Namaaz Me Aameen Bil JAHAR Ke SUNNAT Honeke Ek ZAEEF Riwayat Se Istedlaal

Ghair Muqallid Zubair Ali Zai Marhoom Ne Namaaz Ke Andar Aameen Bil Jahar Kehne Ko SUNNAT Sabit Karne Ke Liye Ek Hadees Pesh Ki Hai..

Naafe (Rh.) Se Marwi Hai Ke Hazrat Ibn Umar (Rdh.) Jab Imaam Ke Saath Hote Aur Woh Ummul Quraan Padhta Toh Log Aameen Kehte Toh Hazrat Ibn Umar (Rdh.) Bhi Aameen Kehte Aur Woh Isey SUNNAT Samjhte The.

[Sahih Ibn Khuzaymah, Jild: 1, Safa: 287, Hd.no: 572 (Arabic)]

[Sahih Ibn Khuzaymah, Jild: 1, Safa: 542, Hd.no: 572]

Scan Page: Arabic

Scan Page: Urdu

Zubair Ali Zai Ki Aameen Bil Jahr Ko SUNNAT Sabit Karne Ke Liye Jo Mazkoora Hadees Pesh Ki Hai Yeh Kul 3 Wujuhaat Ke Bina Par ZAEEF Hai…

AL-JAWAAB NO: 1

Iski Sanad Me Ek Raawi Yahya Bin Suleman Al-Ja’afi Hain Jo ZAEEF Hain.

Aimmah Jarah-o-Ta’deel Ne In Ke Baare Me Majrooh, Galatiya Karne Wala Aur Zaeef Hone Ka Qaul Naql Kiya Hai..

1. Imaam Nisaai (Rh.) Farmaate Hain Yeh Siqaah NAHI Hai.

2. Imaam Ibn-E-Hibban (Rh.) Farmate Hain: “ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻏﺮﺏ”, Yani Iski Hadeese AJEEB Hoti Hain.

3. Imaam Uqaili (Rh.) Farmate Hain: Siqaah Tha MAGAR Iski Hadeese MUNKAR The.

[Tehzeeb At-Tehzeeb, Jild:11, Safa:227, Raqam: 367]

[Meezaan Al-Aitadaal, Jild: 4, Safa: 382, Raqam: 9532]

[Kitaab Us-Siqaat, Jild: 9, Safa: 263]

Scan Page: Tehzeeb At-Tehzeeb

Scan Page: Meezan Ul-Aitadaal

Scan Page: Kitaab Us-Siqaat

4. Imaam Ibn-E-Hajar Asqalani (Rh.) Iske Bareme Farmaya: Saccha Tha Magar GALTIYA Karta Tha.

[Taqreeb Ul-Tehzeeb, Safa: 1057, Raqam: 7614]

Scan Page:

5. Ghair Muqallideen Ke Muhaddis Ul-Asr Allama Naseeruddin Albani Sahab Bhi Inpar Jarah Karte Huye Farmate Hain: Sadooq (Saccha) Tha Magar GALATIYA Karta Tha.

[Sahih Ibn Khuzaymah, Jild: 2, Safa: 287]

Scan Page:

AL-JAWAAB NO: 2

Is Riwayaat Ke Dusre Raawi Usaama Bin Zaid Al-Laisi Hai, Jinpar GALATIYAN Karne Aur WAHAM Honeki Jarah Maujood Hai.

Chunanche Aap Hazrat Juruhaat Dekhein Usamah Bin Zaid Al-Laisi Par….

1. Imaam AHMAD Bin Hanbal Rh. Farmate Hain: YEH (Hadeeso Me) Kuch NAHI Hai.

Imaam AHMAD Bin Hanbal Rh. Ne Iske Talluq Se Yeh Bhi Kaha Hai Ke Iski Apne Ustaaz Naafe Rh. Se Riwayato Me “Manakir” Hai.

2. Imaam Abu Haatim Ar-Raazi (Rh.) Farmate Hain: Iski Hadeese Likhi Jasakti Hain, MAGAR Is Se HUJJAT Pakdi NAHI Jayegi.

3. Imaam Yahya Bin Saeed Al-Qattan (Rh.) Ne Isko ZAEEF Kaha Hai.

Nez Imaam Ahmad Bin Hanbal (Rh.) Farmate Hain Ke Akhir Daur Me Imaam YAHYA Bin Saeed Al-Qattan (Rh.) Ne Isko TARK (Chordh) Diya Tha.

4. Imaam DarQutni (Rh.) Farmate Hain Ke Imaam BUKHARI (Rh.) Ne Isko TARK (Chordh) Diya Tha.

5. Imaam Nisaai (Rh.) Farmate Hain Ke Yeh Kaawi Nahi Hai.

6. Imaam Ibn Hibban (Rh.) Isko Apni Siqaat Me Shumar Karke Farmaya Ke Yeh GALATIYA Karta Tha.

7. Imaam Ibn Qattan Faasi (Rh.) Farmate Hain Ke Yeh Hujjat Nahi Hai.

8. Imaam Al-Barqi (Rh.) Aur

9. Imaam Abu Araab (Rh.) Ne Bhi Ispar Jarah Kiye Hain.

[Kitaab Ul-Zuaafa Wal Matrookeen, Safa: 154, Raqam: 51]

[Seeyar A’lam Al-Nubala, Jild: 6, Safa: 343, Raqam: 145]

[Meezan Ul-Aitedaal, Jild: 1, Safa: 174, Raqam: 706]

[Tehzeeb At-Tehzeeb, Jild: 1, Safa: 209,210, Raqam: 393]

Scan Page: Kitaab Ul-Zuaafa Wal Matrokeen

Scan Page: Seeyar A’lam An-Nubala

Scan Page: Meezan Al-Aitadaal

Scan Page: Tehzeeb Ut-Tehzeeb

10. Imaam Zehbi (Rh.) Ne Isko Apni Kitaab Al-Mughni Fi Zuaafa Me Shumaar Kiya Aur Farmaya Saccha Tha Magar GALATIYA Karta Tha.

[Al-Mughni Fi Zuaafa, Safa: 112, Raqam: 520]

Scan Page:

11. Imaam Ibn-E-Hajar Asqalani (Rh.) Inke Bareme Zikr Karte Huwe Farmate Hain Yeh Saccha Hai Magar WAHM Hojata Tha.

[Taqreeb At-Tehzeeb, Safa: 124, Raqam: 319]

Scan Page:

12. Ghair Muqallideen Ke Muhaddisul Asr Naseeruddin Albani Sahab Bhi Inke Bare Me Farmate Hain: Saccha Hai Magar WAHM Ho Jata Tha.

[Sahih Ibn Khuzaimah, Jild: 2, Safa: 287]

Scan Page:

Khud Ghair Muqallid Zubair Ali Zai Marhoom Ne IQRAAR Karte Huye Farmaya: “Imaam Yahya Bin Saeed, Ahmad Bin Hanbal, Abu Haatim Ar-Raazi, Nisaai, Al-Barqi Aur Abu Araab (Rahimahullah) Ne Ispar JARAH Ki Hai.

[Al Qaulul Mateen Fil Jahri Bilatmeen, Safa: 43]

Scan Page:

AL-JAWAAB NO: 3

Ghair Muqalliden Ke Peshwa Aur Unke Muhaddis Ul Asr Shaikh Nasir Uddeen Albani Sahab “Hashiya Ibn-E-Khuzaymah” Me Likha Hai Ke “ ﺍﺳﻨﺎﺩﻩ ﺿﻌﻴﻒ ” Yani: Iski SANAD Zaeef Hai.

[Sahih Ibn-E-Khuzayma, Jild: 2, Safa: 287]

Scan Page:

Lehaza Hamne SAABIT Kiya Ke Yeh Riwayat Na-Qaabile Hujjat Hai.

Wallahu’Alam..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s