Imam Ibn Hajar Makki (Rah) Aur Difa Imam-E-Azam Abu Haneefa Nauman Bin Sabit Al-Koofi Rahimahullah

Imam Ibn Hajr Haismi al-Makki (Rahimahullah) al-Muttawwafi San 972 Hijri Ne Imam-E-Azam Abu Haneefa (Rahimahullah) Ke Difa Kartey Huwe Ek Puri Kutub Likhi Jisme Unhone Imam Sab Rahimahullah Ke Manaqeeb Bayan Ki Hai Aur Isme Unhone Hafiz Khateeb Baghdadi (Rah) Ki Kitab Tareekh Baghdad Me Jitne Bhi Imam Sab (Rah) Par Jirah Hain Unka Mukhtasar Jawab Bhi Diya Hai Chunanche Likhtey Hain…

“Issi wajah se Imam Shafi (rah) ne kaha ke Sab log FIQH me IMAM ABU HANIFA (Rah) ki AULAD HAIN aur kaha!! Jo Shakhs Fiqh seekhna Chahe to usko Imam Abu Haneefa (Rah) Aur unke Shagirdon ka daman pakarna chahiye, AUR kaha ke! Mene Imam Maalik (Rah) se pucha keh Apne Imam Abu Hanifa (Rah) ko kesa Paya? Bole Keh mene unko aisa Shakhs dekha keh agar wo is Satoon (pillar) ke bare main kalaam karen aur isko Sone ka hone ka
dawaa karen to Zarur Dalil se
Sabit Kar denge, Aur Jab Imam
Shafii (rah) Baghdaad Pohanche Aur Imam Abu Hanifa (rah) ki QABAR KI ZIYARAT KO GAYE AUR WAHAN 2 RAKAT NAMAZ PARHI toh Takbeer me Rafayadain na Kiya, AUR EK RIWAYAT main hai keh WOH FAJR ki Namaz thi or us main Duaa’ e Qanoot naa Parhi to kisi ne uski Wajah daryaaft ki Bole IS IMAM KE ADAB SE MENE NAA PARHA AUR UNKE SAMNE UNKI MUKHALIFAT KO RAWAA NA RAKHA,AUR FUDAIL BIN IYAD (Rah) ne kaha!!! Mujh ko unki Jalalat-e-Shaan ke liye Yahi Kaafi hai keh IMAM ABU HANIFA (RAH) FIQAH MAIN MAAROOF AUR PARHEZGAARI MAIN MASHOOR HAIN”

[Al Khairat ul Hisaan Fi Manaqib Lil Imam al Azam Abi Hanifa al Nauman: Muqadima Awwal, Safa: 5, Egypt]

Scan Page:

Imam Ibn Hajar Haismi (Rah) Imam e Azam Abu hanifa (Rah)
Al Mutawaffa 150 Hijri ke bare me Ek Waqiye Naql Karte hai ke
Jab Imam Abu Hanifa (Rah) ne
Zindagi ka Aakhri Hajj Farmaya (Toh) Baargaah-e-Khudawandi me Yeh Darqaast Pesh ki-“Aye Allah ! Jis Tarah Tujhe Pehchane ka Haq tha, Us Tarah Main Teri Ma’arifat Haasil na Karsaka aur Jis Tarah Teri Ibaadat ka Haq
tha, Us Tarah Mai Teri Ibaadat na Karsaka. Aye Allah ! Mere Iss Qusoor ko Ma’af Farmaade..”

Goosha-e-Baitullah se awaaz
Aayi-“Tune Pehchaana aur Achi
Tarah Pehchaana aur Khaalis Khidmat ki, Maine Tujhe Baksh Diya..”

[Al Khairaatul Hisaan, Safa: 39]

Scan Page:

Nez Ibn Hajar Haismi Al-Makki (Rah) Khateeb Baghdadi (Rah) Ke Jirah Ka Radd Bhi Kiya Hai Jiska Scan Asal Kutub Se Niche Maujood Hai…

Scan Page:

¤ Imam Ibn Hajr Haismi (Rah) Al
Mutawaffa 972 Hijri Muhaddiseen Ke Nazar Me:

1.Allama Zurkali (Rah) ne Shaik ul Islaam aur Faqi Qaraar diya hai…
[A’alam, Jild: 1, Safa: 234]

2.Allama Muhiuddin Abdul Qadir bin Abdullah Rh. Al Mutawaffa 1038 Hijri Aapko

ﺍﻟﺸَّﻴْﺦ ﺍﻹِﻣَﺎﻡ ﺷﻴﺦ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡ ﺧَﺎﺗِﻤَﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟْﻔﺘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻧﺎﺷﺮ ﻋُﻠُﻮﻡ

Shaykh, Imam, Shaykh ul Islaam, Ahle Fataawa aur Tadrees ke Maahir, Uloom ke Phailaane waale Qaraar diya hai..
[An Noor us Saafir, Safa: 392]

Scan Page:

3. Ghair Muqallideen ke Muhaqqiqul Asar Allama Nasir Uddeen Albani (Rah) Apni Kitab “Sifat SaLatun Nabi Sallallaahu alaihi wasallam Ke Jild: 1, Safa: 142 par Inhe Faqeeh Likhte hain..

4.Ghair Muqallid Zubair Ali Zai (Rah) bhi Inki Tauseeq ko Rawi
(Muhammad bin Is’haq) ke Haq me Qabil-e-Hujjat Tasleem karte hain…

Allah Ta’lla Hamko Aimma-E-Ikram Wa Ulama-E-Haqqaniya Ke Bughz Se Bacchaye..

Ameen..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s