YAZEED Bin Muawiyya SALAF Ki Ada’alat Me

Ulama-E-Deoband Ka MAUQAF Hai Ke YAZEED Bila Shuba FASIQ Wa FAJIR Hai Aur YAZEED Ke Kafir Honepe Ham SUQOOT Ikhtiyar Karte Hain..

Magar Kaafi Muhaddiseen Aur Tareekh Dan Ne Yazeed Par Bade Sakht Kalaam Kiye Hain Jisko Ham Wazeh Karenge..

YAZEED Bin Muawiyya SALAF Aur Ghair Muqallid Naam Nihaad Ahle Hadees Aalimo Ke Adalat Me:

1. Hazrat Abdullah Bin Zubair (Rdh.) Ko Jab YAZEED Ki MAUT Ki Khabar Pahunchi Toh Hazrat Abdullah Bin Zubair (Rdh.) Ne Farmaya: Aye Kambhakhton, Kyun Ladd Rahe Ho Tumhara “GUMRAH SARDAR” Marr Gaya Hai.

[Taarikh Ibn Khaldoon (Urdu), Jild: 2, Safah: 551, Baab: Khilafat Muawiyya Wa Ale Marwan, Tiba’a: Nafees Academy Urdu Bazar, Karachi]

SCAN PAGE:

2. Nawfl Bin Abi Firaat (Rh.) Ne Kaha Ki Ek Bar Woh Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (Rh.) Ke Saath Baitha Tha. Ek Shakhs Ne Jab Yazeed Ko Ameerul Momineen Kaha Toh Umar Bin Abdul Aziz (Rh.) Ne Gusse Me Kaha Ki: “Tumne Is Shakhs Ko Ameerul Momineen Kaha?
Toh Aap Ne Isey 20 (Bees) Kodde Marr Ne Ka Huqm Diya.”

[Tareekh-Ul-Khulafa Lil Suyuti, Safa: 301, Tehzeeb Ut-Tehzeeb, Jild: 11, Safa: 361]

Scan Page: Tareekhul Khulafa

Scan Page: Tehzeeb Ut-Tehzeeb

3. Imam Ibn Jauzi Rh. (Wafat 597 Hijri) YAZEED Par LANNAT Karne Ke QAIL The..

[Al-Rad Ala Al-Mutaseb Al-Aneed Al-Mane Le Zam Yazeed, Safa: 39, 40, Sawaiq Al-Muhriqa (Urdu), Safa: 733]

Scan Page: Al Rad Ala Al-Mutasib Al-Aneed Al-Mane Le Zam Yazeed

Scan Page: Sawaiq Al-Muhriqa

4. Imam Ibn Hazam Zahiri (Rh.) Likhte Hain: Yeh (Yazeed) Islam Me Bure Kaamo Ka Karne Wala Raha Hai. Isne Apni Iqteda Ke Akhir Daur Me HARRAH Ke Din Ahle Madina Ka Qatl-E-Aam Kiya. Unke Behtareen Afraad Wa Bakki SAHABA Ko QATL Kiya. Aur Apni Saltanat Ke Wail Me Imam HUSSAIN (Rdh.) Aur Unki Ahle Bait Ko QATL Kiya. Aur Masjid-E-Haram Me Abdullah Bin Zubair (Rdh.) Ka Muhasirah Kiya. KHANA-E-KAABA Aur Islam Ki Behurmati Ki. Phir ALLAH TA’ALA Ne Unhi Dino Isko Maar Daala.

[Jamhrah Ansabil Arab Lil Ibn Hazam Zahiri, Safa: 112]

Scan Page No: 1

Scan Page No: 2

5. Imam AHMAD Bin Hanbal Rh. YAZEED Ke TAQFEER Ke QAIL The Aur Usse HADEES Lene Ko Bhi MANA Farmate The…

Imam AHMAD Bin Hanbal (Rh.) Ka YAZEED Ke Muttaliq Muaqaf Kya Hai Darje Zail Link Me Dekhiye…

https://batilfirqokihaqeeqat.wordpress.com/2015/05/09/yazeed-bin-muawiyya-par-imam-ahmad-bin-hanbal-rh-ki-jarah/

6. Shaykh Ul-Islaam Allama Ibne Taimiyyah (Rh.) Likhte Hain: “Jo (Shakhs) ALLAH aur AKHIRAT Ke Din Par IMAAN Rakhta Ho Woh Yeh Nahi Chahega Ki Yazeed Aur Iske Jaise Dusre Malooq Ke Saath Rahe Jo AADIL Nahi The..”

[Fatawa Ibne Taimiyyah, Jild: 4, Safa: 251-252]

7. Imam Abu Bakar Ahmed Ali Al-Razi Al-Jasas Al-Hanafi Rh. (Al-Mutawaffa 370 Hijri) Farmate Hain: Nabi
(Salalallahu Alaihi Wassalam) Ke Sahaba Khulafa-e-Arba’a (Yaani 4 Khulafa Rashideen) Ke Baad FISAQ Umra Ke Sath Mil Kar Jihad Karte Rahe, Abu Ayyub Ansari (Rdh.) Ne YAZEED Laeen Ke Sath Mil Kar Jihad Kiya.

[Ahkam Al-Quran, Jild: 3, Safa: 154]

SCAN PAGE:

8. Imaam Zehbi (Rh.) YAZEED Ke Muttaliq Apna FAISLA Sunate Huye Likhte Hain: “Mein Kehta Hoon Yazeed Ne Jo Kuch Madeena Ke Logo Ke Sath Kiya Aur Hussain Rdh. Aur Unke Bhaiyo Aur Auladon Ko QATAL Kiya Aur Yazeed SHARABKHOR, BADKAR Aur BADDI Wale Cheezo Me Mubtalah Rehta Tha Toh Log Usse NAFRAT Karte The Aur Iske KHILAF Ek Se Zada Martaba KHUROOJ Kiya. Khuda Ne Iski Zindagi Majzoob (Lambi) Nahi Di Aur Abu Bilal Mirdas Bin Adya Al-Hanzali Iske Khilaf Khade Huye..”

[Tarikh Al-Islam Wa-Tabaqat Al-Mashahir Wa-Al-A’lam, Jild: 5, Safa: 30]

Scan Page:

Imam ZEHBI (Rh.) Ka Mazeed Mauqaf Janne Ke Liye Darje Zail Link Dekhien…

https://batilfirqokihaqeeqat.wordpress.com/2015/10/15/yazeed-bin-muawiyya-imam-zehbi-rh-ki-adaalat-me/

9. Hafiz Imaduddin Ibne Kaseer Al-Damishqi (Rh.) Farmate Hain:

ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻓِﻴﻪِ ﺃَﻳْﻀًﺎ ﺇِﻗْﺒَﺎﻝٌ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺸَّﻬَﻮَﺍﺕِ ﻭَﺗَﺮْﻙُ ﺑَﻌْﺾِ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮَﺍﺕِ ﻓِﻲ ﺑَﻌْﺾِ ﺍﻟْﺄَﻭْﻗَﺎﺕ

“Aur Woh (YAZEED) Shahwaat Ki Taraf Mail Tha Aur Ba’az Auqat Namaz
Chhor Deta Tha Aur Basa Namaze Waqt-e-Qaza Par Padhta Tha.”

[Al-Bidaya Wan-Nihaya, Jild: 8, Safa: 230]

[Al-Bidaya Wan-Nihaya, Jild: 11, Safa: 611, (Dusra Nusqa)]

10. Allama Kamaluddin Al-Dameeri (Rh.) Likhte Hain: Alkiya Alharasi Jo
Shafayi Faqeeh Hain, Inse Poocha Gaya Ki Yazeed Bin Muawiyah Sahabi Hai Ya Nahi? Aur Kya Isko La’an Ta’an Karna Sahih Hai Ya Nahi? Toh
Inhone Jawab Diya Woh Sahabi Nahi Hai, Kyunki Woh Daur e Usman Me Paida Hua Tha, Aur Salaf Me Se Imaam Abu Hanifa (Rh), Imaam Ahmad Bin Hanbal (Rh.) Aur Imaam Malik (Rh.) Ke Isbare Me Do QAUL Hain Ek Me
TASREEH Hai Aur Ek Me TALWEEH. Hamare Liye Toh Tasreeh Ka He Qaul Hai Aur Kyun Na Ho Jab Ki Woh Cheete Ka Shikar Karne Wala, Nard Khelne Wala Aur Dayemi SHARABI Tha.”

[Hayatul Haiwan Al-Dameeri, Jild: 2, Safa: 84]

11. Hafiz Ibne Hajar Asqalani (Rh.) Farmate Hain: “Musnad Me Iski Koi Riwayat Mazkoor Nahi Sirf Yazeed Ka Zikr Aya Hai..”

[Ta’ajeel Al-Manfa’ala Ibn Hajar, Jild: 2, Safa: 373,Raqam: 1189]

Hafiz Ibne Hajar Asqalani (Rh.) Ne Tehzeebut Tehzeeb Me Likhte Hain: “Yazeed Ki Koi Bhi Aisi Riwayat Nahi Jo Qabil-E-Aitemad Ho”

Mazeed Likhte Hain Ki: “Yazeed Ki Jo Mukhalifat
Sahaba (Rdh.) Ne Ki Thi Woh Iske ZALIM Aur FASIQ Hone Ki Wajah Se Ki Thi..”

[Tehzeebut Tahzib Ibn Hajar, Jild: 11, Safa: 360, 361]

Scan Page: Tehzeebut Tehzeeb

Hafiz Ibn Hajar Asqalani (Rh.) Likhte Hain: “Yazeed Bin Muawiya Bin Abi Sufiyan 60 Hijri Me Khilafat Par Faaiz Hua Aur 64 Hijri Me Marr Gaya. Pure 40 Saal Ka Bhi Na Ho Saka. Woh Iska AHEL Nahi Ki Usse Koi HADEES Li Jaye.

[Taqreeb Ut-Tehzeeb, Safa: 1083]

Scan Page: Taqreebut Tehzeeb

12. Imaam Jalaluddin Suyuti (Rh.) Yazeed Par Lannat Karte Huye Likhte Hain: Aap (Hussain Rdh.) Shaheed Kiye Gaye. Aur Apka Sar Mubarak Ibn Ziyad Ke Samne Thaali (Plate) Me Rakha Gaya. ALLAH Ki LANNAT Ho Aapke Qatilo Pe Aur Ibn Ziyad Wa YAZEED Par Bhi Ho.

[Tarikhul Khulafa, Safa: 165]

Scan Page:

13. Imam Ibn Hajar Haysmi Al-Makki Rh. (Wafat San 964 Hijri) Likhte Hain: Iss (YAZEED) Ke FISQ Par MUTTAFIQ Honeke Baad Is Baat Par Inme IKHTELAAF Hai Ke Khas Iska (YAZEED) Ka Naam Le Kar Ispar LANAT Karna Jaiz Hai Ya NAHI.

[Sawaiq Al-Muhaiqa (Urdu), Safa: 733]

Scan Page:

Mazeed Imam Ibn Hajar Makki (Rh.) Likhtey Hain: “Yazeed Ke BETA Muawiya Ne Kaha Ke Mere Baap Yazeed Ne Jab Hukumat Sambhali Toh Woh Iska Ahel He Na Tha. Usne Rasool (S.A.W) Ke Nawase Se Naza’ Ki. Aakhir Uski Umar Ghat Gaye Aur Nasal Khatam Ho Gaye. Hame Maloom Hai Ke Usne Rasool (S.A.W) Ke Qurabat
Daro Ko Qatl Kiya Aur Sharab Ko Halal Kiya Aur Baitullah Ko Weeran.”

[As-Sawaiq ul-Muhriqa Lil Imam Ibne Hajar Makki, Safa: 134]

TAMBEEH:

Allama Ibn Hajar Makki (Rh.) Farma Rahe Hain Ke Ulama E Salaaf Jinka Qaul Meine Naqal Kiya He Iske FISQ Par IJMAA He, Aur LANNAT Bhejne Par IKHTELAAF Hai…

14. Allama Abdul Aziz Farharwi (Rh.) Farmatey Hain: “Ulama-E-AHLE SUNNAT Ne Yazeed Par Lannat Ko Jayez Kaha Hai Jo Ulama Yazeed Ko Maloon Kehtey Hain Unmese Ek Bohot Badey Muhaddis Ibn Jawzi (Rh.) Bhi Hain Unhone Uske Muttaliq Kitaab Likhi Hai Jiska Naam Al-Radde Al-Mutaseeb Al-Aneed An-Zam Yazeed Hai Aur Inhi Ulama Mese Imaam Ahmad Bin Hanbal (Rh.) Bhi Hain Aur Qaazi Abu Ya’ala (Rh.) Bhi.

[Sharah Aqaaid, Safah: 331]

SCAN PAGE:

15. Allama Allusi Al-Hanafi Rh. (Al-Mutawaffa 1270 Hijri) Likhte Hain: Aur Main Kehta Hoon Ki Yazeed KHABEES Ne ALLAH Ke Rasool Sallallaho Alaihe Wasallam Ke Paigham Ki Qadr NAA Ki. Mere Nazdik Ye Sahih Hai Ki Yazeed Jaise Shaks Par Lannat Kiya Jaaye. Aise FASIQ Shaks Ka Koi Tasawwur Bhi Nahi Kar Sakta. Aur Usne Kabhi Iski Tauba Na Ki. Uski Tauba Ka Imkan Uske Imaan Ke Imkan Se Bhi Kam Hai. Yazeed Ke Sath Uske Sath Ibn Ziyad, Ibn Sa’ad Aur Uski Jamat Bhi Shamil Hai. Beshak Unpar ALLAH Ki Lannat Hai. Aur Unke Dosto Par Aur Unke Himayatiyon Par Aur Un Tamam Logo Par Jo Qayamat Tak Unki Pairwi Kare. Jab Tak Ki Imam Hussain (Rdh.) Ke Liye Ankhon Se Aansu Giren.

[Tafseer Roohul Mua’ani, Jild: 26, Safa: 73]

Scan Page:

16. Hazrat Shah Waliullah Muhaddis Dehelvi (Rh.) Farmate Hain: YAZEED 12 (Barah) Khulafa Ke Darmiyan Se SAQIT Hai, Isliye Ki Arsa Tak Iski Saltanat Mazboot NAA Hui Thi Aur Ek Wajah Yeh Bhi Thi Ki WOH Buri SEERAT Ka MALIK Tha..

[Qurrah Al-Aeynain, Safa: 241]

Shah Walliullah Muhaddis Dehelwi (Rh.) Ne Apni Dusri Kitaab Me Likhte Hain: YAZEED Na-Paak Gumraah Aur Gunaghar Tha Aur Gumrahi Ki Taraf Bulane Wala SHAAM Me YAZEED Tha Aur IRAQ Me Mukhtar Tha.

[Hujjatullah Baaligha, Jild: 2, Safa: 507]

17. Hazrat Maulana Muhammad Qasim Nanautvi (Rh.) Farmate Hain: Ameer Muawiya (Rdh.) Ne Jab Yazeed Paleed Ko Apna Wali Ahed Muqarrar Kiya Tha Iska Fisq Zaahir Na Huwa Tha Agar Kuch Kiya Hoga Toh Dar Parda (Chupkar Poshida Taur Par) Jiski Khabar Hazrat Ameer Muawiya (Rdh.) Ko Na Thi..

[Maktoobat Sheikhul Islam, Jild: 1, Safa: 272]

18. Hazrat Maulana Rasheed Ahmad Gangohi (Rh.) Farmate Hain: Yazeed Ko Kafir Kehnese Aehtiyat Ki Jaye
MAGAR Woh FASIQ Beshak Tha.

[Fatawa Rasheediya, Safah: 49]

19. Hakeemul Ummat Hazrat Maulana Muhammad Ashraf Ali
Thanvi (Rh.) Farmate Hain: Yazeed FASIQ Tha Aur FASIQ Ki Wilayet Mukhtalif Feeh Hai.

[Imdadul Fatawa, Jild: 4, Safa: 565]

20. Shaikh Hakeemul Islam Hazrat Maulana Muhammad Tayyab Rahimahullah Likhte Hain: Barhal YAZEED Ke FISQ Wa FUJOOR Par Jab SAHABA-E-KIRAAM Sab Ke Sab He MUTTAFIQ Hain Khuwa MUHADDISEEN Hoon Ya MUKHALIFEEN Phir Aimma MUJTAHIDEEN Sab He MUTTAFIQ Hain Aur Inke Baad Allama Muhadiseen FUQAHA Misal Allama Qastalani, Allama Badruddin Aini, Allama Haysmi, Allama Ibn Jauzi, Allama Saeeduddin Taftazani, Muhaqiq Ibn Humam, Hafiz Ibn Kasir, Wagairah Jaise Muhaqiqeen YAZEED Ke FISQ Par Ulamae Salaf Ka ITEFAAQ NAQAL Kar Rahe Hain Aur KHUD Bhi Iske QAIL Hain. Phir Ba’az Inmese Iss FISQ Ke Qadr Mustarak Ko MUTAWATIRA AL-MA’ANE Bhi Keh Rahe Hain..

[Saheed-E-Karbala Aur Yazeed, Safa: 152, 153]

Scan Page:

21. Hazrat Maulana Sayyed Hussain Ahmad Madni (Rh.) Farmate Hain: Yazeed, Ameer Muawiya (Rdh.) Ki Wafat Ke Ba’ad Khullam Khulla FISQ Wa FUJOOR Me Mubhtela Ho Chuka Tha…

[Maktoobat Sheikhul Islam, Jild: 1, Safa: 266]

22. Ghair Muqallid Naam Nihaad Ahle Hadees Maulana Nawab Syed Muhammad Siddique Hasan Khan Sb. Farmatey Hain: “Qareen Awwal Me Baaz FAASIQ Wa MUNAFIQ Bhi The Jaise Hajjaj, YAZEED Aur Mukhtar.”

[Majmua Rasail Wa Aqeedah, Safah: 119]

SCAN PAGE:

23. Ghair Muqallid Muhaqiq Dr. Abu Jabar Abdullah Damanvi Sahab Yazeed Ke Difah Karne Wale Awwam Aur Aalimo Ko NASBIYON Ke Lafz Se Sarfaraz Kiya Hai.

[Yazeed Bin Muawiyya Aur Jaesh Magfirhoom, Safah: 7, 24]

SCAN PAGE:

24. SAUDIYA Ke Shaykh Abdul Aziz Abdullah Bin Baaz,

25. Shaykh Abdur Razzaq Afifi Aur

26. Shaykh Abdullah Bin Garyan Likhtey Hain: “Yazeed Koi Izzat Wala Na Allah Ke Nek Kar Waliyon Se Hai. Mohabbat Na Karne Ki Wajah Isse Aise Nek Aamal Sadir He Nahi Huyi Jo Iske Mohabbat Ko Wajib Karti Hoon. Ek He Baat Hai Ke Woh Badshahon Aur Iss Qism Ke Askhaas Se Mohabbat Na Karne Ki Wajah Yeh Bhi Hai Beshaq Isse Cheeze Sadir Huyi Hain Jo Iske FISQ Aur ZULM Ka Iski Seerat Me Taqaza Kartey Hain Hussain (Rdh.) Ke Amr Ahle Harrah Ke Amr Me.

[Fatawa Al-Lajana Al-Daymah, Safah: 285, 286]

SCAN PAGE:

Wallahu’Aalam…

2 thoughts on “YAZEED Bin Muawiyya SALAF Ki Ada’alat Me

  1. Mjhe waseela bad wafat par dala’il chayen isi trh jis trh ap or topics par dete hain.ALHAMDULILLAH,mjhe bht faida hwa hai ap logo ki websites se,bs ye topic dikha nh to islye comment krdia.jitba jaldi ho mnhe batyn.JAZAKALLAH.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s