Abdullah Bin Mubarak Rh. Ke Nazr Me Imame Azam Abu Hanifa Rh. Ka Maqam

Ameerool Momineen Fil Hadees Abdullah Bin Mubarak (Rah.) Imam-e-Azam Abu Hanifa (Rh.) Ke Shagird The Aur Imaam Bukhari (Rh.) Ke Ustaaz Yaani Imam Ahmad Bin Hanbal (Rh.) Wagaira Ke Ustaaz The.

Imaam Bukhari (Rh.) Aur Muslim (Rh.) Ne Inse Kasrat Se Hadees Apni SAHIH Me Naqal Ki Hain..

Imam Abdullah Bin Mubarak Rh. Ne Apne Ustaaz Sultan Ul- Muhaddisun, Imaam-e-Azam Abu Hanifa Rahimahullah Ki Jam Kar Ta’areef Ki Hai Usko Ham Bayan Karenge Aur Saabit Karenge Ke Abu Hanifa (Rh.) Ka Maqam Ala Darjeh Ka Hai.

Chunanche Allama Ibn Abdul Barr (Rh.) Likhtey Hain :

ﻭَﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﺍﻟْﻤُﺒَﺎﺭَﻙِ ﺭِﻭَﺍﻳَﺎﺕٌ ﻛَﺜِﻴﺮَﺓٌ ﻓِﻲ ﻓَﻀَﺎﺋِﻞِ ﺃَﺑِﻲ ﺣَﻨِﻴﻔَﺔَ ﺫَﻛَﺮَﻫَﺎ ﺍﺑْﻦ ﺯُﻫَﻴْﺮ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺑِﻪِ ﻭَﺫَﻛَﺮَﻫَﺎ ﻏَﻴْﺮُﻩُ…

TARJUMA :

Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Se Abu Hanifa (Rh.) Ke Fazail Kasrat Se Manqool Hain Jisse Ibn Zuhayr Rh. Ne Apni Kitaab Me Zikr Kiya Hai Aur Baakiyon Ne Bhi…

[Al-Inteqa Fee Fazail Al-Salasa Aimma Al-Fuqaha, Safah: 207]

SCAN PAGE :

Ab Ham Un Tauseeqi Kalimat Wa Riwayat Dekhtey Hain..

TAUSEEQ NO : 1

Sanad No : 1

ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﺍﻟﺨﻼﻝ،ﻗَﺎﻝَ: ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺨﻌﻲ، ﺣﺪﺛﻬﻢ ﻗَﺎﻝَ: ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ، ﻗَﺎﻝَ:ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻛﺮﻳﺐ، ﻗﺎﻝ:ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻳﻘﻮﻝ : …….

Sanad No : 2

ﻭَﺃَﺧْﺒَﺮَﻧِﻲ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﺃَﺣْﻤَﺪ ﺑﻦ ﻳَﻌْﻘُﻮﺏ،ﻗَﺎﻝَ : ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺍﻟﻀﺒﻲ،ﻗَﺎﻝَ: ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮ،ﻗَﺎﻝَ:ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺯﻱ،ﻗَﺎﻝَ:ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﺣﻤﺰﺓ ﻳَﻌْﻠَﻰ ﺑﻦ ﺣﻤﺰﺓ،ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﺎ ﻭﻫﺐ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ،ﻳﻘﻮﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻳﻘﻮﻝ :

ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺃﻭﺭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ،ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺭﺃﻳﺖ ﺃﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺄﻣﺎ ﺃﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﻓﻌﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺭﻭﺍﺩ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻭﺭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﻓﺎﻟﻔﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺽ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ :ﻓﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻓﻘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﻓﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ : ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﺜﻠﻪ.

TARJUMA :

Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Se Meine Suna Ke Woh Keh Rahe The Ke: “Meine Logon Me Sabse Bada Aabid, Sabse Zyadah Muttaqi, Sabse Bada Aalim, Sabse Bada Faqeeh Dekha Hai, Sabse Bada Aabid Abdul Aziz Bin Abi Rawaad, Sabse Zyadah Muttaqi Fuzayl Bin Ayaz Aur Sabse Bada Aalim Sufyaan Sauri Aur Sabse Bada Faqeeh Abu Hanifah (Rh.) Hai. Phir Farmaya Ke Meine Abu Hanifa (Rh.) Ke Misl Faqih Nahi Dekha.”

[Tareekh Baghdad, Jild: 15, Safah: 469, Dr. Bashar Awaad Maroof Ne Sanad Ko SAHIH Kaha, Darul Islaamiyah]

SCAN PAGE :

A. Imaam Mizzi (Rh.) Ne Is Qaul Ko Bila Kisi Jarah Ke Imam Sahab Rh. Ke Tauseeq Ke Tehat Bayaan Kiya Hai.

[Tehzeeb Ul-Kamaal Fi Asma Ur-Rijaal, Jild: 29, Safah: 430]

SCAN PAGE :

B. Imaam Zehbi (Rh.) Ne Bhi Bila Kisi Jarah Ke Is Qaul Ko Naqal Kiya Hai.

[Tazkirat Ul-Huffaz, Jild: 1, Safah: 168, Raawi Raqam: 163]

SCAN PAGE :

B. Haafiz Ibn Hajr Asqalani Rh. Ne Imaam Sahab Ke Tauseeq Ke Zail Me Bila Ki Jarah Kiye Huye Yeh Qaul Naqal Kiya Hai.

[Tehzeeb Ut-Tehzeeb, Jild: 10, Safah: 450]

SCAN PAGE :

TAUSEEQ NO : 2

Sanad No : 1

ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ، ﻗَﺎﻝَ : ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃَﺣْﻤَﺪ ﺍﻟﺪﻗﺎﻕ، ﻗَﺎﻝَ : ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃَﺑُﻮ ﺣﻤﺰﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﺯﻱ، ﻗﺎﻝ : ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﺃﻋﻴﻦ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻭﺯﻱ، ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ، ﻳﻌﻨﻲ : ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺳﻔﻴﺎﻥ، ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻤﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻴﺎ.

TARJUMA :

Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Farmate Hain Ke: “Agar Kisi Masle Pe Sufyaan (Sauri) Aur Abu Hanifa (Rh.) Ka Ittefaaq Hojaye Toh Kiski Itni Majal (Taqat) Ke Unke Khilaff Fatwa De.”

[Tareekh Baghdad, Jild: 15, Safah: 470, Dr. Bashar Awaad Maroof Ne Sanad Ko SAHIH Kaha]

SCAN PAGE :

Sanad No : 2

ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ، ﻗَﺎﻝَ : ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ، ﻗَﺎﻝَ : ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻧﻲ، ﻗَﺎﻝَ : ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺣْﻤَﺪ ﺑﻦ ﺯﻫﻴﺮ، ﻗَﺎﻝَ : ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺷﺠﺎﻉ، ﻗَﺎﻝَ : ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ، ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻳﻘﻮﻝ : ﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻫﺬﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻓﺬﺍﻙ ﻗﻮﻱ، ﻳﻌﻨﻲ: ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ.

TARJUMA :

Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Farmatey Hain: “Jab Yeh Dono (Yaani Sufyaan Sauri Aur Abu Hanifa Rh.) Jis Amr Par Muttafiq Hojayein Toh Woh Baat Mazboot Hoti Hai.”

[Tareekh Baghdad, Jild: 15, Safah: 470, Dr. Bashar Awaad Maroof Ne Sanad Ko SAHIH Kaha]

SCAN PAGE :

A. Allama Ibn Abdul Barr (Rh.) Ne Is Tauseeq Ko Bila Kisi Jarah Ke Naqal Kiya Hai.

[Al-Inteqa Fee Fazail Al-Salasa Al-Aimma Al-Fuqaha, Safah: 206]

SCAN PAGE :

TAUSEEQ NO : 3

ﺃَﺧْﺒَﺮَﻧَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ،ﻗَﺎﻝَ: ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،ﻗَﺎﻝَ: ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺃَﺑُﻮ ﻋﺮﻭﺑﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻧﻲ، ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﺷﺒﻴﺐ، ﻳﻘﻮﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ، ﻳﻘﻮﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻳﻘﻮﻝ : ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺮﺃﻳﻪ. ﻓﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺮﺃﻳﻪ.

TARJUMA :

Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Farmatey Hain: “Agar Kisi Shaks Ko Raaye Dene Ka Haq Ya Uski Pairwi Ki Jaati Toh Woh Abu Hanifa (Rh.) The.”

[Tareekh Baghdad, Jild: 15, Safah: 471, Dr. Bashar Awaad Maroof Ne Sanad Ko SAHIH Kaha]

SCAN PAGE :

A. Imaam Zehbi (Rh.) Ne Apni Kitaab Me Bila Kisi Jarah Ke, Tauseeq Ke Zail Me Naqal Kiya Hai.

[Manaqeeb Imaam Abu Hanifa Wa Sahibain, Safah: 31]

SCAN PAGE :

TAUSEEQ NO : 4

ﻣﺤﺪﺙ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺯﻱ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﺁﺩﻡ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﻭﻫﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺰﺍﺣﻢ، ﺳﻤﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﺎﻧﻨﻲ ﺑﺄﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ، ﻛﻨﺖ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ

TARJUMA :

Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Farmatey Hai: “Agar Allah Meri Madad Abu Hanifa Aur Sufyaan (Sauri) Ke Zariye Na Karta Toh Me Aam Awwam Ke Tarah Hota.”

[Tareekh Baghdad, Jild: 15, Safah: 461, Sanad: Hasan]

SCAN PAGE :

A. Imaam Mizzi (Rh.) Ne Tauseeq Ke Zail Me Bila Kisi Jarah Ke Apni Kitaab Me Naqal Farmaya Hai.

[Tehzeeb Ul-Kamaal, Jild: 29, Safah: 428]

SCAN PAGE :

B. Imaam Zehbi (Rh.) Ne Iss Tauseeq Ko Bila Jarah Ke Naqal Kiya Hai.

[Seeyar Alaam Un-Nubala, Jild: 6, Safah: 398]

SCAN PAGE :

C. Haafiz Ibn Hajar Asqalani (Rh.) Ne Bhi Bila Jarah Naqal Kiya Hai.

[Tehzeeb Ut-Tehzeeb, Jild: 10, Safah: 450]

SCAN PAGE :

TAUSEEQ NO : 5

ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢُ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻤَﺮْﻭَﺯِﻱُّ ﺍﻟْﺨَﻼﻝُ، ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺍﺑْﻦَ ﺍﻟْﻤُﺒَﺎﺭَﻙِ، ﻳَﻘُﻮﻝُ: “ﻛَﺎﻥَ ﺃَﺑُﻮ ﺣَﻨِﻴﻔَﺔَ ﺁﻳَﺔً ”

TARJUMA :

Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Farmatey Hain: “Abu Hanifa Rh. Allah Ki Ayat (Nishani) Hai.”

[Tareekh Baghdad, Jild: 15, Safah: 460, 461, Dr. Bashar Awaad Maroof Ne Sanad Ko HASAN Kaha]

SCAN PAGE :

A. Imaam Zehbi (Rh.) Ne Yeh Tauseeq Bila Kisi Jarah Ke Naqal Kiya Hai.

[Manaqeeb Imaam Abi Hanifa Wa Sahibain Liz Zehbi, Safah: 30]

SCAN PAGE :

TAUSEEQ NO : 6

Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Farmate Hai: “Agar Kisi Hadees Se Qiyaas Ki Zarurat Pade, Toh Uske Ahel Imam Maalik (Rh.), Imam Sufiyan Sauri (Rh.) Aur Imam Abu Hanifa (Rh.) Hai, Aur Unme Bhi Acche, Baarik Bee (Baarik Cheezo Me Ghaur Karne Waale) Aur Dur Bee (Dur ki Cheezo me Ghaur Karne Waale) Faqeeh Imam Abu Hanifa (Rh.) Hai.”

[Tareekh Baghdad, Jild: 13, Safah: 342, Darul Kitaab Ul-Ilmiyyah, Beiroot, Lebanon]

SCAN PAGE : Tareekh Baghdad (Darul Kitaab Ul-Ilmiya Beiroot, Lebanon)

A. Imaam Zehbi (Rh.) Ne Is Qaul Ko Bila Kisi Jarah Ke Naqal Kiya Hai.

[Manaqeeb Imaam Abi Hanifa Wa Sahibain, Safa: 31]

SCAN PAGE :

TAUSEEQ NO: 7

Hayyan Ibn Musa Al-Marwazi Kehte Hain Ke: Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Se Pucha Gaya Ke FIQH Me Sabse Zyada Ilm Wala Kaun Hai ? Imaam Malik Ya Abu Hanifa? Ispar Unhone Jawab Diya: “Abu Hanifa”

[Manaqeeb Al-Imam Abu Hanifa Wa Sahibain Liz Zehbi, Safah: 32]

[Seeyar Alam Un-Nubala, Jild: 6, Safah: 402]

SCAN PAGE : Manaqeeb Abi Hanifa Liz Zehbi

SCAN PAGE : Seeyar Alam An-Nubala

TAUSEEQ NO : 8

Abdaan Farmate He Ke Unhone Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Ko Farmate Huye Suna: “Log Jab Abu Hanifa Rh. Ka Zikr Burayi Se Karte Hain Toh Mujhe Bohot Sadma Hota Hai Aur Mujhe Andesha Hota Hai Ke Unpar Allah Ka Ghazzab Toot Padega.”

[Manaqeeb Imam Abu Hanifa Wa Sahibain Liz Zehbi, Safah: 36]

SCAN PAGE :

TAUSEEQ NO : 9

Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Farmaate Hai Ke: “Main Ne Imaam Abu Hanifa (Rh.) Se Zyaada Parhezgaar Kisi Ko Nahi Dekha.”

[Tehzeeb Ul-Kamaal, Jild: 29, Safah: 437]

SCAN PAGE :

Note : Yeh Tauseeq Ko Imaam Mizzi Rh. Ne 2 Sanadon Se Bayan Kiya Hai. Hamne Dono Qaul Ko Scan Pe Highlight Kiya Hai.

TAUSEEQ NO : 10

Abdullah Bin Mubarak (Rh.) Farmate Hain Ke: “Allah Agar Meri Mulaqat Abu Hanifa Rh. Se Nahi Karwata Toh Me BIDDATI Hota.”

[Manaqeeb Imaam Abu Hanifa Wa Sahibain, Safah: 30]

SCAN PAGE :

TAUSEEQ NO : 11

Abdur Razzaq Rh. Kehtey Hain Ke Abdullah Bin Mubarak Rh. Ne Farmaya: “Agar Deeni Masail Me Raaye Ki Zarurat Padhti Toh Sabse Behtareen Raaye Abu Hanifa Rh. Ki Hai.”

[Manaqeeb Imaam Abu Hanifa Wa Sahibain, Safah: 30]

SCAN PAGE :

Allah Ba’ari Ta’alla Imam Abu Hanifah Rh. Par Lakho Croro Rehmate Nazil Kare…

Ameeen…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s