Zaef Hadees Aur Naam Nihaad Ahle Hadees

Zaeef Ahadees Ka Mutlaqan Inkar Karna Inkaar E Hadees Ka Darwaza Kholna Hai

Ghair Muqallideen Hazraat Ka Qiblah O Ka’bah Zamana Waqat Aur Halaat Ke Pesh Nazar Badalta Hai, Aur Kabhi Kabhi Kisi Shakhsiyat Ka Ghalbah Aur Tasallut Un Par Itna Hojata Hai Keh Us Ke Samne Aglon Ki Saari Tehqeeqaat Kal’ad Qarar Pati Hain, Aur Is Bare Me Un Ke Ghuloo Ka Yeh Aalam Hota Hai Keh Muhaddiseen O Ahle Ilm Ke Aam Faislon Ko Bhi Wo Banazar Hiqarat Dekhte Hain.

Aj Kal Salafi Ghair Muqallideen Par Albani Naam K Eek Shaami Ghair Muqallid Ka Isi Qism Ka Tasallut Hai, Albani Ko Ghair Muqallideen Bhot Bada Muhaqqiq Bhot Bada Muhaddis Aur Fann E Hadees O Rijaal Ka Imam Azam Samajhte Hain , Haalanke Albani Ka Sab Se Bada Wasf Ye Hai Keh Us Ne Hadees E Rasool Aur Sunnat E Rasool Se Logon Ko Bargashta Karne Ka Ek Jaal Bichaya Hai, Ye Arab Dunya Me Hindustan Ka Waheed Uddin Khan Hai , Waheed Uddin Khan Aur Albani Ka Mushtarikah Wasf Ye Hai Ke Ye Dono Ta’alla Aur Khud Raai Ke Aakhri Maqaam Par Hain , Anaa Parasti Ke Dono Mareez Hain , Aglon Ki Tehqeeqaat Dono Ke Nazdeek Haich Hain Aur Unke Ilmi Kaarnamo Kin A Waq’at Waheed Uddin Khan Ke Dil Me Hai Aur Na Albani Ke Dil Me, Dono Ka Maidan Alag Alag Hai, Magar Ana Parasti O Khud Parasti Aur Apni Tehqeeq O Waye Par Israr O Jamood Aur Apne Samne Badon Badon Par Ghurrana Aur Aankhne Dikhlana Aur Us Ko Munh Chirdana, Hamah Daani Ka Dawa Karna Ye Baaten Dono Me Badi Ifraat Se Paayi Jati Hain.

Albani Sahab Jin Ka Poora Naam “Muhammad Nasir Uddin Albani” Hai Apne Zzauq Mutaali’aa Ki Bunyaad Par Allama Aur Muhaddis Hogaye The, Aur Jab Aadmi Bilaa Kisi Murshid Ki Rehnumai Ke Ilm Ke Maidan Me Qadm Rakhta Hai To Ghair Muqallidiyat Us Ke Isteqbaal Ke Liye Tayyar Rehti Hai Aur Who Ghair Muqallid Hojata Hai, Aam Taur Par Yahi Dekha Gaya Hai , Illa Yeh Keh Allah Ta’ala Kisi Ki Dastageeri Farmaye.

Albani Sahab Bhi Ghair Muqallid Hogaye Aur Phir Aslaaf Unki Nigaah Me Baune Qarar Paaye Aur Chaunkeh Albani Sahab Ne Hades Hi Ko Apna Ilmi Maidan Banaya Tha Is Liye Un Ka Sab Se Ziyada Waar Muhaddiseen Par Hi Hua Aur Ahadees E Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam Ko Unho Ne Apna Nishana E Mashq E Sitam Banaya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawood, Imam Nasai, Imam Tirmizi Aur Ibne Majah Sab Par Unho Ne Teer Chalaya Aur Sab Ko Zakhmi Kiya, Insha Allah Iski Tafseel Kisi Alag Mustaqil Mazmoon Me Ki Jayegi.

Continue reading

Advertisements

Imam Abu Dawud (Rh) Aur Imam Munziri (Rh) Ka Hadees Me Suqoot Karna Hadees Ki Tasheeh Hoti Hai

Ghair Muqallideen ke Nazdeek Imam Abu Dawud Rh. ( Al Mutawaffa 275 Hijri ) Ka Sukoot Riwayat Ke Saheeh Aur Uske Tamaam Raavi Imam Abu dawud (Rh.) Ke Nazdeek Siqaah Hone Ki Daleel Hai Aur Issi Tarah Imam Munziri Rh. (Al Mutawaffa 656 Hijri ) Ka Sukoot Bhi Unke Nazdik Hujjat hai..

Hawalaat Mulaaheza Farmaaye:

1. Ghair Muqallideen ke Mujtahid Qazi Shaukaani (Rh.) Ek Maqaam par Farmaate Hain Ke
Imam Abu Dawud (Rh.) aur Imam Munziri (Rh.) ne us [riwayat] par Sukoot Ikhtiyaar Kiya aur Uski Sanad Ke Rijaal Imam Abu Dawud (Rh.) ke Nazdeek Siqaah Hai..

[Nail ul Autaar : Jild 1 : Safa 161, Dusra Nusqa : Jild 1 : Safa 466]

Scan Page:

Maloom huwa ke Ghair Muqallideen ke Nazdeek Imam Abu Dawud Rh. ne Jis riwayat par Sukoot Ikhtiyaar kiya, woh riwayat Ahlehadees Hazraat ke Nazdeek Saheeh aur uski riwayat ke Tamaam Rijaal bhi Imam Abu Dawud Rh. ke Nazdeek Siqaah hote hai..

2. Ghair Muqallideen ke Muhaqiq ul Asar Maulana Abdul Qaadar Hasaari Rh. Farmaate hai ke jis Hadees par unhone (Yaani Imam Abu dawud Rh. ne) Sukoot kiya, toh Yeh Hadees Qaabil e Istedlaal Banjaati hai.

[Fataawa Hasaariya : Jild 3 : Safa 14]

Continue reading

Qazi Abu Yusuf (Rh.) SIQAAH Hain

Imaam, Qaazi Abu Yusuf (Rahimahullah) Hadees Me Siqaah Hain Jinki Ta’adeel Mukhtasar Tarruf Ke Baad Darj-E-Zail Hai..

·Pura Naam:

ﻳَﻌْﻘُﻮْﺏُ ﺑﻦُ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴْﻢَ ﺑﻦِ ﺣَﺒِﻴْﺐِ ﺑﻦِ ﺣُﺒَﻴْﺶِ ﺑﻦِ ﺳَﻌْﺪِ ﺑﻦِ ﺑُﺠَﻴْﺮِ ﺑﻦِ ﻣُﻌَﺎﻭِﻳَﺔَ ﺍﻷَﻧْﺼَﺎﺭِﻱُّ، ﺍﻟﻜُﻮْﻓِﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ

Ya’qoob bin Ibraaheem bin Habeeb bin Hubaysh bin Sa’d bin Bujayr bin Mu’aawiyah al-Ansaari al-Koofi, Imam Abu Hanifa (Rahimahullah) Ke Shagird…

Laqab: Qazi Abu Yusuf

· Paidaish: 113 Hujri, Iraq Ke Mashoor Saher Koofa Me.

Imam Abu Ja’far at-Tahawi al-Hanafi (Rah) Farmatey Hain Ke Abu Yusuf (Rah) Ki Paidaish (Koofa Me) San 113 Hijri Me Hui..
[Tareekh Baghdad, Jild: 14, Safa: 247, Seeyar A’laam al-Nubala, Jild: 8, Safa: 536, Al-Ansaab Lil As-Sana’aani, Jild: 10, Safa: 308]

· Tabaqah: Kiba’ar Taba-Tabain

· Ustaz (Teachers): Hadeeso Me Inke Shaikh The, Imam Abu Hanifah, Hishaam bin Urwah, Ataa bin as-Saa’ib, Yahya bin Sa’eed, Yazeed bin Abi Ziyaad, Sulemaan al-Amash, Abu Ishaaq ash-Shaybaani, Hajjaaj bin Artaat,Ubaydullah bin Umar Rahimahullah

· Shagird (Students): Ibn Samaah, Yahya bin Ma’een, Ahmed bin Hanbal, Ali bin al-Ja’d, Ahmed bin Manee’, Ali bin Muslim at-Toosi, Asad bin Faraat, Amr an-Naaqid Rahimahullah..

Kitaabein: Allama Abu Nadeem (Rah) Ne Apni Kitaab al-Fehrist Me Qazi Abu Yusuf (Rah) Ke Chand Kutub Ka Naam Batate Hain..

1.Kitab al-Kharaj
2.Usul al-fiqh
3.Kitab al-Asaar
4.Kitab Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla
5.Kitab al-Radd ‘Ala Siyar al-Awzai

Wafat: 5 Rabi us-Saani 182 Hijri Baghdad Sehar Me Haroon Rasheed (Rah) Ke Zamane Me Wafat Huyi..

QAZI ABU YUSUF (RAH) KI TAUSEEQ:

Continue reading

Imam Abu Jafar At-Tahawi (Rh.) SIQAAH Hain

Pura Naam: Abu Ja’far Ahmad Bin Muhammad Bin Salamah At-Tahawi (Rahimahullah)

Paidaish: San 239 Hijri, Misr Me.
Wafat: San 321 Hijri, Al-Quraafah, Misr.
Kunyah: Abu Ja’far

Laqab: Imaam Tahawi Al-Hanafi Rahimahullah.

Ustaz: Imam Muzani Shafii, Qazi Ahmad Bin Abi Imran Baghdadi Hanafi, Haroon Bin Sa’eed Ali, Rabee Bin Sulaiman Jeezi, Yunus Bin Abdul A’laa Sadafi Misri, Ibraheem Bin Mazrooq, Sulaiman Bin Shu’aib Kaysani, Maalik Bin Abdullah Tujaibi Rahimahullah Wagairah..

Shaagird: Hafiz Abu Qaasim Sulaiman Ibn Ahmad Tabarani (Imaam Tabarani), Hafiz Abu Sa’eed Abdur Rahman Bin Ahmad Misri, Ali Bin Ahmad Misri Rahimahullah Wagairah..

Kitaabein: Qazi Ayaz Maliki Rahimahullah Kehtey Hain Ke Imaam Tahawi (Rah) Ne Qul 40 Kutub Ko Tarteeb Di Hai Jinmese Yeh Kuch Ke Naam Darj-E-Zail Hain…

1. Ma’ani al-Aasar
2. Aqeedah al-Tahawiyyah
3. Sunan ash-Shaafi’ee
4. Mushkil al-Asaar
5. Ahkaam ul-Quraan (20 Jild Me Mustamil Hai)
6. Al-Mukhtaar
7. Sharh al-Jaami ul-Kabeer
8. Sharh al-Jaam’i us-Sagheer
9. Ash-Shuroot
10. Nawaazir al-Fiqhiyyah
11. Ikhtilaaf al-Ulama..

[Muqalma Lil Imaam Kausari Safa: 500]

Imaam Abu Ja’afar At-Tahawi al-Hanafi Rahimahullah Faqeeh, Hafiz, Muhaddis, Siqaah Aur Qabil-E-Aitemaad Ulama The..

Continue reading

Mu’ammal bin Isma’eel Par Imam Bukhari (Rah) Ki Jarah Ke Aiterazzat Aur Unke Jawaabat

Muamal bin Ismaeel par Imam
Bukhari (rah) ki Jarah Hai Ke Woh “Munkar Al-Hadees Hai”
[Tehzeeb Al-Kamaal: 18/526, Meezaan Al-Aitedaal: 4/228, Tehzeeb At-Tehzeeb: 10/381]

SHAIKH ZUBAIR ALI ZAI (RAH) KE AITERAZAT:

Isko Naqal karne ke baad Shaikh Zubair Ali Zai Marhoom likhte hain-“Teeno Muhawwalah Kitabo’n me Ye Qoul Bila Sanad wa Bila Hawalah darj hai Jab ke Iske bar Aks Imam Bukhari (rah)
ne Mo’mal bin Isma’eel ko Apni Tareekh Al-Kabeer me Zikr kiya aur Koi Jarah Nahi ki..
[Tareekh Al-Kabeer: 8/49]

Imam Bukhari ki Kitab Az Zu’afa me Mo’mal ka Koi Zikr maujood Nahi hai aur Sahih Bukhari me Mo’mal ki riwayatein maujood hain..
[Dekhiye Hd.no: 2700, 7083
Bahawala Fathul Baari]

Hafiz Mizzi (rah) farmate hain: Isse Bukhari ne ba-taur Istash-haad rivayat li hai.
[Tehzeeb Al-Kamaal 18/527]

Muhammad bin Tahir Al Maqdasi (rah.) ne Ek Raavi ke baare me likha-“Balke Unho (Bukhari) ne Kayi Jagah Isse ba-taur Istash-
haad rivayat li hai taa ke Ye
Waazeh ho ke Woh SIQAH hai.” [Shuroot Al-A’immah As-Sunnah Page 18]

Chunanche Zubair Ali Zai Marhoom Likhtey Hain-“Ma’loom hua ke Mo’mal mazkoor Imam Bukhari (rah) ke Nazdeek SIQAH hai, MUNKAR AL-HADEES Nahi hain”
[Namaz me Hath baandhne ka Maqaam Az Zubair Ali Zai, Safa: 30]

JAWAAB NO. 1

Agar Imam Bukhari (rah.) se
Mo’mal bin Isma’eel ko MUNKAR AL-HADEES kehna sabit na bhi ho to bhi Iski Yeh riwayat SAHEEH sabit Nahi ho sakti Kyonke Isko Khud Ghair Muqallideen bhi ZA’EEF
Tasleem karte hain…

Continue reading

Abdullah Bin Lahi’ah al-Misri (ﺍﺑﻦ ﻟﻬﻴﻌﺔ) Muhaddiseen Ke Nazar Me

Abdullah Bin Lahi’ah al-Misri (ﺍﺑﻦ ﻟﻬﻴﻌﺔ) Jamhoor Ke Nazdeek Zaef Hai, Inki Paidaish San 97 Hijri Me Hui Aur Wafat San 174 Hijri Me Hui Yeh Misr (Egypt) Se The..(Tehzeeb ul-Kamaal Lil Mizzi)

Jarah wa Ta’deel Ke Imamo Ne Ibn Lahi’ah Al-Misri Ko Zaef, Muztareeb Ul-Hadees Aur Sa’ee Ul-Hifz Raa’wi Shumaar Kiya Hai…

Ab Aiye Muhaddiseen Ke Jirah Dekhte Hain Inpar..

1) Jarah Wa Ta’deel Ke Imam, Imam Yahya Bin Ma’īn Rah Farmate Hain

“ﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺮﻕ ﻛﺘﺒﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻗﻬﺎ”

Tarjumah-“Ibn Laahiah Ke Kutub Jaalnese Qabal Aur Baad Har Taur Par Zaef Hai”
(Meezan Ul-Aitedaal: 2/475, Raqam#4530)

2) Imam Yahya Bin Ma’in Rah Aur Ek Jagah Farmate Hain-“Woh Kuch Nahi Hai”
(Sawalaat Ibn Tahmaan:108)

3) Imam Muslim Rah Farmatey Hain-“Imam Abdur Rahman Bin Mahdi Rah, Imam Yahya Bin Saeed Al-Qattan Rah Aur Imam Wakee Bin Al-Jarrah Rah Ne Usko(Hadeeso) Me Radd Kardiya Hai..
(Al-Kuna Wal Asmaa:1/519, Raqam: 2060)

Note: Imam Zehbi Rah Kehte Hain Agar Ibn Mahdi Rah Aur Ibn Qattan Rah Kisi Raawi Ko Zaef Qarar Dein Toh Haqeeqatan Woh Raawi Siqah Nahi Hosakta..
(Dhikr Man Yu’tamad Qauluhu Fil Jarh Wat Ta’deel Lil Zehbi: 167)

Allama Shakhawi Rah Ne Bhi Yehi Usool Pesh Kiya Hai Jo Imam Zehbi Rah Ne Bataya..
(Al-Mutakallimoon Fi Ar-Rijaal Lil Shakhawi Safa:90)

4) Imam Ali Bin Al-Madeeni Rah Farmate Hain-“Usse Zada Ya Thorha Bhi Na Lo( Yani Uski Riwayat Karda Hadeese Na Lo)
[Tehzeeb At-Tehzeeb;Abdullah Ibn Lahi’ah Ki Zindage]

5)Imām Al-Jawzjāni Farmate Hain

Continue reading

Sulaiman Bin Musa Muhaddiseen Ke Nazar Me Zaef Aur Munkar Ul Hadees Hai

Sulaimaan Bin Musa Fuqaaha aur Muhaddiseen ke Nazdeek Zaeef, Munkar ul Hadees,Muztarib ul Hadees Qism ka raavi hain…

Unke bare Muhaddiseen ke Aqwaal Mulaaheza Farmaaye:-

1) Imam Bukhari Rh Farmaate hai ke Munkar ul Hadees hai..
(Elal e Tirmizi Kabeer : Safa 257, Hd.no-473)

2) Imam Abu Haatim Rh. Farmaate hai ke Sach-chayi uska Mahel hai aur Uski Baaz Hadeeso me Isteraab hai.. (Al Jarah Wa Ta’adeel : Jild 4 :Safa 142, Raqm no 615)

3) Imam Nasaai Rh. Farmaate hai ke Hadees me Qawi nahi hai..
(Al Ikmaal Tehzeeb ul Kamaal : Jild 6 :Safa 99)

4) Imam Abu Arb Rh. Farmaate hai ke Usme Nazar hai..
(Al Ikmaal Tehzeeb ul Kamaal : Jild 6 : Safa 100)

5) Imam Zuhri Rh. Farmaate hai ke Uske paas Ajeeb ahadees hai..
(Al Ikmaal Tehzeeb ul Kamaal : Jild 6 :Safa 99)

6) Imam Tirmizi Rh. Farmaate hai ke Uske Pas Munkar Hadees Hai..
(Elal e Tirmizi Kabeer : Safa 257, Hd.no-473)

Continue reading

Imam Sufyaan Sauri (Rah) Sahih Bukhari Wa Muslim Me Bhi “An” Se Riwayat Ki Hai

TADLEES karne waale ko MUDALLIS kehte hain aur MUDALLIS wo Raavi hai Jiski Ye Aadat ho ke Wo Apne
Sheikh ka Ya Sheikh ke Sheikh ka Naam chhupa leta ho (Ya’ni Sheikh ka Naam liye baghair Hadees ko
bayan karta ho)…

Ghair Muqallideen ko Agar Yeh baat
Nahi pata to Hum bata dete hain ke Mudalliseen ke TABQAAT hote hain
Lihaazah Har Mudallis ki “AN” se rivayat shuda Hadees Za’eef Nahi hoti.Sufyan Sauri (rah.) AALA Darje ke SIQAH aur Sachchey hain…
Aap ka “AN-‘ANAA” Qabil-e-Muzar
Nahi. Aur Jaahil Mukhalif ko Hum Ye baat bhi Zehan Nasheen karaana chahte hain ke Hazrat Sufyan Sauri
Rah Sahih Bukhari Wa Sahih Muslim
dono Kitabon ke AALA Raavi bhi hain.

Mazeid suniye…. Agar hamari Yeh peish kardah rivayat Sufyan Sauri Rah ke “AN-‘ANAAH” ki wajah se ZA’EEF hai Tab toh Sahih Bukhari wa Sahih Muslim ki kayi Ahadees ZA’EEF ho Jayengi Kyuke Sufyan Rah ke “AN-‘ANAAH” wali riwayat BUKHARI wa MUSLIM me bhi moujood hain…..!!!

Hum Yahan Kuch HAWALAAT SAHIH BUKHARI wa SAHIH MUSLIM ke peish karte hain Jahan SUFYAN SAURI Rah “AN” ke sath riwayat karte hain…

Mulaahizah farmayein..

SUFYAN SAURI Rah KA “AN” SE RIVAYAT KARNA SAHEEH BUKHARI ME:

Continue reading

Muhammad Bin Moosa Al-Madni Muhaddiseen Ke Nazar Me

Muhammad bin Moosa Inka Pura Naam Yu Hai..

ﻣُﺤَﻤﺪ ﺑْﻦ ﻣُﻮﺳﻰ ﺑْﻦ ﻣِﺴﻜِﻴﻦ، ﺃَﺑﻮ ﻏَﺰِﻳَّﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
Muhammad bin Moosa bin Miskeen, Abu Ghaziyyah al-Kabeer, al-Ansaari al-Qaadhi, al-Madani

Yeh Raavi Jamhoor Ke Nazdeek Matrook Hai Aur Mauzoo Riwayat Garhne(Banane) Wala Tha..

♥Muhaddiseen Jinhone Jirah Kiya♥

1) Imaam Bukhari Rah Farmate He-“Uske Pas Munkar(Riwayat) Hain
(Tareekh Al-Kabeer Lil Bukhari 1/238, Al-Kaamil Lil Ibn Adi 7/515)

2) Imaam Abu Zur’ah Ar-Raazi Rah Farmate He Woh Munkar Ul Ahadees Hai..
(Az-Zu’afa Lil Abu Zur’ah Ar-Raazi 2/447)

3) Imaam Abu Hatim Ar-Raazi Farmate He Woh Zaeeful Hadees Hai.
(Al-Jarah Wat Ta’deel Lil Ibn Abi Hatim 8/83)

4) Imaam Abu Ja’far Al-Uqaili Rah Ne Isko Zu’afa Me Shumaar Kiya He
(Az-Zu’afa Al-Kabeer Lil Uqaili 4/138)

5) Imaam Abu Ahmed Bin Adi Al-Jarjaani Rah Farmate He Uske Hadeeso Me Takrao Hai..
(Al-Kaamil Lil Ibn Adi 7/516)

6) Imaam Ibn Hibban Rah ne Farmaya Yeh Woh Hai Jo Riwayate Churata Tha Aur Siqah Raviyo Se Mauzoo Riwayate Garhta Tha..
(Al-Majroheen Lil Ibn Hibban 2/289)

7) Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi Rah Farmate He Woh Kawi Nahi He(Laisa Bil Qawi)
(Sunan Al-Kubra Lil Baihaqi 5/48, Hd.no-8943)

8) Imaam Dar Qutni Rah Ne Isko Riwayate Garhne(Banane) Wala Bataya..
(Lisaan Al-Meezaan Lil Ibn Hajar 7/534, 5/479)

9) Hafiz Nooruddeen Al-Haismi Rah Farmate He Vo Zaef Hai
(Majmua Az-Zawaaid Lil Haismi 9/44)
Aur Ek Jagah Farmaya JAMHOOR NE ISKO ZAEF QARAR DIYA HAI..
(Majmu Az-Zawaaid Lil Haismi 9/150)

♥ Ispar Kuch Ta’deel..

1) Imaam Hakim Rah Ne Isko Siqah Ma’moon Kaha
(Su’aalaat As-Sijzi Lil Hakim 1/172)

Haalke Imaam Hakim Rah Ki Yeh Tauseeq Jamhoor Ke Khilaf He Jo Batil Hai..

2) Hafiz Abu Abdullah Al-Jurqaani Rah Farmate He Woh Madeena Ka Qazi Tha Aur Siqah Tha
(Al-Abaateel Wal Manakeer Lil Al-Jurqaani 2/298)

Hasil-Kyuke Itne Siddat Jamhoor Ke Jirah Ke Wajah Se…. Muhammad Bin Moosa Za’eef,Matrook Aur Jhoothi Riwayate Banane Wala Hai..