Maiyet Ke Tadfeen Ke Baad Dua Karneka Saboot

Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadees Ki Awaam Firqa Prastish Ke Tassub Me Aakar Kehte Hain Ke Tadfeen E Mayyat Ke Baad Dua Karna Sabit Nahi Aur Bazz Awaam Ka Toh Yeh Haal Hai Ke Is Sabit Shuda Amr Ko Shirkiya Bhi Kehdete Hain (Nauzu Billah Min Zalik)

Halanke Ke Tadfeen E Maiyyat Ke Baad Ke, Maiyyat Ke Haqq Me Dua Karna Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Mubarak Farman Se Sabit Hai…

《 NOTE 》

Qabarstan Me Hath Uthakar Aur Ijtemaayi Dua Karna Afzal Aur Pasandeeda Amal Nahi Hai.. Kyuki…

Iski Ek Wajah Toh Yeh Hai Ke Aisa Karne Se Ahle Tauheed Ki Ahle Biddat (Yani Barelwion) Ke Sath Mushhabiyat Hogi Nez Awaamun Naas Ke Dil Aur Zehan Me Shak Paida Hoga Ke DUA Allah Se Nahi Bulke QABR Wale Se Mang Rahe Hain…

Chunanche BEHTAR Hai Ke HATHO Ko BINA UTHAYE DUA KAREIN…

AHNAF (ULAMA-E-DEOBAND) KA MASLAK:

1. Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rh) Likhtey Hain:”Tadfeen Ke Baad, Qabar Ke Nazdeek Khade Rehna Aur Mayyit Ke Haqq Me Dua Karna Ya Quraan Parhna Aur Mayyat Ko Sawab Pohchana ” MUSTAHAB ” Hai…”

[Behesti Zewar Bahawala Fatawa Shami Wa Alamgiri]

2. Mufti Ahmad Sahab Khanpuri (Rh.) Ne Hazrat Mufti Kifayatullah (Rh.) Se Naqal Karte Hain Ke ” Maiyyat Ke Dafan Ke Baad DUA Karna JAIZ Hai Magar HATH UTHAKAR Karna LAZIM NAHI Khuwa Hath Uthayein Ya Nahi Dono Jaiz Hai..”

[Mahmoodul Fatawa, Jild: 1, Safa: 549]

Scan Page: Mahmoodul Fatawa

· MAYYAT KI TADFEEN KE BAAD DUA KARNE KI DALAIL:

DALEEL NO. 1

Imam Abu Dawud (Rh.) Apni Sanad Se Sunan Abi Dawood Me Kitab Al-Janaiz Me Riwayat Naqal Kartey Hain Ke

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢُ ﺑْﻦُ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺍﻟﺮَّﺍﺯِﻱُّ،ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻫِﺸَﺎﻡٌ، ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﺑَﺤِﻴﺮٍ، ﻋَﻦْ ﻫَﺎﻧِﺊٍ، ﻣَﻮْﻟَﻰ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥَ ﻋَﻦْ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥَ ﺑْﻦِ ﻋَﻔَّﺎﻥَ، ﻗَﺎﻝَ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇِﺫَﺍ ﻓَﺮَﻍَ ﻣِﻦْ ﺩَﻓْﻦِ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﻭَﻗَﻒَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻘَﺎﻝَ “ﺍﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُﻭﺍ ﻷَﺧِﻴﻜُﻢْ ﻭَﺳَﻠُﻮﺍ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺘَّﺜْﺒِﻴﺖَ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﺍﻵﻥَ ﻳُﺴْﺄَﻝُ ”

SANAD:

Imam Abi Dawood –》Ibrahim bin Musa al-Razi al-Fara –》 Hisham bin Abi Abdullah al-Dastawai –》Abdullah bin Buhair –》Hani Al-Bariri –》 Usman ibn Affaan (Rz)

MATAN:

ِUsman Bin Affan (Raz) Kehtey Hain Ke Nabi Akram Sallallahu Alaihi Wassallam Jab Maiyyat Ke Tadfeen (Daffan) Se Farigh Hotey Toh Waha Kuch Der Rukte Aur Farmatey-“APNE BHAI KI MAGHFIRAT KI DUA MANGO AUR ISKE LIYE SABIT KADAM REHNE KI DUA KARO Kyunke Abhi Isse Sawal Kiya Jayega..”

ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﺑَﺤِﻴﺮُ ﺑْﻦُ ﺭَﻳْﺴَﺎﻥَ.

Imam Abu Dawud (Rah) Kehtey Hain- Buhair Se Buhair Bin Raisan Muraad Hai..

[Sunan Abi Dawood, Kitab Al-Janaiz, Baab Al-Istegfaar Inddal Qabri Lil Maiyyati Fee Waqatal Insiraf, Hd.no: 3221]

[Mustadarak Al-Hakim: 1/370]

Scan Page: Sunan Abi Dawood

· Mazkura Riwayat Ko Darje Zail Muhaddiseen Aur Ghair Muqallid Ulama Ne Sahih Kaha Hai:

1. Imam Abu Dawood (Rah) Aur

2. Imam Al-Munziri (Rah) Ne Riwayat Par Sukoot Ikhtiyaar Kiya Hai..

[Sunan Abi Dawood: 3221,
At-Targheeb wa-Tarheeb Lil
Imam al-Munziri]

Ghair Muqallideen Ke Nazdeq Imam Abu Dawud (Rh.) Aur Imam Munziri (Rh.) Ka Saqoot Unke Nazdeeq Hadees Ki Tasheeh Hoti Hai (Hawalo Ke Liye Darje Zail Link Me Rabta Karein…)

https://batilfirqokihaqeeqat.wordpress.com/2015/07/17/imam-abu-dawud-rh-aur-imam-munziri-rh-ka-hadees-me-suqoot-karna-hadees-ki-tasheeh-hoti-hai/

3. Imam Hakim (Rh) Ne Iss Riwayat Ko Naqal Karne Ke Baad Farmaya -“Isnadun Sahih”
Yani: Sanad Sahih Hai…

[Mustadarak Hakim, Jild: 1, Safa: 370]

4. Imam Bazzar (Rh) Farmatey Hain-“Nabi (S.A.W) Se Marwi Yeh Ek He Hadees Hai (Yani Aisi Dusri Ahadees Nahi Hai)

[Musnad Al-Bazzar]

5. Imam Nawwi (Rh.)

6. Imam Zehbi (Rh.) Aur

7. Imam Ibn Hajr Asqalani (Rh) Ne Mazkura Hadees Ko Sahih Ya Jayyid Qarar Diya Hai..

[Bulugh Ul Maram, Kitab Al Janaiz, Safa: 151, Hd.no: 469]

Scan Page: Bulugh Ul Maram

8. Shaikh Ibn Bazz (Rh.) Ne Is Hadees Se Istedlaal Kiya Hai Goya Unke Nazdeeq Hadees Ki SAHIH Honeki Dalil Hai..

[Fatawa Ibn Bazz, Jild: 13, Safa: 204, 340]

9. Shaikhul Albani (Rah) Ne Iss Riwayat Ko Sahih Kaha..

[Ahkaam al-Janaiz Lil Albani, Safa: 198]

10. Ghair Muqallid Hafiz Abdullah Roopardhi Sahab Bhi Iss Hadees Se Istedlaal Kiya Hai Goya Mazkoora Hadees Inke Nazdeeq SAHIH Hai..

[Fatawa Ahle Hadees, Jild: 2, Safa: 499]

Scan Page: Fatawa Ahle Hadees

11. Ghair Muqallid Shaikh Zubair Ali Zai (Rh.) Ne Bhi Hadees Ke SAHIH Hona Tasleem Kiya Hai..

[Mahnama Al-Hadees Shumara No: 81, Safa: 7]

Scan Page: Al-Hadees No: 81

12. Shaikh Muqbil Al Wadee (Rh.) Ne Is Riwayat Ko HASAN Kaha Hai.

[Al Jamius Sahih Fi Mima Laisa Fis Sahihain, Kitabul Janaiz, Jild: 2, Safa: 234]

Scan Page: Al Jamius Sahih

· SANAD KI TEHQEEQ:

1. Imam Abu Dawood (Rah) [wafat 275 Hijri] hai Jo Siqah, Hafiz aur Sahaab-e-Sunan Hone ke saat Saat Kitaar-e-Ulama Mese Hain..
[Taqreeb Al-Tehzeeb: 2533]

2. Ibraheem Bin Musa Al-Razi Al-Fara (Wafat 220 Hijri) Siqaah, Hafiz Aur Sihasitta Ke Mashoor Raawi Hain..
[Taqreeb: 261, Safa: 117]

Scan Page: Taqreeb

3. Hisham Bin Abi Abdullah Al-Dastawa’i (Wafat 154 Hijri) Siqaah Sabaat Aur Sihasitta Ke Raawi Hain..
[Taqreeb: 7349, Safa: 1022]

Scan Page: Taqreeb

4. Abdullah Bin Buhair Bin Raisan (Rah): Imam Yahya Bin Ma’een Wagairah Ne Inko Siqaah Kaha Hai Aur Sunan Ke Raawi Hain..
[Taqreeb: 3239, Safa: 493]

Scan Page: Taqreeb

5. Hani Al-Bariri (Tabain) Maula Usman Bin Affan (Rz)- Sadooq, Imam Nasai (Rh) Ne Farmaya Isme Koi Kharabi Nahi Hai, Ibn Hibban (Rh.) Ne Siqaah Kaha..
[Tehzeeb At-Tehzeeb, Jild: 11, Safa: 10050]

[Taqreeb Al-Tehzeeb, Safa: , Raqam: 7316]

Scan Page: Taqreeb

6. Hazrat Usman Bin Affan (Raziallahu Tallanhu)- Sahabi-E-Rasool (S.A.W), Ameerul Momineen, Khalifatul Rasheed..
[Al-Isabah Lil Ibn Hajar: 5452, Jild: 4, Safa: 457, 458, 459]

DALEEL NO. 2

Hazrat Abdullah Ibn Masood (Raz) Farmatey Hain Meine Rasoolullah (Sallallahu Alaihi Wassallam) Ko Zun Najadain Ke Qabar Ke Qareeb Dekha… Aur Jab Aap (S.A.W) Tadfeen Se Fareeg Huye Toh Aap (S.A.W) Qibla Rukh Huye Aur Apne Dono Hatho Ko Buland (Uthaya) Kiya..
[Takhreej Sahih Abu Awaana Wa Fathul Baari Lil Ibn Hajar Asqalani, Jild: 11, Safa: 173]

DALEEL NO: 3

Ibn Abi Mulaika (Rh.) Ne Farmaya: “Meine Dekha Jab (Sayyedna) Abdullah Bin Abbas (Rz), Abdullah Bin Sayeeb (Rz) Ke Qabr Se Farig Huwe Toh Log Iske Pas Khade Hogaye (Aur) Ibn Abbas Rdh. ( Ne Bhi ) Khade Hokar Is (Abdullah Bin Sayeeb Rdh.) Ke Liye DUA Farmayi..”

[Sunan Kubra Lil Baihaqi, Jild: 4, Safa: 56, Kitab al-Janaiz, Baab: Ma’yaqal Ba’dal Dafan]

DALEEL NO: 4

Abdullah Bin Abi Bakar (Bin Muhammad Bin Umro Bin Hazam Rh.) Se Riwayat Hai Ke Sayyedna Anas Bin Malik (Rdh.) Qabr Par Mitti Dalle Janne Ke Baad Khade Hojate The Phir Maiyyat Ke Liye Dua Karte The.”

[Musannaf Ibn Abi Shaiba, Jild: 3, Safa: 330, Hadees No: 11705]

DALEEL NO: 5

Muhammad Bin Al-Mankadar (Rh.) Qabr (Yani Dafan) Se Farigh Huye Toh Farmaya: “Aye Allah! Issey Sabit Kadam Rakh Isse Ab Sawal Jawab Hoga..”

[Musanaff Abdur Razzaq, Kitab al-Janaiz, Baab al-Dua il-Mayyit Hayan Yafirgh Manah, Jild: 3, Safa: 509, Hadees No: 650]

DALEEL NO: 6

Haneef Bin Qais (Rh.) Bhi Qabr Par Khade Hokar DUA Ki..

[Musanaff Ibn Abi Shaiba, Jild: 3, Safa: 331, Hadees No: 11708]

DALEEL NO: 7

Ayyub Al-Sakhtiyani (Rh.) Qabr Par Khade Hokar Maiyyat Ke Liye Dua Karte The..

[Musanaff Ibn Abi Shaiba, Jild: 3, Safa: 331, Hadees No: 11710]

Note: In Tamam Aasar Ko Ghair Muqallid Ke Muhaddisul Asr Zubair Ali Zai (Rh.) Ne SAHIH Ka Huqm Lagaya Hai..

[Mahnama Al-Hadees Shumara No: 81, Safa: 8 aur 9]

Scan Page: Mahnama Al Hadees

· ULAMA-E-SAUDIYA AUR GHAIR MUQALLIDEEN ULAMA KE FATWE

1. Shaikh Ibn Bazz (Rh) Farmate Hain-“Issme Koi Kharabi Nahi Ke Mayyiet Ke Tadfeen Ke Baad Ijtemaai Dua Kiya Jaye Aur Koi Ek Dua Kare Bakki Ameen Kahein Aur Dalil Ke Taur Par Abu Dawood Ki Upar Guzri Riwayat Se Istedlaal Kiya”
[Fatawa Ash-Shaikh Ibn Bazz (Rah), Jild: 13, Safa: 204, 340]

2. Saudia Ki Fatawa Commitee Se Sawal Pucha Gaya Ke Kya Maiyat Ko Dafaan Karne Aur Is Par Mitti Daal Dene Ke Baad Qabar Ke Pass Maiyat Ke Liye Astaghfar Ya Dua Karne Ke Liye Khara Hona Jaiz Hai?

Jawab Me Fatawa Commitee Ne Farmaya: HAAN Maiyat Ko Dafan Karne Aur Is Par Mitti Daal Dene Ke Baad Dua-o-Astaghfar Ke Liye Qabr Ke Pas Khara Hona Jaiz He Nahi Bulke “MUSTAHAB” Hai, Kyun Ke Abu Dawud Aur Hakim Ne Hazrat Usman (Rz) Se Sahih Hadees Riwayat Ki Hai Ke Rasool Allah (Sallallahu Alaihi Wassallam) Jab Dafan Maiyat Se Farigh Hote Toh Qabar Ke Pas Khare Hojate Aur Farmate: “Apne Bhai Ke Liye Magfirat Ki Dua Karo Aur Iski Sabit Kadmi Ke Liye Allah Ta’ala Se Sawal Karo. Kyun Ke Ab Isse Sawal Kiye Jayega” (Abu Dawud Hd no: 3221, Mustadrak Al-Hakim: 1/370)

[Fatawa Islamiyyah, Safa No: ,Sawal No: ]

Scan Page: Fatawa Islamiyyah

3. Ghair Muqallideen Ke Muhaddisul Asar Hafiz Abdullah Roopadhi (Rh.) Likhte Hain: “Iss Tarah Qabr Par Iqhteyar Hai Hath Utha Kar Dua Karein Ya Bagair Hath Uthaye. Haan Hath Uthana Adab Dua Se Hai Isliye Uthana BEHTAR Hai Lekin Lazim Na Samjhein Aur Agar Koi Hath Na Uthaye Toh Ispar Aiterazz Na Karein…”

[Fatawa Ahle Hadees, Jild: 2, Safa: 497]

Scan Page: Fatawa Ahle Hadees

4. Ghair Muqallid Shaikh Zubair Ali Zai (Rh.) Bhi Yehi Kehte Hain Jo Hafiz Roopardhi Sahab Ne Tehreer Kiya Hai…

[Mahnama Al-Hadees No: 81, Safa: 8]

Scan Page: Mahnama Al Hadees

5. Ghair Muqallid Zubair Ali Zai (Rh.) Ne Apni Kitab Me Mazkura Dalail Ke Baad Farmate Hain: “Yeh Aasar Aur Hadees Marfu Is Baat Ki Dalil Hai Ke Qabr Par Dafan Ke Baad IJTEMAYI Aur INFERRADI Dono Tarah Ke DUA Karna SAHIH Hai..”

[Mahnama Al-Hadees No: 81, Safa: 9]

Scan Page: Mahnama Al Hadees

Nez Zubair Ali Zai (Rh) Ne Sunan Abi Dawud Ki Hadeese Marfu Se Istedlaal Karte Huye Farmate Hain: ” Chunke Is Hadees Me JAMAH Ka SIGAAH Hai Lihaza Yeh DUA-E-IJTEMAAYI Hai…”

[Mahnama Al-Hadees No: 81, Safa: 8]

Scan Page: Mahnama Al Hadees

6. Ghair Muqallid Shaikh Abdur Rahman Azeez Sahaab Apni Kitab Me UNWAAN DARJ KIYA- ” Tadfeen Ke Baad Dua Karna ” Nez Likhte Hain: ” Sab Log Maiyyat Ke Bakhshish Aur Sabit Kadmi Ke Liye DUA Karein Phir Abu Dawud Ki Mazkoora Hadees Naqal Ki…”

[Sahih Namaz Nabwi, Safa: 470, Baab: Tadfeen Ke Baad Dua Karna]

Scan Page: Sahih Namaz Nabwi

Ab Jo Tassub Parast Log Hain, Baad Tadfeen Ke Dua Ko Biddat Kehte Hain Unko Chaiye Ke Rujju Kare Aur Tauba Karein…

· Yaad Rahe Ijtemaayi Dua Aur Hatho Ko Uthakar Dua Karna Afzal Aur Pasandeeda Amal NAHI Hai..

Wallahu’Allam…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s