah Ibn Abdul Barr Maliki (Rah) Ke Hawale Se Likhte Hain Ke Yeh Hadees (Bossa Wali) Ma’bad Bin Nabaatah Ke Wasstey Se Bhi Marwi Hai Aur Imaam As-Shaafi (Rah) Ne Kaha: “Agar Yeh Hadees Sahih Hai Toh Bossa Ya Chunnese Wazu Batil Nahi Hoga.
[Bidaayatul Mujhtahid, Jild: 1, Safa: 29,30]

Aur Yehi Baat Ibn Hajr Asqalani Bhi Kehtey Hain Ke Yeh riwayat Mabaad —->> Muhammad Bin Amr Bin Ataa —->> Ayesha (Raz) Se Woh Aap (S.A.W) Se Hadees Hai Ke Rasoolullah (S.A.W) Apni Biwi Ka Bossa Lete Aur Wazu Nahi Kartey. Mujhe (Ibn Hajar) Ma’bad Ke Muttaliq Pata Nahi Agar Woh Siqaah Sabaat Hain Toh Saboot Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassalam Hain.
[Talkhees al-Habeer, Safa: 44]

Tabsarah:
Iss Hadees Ke 5-6 Turuq Maujood Hain Jisko Johar An-Naqi Me Naqal Kiya Gaya Hai..

DALEEL NO: 4

Aisha (Raz) Se Riwayat Hai Ke Rasoolullah (S.A.W) Ne Roza Ke Halaat Me Unka Bossa Liya Aur Farmaya: “Bosa Lenese Na Wazoi Batil Hoge Na Roza”
[Musnad Bazzar, Musnad Ishaq Ibn Rahawaih]

Shaikh Abdul Haqq (Rah) Ne Iss Hadees Ki Sanad Ko Sahih Qarar Diya Hai Farmaya Raawion Me Koi Kamzoori Nahi Hai..

AIMMA KE KUCH AQWAL:

1.Shaikhul Islaam Ibn Taymiyyah (Rah) Kehtey Hain: “Wazoo Ki Halaat Me Apni Biwi Ko Chulenese Wazoo Nahi Batil Hoge”
[Majmoo al Fatawa Ibn Taymiyyah, Jild: 21, Safa: 401]

2. Shaikh Mashoor (Rah) Farmatey Hain: “Sabse Sahih Qaul Yeh Hai Ke Aurat Ko Chulenese Wazu Batil Nahi Hota”
[Al-Khilaafiyyaat, Jild: 2, Safa: 216-219]

3. Shaikh Ibn Baaz (Rah) Kehtey Hain: “Mard Aurat Ko Choole Toh Wazoo Batil Nahi Hoti”
[Fatawa Ibn Baaz, Jild: 10, Safa: 133-136]

4.Shaikh Muhammad Saaleh Al-Munajjad (Rah) Kehte Hain Sabse Zada Sahih Qaul Yeh Hai Ke Aurat Ko Choo Lenese Wazoo Batil Nahi Hota Agar Wazoo Batil Hota Toh Nabi-E-Kareem (S.A.W) Se Sabit Hota!
[Fatawa al-Mar’ah, Safa: 20]

5.Saudi Ki Standing Commitee Ne Bhi Wazoo Ke Batil Na Honepe Apna Fatwa Diya Hai..
[Fatawa al-Lajnah al-Daa’imah, Jild: 5, Safa: 266]

Wallahu’alaam..

Min Janib: Md Avaiz Hussain Hanafi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s