Imaam Ke Peeche Koi Qiraat Nahi Hai (Part: 1)

Imaam Ke Peeche Agar Hoon Toh Koi Bhi Shakhs Ko Surah Fatiha Nahi Padhna Chaiye, Haan Agar Koi Shakhs Munfarid (Akele) Namaz Parhe Toh Usko Surah Fatiha Padhna Padhega…

Aisa Khud Nabi-E-Kareem Sallallahu Alaihi Wassalam Ka Farman-E-Mubaraka Hai Jispar Ham Ahle Sunnat Wal Jammat Ahnaf Ka Amal Hai…

Chunanche Iss Masle Pe Me Do Sahih Marfoo Aur Muttasil Ahadees Pesh Karna Chahunga..

HADEES NUMBER: 1

ﺣﺪّﺛﻨﺎ ﺑﺤﺮ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ، ﻗﺎﻝ: ﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺳﻼﻡ، ﻗﺎﻝ: ﺛﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﻦ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎﻥ، ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠّﻪ، ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲّ، ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺭﻛﻌﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻻ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻹﻣﺎﻡِ

SANAD:

Imam Abu Jafar at-Tahawi —->> Bahr bin Nasr Bin Sabq —->> Yahya bin Salaam al-Abdi —->> Imam Malik —->> Wahb Bin Kaysan —->> Jabir bin Abdullah

MATAN:

Hazrat Jabir Bin Abdullah (Raz) Se Riwayat Hai Ke Nabi (Sallallahu Alaihi Wassallam) Ne Farmaya-“Jis Shaks Ne Surah Fatiha Ke Be-Ghair Koi Namaaz Padhi Uski Namaz Nahi Hui,Magar Yeh Ki Woh Imam Ke Peeche Ho (Yani Imaam Ke Piche Sureh Fatiha Parhe Baghair Namaaz Hojati Hai)

[Sharh al-Ma’aani al Asaar,Kitabal Salaat, Baab al Qirat Khalfal Imaam, Raqam: 1300, Jild: 1, Safa: 217]

Scan Page:

·Hadees Ke Raawiyo Ki Tehqeeq:

1. Imam Abu Jafar at-Tahawi (Rah) al-Muttawafi San 321 Hijri: Faqeeh, Muhaddis, Haafiz, Shaandar Ulama-E-Kiraam Mese, Siqaah Aur Mukhlis Raawi Hain..

Mazeed Imam Tahawi (Rah) Ki Tauseeq Ke Liye Darje Zail Link Dekhein…

https://batilfirqokihaqeeqat.wordpress.com/2015/02/06/imaam-tahawi-al-hanafi-rah-muhaddiseen-ke-nazaar-me-siqaah-the/

2. Bahr Bin Nasr Bin Sabq al-Muttawafi San 267 Hijri Indal Muhaddiseen Siqaah Raawi Hain.

a. Imaam Zehbi (Rah) Likhtey Hain: Al-Imam al-Muhaddees al-Siqaat Abu Abdullah…”
Nez Kehtey Hain Inse Imam Tahawi (Rah) Wagaira Ne Bhi Riwayat Li Hai..
[Seeyar Alam Al-Nabula, Jild: 12, Safa: 502,503, Raqam: 8182]

b.Imam Yunus Bin Abdul Aali (Rah) Ne Bahr Bin Nasr Ko Siqaah Kaha Hai.

c.Imam Abi Hatim (Rah) Ne Kaha Sadooq, Siqaah

d.Imam Ibn Khuzaiyma Ne Bhi Siqaah Qarar Diya Hai.

e.Imam Muslim Bin Qasim al-Andalusi (Rah) Farmatey Hain “Siqaah, Fazil, Mashoor”.

[Dekhiye Tehzeeb at-Tehzeeb, Jild: 1, Raqam: 775]

f.Imam Ibn Hajr Asqalani (Rah) Ne Inko Siqaah al-Hadees Kaha Hai..

[Taqreeb al-Tehzeeb, Safa: 120, Raqam: 639]

3. Yahya Bin Salaam Al-Abdi (Taba-Tabain) Indal Muhaddiseen Saqeeh Raawi Hai..

a. Imam Ibn Hibban (Rah) Ne Inko Siqaah Qarar Diya Hai..
[Siqaat Ibn Hibban, Jild: 7, Raqam: 11,680]

b.Imam Zehbi (Rah) Farmatey Hain: al-Imam al-Allama… nez Kaha Inhone Imam Malik (Rah) Se Ahadees Suni Hai Aur Inse Bahr Bin Nasr Ne Riwayat Ki Hai..

c.Imam Zehbi (Rah) Farmate Hain: “Mutaqqadameen Ki Ek Jammat Ne Inko Siqaah, Sabaat, Allama Bil Kitab Wa Sunnat Kaha Hai…
[Seeyar Alam al Nabula Lil Zehbi, Jild: 9, Safa: 396,397, Raqam: 5128]

d.Imam Abu Hatim ar-Raazi (Rah) Kehte Hain:”Sadooq, Isme Koi Kharabi Nahi Hai..

e.Imam Ibn Hajr Asqalani (Rah) Kehtey Hain: Yahya Bin Salaam Ne (Imam) Malik Se Ahadees Suna Hai Aur Bahr Bin Nasr Ne Inse Ahadees Li Hai..

[Lisan al-Meezan, Jild: 6, Safa: 9110]

f.Imam Abu Zurah (Rah) Kehte Hain Sadooq Isme Koi Kharabi Nahi Hai..

g.Imam Ad-Daani (Rah) Farmatey Hain: “Siqaah”

[Leesan al Meezan, Jild: 6, Raqam: 9110
Seeyar alam al-Nabula, Jild: 9, Safa: 396, 397
Tareekh ul Islaam Wagairah]

4. Imam Malik Bin Anas Rahimahullah (Wafat 179 Hijri)
: Faqeeh, Imam Dar ul Hijjah,
Siqaah Aur Sahih Bukhari wa Muslim Aur Sunan Ke Mashoor
Raawi Hain.. (Imam Bukhari Ke Jami ul Sahih Me Kul 613 Riwayat Imam Malik (Rah) Se Marwi Hai..)
[Taqreeb, Safa: 516, Raqam: 6425]

5. Wahb Bin Kaisan Al-Quraishi (Wafat 127 Hijri): Siqaah Aur Sahih Bukhari, Muslim Aur Sunan Ke Raawi Hain..
[Taqreeb, Safa: 585, Raqam: 7483]

6. Hazrat Jabir Bin Abdullah
al-Ansari Razi allahu tallanhu
(Wafat 78 Hijri): Sahabi-E-
Rasool (S.A.W), Mufti-E-
Madina..
[Tehzeeb at-Tehzeeb, Jild: 2,
Raqam: 1067]

AITERAAZ:

Yahya Bin Salaam (Rah) Ko Baz Muhaddiseen Ne Jarah Kiya Hai..
Maslan Imam Darqutni (Rah) Aur Ibn Adi (Rah) Ne.

AL-JAWAB

Yahya Bin Salaam Ko (Jaisa Ke Upar Guzr Chuka Hai) Imam Abu Hatim ar-Raazi, Abu Zurah, Ibn Hibban, Imam Dani, Imam Zehbi (Rah) Aur Muqaddameen Ke Ek Jammat Ne Siqaah wa Sadooq Kaha Lehaza Imam Darqutni wa Ibn Adi (Rah) Ki Jarah Gair Muffassar Hai Jo Jamhoor Ke Tauseeq Ke Khilaf Hai, Chunanche Jarh Qabile Qabool Nahi Hogi…

HADEES NUMBER: 2

ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﺤَﺎﻓِﻆُ, ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧِﻲ ﺑَﺎﻟَﻮَﻳْﻪِ ﺑْﻦِ ﻣُﺤَﻤَّﺪِ ﺑْﻦِ ﺑَﺎﻟَﻮَﻳْﻪِ ﺃَﺑُﻮ ﺍﻟْﻌَﺒَّﺎﺱِ ﺍﻟْﻤَﺮْﺯَﺑَﺎﻧِﻲُّ ,ﺛﻨﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺍﻟْﻌَﺒَّﺎﺱِ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﺷَﺎﺩِﻝِ ﺑْﻦِ ﻋَﻠِﻲٍّ ﺛﻨﺎ ﻋُﻤَﺮُ ﺑْﻦُ ﺯُﺭَﺍﺭَﺓَ ,ﺛﻨﺎ ﺇِﺳْﻤَﺎﻋِﻴﻞُ ﺑْﻦُ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢَ, ﻋَﻦْ ﻋَﻠِﻲِّ ﺑْﻦِ ﻛَﻴْﺴَﺎﻥَ , ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﺃَﺑِﻲ ﻣُﻠَﻴْﻜَﺔَ, ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ, ﻗَﺎﻝَ : ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ:‏«ﻛُﻞُّ ﺻَﻠَﺎﺓٍ ﻟَﺎ ﻳُﻘْﺮَﺃُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺑِﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ, ﻓَﻠَﺎ ﺻَﻠَﺎﺓَ ﺇِﻟَّﺎ ﻭَﺭَﺍﺀ َﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡِ‏»

SANAD:

Imam Baihaqi —->> Hafiz Muhammad Bin Abdullah —->> Abul Abbas Balwiya Bin Muhammad Bin Balwiya Marzabani —->> Umro Bin Zayaayah —->> Ismail Bin Ibraheem —->> Ali Bin Kaysaan —->> Ibn Abi Mulaika —->>Abdullah Bin Abbas(Raz)

MATAN:

Ibn Abbas (Raz) Riwayat Kartey Hain Ke Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wassallam) Ne Farmaya: “Yani Harr Woh Namaz Jisme Namazi Surat al-Fatiha Nahi Padhta Hai Toh Iski Namaz Ada Nahi Hoge Haan Magar Yeh Ke Imam Ke Peeche Ho (Bagair Surat al-Fatiha Padhe Bhi Namaz Hojayegi)

[Kitaab al-Qiraat, Safa: 137, Raqam: 434]

Scan Page:

AITERAZZ:

Imam Baihaqi (Rah) Apne Ustad Ke Hawale Se Naqal Karte Hain Ke Ali Bin Kaysan Ka Naam Humne Sirf Iss Sanad Me Suna Hai..

Yani Ali Bin Kaysan Majhool Hain Chunanche Riwayat Zaeef Hui..

AL-JAWAB:

1.Hafiz Ibn Hajr Asqalani (Rah) Ne Ali Bin Kaysan Ka Nihayat Mukhtasar Tarjama Yu Qaym Kiya Hai… “Ali Bin Kaysan Wahuwa Ali Bin Sulaiman Bin Kaysan al-Kaysani (Rah)”

[Tehzeeb al-Tehzeeb, Jild: 7, Safa: 375]

2. Muhaddis Faizpuri Farmatey Hain: “Ibn Abi Hatim (Rah) Ne Inko “Sawaleeh al-Hadees Ma’ari Bi Hadeesa Bahsa” Kaha Hai…
[Leesan al-Meezan, Jild: 1, Safa: 234]

Chunanche Inki Hadees Hasan Ya Sahih Hai..
[Al-Dalil al-Mubeen, Safa: 175]

ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻴﺴﺎﻧﻲ ‏(ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺍﻟﻬﻤﺪﺍﻧﻲ ﺃﺑﻮ ﻧﻮﻓﻞ ﺍﻟﻜﻴﺴﺎﻧﻲ-1) ﺍﺻﻠﻪ ﻛﻮﻓﻰ ﺳﻜﻦ ﺩﻣﺸﻖ، ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﺣﺎﻟﻪ؟ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﺃﺭﻯ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﺑﺄﺳﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﺸﻬﻮﺭ.

[Al-Jarh Wal Ta’adeel, Jild: 6, Safa: 188, Raqam: 1034]

Chunanche In Dalail Se Sabit Hota Hai Ke Imam Ke Piche Sura Fatiha Na Parha Jaye Toh Bhi Namaz Sahih Hai…

Wallahu’Allaam…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s