Taqnooh Se Neeche Kapde Pehan Ke Namaz Padhna MAKROOH Hai

Agar Koi Shakhs (Mard) Namaz Me Apne Izhar (Paijama, Lunge, Jhubba, Wagaira) Taqnoo (Ankle) Se Niche Latqata Hai Toh Uski Namaz Makrooh Hoge Aur Isko Namaz Lautana ” WAJIB ” Hoga..

FIQAH HANAFI:

1. ﻭَﻳُﻜْﺮَﻩُ ﻟِﻠﺮِّﺟَﺎﻝِ ﺍﻟﺴَّﺮَﺍﻭِﻳﻞُ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﺗَﻘَﻊُ ﻋَﻠَﻰ ﻇَﻬْﺮِ ﺍﻟْﻘَﺪَﻡ..

“Makrooh Hai Namaz Me Izhar Ko Taqno Se Neeche Latkana”
[Fatawa Shami, Jild: 6,Safa: 351]

2. Mutakabbireen Ki Mushabihat Se Namaz MAKROOH Hojati Hai..
[Hashiya Tahtawi, Baab: Salat Fasal Fil Maqroohaat]

3. Mulla Ali Qari Hanafi (Rh.) Likhte Hain Ke Imaam Abu Hanifa Aur Imaam Shafi Rh. Ke Nazdeeq Namaaz Me ISBAAL Karna MAKROOH Hai…Taqhno Se Neeche Libaas Takabbur Ya Mushabihat Ke Liye Ho Toh Makruh Tahrimi Hai Warna Makruh Tanzihi Hai (Aur Yeh Usool Fiqh Ki Aksar Kitab Me Likha Hai Jo Shai Bahar Makruh Ho Woh Namaz Me Badarza Makruh Hota Hai)

[Mirqat Sharah Mishqat Ul Masabeeh, Kitabul Libaas,Fasal Awwal]

Scan Page: Mirqat Sharah Mishqaat Ul Masabeeh

ULAMAE DEOBAND KE FATWE:

1. Mufti Abdur Raheem Lajpuri (Rh) Ek Sawal Ke Jawab Me Likhte Hain: “Taqno (Ankle) Se Neeche Izhar Ko Latka Kar Namaz Padhna Makrooh Hai Aur Aise Namaz Qabool Nahi Hoge”

[Fatawa Rahimiyyah,Fatwa Salah, Baabul Salaah, Jild: 2, Safa: 592, Sawal No: 592, English Edition]

2. Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rah) Kehte Hain: “Namaz Me Taqnooh (Ankle) Ko Dhankh Nese Agarche Namaz Hojayega Magar Mutakabireen (Taqabbur Karne Wale) Ke Manind Hone Ki Wajah Se Makrooh Hai Aur “Wajib” Hai Namaz Ko Daurahna..

[Ahsan ul-Fatawa, Jild: 3, Safa: 404]

3. Shaikh Mufti Mahmood Hasan Gangohi (Rah) Likhtey Hain: “Namaz Ke Dauran Bhi Agar Koi Taqnooh se Neeche Izhaar Pehnle Toh Namaz “Makrooh Tehrimi” Hoge..

[Fatawa Mahmoodiyah, Jild: 9, Safa: 271,272, Baabal Libaas]

4. Darul ulloom Deoband Ka Fatwa Hai Ke Namaz Me Taqnooh Se Neeche Paijama Latqa Kar Namaz Padhna Makrooh Hai, Sawab Se Mehroom Rahega Aur Namaz (Lautana) “Wajib” Hoga..
[Fatawa Darul Uloom Deoband, Jild: 4, Safa: 108, 127]

BARELWI ULAMA KE FATWE

1. Barelwiyo Ke Imaam Ahmad Raza Khan Marhoom Ek Sawaal Ke Jawab Me Farmate Hain: “Warna Tahmad Toh Ain Sunnat Hai Aur Gatton (Yahan Gatton Ka Matlab Taqnaah Hai Kyuke Tahband Me Astin Nahi Hote) Se Upar Tak Hona Chahiye (Namaz Ke Halaat Me) Isse Ziyada Neechi MAKROOH Hai…”

[Fatawa Rizwiya, Jild: 7, Safa: 213]

Scan Page: Fatawa Rizwiya

2. Professor Mufti Muneebur Rahman Sb Likhtey Hain: Yeh Masla “Yani Salwar Ya Tehband Ka Ba-Niyaat Taqabbur Taqhnooh Se Neeche Latkana MAKROOH TEHRMI Hai Aur Bila-Niyaat Taqabbur Lataq Jana Ya Latkana MAKROOH TANZEEHI Hai Jo Khilaaf Aula Ke Darjeh Me Hai. Jin Muhaddiseen E Ikraam Aur Fuqaha E Azam Ne Bayaan Farmaya Hai Jese- Imaam Nawwi (Rh.), Hafiz Ibn Hajr Asqalani (Rh.), Allama Ibn Qudama Hambali (Rh.), Allama Badruddin Aini Hanafi (Rh.), Mulla Ali Qari Hanafi (Rh.), Shaikh Abdul Haq Muhaddis Dehlawi (Rh.), Mulla Nizamuddin (Rh.), Imam Ahmad Raza Khan Marhoom, Maulana Muhammad Idrees Kandalwi (Rh.)…”

[Tafheemul Masail, Jild: 1, Safa: 142]

Scan Page: Tafheemul Masail

ULAMAE SAUDDIYA KE FATWE:

Sawaal:

Jab Kapre Ya Patloon Wagairah Iss Qadar Lambi Ho Ke Woh Taqhno Ne Neeche Pohonch Rahi Ho Toh Kya Iske Sath Namaz Sahih Hogi?

Jawaab:

Shaikh Ibn Usaymin Farmate Hain: Patloon Wagairah Ko Taqhno Ke
Neeche Latkana Haram Hai..

Nabi Kareem (S.A.W) Ka Irshad Hai: “Izar Ka Jo Hissa Taqhno Se
Neeche Ho Woh Jahannum Ki Aag Mein Hoga”(Sahi Bukhari, Raqam: 5787) Aur Nabi (S.A.W) Ne In Hadees Mein Jo Izhar Ki Babat Farmayi Hai Baqi Kapron Ke Liye Bhi Yehi Huqam Hai, Lehaza Har Musalman Ke Liye Yeh Wajib Hai Ke Woh Apni Patloon Aur Deegar Kapron Ko Taqhno Se Uncha Rakhe Aur Agar Kapra Neeche Latak Raha Ho Toh Iss Halat Mein Parhi Jane Wali Namaz Ke Bareme Ahl-e- Ilm Mein Ikhtalaf Hai, Bazz Ki Raaye Me Yeh Namaz Sahih Hogi Kyunke Admi Ne Wajib Yani Satar Poshi Ke Huqm Ko Pura Kar Diya Hai Aur Baz Ki Raaye Ye Hai Ke Is Halat Me Namaz Sahih Na Hogi Kyun Ke Isne Haram Kapre Ke Sath Satar Poshi Ki Hai, Unhone Satar Poshi Ke Liye Yeh Bhi Shart Qarar Di Hai Ke Woh Jaiz Kapre Ke Sath Ho Lehaza Kapro Ko Taqhno Se Hone Ki Surat Me Khatra Zarur Hai Lehaza Isse Allah Ta’alla Se
Darrte Huwe Apne Kapre Upar
Utha Leni Chahiye Take Woh Taqhno Se Upar Rakhein…
[Fatawa Islamiyyah, Safa: 396, Sawal No: 408]

Scan Page: Fatawa Islamiyyah

HADEES-E-RASOOL (S.A.W) SE NAMAAZ KA BATIL HONA:

ﻋَﻦْ ﻋَﻄَﺎﺀِ ﺑْﻦِ ﻳَﺴَﺎﺭٍ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ،ﻗَﺎﻝَ ﺑَﻴْﻨَﻤَﺎ ﺭَﺟُﻞٌ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻣُﺴْﺒِﻼً ﺇِﺯَﺍﺭَﻩُ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ “ﺍﺫْﻫَﺐْ ﻓَﺘَﻮَﺿَّﺄْ “.ﻓَﺬَﻫَﺐَ ﻓَﺘَﻮَﺿَّﺄَ ﺛُﻢَّ ﺟَﺎﺀَ ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ “ﺍﺫْﻫَﺐْ ﻓَﺘَﻮَﺿَّﺄْ “ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺭَﺟُﻞٌ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻟَﻚَ ﺃَﻣَﺮْﺗَﻪُ ﺃَﻥْ ﻳَﺘَﻮَﺿَّﺄَ ﺛُﻢَّ ﺳَﻜَﺖَّ ﻋَﻨْﻪُ ﻗَﺎﻝَ ” ﺇِﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻭَﻫُﻮَ ﻣُﺴْﺒِﻞٌ ﺇِﺯَﺍﺭَﻩُ ﻭَﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻻَ ﻳَﻘْﺒَﻞُ ﺻَﻼَﺓَ ﺭَﺟُﻞٍ ﻣُﺴْﺒِﻞٍ”

Ata Bin Yasar Se Riwayat Hai Ke Hazrat Abu Hurairah (Raz) Ne Farmaya: Ek Shakhs Apna Izhar Ko Latkatey Huwa Namaaz Padh Raha Tha. Rasoolullah (S.A.W) Ne Isse Farmaya: “Jao Wazu Karo, Issne Jakar Wazu Kiya Phir Agaya. Aap (S.A.W) Ne Farmaya Jao Wazu Karo. Ek Shakhs Arz Kiya Ke Ya Rasoolullah (S.A.W)! Aap Kis Wajah Se Isse Wazu Ka Huqam Farma Rahe Hain Aur Aap Khamosh Hain? Aap (S.A.W) Ne Farmaya Ke Yeh Apni Izhar Ko Latkata Huwa Namaaz Padh Raha Tha, Aur Allah Uss Shakhs Ki Namaaz Qubool Nahi Karta Jo Apne Izhar Ko Latka Hua Rakhta Hai..

[Sunan Abi Dawood, Kitabal Salah, Baab: Namaaz Me Kapde Ka Latkana, Raqam: 638, Kitabal Libas, Raqam: 4086]

[Sunan al-Kubra Lil Baihaqi, Jild: 2, Safa: 342, Kitab Karahiyyat Isbal al-Izar fi-Salah]

[Riyaz Us-Salihin, Kitabal Libas, Raqam: 797]

Scan Page: Sunan Abi Dawood

¤ Iss Hadees Ko Muhaddiseen Ne Sahih Ya Suqoot (Khamoshi) Ikhtiyaar Ki Woh Hain..

1.Imaam Abu Dawood (Rah): Agar Yeh Kisi Hadees Pe Koi Qalaam Na Karein Toh Inke Nazdeeq Riwayat Sahih ya Zada Kawi Hoti Hai..
[Muqaddama Abu Dawood, Safa: 22]

2.Imaam Nawawi as-Shaafi (Rah) Ne Hadees Par Koi Qalaam Nahi Kiya Hai Lehaza Hadees Ki Sehat Ki Dalil Hai..
[Riyadh as-Salihin, Kitabal Libas, Raqam: 797]

3. Imaam Baihaqi (Rah) Ne Bhi Sahih Qarar Diya Hai..
[Sunan al-Kubra lil Baihaqi, Jild: 2, Safa: 342, Kitab Karahiyyat Isbal al-Izar fi-Salah]

4.Imaam Ibn Qayyim Jawziyya (Rah) Aur

5.Allama Tibi (Rah) Ne Bhi Hadees Ko Sahih Tasleem Kiya, Aur Iss Hadees Se Istedlaal Bhi Kiya Hai..
[Tehzeeb al-Sunan]

Aiteraaz:

Ghair Muqallid Shk Naseeruddin Albani (Rah) Ne Iss Hadees Ko Za’ef Qarar Diya Hai, Farmaya: “Abu Ja’far Majhool Hai’
[Zaeef Abi Dawood: 124]

Al-Jawab:

Isse Tamaam Raawi Siqaah Sabaat Hain, Magar Yahan Pe Shaikhul Albani (Rah) Se Galati Hui Hai Ke Yeh “Abu Ja’far” Majhool Hai..
Bulke Yeh Abu Ja’far Al-Muezzin al-Ansari al-Madni Hain Jo Majhool Nahi Hain Aur Yeh “Maqbool” Raawi Hain..
[Lisan al-Meezan Lil Ibn Hajr, Jild: 7, Raqam: 14793]

Imaam Ibn Hibban (Rah) Ne Apni Sahih Me Laye Hain..
[Tehzeeb al-Tehzeeb Lil Ibn Hajr, Jild: 12, Raqam: 11,218]

Ibn Hajr Asqalani (rah) Kehtey Hain:

ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻤﺆﺫﻥ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻘﺒﻮﻝ…

Yani: “Abu Ja’far al-Muezzin al-Ansari al-Madni “Maqbool” Hain..
[Taqreeb al-Tehzeeb Lil Ibn Hajr, Safa: 628, Raqam: 8017]

Aur Namaz Ke Waqat Jo Shakhs Bhi Apne Izhar Ko Taqno Ke Niche Rakhta Hai Awaal Toh Uski Namaz Batil Hoti Hai Dusra Yeh Ke Allah Ke Rehmat Ke Dayre se Bhi Niqaal Jata Hai Jaise Ke Darje Zail Hadees Me Araha Ha..

ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻣَﺴْﻌُﻮﺩٍ، ﻗَﺎﻝَ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳَﻘُﻮﻝُ “ﻣَﻦْ ﺃَﺳْﺒَﻞَ ﺇِﺯَﺍﺭَﻩُ ﻓِﻲ ﺻَﻼَﺗِﻪِ ﺧُﻴَﻼَﺀَ ﻓَﻠَﻴْﺲَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓِﻲ ﺣِﻞٍّ ﻭَﻻَ ﺣَﺮَﺍﻡٍ”

Ibn Masood (Raz) Se Riwayat Hai Ke Unhone Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Ko Farmatey Huwe Suna Ke Jo Namaaz Me Izhar Ko Taqaburr (Ghamand) Ke Wajah Se Latqayega Toh Allah Ta’alla Iske Haalat Ki Koi Parwah Nahi..
[Sunan Abi Dawood, Kitabal Salaah, Baab: Namaz Me Izhar Ka Latqana, Raqam: 637, Darja: Sahih]

Scan Page: Sunan Abi Dawood

Lehaza Guzarish Hai Barelwi Hazrat Aur Hamare Bhaiyoon Se Ke Namaz Ke Dauran Apne Izhar Ko Taqno Ke Upar Rakhe Warna Namaz Batil Hoge Aur Namaz Ko Lautana ” WAJIB ” Hojayega..

Wallahu’Alam..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s