20 Raka’at Taraweeh Aur Ulama-E-Saudia

Saudia Ke Mashoor Alim Shaikh Ibn Jibreen Ne Apne Fatwe Me Waze Kiya Hai Ke Hazrat Umar Bin Khattab (Raziallahu Tallahanhu) Ke Ahad-E-Khilafat Me 23 Rakat (20 Rakat Taraweeh Aur 3 Rakat Witr) Ka Ma’mool Tha Aur Taraweeh Ko Sunnat-E-Muakkadah Bhi Shumar Kiya Hai…

1. Shaikh Ibn Jibreen (Rah) Ka Fatwa 23 Rakaat Sunnat-e-Muaqqadah

¤Sawal: Kya Namaz Taraweeh Sirf Sunnat Hai Ya Sunnat-E-Mu’kkadah? Hum Isse Kis Tarha Ada Karen?

Jawab: Shaikh Ibn Jibreen Farmatey Hain: Yeh Sunnat-E-Mu’kkadah Hai…

Nabi Kareem (Sallallahu Alaihi Wassallam) Ne Iski Targeeb Dete Huye Farmaya:”Jo Shakhs Imaan Aur Hasol Sawab Ki Niyat Se Ramzan Me Qiyaam Kare toh Allah TA’ala Iske Sabqa Tamam Gunaah Ma’af Farma Dega.”
[Sahih Al-Bukhari Raqam: 2009 Wa Sahih Muslim Raqam: 759]

Yeh Bhi Hadees Se Sabit Hai Ke
Nabi kareem (Sallallahu Alaihi Wassallam) Ne Chand Raatien Sahaba-E-Karaam (Razi) Ko Yeh Namaz Parhai Aur Phir Iss Khadsha Se Na Parhai Ke Yeh Farz Hi Na Kardi Jaye..

[Sahih Bukhari, Kitab al Tarawih, baab: Fazl Min Qayam Ramzan, Raqam: 2012 Wa Sahih Muslim, Salat almusafireen, Baab: altargeeb Fi Qiyaam Ramzan alakh, Raqam: 761]

Lekin Sahaba Karaam (Raz) Ko Aap (Sallallahu Alaihi Wassallam) Ne Yeh Targeeb Di Ke Woh Apne Taur Par Iss Namaz Ko Zaroor Parhen. Lehaza Koi Akela Parhleta, Koi Do Milkar Aur Koi Teen Milkar Jammat Se Adda Karlete…Phir Hazrat Umar (Raz) Ne Apne Daur Me (Jab Ke Taraweh Ke Farziyet Ka Khatra Durr Hogaya Tha) Yeh Munaseb Samjha Ke Tamam Log Ek Imaam Ki Iqtada Me Namaz Bajamat Ada Karein..

[Sahih Bukhari, Salat al Taraweh
Baab: Fazal Min Qaym Ramzan, Raqam: 2010]

Kyun Ke Iss Tarha Sabko Namaz
Bajamat Ada Karne Aur Quran
Majeed Sunne Ka Mauqah Nasib Hoga Aur Tabse Ab Tak Yeh Sunnat Bajamat Ada Karne Ka Musalmano Me Ma’amol Jari Hai..
“IS ZAMANE ME IS NAMAAZ KI 23 RAKAAT ADA KI JATI THI”, Log Is Qadar Lambi Qiraat Karte Ke Suratal Bakra Ko 12 Aur Kabhi 8 Rakaaton Me Padh Lete The..

Nabi Kareem (Sallallahu Alaihi Wassallam) Ne Namaz-e-Taraweeh Ki Rakaat Ki Tadad Chunke Moin (Tayy) Nahi Farmayi Lehaza Iss Silsila Me
Kafi Gunjaish Hai Ke Jo Chahe Rakaat Ki Tadad Kam Karle Aur Arkaan Ko Toul Dele Aur Jo Chahe Rakaat Ki Tadad Ko Barha Le..

[Fatawa Islamiya, Kitaabus Saawum, Safa: 212, Sawal Raqam: 282]

Scan Page:

2.Makka Mukarramah Ke Mashor Darsgaah Jamia Umme Quraa Ke Shaikh Muhammad Ali Saabooni
Farmate Hain: Namaz-e- Taraweeh Sunnat-e-Muakkadah Hai Jaisa Ke Dalalat Karti Hain Pesh Ki Gayi Ahadees Shareefa Aur Woh 20 Rak’aat Hain Witr Ki
Namaz Ke Ilawa, Aur Witr Ke Sath 23 Rak’aat Hojati Hain,Aur Issi Par Sunnat Naafiz Hui Aur Ummat Ka Ittefaq Hua Salaf Se Khalaf Tak, Khaleefa-e-Rashid Hazrat Umar Bin Khattab Razi Allahu Anhu Se Lekar Hamare Is Zamane Tak..

Isme Kisi Faqeeh Ka Ikhtelaaf Nahi Hai Aimma Arba Mujtahideen Mese Illa Jo Dar Ul Hijrat Ke Imam “Maalik Bin Anas” Razi Alalhu Anhu Se Iss Mamle Me Ziada Rak’aat Ka Qaul Marwi Hai, 36 Rak’aat Tak Aur Doosri Riwayat Me, Jo Unse Marwi Hai, Ehtejaj Karte Huye Ahle Madina Ke Amal Se, Jo Nafe (Rah) Ne Riwayat Kiya Hai Ke Unho Ne Kaha:“Maine Logo Ko Paaya Ramazan Me 39 Rakaat Padhte Huye ,Usme 3 Rakat Witr
Padhte Hue” Baherhaal Un (Imam Maalik) Ki Mashhoor Riwayat, Wah Hai Jisme Woh Jamhoor “Shafiya, Hanabala
Aur Ahnaaf ” Se Muwafaqat Karte Hain, Chunanche Wo 20
Rak’aat Hai Aur Isi Par Mazahib E Arba’aa Ka Ittefaq Hai. Aur Ijmaa’ Mukammal Hua Hai. Aur Allah Kaafi Hai Momineen Qitaal Ke Shar Se..

[Al Hadyun Nabawis Saheeh Fii Salatit Taraweeh 52,53]

Scan Page:

Chalo Ghair Muqallideen Bhaiyon Zara Apne Saudia Ke Ulamao Ko Bhi Biddati Ka Fatwa Chipkao..

Wallahu’allaam..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s