YAZEED Sabse Pehla Shakhs Jo SUNNAT Ko Badal Lega

YAZEED Ke Bareme Allah Ke Rasool Sallallahu Alaihi Wassalam Ke Faramien Mulaizah Farmayein:

Hadees No: 1

Abu Ya’ala Apni Musnad Me Riwayat Karte Hain Ke Rasul Allah Ne Farmaya: Meri Ummat Hamesha Adal Wa Insaaf Par Qayim Rahegi Yahan Tak Ke Bani Umayya Me Se EK Shakhs Isme Rakhna Andazi Dalega.

[Musnad Abu Ya’ala, Majma Zawaid, Jild: 5, Safa: 241, Tarikh Ul Khulafa, Safa: 300 (Urdu)]

Scan Page: Tarikh Ul-Khulafa

Hadees No: 2

Rasool Ullah (Sallallahu Alaihi Wassallam) Ne Irshad Farmaya: “Meri SUNNAT Ko Sabse Pehle Babu Umayyah Ka EK Aadmi TABDEEL (Badal Dena) Karega Jis Se YAZEED Kaha Jayega.

[Tarikh Damishq, Jild: 6, Safa: 249, 250]

Ghair Muqallid Alim Zubair Ali Zai Sahab Ne Iss HADEES Ke Muttaliq Farmaya: “Yeh Hadees HASAN LI-ZA’ATIHI Hai Usool E Hadees Ke Tehat”

[Tehqeeqi Islahi Aur Ilmi Maqalat, Jild: 6, Safa: 388]

Scan Page:

Ghair Muqallid Shaikh Naseeruddin Albani Sahab Ne Bhi Is Qism Ki Hadees Ko HASAN Kaha Hai.

[Silsilatul Hadees Al-Sahiha, 1749]

Hadees No: 3

Ro’yai Ne Apni Musnad Me Abu Darda Se Riwayat Kiya Hai Ke Me Ne Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam Se Suna Ke Sabse Pehle Bani Umayya Ka EK Shakhs YAZEED Naami Meri SUNNAT Ko BADLEGA.

[Tarikhul-Khulafa, Safa 300 (Urdu)]

Scan Page: Tarikh ul-Khulafa

Hadees No: 4

Imam Baihaqi (Rh.) Ne Awful Ahrabi Ke
Tareeq Se Naqal Kiya Hai

Abi Khalda –> Abil Aalia –> Abi Zar Riwayat Ki Hai, Woh Bayan Karte Hain Ke Me Ne Rasool ullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ko
Farmate Suna Ke Bila Shuba Meri
Sunnat Ko Badalne Wala Pehla Shakhs Bani Umya Se Hoga..

Yeh Hadees Abul Aaliya Aur Abu Zar Ke Darmiyan Munqateh Hai.
Aur Imam Baihaqi Rh. Ne Abu Ubaida Ki Mutaqadim Hadees
Se Isse Tarjeeh Di hai, Woh Bayan
Karte Hain Ke Shak Parta Hai Ke Yeh Shakhs YAZEED Bin Muawiya Bin Abi
Sufiyan Hai, Wallahu Aalamu..

[Al Bidayah Wan Nahaya, Jild: 6, Safa: 310]

Is Qism Ki Riwayate Ta’adat E Turq (Mukhtalif Sanado) Ki Wajah Se HASAN Darjeh Tak Pahunch Jati Hai…

Wallahu ‘Allam…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s