Daarhi (Beard) Ki Miqdaar Aur Ghair Muqallideen Ka Aiterazz Ka Jawab

Daarhi Ke Miqdaar Ke Muttaliq AKSAR (Zadatar) Ahle Ilm Ka QAUL Hai Ke EK MUTTHI SE ZYADA Baal Ko Kaat Liya Jaye Toh Koi Harj Nahi….

Lekin GHAIR MUQALLIDEEN Naam Nihad Ahle Hadees Addat Se Majboor Is Masle Ko Bhi IKHTELAFI Surat Dete Huye Kehte Hain DAARHI Ko EK MUTTHI se Zayada KAATNA JAYEZ Nahi…

Chunanche Ghair Muqallid Shaikh Abul Hasan Mubassir Ahmad Rabbani Sb. Likhte Hain: “Daarhi EK MUTTHI Se Zyada Kaatna Bhi JAYEZ NAHI ”

[ Hassiya Fatawa Albaniya, Safa: 237, Mutarjim: Abul Hasan Mubassir Ahmad Rabbani ]

Scan Page: Fatawa Albaniyya

《 Al-Jawab 》
Iss Aiterazz Ka Jawab Aur Ahle Sunnat Ke Dalail Dekhnese Pehle Hum Aimma-E-Arba Ka MASLAK Kya Hai Yeh Dekhte Hain..

¤ HANAFI MAZHAB:

1. Imam Muhammad (Rh.) Farmate Hain Ke Meine Imam Abu Hanifa (Rh.) Se Suna Unhone Haisam (Rh.) Se Suna Ke Hazrat Abdullah Bin Umar (Rz) Apne Daarhi Ko Apne Hath Se Pakad Lete Aur Jo Zada Hota Usko Kaat Lete The..

Phir Imam Muhammad (Rh.) Farmatey Hain Ke Yehi Hamara Amal Hai Aur Imam Abu Hanifa (Rh.) Ka Qaul Hai.

[ Kitabul Aasaar Ba Riwayat Imam Muhammad ]

2. Masnoon Hai Ke Daarhi Mutthi Ke Barabar Ho.
[ Durre Mukhtar, Jild: 2, Safa: 123 ]

3. Agar Daarhi Ek Mutthi (Musht) Se Zyada Badh Jaye Toh Kaat Lena Jayez Hai..

[ Raddul Mukhtar, Jild: 7, Safa: 475, Fathul Qadeer, Jild: 4, Safa: 370, Bahr Al-Ra’aiq, Jild: 6, Safa: 226 ]

4. Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmad Palanpuri (Db.) Likhte Hain: “Daarhi Ek Musth (Mutthi) Rakhna Masnoon Hai Isse Zyada Kaat Lena Chaiye..”

[ Daarhi Aur Ambiya Ki Sunnatein, Safa: 51 ]

Scan Page: Daarhi Aur Ambiya Ki Sunnatein

5. Mufti Abdur Raheem Lajpuri (Rh.) Likhte Hain: “Daarhi Ek Musth Rakhna Zaruri Hai. Ek Musth Se Bohot Zada Rakhna Khilafe Sunnat Hai.” Daarhi Badhane Ke Muttalliq Imam Muhammad (Rh.) Ki Riwayat Hai Hazrat Imam Abu Hanifa (Rh.) Ne Farmaya: “Daarhi Ko Chordhe Rakhna Chaiye Yahan Tak Ke Ghani Hojayein Aur Badaya Jaye Aur Daarhi Me Kuch QASR Karna SUNNAT Hai Aur QASR Yeh Hai Ke Daarhi Ko Mutthi Me Lein Jo Mutthi Se Badh Jaye Isko KAAT (Kutar) De. Haqeeqat Yeh Hai Ke Daarhi Sunnat Hai Daarhi Ka Bharpur Hona Kamaal-E-Zeenat Aur Jamaal-E-Mommeen Hai Magar Daarhi Ki Ghair Mamooli Darazi Bhi KHILAFE SUNNAT HAI-Al-Ikhtiyar Sharh Al-Mukhtar, Jild: 4, Safa: 167.

[ Fatawa Raheemiya, Jild: 2, Safa: 105 ]

Scan Page: Fatawa Raheemiya

¤ MALIKI MAZHAB:

1. Imam Abu Al-Abbas Shehab
Al-Deen Ahmad Bin Idris Bin
Abd Al-Rahman Al-Maliki, (Al-Muttawaffa San 684 Hijri ) Al-Qarafi Maliki (Rh.) Likhte Hain: “Agar Daarhi Zyada Lambi Hojaye Toh MUSTAHAB Hai Ke Usse Kuch Leliya Jaye (Kuch Kaat Liya Jaye).

[Al-Zakhira, Jild: 13, Safa: 278]

2. Imam Shaikh Ali Al-Sa’idi Al-Adawi (Rh.) Kehte Hain Agar Daarhi Itni Lambi Hojaye Ke Banda Badsurat Lagne Lage Toh Koi Harj Nahi Usse Kuch Kaat Liya Jaye..

[ Hashiya Risala Lil Ibn Abi Zaid Al-Qayrawi, Jild: 1, Safa: 409, 410 ]

¤ SHAFI MAZHAB:

1. Imam Nawwi (Rh.) Farmatey Hain: “Daarhi Se Kuch Bhi Lena Yani Kaatna Jayez Nahi”
[ Al-Majmoo ]

2. Hafiz Ibn Hajar Asqalani (Rh) Likhte Hain: “Imam SHAFI (Rh.) Se Manqool Hai Ke HAJJ Aur UMRAH Ke Waqt Daarhi Se Kuch Kaatna MUSTAHAB Hai..”

[ Fathul Baari Sharah Sahih Bukhari, Kitabul Libaas, Jild: 10, Safa: 350 ]

Scan Page: Fathul Baari

¤ HANBALI MAZHAB:

1. Shaikh Mansur Bin Yunus Bin
Salah al-Din Ibn Hasan Bin
Idris al-Buhuti al-Hanbali (Al-Muttawaffa San 1051 Hijri ) Daarhi Ko Ek MUSHT Ki Hadd Tak Kaatna JAYEZ Hai.

[ Kashaf Al-Qinaa, Jild: 1, Safa: 75 ]

2. Imam Shamsuddeen Al-Maqdisi Hanbali (Rh.) Likhte Hai: “Ek Mutthi Se Zyada Daarhi Ke Baal Ko Lelena (Kaatna) Jaiz Hai MAKROOH NAHI Kyunke Yeh Amal Hazrat Abdullah Bin Umar (Rz) Se Sabit Hai Aur Unka Amal Tha..”

[ Kitabul Furooh, Jild: 1, Safa: 130 ]

Faida: Aimma-e-Arbaa Aur Unke Muqallideen Ke Qaul Se Yeh Sabit Huwa Ke Ek Musht Se Zyada Daarhi Ke Baal Ko Kaatlena JAIZ Hai MAKROOH ya KHILAFE SUNNAT Nahi..

¤ Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Se Daarhi Ke Miqdar Par Saboot:

Yaad Rahe Insan Ke Kamyabi Ke Liye Usko Nabi-E-Kareem Sallallahu Alaihi Wassalam Ki Shakal Wa Suraat Aur Sunnat Ikhtiyaar Karne Padhti Hai…

Lehaza Rasool Sallallahu Alaihi Wassallam Ki Daarhi BAADI GHANI AUR SEENE KE IBTEDAAYI HISSE TAK PHAILI HUWA KARTI THI…

1. ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﺑَﺸَّﺎﺭٍ، ﻗَﺎﻝَ : ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺍﺑْﻦُ ﺃَﺑِﻲ ﻋَﺪِﻱٍّ،ﻭَﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﺟَﻌْﻔَﺮٍ، ﻗَﺎﻻ : ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋَﻮْﻑُ ﺑْﻦُ ﺃَﺑِﻲ ﺟَﻤِﻴﻠَﺔَ، ﻋَﻦْ ﻳَﺰِﻳﺪَ ﺍﻟْﻔَﺎﺭِﺳِﻲِّ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳَﻜْﺘُﺐُ ﺍﻟْﻤَﺼَﺎﺣِﻒَ، ﻗَﺎﻝَ: ﺭَﺃَﻳْﺖُ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﻨَﺎﻡِ ﺯَﻣَﻦَ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ، ﻗَﺎﻝَ: ﻓَﻘُﻠْﺖُ ﻻﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ: ﺇِﻧِّﻲ ﺭَﺃَﻳْﺖُ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﻮْﻡِ، ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺍﺑْﻦُ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ : ﺇِﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻛَﺎﻥَ، ﻳَﻘُﻮﻝُ: ﺇِﻥَّ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥَ ﻻ ﻳَﺴْﺘَﻄِﻴﻊُ ﺃَﻥْ ﻳَﺘَﺸَﺒَّﻪَ ﺑِﻲ، ﻓَﻤَﻦْ ﺭَﺁﻧِﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﻮْﻡِ ﻓَﻘَﺪْ ﺭَﺁﻧِﻲ، ﻫَﻞْ ﺗَﺴْﺘَﻄِﻴﻊُ ﺃَﻥْ ﺗَﻨْﻌَﺖَ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺭَﺃَﻳْﺘَﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﻮْﻡِ؟ ﻗَﺎﻝَ: ﻧَﻌَﻢْ، ﺃَﻧْﻌَﺖُ ﻟَﻚَ ﺭَﺟُﻼ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟﺮَّﺟُﻠَﻴْﻦِ، ﺟِﺴْﻤُﻪُ ﻭَﻟَﺤْﻤُﻪُ ﺃَﺳْﻤَﺮُ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺒَﻴَﺎﺽِ، ﺃَﻛْﺤَﻞُ ﺍﻟْﻌَﻴْﻨَﻴْﻦِ، ﺣَﺴَﻦُ ﺍﻟﻀَّﺤِﻚِ،ﺟَﻤِﻴﻞُ ﺩَﻭَﺍﺋِﺮِ ﺍﻟْﻮَﺟْﻪِ، ﻣَﻸَﺕْ ﻟِﺤْﻴَﺘُﻪُ ﻣَﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﻫَﺬِﻩِ ﺇِﻟَﻰ ﻫَﺬِﻩِ،ﻗَﺪْ ﻣَﻸَﺕْ ﻧَﺤْﺮَﻩُ، ﻗَﺎﻝَ ﻋَﻮْﻑٌ : ﻭَﻻ ﺃَﺩْﺭِﻱ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻣَﻊَ ﻫَﺬَﺍ
ﺍﻟﻨَّﻌْﺖِ، ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺍﺑْﻦُ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ : ﻟَﻮْ ﺭَﺃَﻳْﺘَﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻴَﻘَﻈَﺔِ ﻣَﺎ ﺍﺳْﺘَﻄَﻌْﺖَ ﺃَﻥْ ﺗَﻨْﻌَﺘَﻪُ ﻓَﻮْﻕَ ﻫَﺬَﺍ

Tarjuma: Yazeed Al-Faarisi (Rh) Jo Musahaf (Quraan) Likhte The Unse Riwayat Hai Ke Meine Nabi (S.A.W) Ko Ibn Abbas (Rz) Ke Zamane Me Khuwaab Me Dekha Toh Meine Ibn Abbas (Rz) Se Kaha: Meine Rasoolullah (S.A.W) Ko Khuwab Me Dekha Hai Toh Ibn Abbas (Rz) Ne Farmaya: Rasoolullah (S.A.W) Farmate The Ke Shaitaan Mere Surat Ikhtiyar Nahi Kar Sakta Lihaza Jisne Mujhe Neend Me Dekha Toh Usne Mujhe He Dekha Hai. Tumne Jis Aadmi Ko Khuwab Me Dekha Hai, Kya Unki Surat Mujhe Bata Sakte Ho ? (Yazeed Al-Faarisi Ne) Kaha: Ji Haan! Mein Aap Ke Samne Unke Sifaat Bayaan Karta Hun. Aap (S.A.W) Do Aadmiyo Ke Darmiyan Hain (Na Lambe Qa’dh Wale Aur Na Chote Qa’dh Wale) Apka Jism Mubarak Safeed Gandami (Yani Surkh Safeed) Hai Surmaghein Aankhein. Khubsurat (Motiyon Jese) Daant, Khubsurat Gol (Kata’abi) Chera, Aap (S.A.W) Ki DAARHI Nihayaat Ghanhi Jo Poore Chere Ka Ahata Kiya Huwa Tha Aur SEENE KE IBTEDAYI HISSE Par Phaili Huyi Thi. Auf (Ibn Abi Jamila Al-Arabi Raawi ) Ne Kaha Mujhe Yaad Nahi Ke Unhone Aur Kya Kya Sifaate Bayaan Kiye. Phir Ibn Abbas (Rz) Ne Farmaya Agar Tum Bedaari Me Aap (S.A.W) Ko Dekhte Toh Isse ZYADA SIFAAT BAYAN KAR NAHI SAKTE THE.

[Musnad Ahmad, Jild: 5, Safa: 388,389, Raqam: 3410]

[Shamail Tirmizi Urdu Tarjama Khasail E Nabawi, Safa: 261, Mutarjim: Shaikh Zakariyya (Rh.)]

[Musanaff Ibn Abi Shaiba, Hd.no: 31154]

Scan Page: Musnad Ahmad

Scan Page: Shamail Tirmizi

FAYDAH:

Is Riwayat Se Chand Baat Nuqte Nazr Hain-

1. Jab Rasoolullah (S.A.W) Ki Hayate Tayyibba Thi Toh Hu-Ba-hu Yehi Sifaat The Jo Yazeed Al-Faarisi (Rh.) Ne Bayan Kiya Hai, Isliye Hazrat Ibn Abbas (Rz) Ne Sifaat Ke Bayan Hojane Ke Baad Koi Nakeer Nahi Ki..

2. Is Riwayat Me Daarhi Ki Miqdaar Wazeh Hui Hai Ke Aap (Sallallahu Alaihi Wassallam) Ki Daarhi “SEENE KE IBTEDAYI HISSA PAR PHAILI HUYI THI” Aur Hazarat Agar Aap Tajurba Kareinge Toh Dekheinge EK MUSHT (Mutthi) DAARHI BHI SEENE KE IBTEDAAYI HISSE TAK PAHUNCH HE JATI HAI, Yehi Wajah Hai Ke Sahabi E Rasool Hazrat Abdullah Bin Umar, Ibn Abbas, Jabir Bin Abdullah, Abu Huraira (Razi Allahu Ta’allanhuma) Ek Mutthi Se Zada Baal Kaat Liya Karte The ( Jiski Dalil Hum Aghe Pesh Karenge Insha Allah ) Takke Woh SUNNAT Tak Pahunch Jayein..

· Aiterazz:

Yeh Riwayat Zaeef Hai Kyuki Iske Raawi Hazrat Yazeed Al-Faarisi “Majhool” Hain..

· Al-Jawab No: 1

1. Ghair Muqallid Shaykh Zubair Ali Zai (Rh.) Ne Iss Hadees Ko “HASAN” Kaha Hai…

[ Sharah Shamail Tirmizi, Baab: Neend Me Nabi (S.A.W) Ke Deedar Ka Bayan, Safa: 414, Hd.no: 414 ]

Scan Page: Sharah Shamail Tirmizi

2. Shaykh Shoaib Arnaut Ne Hadees Ko Shawaahid Ke Bina Par Hadees Par “SAHIH” Ki Taqreej Ki Hai.

[ Musnad Ahmad, Safa: 388,389, Jild: 5, Hd.no: 3410 ]

Scan Page: Musnad Ahmad

· Al-Jawab No: 2

Yazeed Al-Faarisi (Rh) Ki Riwayat Karda Mukhtalif Ahadees Ke Bareme Muhaddiseen Ke Aqwaal Dekhein-

1. Imam Tirmizi (Rh) Ne Inki Ek Hadees Ko ” HASAN ” Kaha Hai.
[ Jamee Tirmizi, Kitabal Tafseer, Hd.no: 3086 ]

Scan Page: Jamee Tirmizi

2. Imam Ibn Hibban (Rh) Ne Apni Sahih Me Shumaar Kiya Hai.
[ Sahih Ibn Hibban, Hd.no: 452 ]

3. Imam Hakim (Rh.) Ne Apni Mustadarak Me Sahih Kaha Hai

4. Imam Zehbi (Rh.) Ne Imam Hakim (Rh) Ki Baat Se Muttafiq Hain (Yani Sahih Kaha)

[ Mustadarak Hakim, Jild: 2, Safa: 330, Hd.no: 3272, Jild: 2, Safa: 221, Hd.no: 2875, Talkhees Mustadarak Hakim ]

· Ghair Muqallid Zubair Ali Zai (Rh.) Upar Ki Gayi Tauseeq Ko Zikr Karne Ke Baad Farmate Hain: Lehaza Inhe Majhool Qarar Dena GALAT Hai. Bulke Woh Iss Tauseeq Ke Wajah Se SADOOQ HASAN UL-HADEES Raawi Hain.

[ Sharah Shamail Tirmizi, Safa: 414, Hd.no: 414 ]

Scan Page: Sharh Shamail Tirmizi

Lehaza Yeh Aiterazz Bhi Hamesha Ki Tarah Khud Ghair Muqallideen Hazarat Ke Usool Ke Muttabiq Batil Sabit Hogayi..

2. Imam Tirmizi Aur Baihaqi (Rh) Ne Naqal Kiya Hai-

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻫَﻨَّﺎﺩٌ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋُﻤَﺮُ ﺑْﻦُ ﻫَﺎﺭُﻭﻥَ، ﻋَﻦْ ﺃُﺳَﺎﻣَﺔَ ﺑْﻦِ ﺯَﻳْﺪٍ،ﻋَﻦْ ﻋَﻤْﺮِﻭ ﺑْﻦِ ﺷُﻌَﻴْﺐٍ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ، ﻋَﻦْ ﺟَﺪِّﻩِ، ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﺄْﺧُﺬُ ﻣِﻦْ ﻟِﺤْﻴَﺘِﻪِ ﻣِﻦْ ﻋَﺮْﺿِﻬَﺎ ﻭَﻃُﻮﻟِﻬَﺎ

Tarjama: Amr Bin Shuaib Apne Walid Apne Dada Se Riwayat Karte Hain Ke Nabi-E-Kareem (Sallallahu Alaihi Wassallam) Apni Daarhi Mubarak Ke Lambayi Aur Chaudayi Se Kuch Hissa Liya Karte The (Kaat Liya Karte).

[Jamee Tirmizi, Kitabal Adaab, Baab: Daarhi Ko Durust Rakhna, Hd.no: 2762]

[Shoaibul Imaan Baihaqi, Jild: 5, Safa: 199, Hd.no: 6439]

Scan Page: Jamee Tirmizi

Scan Page: Shoaibul Imaan

Note: Yeh Riwayat Agarche Zaef Hai MAGAR Ashaab E Rasool (Sallallahu Alaihi Wassallam) Aur Ummat Ke Amal Ke Wajah Se Hadees Ko Taqwiyat Hasil Hojati Hai Jiska Zikr Neeche Peshe Khidmat Hai..

¤ Ashaab-E-Rasool (S.A.W) Aur Tabain (Rh) Se Daarhi Ka Ek Mutthi Honeka Saboot:

1. Imam Bukhari (Rh.) Apni Sahih Me Hazrat Abdullah Bin Umar (Rz) Se Riwayat Naqal Karte Hain-

ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻋُﻤَﺮَ، ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗَﺎﻝَ “ﺧَﺎﻟِﻔُﻮﺍ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴﻦَ،ﻭَﻓِّﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠِّﺤَﻰ، ﻭَﺃَﺣْﻔُﻮﺍ ﺍﻟﺸَّﻮَﺍﺭِﺏَ “. ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﺑْﻦُ ﻋُﻤَﺮَ ﺇِﺫَﺍ ﺣَﺞَّ ﺃَﻭِ ﺍﻋْﺘَﻤَﺮَ ﻗَﺒَﺾَ ﻋَﻠَﻰ ﻟِﺤْﻴَﺘِﻪِ، ﻓَﻤَﺎ ﻓَﻀَﻞَ ﺃَﺧَﺬَﻩُ.

Tarjuma: Abdullah Bin Umar (Rz) Ne Kaha Nabi-e-Kareem (S.A.W) Ne Farmaya Ke Tum Mushrikeen Ke Mukhalifat Karo, Daarhi Chordhdo Aur Mucche Katron. Abdullah Bin Umar (Rz) Jab Hajj Ya Umrah Karte Toh Apni Daarhi (Hathon Se) Pakad Lete Aur (Mutthi) Se Jo Baal Zyada Hote Unhe Kutarwa (Katwa) Dete.

[ Sahih Bukhari, Kitab Al-Libaas, Hd.no: 5892 ]

Scan Page: Sahih Bukhari

Scan Page: Sahih Bukhari, Muttarjim: Maulana Daud Raaz

NOTE:

Imam Bukhari (Rh.) Ne Apni Sahih Me Baab Bandha Hai-

ﺑَﺎﺏُ ﻣَﻨَﺎﻗِﺐُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﻋُﻤَﺮَ ﺑْﻦِ ﺍﻟْﺨَﻄَّﺎﺏِ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻤَﺎ

Manaqeeb Abdullah Bin Umar Bin Khattab (Rz) Aur Isme Ek Marfo Riwayat Naqal Ki Hai Ke-

ﻋَﻦْ ﺃُﺧْﺘِﻪِ، ﺣَﻔْﺼَﺔَ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﻬَﺎ “ﺇِﻥَّ ﻋَﺒْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺭَﺟُﻞٌ ﺻَﺎﻟِﺢٌ ”

Tarjuma: Hafsa (Rz) Se Riwayat Hai Ke Nabi (Sallallahu Alaihi Wassallam) Irshad Farmate Hain: “Abdullah (Ibn Umar) NEK Aadmi Hai”

[Sahih Bukhari, Kitabal Fazail Ashaabul Nabi, Baab: Manaqeeb Abdullah Bin Umar, Hd.no: 3740]

Scan Page: Sahih Bukhari

Iss Riwayat Se Sabit Huwa Ke Hazrat Ibn Umar (Rz) Nek The Aur Nek Bandey Itteba E Sunnat Hote Hain, Sunnat Ki Mukhifat Nahi Karte…

Aur Issi Tarah Raawi E Hadees Apni Riwayat Ko Zyada Janne Wala Hota Hai, Is Usool Ko Insha Allah Ham Badme Shaikh Albani (Rh.) Ke Zariye Bayan Karenge..

Hazrat Abdullah Bin Umar (Rz) Jinko ITTEBBA SUNNAT Ka Khusoosi Aitemaam Tha Unke Muttaliq Riwayat Hai Ke Woh Ek Musth (Mutthi) Se Zyada Daarhi Ke Baal Kaat Liya Karte The Maloom Hua Ke Yeh SUNNAT Hai.

· Tabsarah:

Ab Yahan Ek Sawal Paida Hota Hai Ke Kya Yeh Amal (Yani Daarhi Ke Baal Ek Musth Se Zyada Kaatna) Sirf Hajj Aur Umrah Me He Kiya Jayega?

Is Sawal Ka Jawab Ham Hafiz Ibn Hajr Asqalani (Rh.) Aur Allama Ibn Abdul Barr Maliki (Rh) Jo Hamare Aslaaf Hai Unse Dekhte Hain….

1. Hafiz Ibn Hajr Asqalani (Rh) Likhte Hain: “Zaahir Baat Hai Ke Hazrat Ibn Umar (Rz) Apne Is Amal Ko Hajj Aur Umrah Ke Sath Khaas Nahi Samjhte The. Balke Woh Daarhi Badhane Ke Huqm Ko Us Haalat Par Mehmool Karte The Jisme Daarhi Lambai Chodai Me Is Qadar Badhi Hui Na Ho Ke Badsurat Aur Badnuma Lagne Lage….

Nez Farmate Hain Ke Tabari Ne Apni Sanad Ke Sath Riwayat Kiya Hai Ke Hz. Ibn Umar (Rz) Ne Aisa Kiya Hai Aur Hz. Umar Bin Khattab (Rz) Ne Bhi Ek Shakhs Ke Sath Aisa Kiya Tha…. Aur Hz. Abu Huraira (Rz) Bhi Aisa Hi Karte The..

[Fathul Baari Sharah Sahih Bukhari, Kitabul Libaas, Jild: 10, Safa: 350]

Scan Page: Fathul Baari

2. Allama Abu Bakr Ibn Abdul Barr Maliki (Rh.) Farmate Hain: “Hz. Ibn Umar (Rz) Ka Daarhi Ke Agle Hisse Baal Lena Daleel Hai Ghair Hajj Me Bhi Baal Lene Ki (Kaatne Ki). Kyuki (Yeh Kaam) Baaki Zamaane Me Na Jayez Hota Toh HAJJ Me Bhi Na Jayez Hota…. Kyuki Mohmeen (Hajj/Umrah Ka Ehraam Bandhne Waalo) Ko Yeh Huqm Hai Ke Jab Woh Ehraam Kholne Lagein Toh Woh Kaam Karein Jinse Unko Mana Kiya Gaya Tha Yani Halq Ya Qasr. Phir Ibn Umar (Rz) Ne Nabi (Sallallahu Alaihi Wassallam) Se Daarhi Badhane Ki Hadees Riwayat Ki Aur Woh Uske Ma’nna (Matlab) Ko Zyada Jante Hain Aur Ibn Umar (Rz) Aur JAMHOOR ULAMA Ke Nazdeeq Ma’na Yeh Hai Ke Jo Baal Daarhi Ko Qabeeh Aur Bada Kardein Unka Lena JAYEZ Hai..”

[Al-Istezkaar, Jild: 13, Safa: 116]

Scan Page: Al-Istizkaar

FAYDAH:

Hadees Ki Sharah Se Do (2) Baat Wazeh Hoti Hai Ke..

A) JAMHOOR Ulama Ke Nazdeeq Daarhi Ke Baal (Ek Mutthi Tak) Kaatna JAYEZ Hai.. Aur

B) Daarhi Ke Baal Gair e Hajj Ke Deeno (Ek Mutthi) Ke Barabar Karna Bhi JAYEZ Hai..

C) Sirf Hazrat Abdullah Bin Umar (Rdh.) Nahi Bulke Unke Walid Hazrat Ameerool Momineen Umar Bin Khattab (Rdh.) Aur Hazrat Abu Huraira (Rdh.) Bhi Ek MUSTH Se Zyada Daarhi Ke Baal Ko KAAT Liya Karte The.

2. Hazrat Abu Huraira (Rz) Bhi Ek Mutthi Se Zyada Baal Ko Kaat Liya Karte The..

[Shoaibul Imaan Baihaqi, Jild: 5, Safa: 198]

[Fathul Baari, Jild: 10, Safa: 350]

Scan Page: Shoaibul Imaan

Scan Page: Fathul Baari

3. Hazrat Ibn Abbas (Rdh.)

TABAIN Aur TABA-TABAIN (RH) KE AMAL:

4. Hasan Basri (Rh.)

5. Ata Bin Abi Rabah (Rh)

6. Imam Malik (Rh.)

7. Imam Ahmad (Rh) Se Manqool Hai Ke Woh Ek Mutthi Se Zyada Baal Kaatne Ke Qail The..

[Silsilatul Ahadees Ad-Da’ifah, Hadees No: 2355]

[Fatawa Albaniyya, Safa: 236]

8. Ibraheem Naqai (Rh) Farmate Hain Ke Woh Log DAARHI Ko Dhokar Saaf Sutra Karte The Aur Uske Aiteraaf Wa Kinnaron Ko Durust (Kaat) Karte The.

[ Shoaibul Imaan Baihaqi, Jild: 5, Safa: 199, Hd.no: 6438 ]

Scan Page: Shoaibul Imaan

¤ Ghair Muqallideen Ke Ulamaon Se Daarhi Ka Ek Mutthi rHoneka Jawaz:

1. Ghair Muqallid Shaikh Zubair Ali Zai (Rh.) Ke Nazdeeq Ek Mutthi Daarhi Rakhna Aur Ek Mutthi Tak Daarhi Ko Kaat Lena JAYEZ Hai Wajib Nahi..

[Shamail Tirmizi Tehqeeq Wa Takreej Zubair Ali Zai, Safa: 414]

Scan Page: Shamail Tirmizi

2. Ghair Muqallid Shaikh Naseeruddin Albani (Rh) Farmate Hain: Aksar Ulama Mutthi Se Zyada Daarhi Ke Kaatne Ke Qail Hain Aur MERA Bhi RAAYE Yeh Hai Ke “Mutthi Se Neeche Ke Baalon Ko Kaatna Jayez Hai” Aur Meri DALEEL Ibn Umar (Rz) Ke Jo Gujista Ahadees Ki Riwayat Mese Ek Riwayat Hai (Sahih Bukhari: 5892) Ke Jinme Daarhi Chordhne Ka Masla Mazkoor Hai Iske Bawajood Inse Kayi Ek Riwayat Me Sabit Hai Ke Woh Hajj Ya Hajj Ke Alawa Do Mauke Me Mutthi Se Zyada Daarhi Ke Baalon Ko Kaata Karte The. Tafseer Ibn Jareer Al-Tabari Abu Huraira, Ibn Abbas (Rz) Aur Deegar Salaf Se Bhi Yeh Sabit Hai Ke Woh Ek Mutthi Se Zyada Ko Kaata Karte The. Toh Yahan Zaruri Hai Ke Hum Iss Fiqhi Qaida Ko Bhi Dekhein Jisme Yeh Baat Hai Ke “Raawi Apne Riwayat Ke Bareme Zyada Janta Hai Aur Yeh Qaida Ibn Umar (Rz) Par Fit Hota Hai..”

[Fatawa Albaniyya, Safa: 236]

Scan Page: Fatawa Albaniyya

Hamare In Dalail Se Hamara Mauqaf Wazeh Aur Sabit Hojata Hai Ke Daarhi Ki Sharayi Miqdaar Ek Mutthi (Musth) Hai Aur Isse Zyada Hojaye Toh Kaat Liya Jaye..

Jo Hazrat Daarhi Ke Zaid Baal Kaatne Ko Na-Jayez Aur Biddat Kehte Hain Pehle Woh Apna Hatt Saaf Sahaba Pe Karein Phir Muqallideen Par Fatwa Lagaye..

Wallahu Allam..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s