Sahaba (Raz) Se Bugz Wa Hasad Rakhne Wale Shakhs Ke Muttaliq Saudiya Ke Ulama Ka Fatwa

Jo Shakhs Ashaab Salasa (Abu Bakr, Umar Farooq Aur Usman
Zul Nourain Raziallahu Tallanhu) Ko Gaali Dey Iske Sath Mamla Kis Tarha Hona Chaiye?

Saudi Ke Fatawa Commitee Ne Jawaab Diya:

Rasool Allah Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Sahaba Karam (Raz) Iss Ummat Ke Sabse Behtreen Afrad The..

Allah Ta’alla Ne Apni Kitab Muqaddas Me Inki Ta’arif Karte Huwe Farmaya Hai:

ﻭَﺍﻟﺴَّﺎﺑِﻘُﻮﻥَ ﺍﻟْﺄَﻭَّﻟُﻮﻥَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﻬَﺎﺟِﺮِﻳﻦَ ﻭَﺍﻟْﺄَﻧْﺼَﺎﺭِ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﺗَّﺒَﻌُﻮﻫُﻢْ ﺑِﺈِﺣْﺴَﺎﻥٍ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻢْ ﻭَﺭَﺿُﻮﺍ ﻋَﻨْﻪُ ﻭَﺃَﻋَﺪَّ ﻟَﻬُﻢْ ﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﺗَﺠْﺮِﻱ ﺗَﺤْﺘَﻬَﺎ ﺍﻟْﺄَﻧْﻬَﺎﺭُ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺃَﺑَﺪًﺍ ۚ ﺫَٰﻟِﻚَ ﺍﻟْﻔَﻮْﺯُ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ.

“Jin Logo Ne Sabqat Ki (Yani Sabse) Pehle (Imaan Laye) Muhajireen Mese Bhi Aur Ansaar Mese Bhi Aur Jinhone Naik-o-Kari Ke Sath Inki Pairwi Ki Allah Isse Khush Hai Aur Woh Allah Se Khush Hain Aur Isne Inke Liye Bagat Tiyar Kiye Hain Jinke Neeche Nehrain Beh Rahi Hain (Aur) Hamesha Inme Rahenge Yeh Bohat Badi Kamiyabi Hai” (Surah: At-Tauba, Ayat: 100)

Nez Allah Ta’lla Ne farmaya:

ﻟَﻘَﺪْ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﺇِﺫْ ﻳُﺒَﺎﻳِﻌُﻮﻧَﻚَ ﺗَﺤْﺖَ ﺍﻟﺸَّﺠَﺮَﺓِ ﻓَﻌَﻠِﻢَ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢْ ﻓَﺄَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﺴَّﻜِﻴﻨَﺔَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﺃَﺛَﺎﺑَﻬُﻢْ ﻓَﺘْﺤًﺎ ﻗَﺮِﻳﺒًﺎ.

“(Aye paigamber!) Jab Momeen
Darakht Ke Neeche Aap Ki Bait Kar Rahe The Toh Yaqeeni Taur Par Allah Insse Khush Huwa Aur Jo (Sadaq-o-Khalos) Inke Dilon Me Tha Woh Inne Maloom Kar Liya Toh Inpar Taskeen (Tassali) Nazil Farmayi Aur (Jurat Imaani Ke Badle) Inhein Jald Fataah Anayat Ki” (Surah: Al-Fath 48, Ayat: 18)

Iss Tarha Ki Aur Bhi Bohat Se Ayaat Hain Jin Me Allah Ta’alla Ne Hazraat Sahaba-E-Karaam (Raz) Ki Ta’arif Ki Aur Insse Jannat Ka Wadah Farmaya Hai..

Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman Aur Hazrat Ali (Raz) Inn Sabqeen Me Sar-e-Fehrist Hain Aur Inme Shamil Hain Jinhone Rasool Allah (S.A.W) Ke Dast-E-Mubarak Par Baiyet Ki Thi..

Hazrat Usman (Raz) Ke Tarf Se Nabi Ne Gaibana Ki Tarf Se Aap Ke Haqq Me Shahadat Aur Aap Par Aitemad Ka Izhar Tha, Iss Tarha Aap Ki Baiyet Dusro Ki Nisbat Zyada Qawi Thi. Deegar Bohat Si Ahaadis Me Bhi Ajmaal Aur Tafseel Ke Sath Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman Aur Hazrat Ali (Raz) Ke Fazail-o-Munaqib Maujood Hain Aur Inke Sath Tamam Sahaba-E-Karam (Raz) Ko Bhi Jannat Ki Basharat Di Gaye Aur Inhein Gali Dene Se Mana Kiya Gaya Hai..

Chunanche Rasool Allah (S.A.W) Farmaya:

“ﻻَ ﺗَﺴُﺒُّﻮﺍ ﺃَﺻْﺤَﺎﺑِﻲ، ﻓَﻠَﻮْ ﺃَﻥَّ ﺃَﺣَﺪَﻛُﻢْ ﺃَﻧْﻔَﻖَ ﻣِﺜْﻞَ ﺃُﺣُﺪٍ ﺫَﻫَﺒًﺎ ﻣَﺎ ﺑَﻠَﻎَ ﻣُﺪَّ ﺃَﺣَﺪِﻫِﻢْ ﻭَﻻَ ﻧَﺼِﻴﻔَﻪُ”

“Mere Sahaba (Karaam Raz) Ko Gali Na Dena, Tumme Se Koi Shakhs Ager Uhad Pahad Ke Barabar Sona (Gold) Bhi Kharch Kare To Inke Ek Mad Ya Nisf Mad (Ke Sawab Ko Bhi) Nahi Pa Sakta” (Sahih Bukhari, Raqam: 3673 Wa Sahih Muslim, Raqam: 2540,2541)

Jo Shakhs Rasool Allah (S.A.W) Ke Sahaba-E-Karam (Raz) Khusosan Ashaab Salasa Hazrat Abu Bakr-o-Umar-o-Usman (Raz) Ko Sab Wishtam Kare Toh Isse Iske Bareme Me Yaqeenan Baz Purs Hogi Kyu Ke Iss Ne Kitab-o-Sunnat Ki Mukhalfat Ki Hai Aur Woh Iss Magfirat Se Yaqeenan Mehroom Hoga Jiska Allah Ta’alla Ne In Logo Se Wada Farmaya Hai Jo Inki Ittebah Karenge Inke Liye Magfirat Ki Dua Karenge Aur Yeh Dua Karenge Ke Allah Ta’alla InKe Dil Me Kisi Bhi Momeen Ke Liye Keena-o-Hasad Paidah Na Karein..

Ashaab Salasa Aur Deegar Sahaba-E-Karaam (Raz) Ki Shaan Me Gustakhi Karne Wale Ko Samjhaya Jaye..

Hazrat Sahaba (Raz) Ke Fazail-o-Manaqeeb Se Agaah Kiya Jaye Inke Darjaat Se Isse Matla Kiya Jaye Aur Bataya Jaye Ke Islaam Me Inhe Kis Qadar Azmat-o-Esteqamat Hasil Hai..

Ager Iske Baad Woh Shakhs Tauba Karle Toh Woh Hamara Deeni Bhai Hai Aur Agar Woh Ishe Tarha Hazraat Sahaba-E-karaam (Raz) Ki Shaan Me Gustakhi Kare Toh Baqader Imkaan Siyasat Shariya Ko Malhuz Rakhte Huwe Isse Gustakhi Se Baz Rakhna Zaruri Hai, Jo Shakhs Hath Ya Zuban Se Isse Baz Na Rakh Sakhe Toh Woh Dil Hi Me Isse Bura Samjhe Aur Jaisa Ke Hadees Sahih Se Sabit Hai Yeh Imaan Ka Kamzoor Tareen Darjah Hai..
[Fatawa Islaamiyah, Safa: 170, Sawal No: 113]

Scan Page:

Wallahu’Alaam…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s