YAZEED Bin Muawiya Imam AHMAD Bin Hanbal (Rh.) Ki Ada’alat Me

Imam Ahle Sunnat, Imam Ahmed Bin Hanbal (Rh) Farmatey Hain “Yazeed Ne Madina Me Sahaba (Rz) Ka Qatl Kiya Aur Madina Me Lutt Mar Karwaya Tha, Nez Farmaya Isse HADEES Na Likho Na LO…”

ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻝ ﺛﻨﺎ ﻣﻬﻨﻰ ﻗﺎﻝ ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻗﻠﺖ ﻭﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻗﺎﻝ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻓﻌﻞ ﻗﻠﺖ ﻭﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻗﺎﻝ ﻧﻬﺒﻬﺎ ﻗﻠﺖ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻗﻠﺖ ﻷﺣﻤﺪ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﻭﺃﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ…

Tarjama: Raawi Ne (Imam) Ahmed Bin Hanbal (Rh) Se Yazeed Bin Mu’awiyah Ke Mutaliq Pucha Toh Unhone (Imam Ahmed) Ne Farmaya- “Usne MADINA Ke Sath Woh Kiya Jo PATA Hai.”

Toh Meine Pucha Usne Kya Kiya Tha? Unhone Farmaya-“Usne Madina Me Nabi Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Ashaab Raziallahu Tallanhu Ko QATL Kiya Aur Dusre Kaam Bhi Saranjam Bhi Diya”.

Toh Meine Sawal Pucha Kaunse Kaam? Unhone Farmaya-“Usne LUTT Ki (MADINA) Me”

Toh Meine Pucha Kya Usse (YAZEED) Se HADEES Li Jaskti Hai? Unhone Jawab Diya-“Usse Hadees NAHI Li Jayegi AUR Koi Bhi Uski HADEES Naa LIKHE”

Meine Ahmed Se Sawal Kiya Toh Usne Jo Madina Ke Sath Jo Salooq Kiya Uske Sath Kaun Shamil The? Unhone Farmaya: “Shaam Ke Log”

Meine Pucha MISR Ke Logo Ke Bareme Kya Khayal Hai? Farmaya-“MISR Ke Log Unke Sath The Jab USMAN (Rdh.) Ka Waqiya Pesh Aya Tha”

[Kitab Us-Sunnah, Jild: 3, Safa: 520, Shaykh Atiya Zehrani Ne “Isnaadun Sahih” Kaha Hai]

Scan Page:

¤ Imam AHMAD Bin Hanbal Rh.Ka YAZEED Se HADEES Lene Ke Bareme Mauqaf:

1. Allama Ibn Taymiyya (Rh.) Likhte Hain: “Imam AHMAD Bin Hambal (Rh.) Se Pucha Gaya Ki Kya Aap YAZEED Bin Muawiya se HADEES Likhenge?

Unhone Jawab Diya Ki NAHI Iski Koi AUQAAT Nahi. Kya Yeh Wohi Shakhs Nahi Hai Jisne AHLE MADINA Ke Sath Itna ZULM Kiya Jo Bayan Se Bahar Hai”

[Majmua Al-Fatawa Ibn Taymiyya, Jild: 3, Safa: 223]

2. Imam ZEHBI (Rh.) Likhte Hain Ke, Imam AHMAD Bin Hambal (Rh.) Farmate hain: “ YAZEED Se Riwayat NAA Ki Jaye ”

[Meezanul Aiteedal, Jild: 4, Safa: 440, Raqam: 9754]

Scan Page:

¤ Imam AHMAD Bin Hambal Rh. YAZEED Par LANNAT Karne Ke QAIL The..

Imam Ibn Jauzi Rh. Ne Apni Kitaab “Al-Radd Ala Al-Mutaseb Al-Aneed Al-Mane Le Zam Yazeed” Me Likhte Hain Ke Qazi Abu Ya’ala (Muhammad Bin Hussain Bin Fara) Apni Kitab (Al-Moatamad Fi Al-Aswal) Me Sanad Ke Sath Zikr Kiya Hai Ke

SANAD:

Abu Jaffar Al-Akbari —> Ali Al-Hussain Bin Al-Junaid —> Abu Talib Bin Shahab Al-Akbari —> Abu Bakr Muhammad Bin Al-Abbas —> Saleh Bin Ahmad Bin Hanbal —> Imam Ahmed Bin Hanbal (Rh.)

MATAN:

Saleh Bin Ahmed Bin Hanbal Rh. Ne Apne Walid Se Kaha Ke Kuch Log Hamare Taraf Yeh Baat Mansoob Karte Hain Ke Hum Yazeed Ke Dost Hain Toh Aapne Farmaya: Aye Betey Kya Koi Allah Ta’alla Par Imaan Lane Wala Yazeed Se Dosti Rakh Sakta Hai Jispar Allah Talla Ne Apne Kitab Me Lannat Ki Hai ?
Meine Arz Kiya Allah Ta’alla Ne Apne Kitab Me Kis Jagah Yazeed Par Lannat Ki Hai Toh Aap (Imam Ahmad Bin Hanbal Rh.) Ne Farmaya: Allah Ta’alla Ne Apne Is Qaul Me Yazeed Par Lannat Ki Hai

“ﻓَﻬَﻞْ ﻋَﺴَﯿْﺘُﻢْ ﺍِﻥْ ﺗَﻮَﻟَّﯿْﺘُﻢْ ﺍَﻥْ ﺗُﻔْﺴِﺪُﻭْﺍ ﻓِﯽ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﺗُﻘَﻄِّﻌُﻮْۤﺍ ﺍَﺭْﺣَﺎﻣَﻜُﻢْ ۝۲۲ ﻓﺎُﻭﻟٰٓﻯِٕﻚَ ﺍﻟَّﺬِﯾْﻦَ ﻟَﻌَﻨَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ﻓَﺎَﺻَﻤَّﻬُﻢْ ﻭَ ﺍَﻋْﻤٰۤﻰ ﺍَﺑْﺼَﺎﺭَﻫُﻢْ ۝۲۳

(Tarjama: To Kya Tumhe Yeh Nishaniyan Nazar Aati Hain Ki Agar Tumhe Hukumat Mile Toh Tum Zameen Me Fasaad Paida Phailaao Aur Apne Rishte Kaat Do. Yehi Hain Woh Log Jinpar ALLAH Ne Lannat Kiya Aur Unhe Haq Se Behra Kar Diya Aur Unki Ankhen Phod Di- Sura Muhammad, Ayat: 22, 23)

Nez Imam AHMAD Rh. Farmate Hain: Kya Is Qatl (Imam Hussain Rdh. Ke Qatl) Se Badh Kar Bhi Koi Fasaad Ho Sakta Hai ?

[Al-Rad Ala Al-Mutaseb Al-Aneed Al-Mane Le Zam Yazeed, Safa: 40, 41]

Scan Page:

RAAWIYON Ka Mukhtasar Haal:

1. Abu Jaffar Al-Akhbari (Rh.):
Imam Zehbi Rh. Ne Inko SIQAAH Qarar Diya Hai.

[Tarikh Al-Islam, Jild: 23, Safa: 218]

2. Ali Al-Hussain Bin Junaid Rh.:
Imam Zehbi Rh. Ne Inki Tauseeq Ki Hai.

[Al-Kashif, Jild: 1, Safa: 332]

3. Abu Talib Bin Shahab Al-Akhbari (Rh.):
Imam Zehbi Rh. Ne SIQAAH Kaha Hai.

[Tarikh Al-Islam, Jild: 25, Safa: 380]

4. Abu Bakr Muhammad Bin Abbas (Rh.):
Imam Zehbi Rh. Ne Inke Bareme Farmaya: “Muhaddis, Imam”
[Siyar Alam Al-Nubala, Jild: 15, Safa: 513]

5. Saleh Bin Ahmad Bin Hanbal (Rh.):
Imam Zehbi Rh. Farmate Hain: “Imam, Muhaddis, Hafiz”

[Siyar Alam Al-Nubala, Jild: 12, Safa: 529]

Imam Ahmed Bin Hanbal Rh. Ke Is QAUL Se Kaafi Ulama Ne Istedlaal Kiya Hai Goya Mazkoora QAUL Unke Nazdeeq SAHIH Honeki Dalil Hai..

1. Imam Ibn Jauzi Rh. (Wafat 597) Ne Imam Ahmed Bin Hanbal (Rh.) Ke Is Qaul Se Istedlaal Karte Huye YAZEED Par Lannat Karneko Jaiz Bhi Qarar Diya Hai.

[Al-Radd Ala Al-Mutaseb Al-Aneed Al-Mane Le Zam Yazeed, Safa: 40]

Scan Page:

2. Imam Ibn Hajar Haysmi Al-Makki Rh. (Wafat 963 Hijri) Ne Bhi Imam Ahmad Rh. Ke Is Mazkoora Qaul Se ISTEDLAAL Kiya Hai.

[Sawaiq al-Muhriqa (Urdu), Safa: 733, 734]

Scan Page:

3. Allama Alusi Rh. (Wafat 1270 Hijri) Bhi Is Qism Ke Qaul Se ISTEDLAAL Karte Huye Likhte Hain:

Yazeed Par Lanat Bhejne Ka Jawaz Is Ayat Se Bhi Aata Hai Jaisa Ki Al-Barzanji Ne Al-Ashaat Me Aur Imam Al-Haythami Ne As-Sawaiq Me Imam Ahmad Rh. Se Naqal Kiya Hai Ki Unke Bete Abdullah Ne Yazeed Par Lannat Bhejne Ke Bare Me Unse Pucha Toh Aapne Farmaya Ki Aise Shaks Par Lanat Bhejna Kaise Jaiz Na Hoga Jabki ALLAH Quran Me Aise Shaks Par Lannat Bhej Raha Hai.

Ispar Abdullah Rh. Ne Kaha Ki Quran Ki Woh Ayat Padhiye Toh Main Bhi Jaan Lun ALLAH Kis Tarah Lannat Bhej Raha Hai.

Toh Imam Ahmad Rh. Ne Yeh Ayat Padhi

“ﻓَﻬَﻞْ ﻋَﺴَﯿْﺘُﻢْ ﺍِﻥْ ﺗَﻮَﻟَّﯿْﺘُﻢْ ﺍَﻥْ ﺗُﻔْﺴِﺪُﻭْﺍ ﻓِﯽ ﺍﻟْﺎَﺭْﺽِ ﻭَ ﺗُﻘَﻄِّﻌُﻮْۤﺍ ﺍَﺭْﺣَﺎﻣَﻜُﻢْ ۝۲۲ ﻓﺎُﻭﻟٰٓﻯِٕﻚَ ﺍﻟَّﺬِﯾْﻦَ ﻟَﻌَﻨَﻬُﻢُ ﺍﻟﻠّٰﻪُ ﻓَﺎَﺻَﻤَّﻬُﻢْ ﻭَ ﺍَﻋْﻤٰۤﻰ ﺍَﺑْﺼَﺎﺭَﻫُﻢْ ۝۲۳

Tarjama: To Kya Tumhe Yeh Nishaniyan Nazar Aati Hain Ki Agar Tumhe Hukumat Mile Toh Tum Zameen Me Fasaad Paida Phailaao Aur Apne Rishte Kaat Do. Yehi Hain Woh Log Jinpar ALLAH Ne Lannat Kiya Aur Unhe Haq Se Behra Kar Diya Aur Unki Ankhen Phod Di. (Sureh Muhammad, Ayat: 22, 23)

[Tafseer Ruhul Ma’ani, Jild: 26, Safa: 227]

Scan Page:

4. Qazi Sanaullah Paanipatti Rh. Bhi Apni Kitab Me Imam AHMAD Rh. Ke Mazkoora Qaul Se Istedlaal Kiya Hai.

[Tafsir Mazhari (Urdu), Jild: 10, Safa: 326, Darul Isha’at Karachi]

Scan Page:

5. Ghair Muqallid Alim Irshadul Haq Ashri Sahab Likhtey Hain-“Imam AHMAD Rh. YAZEED Ke TAQFEER Ke QAIL Hain..”

[Maqalat Lil Irshadul Haqq Asri, Safa: 229]

Scan Page:

Ham HUSSAINI Hain YAZEEDI Nahi Hain Aur Jo Jaale HUSSAINI Se Woh Pakka NASBI Aur YAZEEDI Hai..

Wallahu’Allam…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s