Difa Imaam E Azam: Imaam BUKHARI (Rh.) Ke MURJIYA Wale QAUL Ka Jaiza

Ghair Muqallid Naam Nihaad Ahle Hadees Ke Chand TASSUB Parasst Awwam Imaam E Azam Abu Hanifa Noaman Bin Saabit Al-Koofi Rahimahullah Ki Zara Si Bhi TA’REEF Aur TAUSEEQ Raass Nahi Aati.

Asliyaat Me Aise Tassub Parasst Logo Ko TAQLEED Se Chid Kam Hoti Hai Bulke Isse Kayyin Guna Zada BUGHZ Aur ADDAWAT Imaam E Azam Abu Hanifa (Rh.) Se Hoti Hai. Lehaza Aise Log Imaam Sahab Rahimahullah Par JARAH Karte Hain Aur JARAH Karte Huye Khud ANDHE Aur SHAITAAN Ke MUQALLID Banjate Hain.

Aise Logo Ko Na ARBI Atti Hai Na URDU Inka Haal Toh Aisa Hota Hai Ke ANGREZZI Se Kaam Chalate Hain !! Phir Bhi Yeh Apne Apko Mujtahid Aur Muhaqiqeen Me Shumar Kar Lete Hain Aur Chalenge Ka Bazar Garam Karte Hain, Halanke Yeh Alag Baat Hai Ke Inke Pas ILM Aur HILM Dono Siffar (Zero) Ke Barabar Hota Hai.

Khair Asal Mauzu Pe Aate Hain Ke Aise Tassub Parasst Log Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ko MURJI Saabit Karne Ke Liye AKSAR Ameerul Momineen Fil Hadees Imaam BUKHARI (Rh.) Ka Qaul Aksar Pesh Karte Hain..

Imaam Bukhari (Rh.) Farmate Hain: Abu Hanifa (Rh.) MURJI Tha Aur MUHADDISEEN Ne Isse HADEES Aur RAAYE Lene Me KHAMOSHI Ikhtyaar Ki Hai.

[Tareekh Al-Kabeer, Jild: 4, Safa: 81]

Scan Page:

Iska Jawab Mulaiza Karein Ke Kis Tarah Gair Muqallideen Imaam E Azaam Par Jarah Karne Ke Liye KAZZAB aur TASSUB Parast Raawio Ka Sahara Lete Hain…

AL-JAWAAB NO: 1

Imaam Bukhari (Rh.) Ne Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ka Zamana Nahi Paya, Kyuki Imaam Bukhari (Rh.) Ki Paidaish Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ke Wafat Ke 44 Saal Baad Hui.

Lehaza Yeh Murji Ki Jarah Imaam Bukhari (Rh.) Ne Apne Asataza Nuaym Bin Hammad Al-Khuzayi Se Naql Kiya He Jinpar Kaafi Juruhaat Hai Khass Taur Par Yeh Shakhs Imaam Abu Hanifa (Rh.) Par JHOOT Bolta Tha Aur Ahlul Raaye Se BUGHZ Rakhta Tha.

Nuaym Bin Hammad Al-Khuzayi Muhaddiseen Ke Meezan Me:

1. Imaam Nasaai (Rh.) Ne Farmaya: ZAEEF Hai, Aur Ek Jagah Farmaya: Yeh Qaawi Nahi Hai.

[Kitaab Al-Zuaafa Wal Matrookeen Lil Nasaai, Safa: 234, Raqam: 617]

Scan Page:

2. Imaam DarQutni (Rh.) Farmaya: “Kaseerul Wahm” Yani Bohot WAHAM Hai Isme.

3. Imaam Ibn Hibban (Rh.) Ne Apni Kitaab Us Siqaat Me Zikr Karte Huye Iske Bareme Farmaya: “Khataa Bhi Karta Tha Aur Waham Bhi Hai..”

4. Imaam Abu Dawood (Rh.) Farmate Hain: “Nuaym Ki 20 Hadeesein Hain Jinka Koi Asal Nahi.

5. Musalma Bin Qaasim (Rh.) Kehte Hain: Yeh Bohot Galatiya (Khataa) Karta Tha Aur Uski Hadeesein MUNKAR Hain.

6. Ahlul Raaye Ke Khilaaf Nuaym Bin Hammad Ne Aisi Hadees Zikr Ki Jiske Bareme Imaam YAHYA Bin Ma’een (Rh.) Ne Farmaya: “Iski Koi Asal Nahi Hai”

7. Imaam Ibn Adi (Rh.) Ne Apni Al-Kaamil Fi Zuaafa Me Shumar Kiya Aur Farmaya: ” Yeh Ahlur Raaye Ke Khilaaf Kitaabe Likhta Tha”

8. Abbas Bin Mus’ab (Rh.) Ne Apni Taarikh Ki Kitaab Me Farmaya Hai Ke Nuaym Bin Hammad Ne Hanafiyon Ke Radd Me Kayyin Kitaabein Tasannif Ki Hai.

9. Imaam Abu Fattah Al-Azdi (Rh.),

10. Ahmad Bin Shuaib (Rh.) Aur

11. Abu Bishr Al-Dulabi (Rh.) Yeh Teeno Farmate Hain:
“Nuaym Ke Muttaliq Log Kehte Hain Ke Yeh Sunnat Ki Difa Karne Me Hadeesein Gardh (Bana) Diya Karta Tha Aur Abu Hanifa (Rh.) Ke Khilaaf JHOOTI Kahani Bayan Karta Jo Sab Ke Sab JHOOT Hoti Thi.”

12. Quraan Makhlooq Hai Yeh Sawaal Jab Nuaym Ke Samne Awwam Ne Rakha Toh Nuaym Ne Iska Muttafiqa Jawaab Na Depaye, Jiske Wajah Se Inko QAID me Yaqoob Faqia Ke Saath Rakha Gaya Aur San 228 Hijri Me Wafat Hui Aur Aisa Likha Gaya Hai Ke Bila Janaze Ke Namaaz Aur Kaffan Ke Inki Tadfeen Hui.

13. Imaam Ibn Jauzi (Rh.) Inko Apni Kitaab Al-Zuaafa Me Shumaar Karke Zaaef Qarar Diya Hai.

[Kitaab Al-Zuaafa Wal Matrookin Lil Ibn Jauzi, Jild: 3, Safa: 164, Raqam: 3543]

[Meezan Ul-Aitadaal, Jild: 4, Safa: 267, 268, 269, Raqam: 9102]

[Tehzeeb At-Tehzeeb, Jild: 10, Safa: 462, 463, Darul Kitaab Al-Ilmiya Beiroot]

[Al-Kaamil Fi Zuaafa Ar-Rijaal, Jild: 6, Safa: 2482]

Scan Page: Kitaab Al-Zuaafa Wal Matrookin Lil Ibn Jauzi

Scan Page: Meezan Ul-Aitadaal

Scan Page: Tehzeeb (Darul Kitabul Ilmiyya)

Scan Page: Tehzeeb (Muassasatur Risalah)

Scan Page: Al-Kamil Fi Zuaafa

14. Imaam Zehbi (Rh.) Farmate Hain: Yeh Hadeeso Me LAYYIN Hai Aur Nuaym Ko Inhone Apni Kitaab Al-Mughni Fi Zuaafa Me Bhi Shumaar Kiya Hai.

Imaam Zehbi (Rh.) Likhte Hain: Nuaym Bin Hammad Ki Tasannif “Kitaab Al-Fitan” Me Kaseer Ta’adat Me Ajeeb-O-Gareeb Aur Munkar Hadeesein Hain.

[Al-Mughni Fi Zuaafa, Safa: 355, 356]

[Seeyar A’lam An-Nubala, Jild: 10, Safa: 609 (Muassasatur Risalah]

Scan Page: Al-Mughni Fi-Zuafa

Scan Page: Seeyar A’lam An-Nubala

15. Hafiz Ibn Hajar Asqalani (Rh.) Farmate Hain: “Iski Hadeeso Me WAHAM Hota Hai.”

Dusri Kitaab Me Inke Bareme Farmaya: “Yuktee Kaseeran” Yani Bohot Zada GALATIYA Karta Tha ”

[Taqreeb Ut-Tehzeeb, Safa: 1006, Raqam: 7215]

[Tehzeeb At-Tehzeeb, Jild: 10, Safa: 462, 463, Darul Kitab Ul Ilmiyyah]

Scan Page: Taqreeb Ut-Tehzeeb

Scan Page: Tehzeeb (Darul Kitab ul-Ilmiyyah)

16. Ghair Muqallid Maulana Muhammad Ibrahim Meer Sialkoti Sahab Ne Nuaym Bin Hammad Par JARAH Kiya Phir Farmaya: Khulasa Kalaam Yeh Ke NUAYM Ki Shakhsiyat Aisi Nahi Hai Ke Iski Riwaayat Ke Bina Par Hazrat Imaam Abu Hanifa (Rh.) Jaise Buzurg Imaam Ke Haqq Me Badgoyi Karein.

[Taarikh Ahle Hadees, Safa: 85 (New Edition)]

Scan Page:

Khulasa Kalaam Yeh Hai Ke Yeh Jarah Nuaym Bin Hammad Ki Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ke Khilaaf Tassub Ke Wajah Se Gardhi Gayi Hai Lehaza Usool E Jarah Wa Ta’adeel Ke Tehat MARDOOD Hai.

AL-JAWAAB NO: 2

Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ko Murjiya Kehna Yeh BHOTAAN Hai Aisa Khud Ghair Muqallideen Ke Ulama Ka Bhi Kehna Hai.

Ghair Muqallid Naam Nihaad Ahle Hadees Maulvi Muhammad Ibrahim Meer Sialkoti Sahab Likhte Hain: Is Mauke Par Is Shuba Ka Hal Nihayat Zaroori Hai Ke Baaz Musanaffin Ne Sayyedana Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ko Bhi Rijaal E Murjiya Me Shumaar Kiya Hai. HALANKE Aap AHLE SUNNAT Ke BUZURG IMAAM Hain. Aur AAP Ki ZINDAGI Aala Darjeh Ki TAQWA Aur TAURRAH Par Guzri. Jisse Kisiko Bhi Inkar Nahi.

Beshak Baaz Musannifeen ne (Khuda Unpar Rahem Kare) Imaam Abu Hanifa (Rh.) , Imaam Muhammed (Rh.) , Imaam Abu Yusuf (Rh.), Ko Rijaal E Murjiya Me Shumaar Kiya Hai. Aaghe Jawaab Dete Huwe Kehte Hai Ke Yeh Aap Par BHOTAAN Hai. AAP Makhsoos Firqa MURJIYA Me Se NAHI Hosakte. Warna AAP Itne TAQWA Wa TAHAARAT Par ZINDAGI Na Guzartey.

[Taarikh Ahle Hadees, Safa: 56 (Old Edition)]

Scan Page:

Agar Hamari Nahi Toh Kam Se Kam Apne Buzurgo Ki Sunlo Aur Aimma Par Bohtaan Lagana Chordh Do.

AL-JAWAAB NO: 3

Irja Karne Wale (Murjiya) Raawi Ko Toh Khud Imaam Bukhari (Rh.) Ne Apni SAHIH AL-BUKHARI Me HADEESE Li Hain..

(A) Sahih Bukhari, Kitaabal Ilm Wagaira Me Imaam Bukhari (Rh.) Ne MURJI Raawi ->> Muhammad Bin Khazim Al-Darir Al-Tamimi Al-Koofi [Abu Mua’wiya] Se HADEES Liye Hain..

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﺳَﻼَﻡٍ،ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻣُﻌَﺎﻭِﻳَﺔَ، ﻗَﺎﻝَ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻫِﺸَﺎﻡٌ،ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻴﻪِ، ﻋَﻦْ ﺯَﻳْﻨَﺐَ ﺍﺑْﻨَﺔِ ﺃُﻡِّ ﺳَﻠَﻤَﺔَ، ﻋَﻦْ ﺃُﻡِّ ﺳَﻠَﻤَﺔَ،ﻗَﺎﻟَﺖْ ﺟَﺎﺀَﺕْ ﺃُﻡُّ ﺳُﻠَﻴْﻢٍ ﺇِﻟَﻰ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓَﻘَﺎﻟَﺖْ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻻَ ﻳَﺴْﺘَﺤْﻴِﻲ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺤَﻖِّ،ﻓَﻬَﻞْ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓِ ﻣِﻦْ ﻏُﺴْﻞٍ ﺇِﺫَﺍ ﺍﺣْﺘَﻠَﻤَﺖْ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ” ﺇِﺫَﺍ ﺭَﺃَﺕِ ﺍﻟْﻤَﺎﺀَ.”ﻓَﻐَﻄَّﺖْ ﺃُﻡُّ ﺳَﻠَﻤَﺔَ ـ ﺗَﻌْﻨِﻲ ﻭَﺟْﻬَﻬَﺎ ـ ﻭَﻗَﺎﻟَﺖْ ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺗَﺤْﺘَﻠِﻢُ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓُ ﻗَﺎﻝَ “ﻧَﻌَﻢْ ﺗَﺮِﺑَﺖْ ﻳَﻤِﻴﻨُﻚِ ﻓَﺒِﻢَ ﻳُﺸْﺒِﻬُﻬَﺎ ﻭَﻟَﺪُﻫَﺎ.”

[Sahih Bukhari, Kitaab Al-Ilm, Baab: Ilm Me Sharmana, Hadees Raqam: 130]

Scan Page:

Aap Hazrat Dekh Sakte Hain SANAD Me Abu Mua’wiya Yani Muhammad Bin Khazim Al-Darir Al-Tamimi Al-Koofi (Rh.) Maujood Hain Jo MURJI The.

1. Imaam Ijli (Rh.)

2. Imaam Abu Zurah (Rh.)

3. Imaam Yaqub Bin Shaiba (Rh.)

4. Imaam Ibn Sa’ad (Rh.)

5. Imaam Ibn Hibban (Rh.) Ne Inko MURJI Aur IRJA Karne Wala Kaha Hai.

6. Imaam Abu Dawood (Rh.) Ne Toh Inko RAYEES UL-MURJIYA Bhi Kaha Hai.

[Tehzeeb At-Tehzeeb, Jild: 9, Safa: 137, 138, 139]

[Siqaat Ibn Hibban, Jild: 7, Safa: 441, 442]

Scan Page: Tehzeeb At-Tehzeeb

Scan Page: Siqaat Ibn Hibban

(B) Sahih Bukhari, Kitaab Al-Jumma Wagairah Me Imaam Bukhari (Rh.) Ne Ek MURJI Raawi ->> Ibrahim bin Tahman bin Shu’aba [Abu Sa’id]
Se HADEESE Liye Hain.

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﺍﻟْﻤُﺜَﻨَّﻰ، ﻗَﺎﻝَ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻋَﺎﻣِﺮٍ ﺍﻟْﻌَﻘَﺪِﻱُّ، ﻗَﺎﻝَ ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢُ ﺑْﻦُ ﻃَﻬْﻤَﺎﻥَ، ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﺟَﻤْﺮَﺓَ ﺍﻟﻀُّﺒَﻌِﻲِّ، ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ، ﺃَﻧَّﻪُ ﻗَﺎﻝَ ﺇِﻥَّ ﺃَﻭَّﻝَ ﺟُﻤُﻌَﺔٍ ﺟُﻤِّﻌَﺖْ ﺑَﻌْﺪَ ﺟُﻤُﻌَﺔٍ ﻓِﻲ ﻣَﺴْﺠِﺪِ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓِﻲ ﻣَﺴْﺠِﺪِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻘَﻴْﺲِ ﺑِﺠُﻮَﺍﺛَﻰ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺒَﺤْﺮَﻳْﻦِ .

[Sahih Bukhari, Kitaab Al-Jumma, Baab: Deehat Aur Saheron Me Jumma Padhna, Hadees Raqam: 892]

Scan Page:

Apne Sanad Me Dekha Hai Iske Ek Raawi Hain ” Ibrahim bin Tahman bin Shu’aba [Abu Sa’id] Jinko Darj-E-Zail Aimma Muhadiseen Ne MURJIYA Kaha Hai…

1. Imam Ahmad Bin Hanbal (Rh.)

2. Imaam Ibrahim Bin Yaqub Juzjaani (Rh.)

3. Imaam Abdur Rahman Bin Yusuf Bin Khiraas (Rh.)

4. Imaam Abu Dawood (Rh.)

5. Imaam DarQutni (Rh.)

6. Imaam Ibn Hajar Asqalani (Rh.) Wagairah Ne Inko MURJIYA Aur IRJA Karne Wala Kaha Hai.

[Siyar A’lam An-Nubala, Jild: 7, Safa: 382]

[Taarikh Baghdad, Jild: 7, Safa: 17]

Scan Page: Siyar A’lam An-Nubala

Scan Page: Taarikh Baghdad

Ab Ghair Muqallideen Naam Nihaad Ahle Hadeeso Se Sawal Hai Kya Ab Tum Ab Sahih Bukhari Ke In MURJI Raawiyon Ko Chordh Doge Ya Dogli Policy Se Aghe Badhoge !!

AL-JAWAAB NO: 4

Imaam Bukhari (Rh.) Ka Yeh Kehna Ke Muhaddiseen Ne Unke Hadees Aur Raaye Par SUQOOT Ikhtyaar Kiya Hai, Yeh Qaul Do (Two) Wujuhaat Ke Bina Par MARDOOD Hai.

PEHLI WAJAH: Imaam Bukhari (Rh.) Ne Kisi Muhaddis Ka Naam Zikr Nahi Kiya Jinhone Yeh Baat Kahi Hai, Lehaza Usool Ka Zabta Hai Ke MAJHOOL Ka QAUL Qabile Aitemaad Nahi Hoti Aur Khasskar Gair Muqallideen Naam Nihaad Ahle Hadeeso Ke Nazdeeq MAJHOOL Ka Qaul MAWZOO Aur MANGHADAT Hota Hai..

DUSRI WAJAH: Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ki HADEESO Ko Khud Imaam Bukhari (Rh.) Ke USTAADO Ne Apni Kitaabo Me Darj Ki Hain…

1. Imaam AHMAD Bin Hanbal (Rh.) Ne Khud Imaam E Azam Abu Hanifa (Rh.) Se Ek HADEES Apni MUSNAD Me Layye Hain.

[Musnad Ahmad, Jild: 38, Hadees Raqam: 23027]

Scan Page:

2. Imaam Abu Bakar Ibn ABI SHAIBAH (Rh.) Ne Bhi Imaam Abu Hanifa (Rh.) Se Apni KITAAB Me Do (2) HADEESE Laye Hain..

Hadees No: 1

[Musannif Ibn Abi Shaiba, Jild: 7, Safa: 155, Hadees Raqam: 11124]

Scan Page:

Hadees No: 2

[Musannaf Ibn Abi Shaiba, Jild: 13, Safa: 169, 170, Hadees Raqam: 26182]

Scan Page:

Yehi Nahi Bulkey Imaam Bukhari (Rh.) Ke Ustaaz Ke Ustaaz Yani Imaam E Makkah Mukkarrama Muhammad Bin Idrees SHAAFI (Rh.) Ne Bhi Imaam E Azaam Abu Hanifa (Rh.) Se Hadees Li Hai..

[Kitaab Al-Umm, Jild: 8, Safa: 253]

Scan Page:

Imaam E Azam (Rh.) RAAYE Wa IJTEHAAD Me Kaisi Haisiyat Rakhte The, Yeh Aap Hazrat Ameerool Momineen Fil Hadees Imaam Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Ke Farman Se Samjh Jayenge Insha Allah…

Hazrat Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Farmate Hain Ke Agar Kisiko Apni RAAYE Se Kuch Kehne Ka HAQQ Hai Toh Abu Hanifa (Rh.) Iske HAQDAR Hain Ke Woh Apni RAAYE Se Kuch Kahein…

[Tarikh Baghdaad, Jild: 15, Safa: 471, Sanad: SAHIH]

Scan Page:

Allahu Akbar, Abdullah Ibn Mubarak (Rh.) Jaisi Itni Buland Shakhsiyat Bhi Ta’arif Kar Rahe Hain Imaam Abu Hanifa (Rh.) Ke RAAYE Wa QIYAAS Ki.

Chunanche Yeh Imaam Bukhari (Rh.) Ki Jarah MARDOOD Saabit Hogayi. Alhamdullilaah…

Wallahu’alam…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s