Allah Ta’alla Ne Khud Farma Diya Hai Ke “Woh Apne Bandey Ke QAREEB Hai”

Agar Koi Shakhs Tumse Puche “Ain Allah”? Allah Kahan Hai Toh Kehdo- “Allah Qareeb Hai” Kyuki Quran-E-Pak Aur Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wassallam) Yehi Bataye Hain…

Tafseer Suratal Baqarah Ayaat Raqam: 186

ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺳَﺄَﻟَﻚَ ﻋِﺒَﺎﺩِﻱ ﻋَﻨِّﻲ ﻓَﺈِﻧِّﻲ ﻗَﺮِﻳﺐٌ ۖ ﺃُﺟِﻴﺐُ ﺩَﻋْﻮَﺓَ ﺍﻟﺪَّﺍﻉِ ﺇِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎﻥِ ۖ ﻓَﻠْﻴَﺴْﺘَﺠِﻴﺒُﻮﺍ ﻟِﻲ ﻭَﻟْﻴُﺆْﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﻲ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺮْﺷُﺪُﻭﻥَ.

[Surah Baqrah, Ayaat No: 186]

Tarjuma: “JAB MERE BANDEY MERE BAREME AAP SE SAWAL KAREIN TOH KAHO KE MEIN TOH TUMHARE “QAREEB” HOON, Har Phukarne Wale Ki Phukar Ko Jab Kabhi Woh Mujhe Phukare Me Qabool Karta Hoon Pash Logo Ko Bhi Chaiye Ke Woh Meri Baat Ma’an Liya Karein Aur Mujhpar Imaan Rakhein Yani Unki Bhalai Ka Baat Hai”

Scan Page: Arbi Aur Urdu..

¤ Ayaat Ke Shaan-e-Nuzool Par Ahadees-E-Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam:

1. Ek Arbi Ne Pucha Tha Ke Ya Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wassallam) Kya Hamara Rabb Qareeb Hai? Agar Qareeb Huwa Toh Ham Isse Sargoshiyan Karlein Ya Durr Hai? Agar Durr Huwa Toh Ham Unche Aur Unche Awaazo Se Isse Pukharein. Nabi Sallallahu Alaihi Wassallam Khamosh Rahe, ISPAR YEH AYAT NAZIL HUI (UTRI)
[Tafseer Ibn Jareer al-Tabri, Jild: 3, Safa: 480, Ibn Abi Hatim]

2. Ek Aur Riwayat Me Hai Ke SAHABA (RAZI) KI ISS SAWAL PAR KE “HAMARA RABB KAHAN HAI? YEH AYAAT NAZIL HUI (UTRI)”
[Tafseer Ibn Jareer al-Tabri, Jild: 3, Safa: 481]

¤ Allah Ta’alla Ke Bande Se Qareeb Honeke Mazeed Dalail Ahadees Se:

1.ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻣُﻮﺳَﻰ ـ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻗَﺎﻝَ ﻛُﻨَّﺎ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓِﻲ ﺳَﻔَﺮٍ ﻓَﻜُﻨَّﺎ ﺇِﺫَﺍ ﻋَﻠَﻮْﻧَﺎ ﻛَﺒَّﺮْﻧَﺎ ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ “ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ، ﺍﺭْﺑَﻌُﻮﺍ ﻋَﻠﻰ ﺃَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ، ﻓَﺈِﻧَّﻜُﻢْ ﻟَﺎ ﺗَﺪْﻋُﻮﻥَ ﺃَﺻَﻢَّ ﻭﻟَﺎ ﻏَﺎﺋِﺒًﺎ، ﺇﻧَّﻤَﺎ
ﺗَﺪْﻋُﻮﻥَ ﺳَﻤِﻴﻌًﺎ ﺑَﺼِﻴﺮًﺍ،ﺇﻥَّ ﺍﻟَّﺬﻱ ﺗَﺪْﻋُﻮﻥَ ﺃَﻗْﺮﺏُ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﺣَﺪِﻛُﻢْ ﻣِﻦْ ﻋُﻨُﻖِ ﺭَﺍﺣِﻠَﺘِﻪِ،….”

Hazrat Abu Musa Ashari (Raz) Ka Bayaan Hai Ke Ham Rasoolullah (S.A.W) Ke Sath Ek Ghazwa Me The, Har Bulandi Par Chadtey Waqt Har Wa’adi Me Utartey Waqt Buland Awaazo Se Takbeer Kehtey Jarahe The. Nabi (Sallallahu Alaihi Wassallam) Hamare Pass Aakar Farmane Lage Logo! Apne Janno Par Rahem Karo Tum Kisi Kam Sunne Wale YA DURR WALE KO NAHI PHUKAR RAHE BULKEY JISSE TUM PHUKARTE HO WOH TUMSE TUMHARE SAWARIYON KE GARDANO SE BHI ZYADA “QAREEB HAI”.
[Sahih Bukhari, Kitab al-Da’wat, Raqam: 6384, Kitab al-Tawheed, Raqam: 7386, Sahih Muslim,
Jamee Tirmizi, Raqam: 3461, Sunan Abi Dawood, Raqam: 1526, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Adab, Raqam: 3824]

2. Hazrt Anas Bin Malik (Raz) Farmatey Hain Ke Rasoolullah (S.A.W) Ne Farmaya:

“ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟﻰ ﺃَﻧَﺎ ﻋِﻨْﺪَ ﻇَﻦِّ ﻋَﺒْﺪِﻱ ﺑِﻲ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﻣَﻌَﻪُ ﺇِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎﻧِﻲ”

Allah Ta’alla Farmatey Hain Mera Banda Mere Sath Jaisa Aqeedah Rakhta Hai Me Bhi Iske Sath Wohi Bartaw Karta Hu, JAB BHI WOH MUJHSE DUA MANGTA HAI ME ISKE “QAREEB” HI HOTA HOON..
[Sahih Muslim, Kitab al-Zikr Wal Dua, Raqam: 2686,
Jamee Tirmizi, Kitab al-Zuhd, Raqam: 2388,
Musnad Ahmad, Jild: 3, Safa: 210]

3. ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ،ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ـ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻗَﺎﻝَ “ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﺰَّ ﻭَﺟَﻞَّ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺃَﻧَﺎ ﻣَﻊَ ﻋَﺒْﺪِﻱ ﺇِﺫَﺍ ﻫُﻮَ ﺫَﻛَﺮَﻧِﻲ ﻭَﺗَﺤَﺮَّﻛَﺖْ ﺑِﻲ ﺷَﻔَﺘَﺎﻩُ ”

Tarjuma: Hazrat Abu Hurairah (Raz) Farmatey Hain Ke Rasoolullah (S.A.W) Ne Farmaya Allah Ta’alla Farmatey Hain, Mera Banda Jab Mujhe Yaad Karta Hai Aur Iski Hont Mere Zikr Me Hiltey Hain “MEIN ISKE “QAREEB” HOTA HOON”
[Sunan Ibn Majah, Kitab al Adab, Baab: Fazl al-Zikr, Raqam: 3792,
Musnad Ahmad, Jild: 2, Safa: 540, Raqam: 10, 593]

·Hafiz Ibn Hajr Asqalani (Rah) Ne Sahih Kaha Hai.
[Bulugh al-Maram, Jild: 1, Safa: 310]

·Shaikhul Albani Ne Bhi Sahih Qarar Diya Hai.
[Sahih al-Jamee, Raqam: 1906]

·Ghair Muqallid Zubair Ali Zai, Mubbasir Ahmad Rabbani Wagairah Ne Hadees Ko Sahih Kaha Hai..

Cover Page Tafseer Ibn Kaseer:

Scan Page:

TABSARAH:

Quran-e-Karim Ki Is Ayat Aur Tafseer Bil Ahadees Se Sabit Hota Hai Ke Allah Tabarak Wa Ta’alla Apne Bande Se QAREEB Hai.

Yaad Rahe QAREEB Se Muraad HULOOL Qattan Nahi Hai (Nauzu Billah)

KYUNKI Allah Ta’alla MAUJOOD BILA MAKAN Hai, Jagah Se Pak, Waqt Se Pak, Jehat Se Pak Hai..

Wallahu’ Allaam..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s