SAHIH Bukhari Aur Muslim Me Bhi QADRI, SHIA Aur MURJIYA Raawi Hain: DIFA’A Imam E Azam Abu Hanifa (Rh.)

Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadees Ki Awwam Imam-E-Azam Abu Hanifa Nouman Bin Sabit (Rh.) Par JARAH Karte Huye Kehte Hain Ke Tumhara IMAM Toh SHIA Aur MURJI Firqa Se TALLUQ Rakhte The Aur Isiliye Ham (Ghair Muqallideen) Abu Hanifa Ko CHORDH Diye Hain…

Agar Aisa Hai Ke Ghair Muqallid Ki Awwam SHIA Wa MURJI Raawi Aur Muhaddiseen Ko Tark Karte Hain Toh Inko Chaiye Ke Imam HAKIM (Rh.) Ke Muttaliq Kya Khayal He Aplogo Ka ??

Imam HAKIM (Rh.) Par SHIA Honeka Jarah:

1. Allama Khateeb E Baghdadi (Rh.) Se Manqool Hai Ke “Abu Abdullah Hakim Qaabil E Aitemaad Hai Tashaiyo (Shiyat) Ki Taraf Maail The”

[Tazkiratul Huffaaz]

Scan Page:

2. Abu Ismail Ansaari (Rh.) Se Manqool Hai Ke Hadees Me Siqaah Aur Laaiq E Aitemaaad Hai. Lekin KHABEES Qism Ke RAAFZI Hai.

3. Ibn Tahir (Rh.) Kehte Hai Ke Baatin Me Muta’asib SHIA Hai.

[Tazkiratul Huffaz Mutarjim Hafiz Muhammed Ishaq Tairwa Tabqa]

Scan Page:

Issi Tarah IMAM Bukhari Rh. AUR Muslim Rh. Ne Apni Kitaab Me SHIA, QADRI Aur MURJI Raawi Hain Toh Kya Tum BUKHARI Aur MUSLIM Shariff Ko TARK Kardoge?

AGAR Tum (Ghair Muqallido) TARK Nahi Kar SAKTE Toh Ham Kyun Kuch JHOOTEY Ilzamo Ke Wajah Se IMAM-E-AZAM Ko Tark Kardein !!!

¤ SAHIH BUKHARI Aur MUSLIM Me Kuch SHIA Aur QAADRI Raawi:

1. Jarir Bin Abdul Hamid (Rh.)
[Tehzeeb, Jild: 2, Safa: 77]

2. Ibne Asad (Rh.)
[Tehzeeb, Jild: 1, Safa: 498]

3. Abbad Bin Yaqoob (Rh.)
[Tehzeeb, Jild: 5, Safa: 109]

4. Aw’f Bin Abi Jamila (Rh.)
[Tehzeeb, Jild: 8, Safa: 167]

5. Abdul Malik (Rh.)
[Tehzeeb, Jild: 3, Safa: 385.386]

6. Ibn Juraij (Rh.) Yeh SAHIHAIN (Bukhari Wa Muslim) Ke Raawi Hain..

[Seer Alamun Nubula, Jild: 5, Safa: 497, Tazkiratul Huffaaz, Jild: 1, Safa: 128, Mizaan ul Aitedaal, Jild: 2, Safa: 509]

7. Taawus Yemeni (Rh.) Yeh SAHIHAIN (Bukhari Wa Muslim) Ke Raawi Hai Aur SHIA The..

Imam Sufyaan Sauri (Rh.), Imam Ibn Qutaiba (Rh.) Aur Imam Zehbi (Rh.) Ne Unhe SHIA Qaraar Diya Hai.

[Seer Alamun Nubula, Jild: 5, Safa: 43, Al Ma’arif Li Ibn Qutaiba, Safa 267-268]

Scan Page: Seer Alamun Nubula

8. Abdul Hameed Bin Jafer (Rh.) SAHIH MUSLIM Ke Raawi Hain Aur QADRI The..

Imam Yahya Bin Ma’een (Rh.), Sufyaan Sauri (Rh.), Ali Bin Madeeni (Rh.), Imam Zehbi (Rh.) Aur Ghair Muqallid Allama Mubarakpuri Sahab Ne QADRI Kaha Hai..

[Tehzeeb Ul Kamaal, Jild: 6, Safa: 30]

[Meezan Ul-Aitedaal, Jild: 6, Safa: 539]

[Tohfatul Ahwazi, Jild: 3, Safa: 175]

Scan Page: Tehzeeb Ul-Kamaal

Scan Page: Meezan Ul-Aitedaal

Scan Page: Tohfatul Ahwazi

9. Muhammed Bin Juhaada (Rh.) SAHIH MUSLIM Ke Raawi Hain:

Imam Zehbi (Rh.) Ne Inke Muttaliq Kaha: “GHAALI Qism Ka SHIA Tha”

[Mizaanul Aitedaal, Jild: 3, Safa: 298]

Scan Page:

10. Abu Qalaaba (Rh.) SAHIHAIN Ke Raawi Hain.

Hafiz Ibn Hajr Asqalani (Rh.) Ne Likha Hai SIQAAH The Magar Imam Ijli (Rh.) Ne Kaha: Yeh NAASIBIYAT Ki Taraf Maail The.

[Taqreeb Al-Tehzeeb, Safa: 508, Raqam: 3353]

Scan Page:

11. Abdul A’ala Bin Abdul A’ala (Rh.) QADRI The- SAHIHAIN Ke Raawi Hain..

Imam Ahmed Bin Hanbal (Rh.) Ne Isko QADRI Kaha Hai.

[Mizaan : Jild 2 : Safa 531]

Scan Page:

¤ SAHIH BUKHARI Me Kuch MURJI Raawi:

1. Umar Bin Zaral Hamdani (Rh.)
[Tehzeeb, Jild: 7, Safa: 445,446]

2. Abu Muawiya (Rh.)
[Tehzeeb, Jild: 6, Safa: 139]

3. Abdul Aziz (Rh.)
[Tehzeeb, Jild: 6, Safa: 339]

4. Ishaq Bin Sawaid (Rh.)
[Tehzeeb, Jild: 1, Safa: 236]

5. Hariz Bin Usman (Rh.)
[Tehzeeb: 2, Safa: 240]

Ab Dekhna Hoga Ghair Muqallideen Hazrat SAHIHAIN Ke Raawiyon Par Kesa Fatwa Lagate Hain Ya Sirf BUGHZ Imam E AZAM Par He Hain Inka..

Wallahu’Allam..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s