Salaatul Tasbeeh Ki Haqeeqat

Nabi-E-Pak Sallallahu Alaihi Wassalam Ne Irshad Farmaya Ke Salatul Tasbeeh (Ke 4 Rakat) Parhne Se Agle, Pichle, Purane, Nayye, Galti Se Kiye Huye, Jaan Bujh Kar Kiye Huye, Chote, Bade, Chhupp Kar Kiye Huye Aur Khullam Khullah Kiye Huye Sab Gunaah Maaf Hojatey Hain..

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺑْﻦُ ﺑِﺸْﺮِ ﺑْﻦِ ﺍﻟْﺤَﻜَﻢِ ﺍﻟﻨَّﻴْﺴَﺎﺑُﻮﺭِﻱُّ،ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺍﻟْﺤَﻜَﻢُ ﺑْﻦُ ﺃَﺑَﺎﻥَ، ﻋَﻦْ ﻋِﻜْﺮِﻣَﺔَ، ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ، ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗَﺎﻝَ ﻟِﻠْﻌَﺒَّﺎﺱِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻤُﻄَّﻠِﺐِ ” ﻳَﺎ ﻋَﺒَّﺎﺱُ ﻳَﺎ ﻋَﻤَّﺎﻩُ ﺃَﻻَ ﺃُﻋْﻄِﻴﻚَ ﺃَﻻَ ﺃَﻣْﻨَﺤُﻚَ ﺃَﻻَ ﺃَﺣْﺒُﻮﻙَ ﺃَﻻَ ﺃَﻓْﻌَﻞُ ﺑِﻚَ ﻋَﺸْﺮَ ﺧِﺼَﺎﻝٍ ﺇِﺫَﺍ ﺃَﻧْﺖَ ﻓَﻌَﻠْﺖَ ﺫَﻟِﻚَ ﻏَﻔَﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻚَ ﺫَﻧْﺒَﻚَ ﺃَﻭَّﻟَﻪُ ﻭَﺁﺧِﺮَﻩُ ﻗَﺪِﻳﻤَﻪُ ﻭَﺣَﺪِﻳﺜَﻪُ ﺧَﻄَﺄَﻩُ ﻭَﻋَﻤْﺪَﻩُ ﺻَﻐِﻴﺮَﻩُ ﻭَﻛَﺒِﻴﺮَﻩُ ﺳِﺮَّﻩُ ﻭَﻋَﻼَﻧِﻴَﺘَﻪُ ﻋَﺸْﺮَ ﺧِﺼَﺎﻝٍ ﺃَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﺃَﺭْﺑَﻊَ ﺭَﻛَﻌَﺎﺕٍ ﺗَﻘْﺮَﺃُ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ ﻓَﺎﺗِﺤَﺔَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻭَﺳُﻮﺭَﺓً ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻓَﺮَﻏْﺖَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘِﺮَﺍﺀَﺓِ ﻓِﻲ ﺃَﻭَّﻝِ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﻗَﺎﺋِﻢٌ ﻗُﻠْﺖَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﻻَ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮُ ﺧَﻤْﺲَ ﻋَﺸْﺮَﺓَ ﻣَﺮَّﺓً ﺛُﻢَّ ﺗَﺮْﻛَﻊُ ﻓَﺘَﻘُﻮﻟُﻬَﺎ ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﺭَﺍﻛِﻊٌ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗَﺮْﻓَﻊُ ﺭَﺃْﺳَﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ﻓَﺘَﻘُﻮﻟُﻬَﺎ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗَﻬْﻮِﻱ ﺳَﺎﺟِﺪًﺍ ﻓَﺘَﻘُﻮﻟُﻬَﺎ ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﺳَﺎﺟِﺪٌ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗَﺮْﻓَﻊُ ﺭَﺃْﺳَﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴُّﺠُﻮﺩِ ﻓَﺘَﻘُﻮﻟُﻬَﺎ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗَﺴْﺠُﺪُ ﻓَﺘَﻘُﻮﻟُﻬَﺎ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗَﺮْﻓَﻊُ ﺭَﺃْﺳَﻚَ ﻓَﺘَﻘُﻮﻟُﻬَﺎ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﻓَﺬَﻟِﻚَ ﺧَﻤْﺲٌ ﻭَﺳَﺒْﻌُﻮﻥَ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ ﺗَﻔْﻌَﻞُ ﺫَﻟِﻚَ ﻓِﻲ ﺃَﺭْﺑَﻊِ ﺭَﻛَﻌَﺎﺕٍ ﺇِﻥِ
ﺍﺳْﺘَﻄَﻌْﺖَ ﺃَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻴَﻬَﺎ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﻳَﻮْﻡٍ ﻣَﺮَّﺓً ﻓَﺎﻓْﻌَﻞْ ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﺗَﻔْﻌَﻞْ ﻓَﻔِﻲ ﻛُﻞِّ ﺟُﻤُﻌَﺔٍ ﻣَﺮَّﺓً ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﺗَﻔْﻌَﻞْ ﻓَﻔِﻲ ﻛُﻞِّ ﺷَﻬْﺮٍ ﻣَﺮَّﺓً ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﺗَﻔْﻌَﻞْ ﻓَﻔِﻲ ﻛُﻞِّ ﺳَﻨَﺔٍ ﻣَﺮَّﺓً ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﺗَﻔْﻌَﻞْ ﻓَﻔِﻲ ﻋُﻤُﺮِﻙَ ﻣَﺮَّﺓً ”

Hazrat Ibn Abbas (Razi Allahu Anhuma) Se Riwayat Hai Ki RasoolAllah (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Hazrat Abbas (Rz) Se Farmaya Mere Chacha Kya Main Aapko Ek Atiya Na Karun? Kya Ek Hadiya Na Dun? Kya Ek Tohfa Pesh Na Karun? Kya Main Aapko Aisa Amal Na Batau Ki Jab Aap Isko Karenge Toh Aapko Dus (10) Faide Hasil Honge Yani Allah Taalla Aapke Agle, Pichle, Purane, Naye, Galti Se Kiye Huye, Jaan Bujh Kar Kiye Huye, Chote, Bade, Chup Kar Kiye Huye Aur Khullam Khullah Kiye Huye Sab Gunaah Maaf Farma Denge. Woh Amal Yeh Hain Ki Aap 4 rakaat (Salatul Tasbeeh) Padhe Aur Har Rakaat Mein Surah Fatiha Aur Dusri Koi Surat Padhe Jab Aap Pahli Rakaat Mein Qirat Se Farig Hojaye Toh Rukun Se Pehle 15 Baar Yeh Padle

ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ

(Subhnallahi Walhamdulillahi Wa La Ilaha Illallahu Wallahu Akbar)

Phir Ruku Kare Aur Ruku Mein Bhi Yehi Kalmaat 10 (Das) Baar Padhe Phir Ruku Se Uthkar Qauma Mein Bhi 10 (Das) Baar Yehi Kalmaat Padhe, Phir Sajde Me Jaye Aur 10 (Das) Baar Yehi Kalmat Padhe, Phir Sajde Mein Uthkar Jalse Mein 10 (Das) Baar Yehi Kalmaat Kahe. Phir Dusre Sajde Me Bhi Yehi Kalmaat 10 (Das) Martaba Kahe Phir Dusre Sajde Ke Baad Bhi Khade Hone Se Pehle 10 (Das) Martaba Yehi Kalmaat Kahe. Chaaron (4) Rakaat Issi Tarah Padhe Aur Iss Tarah Se Harr Rakaat Me Yeh Kalmaat 75 Baar Kahe (Mere Chacha) Agar Aapse Hosake Toh Rozana Yeh Namaz Ek Martaba Padha Kare, Agar Rozana Na Padh Sako Toh Jumaa Ke Din Pad Liya Karo, Agar Aap Ye Bhi Na Kar Sako Toh Mahine Me Ek Baar Padh Liye Karo, Agar Aap Yeh Bhi Na Kar Sako Toh Saal Me Ek Baar Padh Liye Karo, Agar Yeh Bhi Na Hosake Toh Zindagi Me Ek Baar Padh Liya Karo.

[Sunan Abi Dawud, Baab: Salatul Tasbeeh, Jild: 1, Hd.no: 1284]

[Sunan Ibn Majah, Kitaab Iqamatus Salaat, Jild: 1, Hd.no: 1387]

[Sahih Ibn Khuzaymah, Hd.no: 1216]

[Mustadarak Hakim, Jild: 1, Safa: 318]

Scan Page: Sunan Abi Dawood

¤ Tareeka E Salaatul Tasbeeh:

《 Aiteraaz 》

Ghair Muqallid Naam Nihad Ahle Hadees Hazrat Is Hadees Me Kalam Karte Huye Kehte Hain Is Hadees Me Ek Raawi Hai ” Musa Bin Abdul Aziz ” Jo Majhool Raawi Kaha Hai Bazz Ne Zaeef Bhi Kaha Hai…

《 Al-Jawab No: 1 》

Musa Bin Abdul Aziz (Wafat 175 Hijri) Majhool Raawi Nhi Hain Na He Zaeef Hain Bulkey Inki Tauseeq Darje Zail Muhaddiseen Ne Ki Hai…

1. Imam Ibn Hibban (Rh.) Ne Inko Apni Kitab As-Siqaat Me Shumaar Karke Siqaah Qarar Diya Hai..

[ Kitab As-Siqaat Ibn Hibban, Jild: 9, Raqam: 15,764 ]

2. Imam Jarah Wa Ta’adeel Yahya Bin Ma’een (Rh.) Iske Bareme Farnatey Hain: “Isme Koi Kharabi Nahi Hai”

3. Imam Nasai (Rh.) Bhi Farmatey Hain: “Isme Koi Kharabi Nahi Hai”

4. Imam Ibn Saheen (Rh) ne Inko Siqaah Kaha Hai..

[ Tehzeeb At-Tehzeeb, Jild: 7, Raqam: Tehzeeb At-Tehzeeb, Jild: 10, Raqam: 9635 ]

5. Hafiz Ibn Hajar Asqalani (Rh.) Likhtey Hain: “Sadooq Sayyiul Hifz”
[ Taqreeb, Safa: 552, Raqam: 6988 ]

Scan Page: Taqreeb Al-Tehzeeb

Lehaza Sabit Hua Ke Musa Bin Abdul Aziz Motabar Raawi Hain Aur Inki Mutabiaat Dusre Raawi Bhi Kar Rahe Hain Jiski Wazahat Aghe Karenge…

《 Al-Jawab No: 2 》

《 Is Riwayat Ko In Muhaddiseen Ne “Sahih” Ya “Hasan” Ka Huqm Lagaya Hai… 》

1. Imam Ibn Mundah (Rh)
2. Imam Abu Bakr Al-Aajari (Rh)
3. Imam As-Sum’aani (Rh)
4. Imam Ali Bin Madini (Rh)
5. Imam al-Munziri (Rh.)
6. Imam Abul-Hasan al-Munziri (Rh.)
7. Imam Ibn As-Salaah (Rh)
8. Imam Ad-Dailami (Rh)
9. Imam Haakim (Rh.)
10. Imam Al-A’laali (Rh.)
11. Imam Az-Zurkashi (Rh)
12. Imam Al-Muhaamili (Rh.)
13. Imam Abul-Hasan al-Muqdasi (Rh.)
14. Imam al-Juwaini (Rh.)
15. Hafiz Al-Baghawi (Rh.)
16. Imam Ar-Ra’fiee’ (Rh.)
17. Hafiz Al-Haitami (Rh)
18. Imam Jalalluddin As-Suyuti (Rh.)

[ Dekhiye: Al-Lalil Masnu’ah, Jild: 2, Safa: 42-44 ]

19. Allama Abdul Haq Luknawwi (Rh.)

20. Imam Ibn Aa’bideen (Rh.)

21. Maulana Abdul Khi Matoofi (Rh.) Likhtey Hain Ke “Imam Baihaqi (Rh) Likhte Hain Ki Abdullah Bin Mubarak (Rh) Sallatut Tasbeeh Padha Karte The Aur Baad Ke Tamam Ulama Isko Ek Dusre Se Naqal Karke Padhte Rahe, Is Wajah Se Iss Hadees Marfoo Ko Taqwiyat Milgayi. Yeh Qawi Hogayi..”

[Al Asaarul Marfooa, Safa: 23]

22. Allama Ubeidullah Rehmani Mubarakpuri (Rh.) Farmate Hain Ke Mere Nazdeek Ye Haq Hai Ke Abdullah Bin Abbas(Rz) Ki Yeh Hadees Zaeef Nahi Hai, Mauzoo (Manghadak) Kaise Hosakti Hai? Bulke Iske “HASAN” Hone Me Mere Nazdeek Koi Shak Wa Shuba Nahi Hai. Hatta Ke Shuwahid Ki Bina Par Isko Sahih Lighairihi Qarar Dena Bhi Bayeed Nahi Hai..

[Mar’aatul Mafateeh, Sharha Mishkaatul Masabeeh, Jild: 4, Safa: 374]

23. Ghair Muqallid Zubair Ali Zai (Rh.) Ne Bhi Iss Hadees Ko “HASAN” Kaha Hai..
[Sunan Abi Dawood, Jild: 2, Safa: 96, Maktaba: Darus Salam]

24. Ghair Muqallid Shaikh Abdur Rahman Aziz Sahab Ne Hadees Ko SAHIH Ka Huqm Lagaya Hai..

[Sahih Namaze Nabwi, Safa: 364,365]

Scan Page: Sahih Namaze Nabwi

25. Imam Abu Dawud (Rh.) Ne Hadees Par Suqoot Ikhtyar Kiya Hai Jo Ghair Muqallideen Ke Nazdeeq Hadees Ki Sahih Honeki Daleel Hai….

Scan Page: Sunan Abi Dawood

· Imam Abu Dawood (Rh.) Ka Hadees Me Saqoot Hadees Ki Tasheeh Ki Dalil Hai Jiski Tafseel Is Link Me Dekhiye…

https://batilfirqokihaqeeqat.wordpress.com/2015/07/17/imam-abu-dawud-rh-aur-imam-munziri-rh-ka-hadees-me-suqoot-karna-hadees-ki-tasheeh-hoti-hai/

Pas “Musa Bin Abdul Aziz (Rh.) Pe Zaeef Aur Majhool Ka Ilzam Hai Woh Khatam Hogaya Kyuki Itne Sare Muhaddiseen Ne Hadees Ke “Sahih” Ya “Hasan” Honeka Iqrar Kiya Hai..

《 Al-Jawab No: 3 》

Iss Hadees Ki Mukhtalif Sanadein Maujood Hain Jinko Imam Tirmizi (Rh.) Ne Apni Sunan Tirmizi Me Naqal Kiya Hai, Imam Abu Dawood (Rh) Ne Apni Sunan Me, Imam Ibn Majah (Rh) Ne Sunan Ibn Majah Me Naqal Kiya Hai…

Chunanche Muqhtalif Sanadein Honeki Wajah Se Riwayat “HASAN” Darjeh Tak Pahunch Jati Hai..

Yehi Wajah Hai Ke Imam Ibn Hajr Asqalani (Rh.) Ne Salaatul Tasbeeh Ki Hadees Ko Mukhtalif Isnaad Honeke Wajah Se Isko Sahih Ya Hasan Ka Huqm Lagaya Hai…

[An-Nukat, Jild: 2, Safa: 848- 850 ]

Sunan Tirmizi Me Salatul Tasbeeh Ki Riwayat Alaida Sanad Se Maujood Hai…

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻛُﺮَﻳْﺐٍ‏( ﻣﺤﻤﺪُ ﺑﻦ ﺍﻟﻌَﻼَﺀِ ‏) ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺯﻳﺪُ ﺑﻦُ ﺣُﺒَﺎﺏٍ ﺍﻟﻌُﻜْﻠِﻲُّ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦُ ﻋُﺒَﻴْﺪَﺓَ ﻗﺎﻝ :ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺳﻌﻴﺪُ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳَﻌِﻴﺪٍ ﻣﻮﻟَﻰ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮِ ﺑﻦِ ﻣﺤﻤﺪِ ﺑﻦ ﻋﻤﺮِﻭ ﺑﻦ ﺣَﺰْﻡٍ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﺍﻓﻊٍ

Imam Tirmizi (Rh.) Is Hadees Ke Muttaliq Farmatey Hain:

ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ:ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚٌ ﻏﺮﻳﺐٌ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺭﺍﻓﻊٍ

“Yeh Abi Rafee Se Marwi Hadees “Ghareeb” Hai”

[Jamee Tirmizi, Jild: 2, Safa: 128, Hd.no: 482]

Scan Page: Sunan Tirmizi

Issi Tarah Sunan Ibn Majah Me Bhi Alaida Sanad Se Riwayat Milti Hai..

[ Sunan Ibn Majah, Jild: 1, Safa: 442, Baab: Salat Ut-Tasbeeh, Hd.no: 1386 ]

Scan Page: Sunan Ibn Majah

Ghair Muqallid Zubair Ali Zai (Rh.) Ne Iss Hadees Ke “Hasan” Honeka Iqrar Kiya Hai..

[Jamee Tirmizi, Jild: 1, Safa: 486, Maktaba Darus Salam]

《 Ummat Ke Aslaaf Ka Salatul Tasbeeh Ke Muttaliq Faislah 》

1. Imam Tirmizi (Rh.) Salatul Tasbeeh Ki Ahadees Ke Muttaliq Farmatey Hain:

ﻭﻗﺪ ﺭُﻭِﻱَ ﻋﻦِ ﺍﻟﻨﺒﻲِّ ﻏﻴﺮُ ﺣﺪﻳﺚٍ ﻓﻲ ﺻﻼﺓِ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢِ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪُ ﻛﺒﻴﺮُ ﺷﻲﺀٍ . ﻭﻗﺪ ﺭَﻭَﻯ ﺍﺑﻦُ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙِ ﻭﻏﻴﺮُ ﻭﺍﺣﺪٍ ﻣﻦ ﺃﻫﻞِ ﺍﻟﻌﻠﻢِ ﺻﻼﺓَ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢِ ﻭﺫﻛﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻔﻀﻞَ ﻓﻴﻪ.

Tarjuma: “Nabi (S.A.W) Se Bohot Sari Ahadees Maujood Hain Salatul Tasbeeh Ke Muttaliq Lekin Inmese Zadatar Sahih Nahi Hain ( Yani Baz Sahih Ya Hasan Darjeh Ki Hain). Ibn Mubarak (Rh.) Aur Bohot Saare Ahle Ilm Hazrat Ne Salatul Tasbeeh Ki Hadees Ki Fazeelat Ka Bayaan Kiya Hai..

[ Jamee Tirmizi, Jild: 2, Safa: 509, Darul Kutbal-Ilmiyyah, Beiroot, Lebanon ]

Scan Page: Sunan Tirmizi

2. Imam Baihaqi (Rh) Likhte Hain:

ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ

Tarjuma: “Abdullah Bin Mubarak (Rh) Aur Salaf o Sawaliheen Ke Harr Daur Me Salatul Tasbeeh Ka Amal Raha Hai Lehaza Isse Marfoo Hadees (Salatul Tasbeeh Ki) Ko Aur Bhi Mazeed Quwaat Hasil Hogayi Aur Allah Behtar Taufeeq Dene Wala Hai..

[ Shu’ab Al-Emaan, Jild: 2, Safa: 124, Hd.no: 602 ]

Scan Page: Shu’ab Al-Emaan

3. Imam Hakim (Rh.) Likhtey Hain:

ﻭﻗﺪ ﺻﺤّﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﺑﻦ ﻋﻤّﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻛﻤﺎ ﻋﻠّﻤﻬﺎ ﻋﻤّﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.

Tarjuma: Yeh Riwayat Abdullah Bin Umar Bin Khattab (Rz) Se Sahih Sanad Se Marwi Hai Ke Rasoolullah (S.A.W) Ne Apne Chacha Jafar Bin Abi Talib (Rz) Ko Bhi Yehi Amal (Salatul Tasbeeh) Bataya Jeseke Apne Chacha Abbas (Rz) Ko Bataya Tha..

Nez Farmatey Hain:

ﻫﺬﺍ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺇﻳﺎﻩ، ﻭﻣﻮﺍﻇﺒﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ.

Tarjuma: Iski Sanad “Sahih Hai Isme Koi Ghubaar (Shaaq) Nahi Hai” Aur Iske Sahih Honeki Aur Ek Dalil Hai Ke Iss Hadees Ko Hadees Ke Maahireen Ne Amal Kiya Hai Aur Dusro Ko Iski Targheeb Bhi Di Hai Aur Yeh Ittaba Tabain Ke Zamane Se Chala Araha Hai isme Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Bhi Shamil Hain…

ﺭﻭﺍﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻛﻠﻬﻢ ﺛﻘﺎﺕ ﺃﺛﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺘﻬﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠّﻤﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻋﻨﺪﻩ ﺳﻨﺪﻩ.

Tarjuma: “Ibn Mubarak (Rh.) Se Riwayat Karne Wale Sab Raawi SIQAAH SABAT Hain Aur Ibn Mubarak (Rh.) Qatan Woh Cheez ya Amal Ki Targheeb Nahi Denge Jo Unke Nazdeeq Sahih Nahi Ho”

[ Mustadrak Hakim Ala-Sahihayn, Jild: 1, Safa: 319, Baab: Salat At-Tatawwa ]

Scan Page: Mustadrak Hakim

3. Imam Munziri (Rh.) Farmate Hain:

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ:ﻭﻗﺪ ﺭُﻭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺃﻣﺜﻠﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻫﺬﺍ، ﻭﻗﺪ ﺻﺤﺤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ :ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻵﺟﺮﻱّ، ﻭﺷﻴﺨﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻭﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ

Tarjama: Yeh Hadees (Salatul Tasbeeh Ki Ahadees) Mukhtalif Turq (Sanad) Se Aayi Hai Aur Bohot Saare SAHABA (Rz) Ne Ikramah (Rh) Ki Hadees Ki Tarah Bayaan Kiya Hai Aur Isko Ek Jamaat Ne SAHIH Bhi Kaha Hai Jese… Hafiz Abu Bakr Al-Ajri, Mere Shaykh Abu Muhammad Abdur Raheem Al-Misri, Mere Shaykh Abul Hasan Al-Maqdisi, Imam Abu Dawood, Imam Hakim Rahimahullah..

[ Targheeb Wa Tarheeb, Jild: 1, Safa: 238, Kitaab As-Salaah, Baab At Tasbeeh ]

Scan Page: Targheeb Wa Tarhib

4. Hafiz Ibn Hajr Asqalani (Rh.) Farmatey Hain: “Imam Ahmad Bin Hanbal (Rh.) Ne Apni Akhiri Umar Me Salatul Tasbeeh (Ki Ahadees) Ke Sahih Honepe Ruju Kiya Tha.

[ Futuhaat Al-Rabbaaniyyah, Jild: 4, Safa: 318, 320 ]

5. Qazi Ayaaz Maaliki (Rh) Ne Salatul Tasbeeh Ki Fazeelat Ka Iqrar Kiya Hai..

[ Futuhaat Al-Rabbaaniyyah, Jild: 4, Safa: 321 ]

6. Imam Al-Muhaamili (Rh.)

7. Imam Al-Juwaini (Rh.)

8. Imam Ghazaali (Rh.)

9. Imam Raafi’ee (Rh.) Aur

10. Imam Jalalluddin Suyooti (Rh) Bhi Fazeelate Salatul Tasbeeh Ke Qail Hain..

[Al-Lalil Masnu’ah, Jild: 2, Safa: 43]

[ Al-Azkaar Lil Nawawi, Safa: 242 ]

11. Ghair Muqallid Shaikh Abdur Rahman Aziz Sahab Likhte Hain: “Namaz Tasbeeh Ki Jammat Sunnat Se Sabit Nahi Hai, Lehaza Isse Fard Ifraad (Akele) He Ada Karni Chaiye”

[Sahih Namaze Nabwi, Safa: 365]

Scan Page: Sahih Namaze Nabwi

Allah Ta’alla Se Dua Hai Ke Hume Khalish Allah Ta’alla Ke Liye Salaatul Tasbeeh Parhne Ka Aadi Banaye Aur Harr Fitne Ke Sarrh Se Hamari Hifazat Farmaye.. Ameen..

Walallahu’Alam….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s