Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam Pe Ammi Ayesha Rdh. Se Kam Umr Me Nikaah Ke Aiterazz Ka Ilmi Jayza (Reply To Critism Of Non-Muslim’s On Prophet Muhammad P.b.u.h Marriage With Ayesha Rdh.)

Prophet Muhammad Par Aiteraz Ka Jawab Bro. Avaiz

Kitaab Ko Download Karein Upar Click Kar Ke.. Jazak Allah… Continue reading

Advertisements

Salaatul Tasbeeh Ki Haqeeqat

Nabi-E-Pak Sallallahu Alaihi Wassalam Ne Irshad Farmaya Ke Salatul Tasbeeh (Ke 4 Rakat) Parhne Se Agle, Pichle, Purane, Nayye, Galti Se Kiye Huye, Jaan Bujh Kar Kiye Huye, Chote, Bade, Chhupp Kar Kiye Huye Aur Khullam Khullah Kiye Huye Sab Gunaah Maaf Hojatey Hain..

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺑْﻦُ ﺑِﺸْﺮِ ﺑْﻦِ ﺍﻟْﺤَﻜَﻢِ ﺍﻟﻨَّﻴْﺴَﺎﺑُﻮﺭِﻱُّ،ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ، ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺍﻟْﺤَﻜَﻢُ ﺑْﻦُ ﺃَﺑَﺎﻥَ، ﻋَﻦْ ﻋِﻜْﺮِﻣَﺔَ، ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ، ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗَﺎﻝَ ﻟِﻠْﻌَﺒَّﺎﺱِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻤُﻄَّﻠِﺐِ ” ﻳَﺎ ﻋَﺒَّﺎﺱُ ﻳَﺎ ﻋَﻤَّﺎﻩُ ﺃَﻻَ ﺃُﻋْﻄِﻴﻚَ ﺃَﻻَ ﺃَﻣْﻨَﺤُﻚَ ﺃَﻻَ ﺃَﺣْﺒُﻮﻙَ ﺃَﻻَ ﺃَﻓْﻌَﻞُ ﺑِﻚَ ﻋَﺸْﺮَ ﺧِﺼَﺎﻝٍ ﺇِﺫَﺍ ﺃَﻧْﺖَ ﻓَﻌَﻠْﺖَ ﺫَﻟِﻚَ ﻏَﻔَﺮَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻚَ ﺫَﻧْﺒَﻚَ ﺃَﻭَّﻟَﻪُ ﻭَﺁﺧِﺮَﻩُ ﻗَﺪِﻳﻤَﻪُ ﻭَﺣَﺪِﻳﺜَﻪُ ﺧَﻄَﺄَﻩُ ﻭَﻋَﻤْﺪَﻩُ ﺻَﻐِﻴﺮَﻩُ ﻭَﻛَﺒِﻴﺮَﻩُ ﺳِﺮَّﻩُ ﻭَﻋَﻼَﻧِﻴَﺘَﻪُ ﻋَﺸْﺮَ ﺧِﺼَﺎﻝٍ ﺃَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﺃَﺭْﺑَﻊَ ﺭَﻛَﻌَﺎﺕٍ ﺗَﻘْﺮَﺃُ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ ﻓَﺎﺗِﺤَﺔَ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻭَﺳُﻮﺭَﺓً ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻓَﺮَﻏْﺖَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘِﺮَﺍﺀَﺓِ ﻓِﻲ ﺃَﻭَّﻝِ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﻗَﺎﺋِﻢٌ ﻗُﻠْﺖَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﻻَ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮُ ﺧَﻤْﺲَ ﻋَﺸْﺮَﺓَ ﻣَﺮَّﺓً ﺛُﻢَّ ﺗَﺮْﻛَﻊُ ﻓَﺘَﻘُﻮﻟُﻬَﺎ ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﺭَﺍﻛِﻊٌ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗَﺮْﻓَﻊُ ﺭَﺃْﺳَﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ﻓَﺘَﻘُﻮﻟُﻬَﺎ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗَﻬْﻮِﻱ ﺳَﺎﺟِﺪًﺍ ﻓَﺘَﻘُﻮﻟُﻬَﺎ ﻭَﺃَﻧْﺖَ ﺳَﺎﺟِﺪٌ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗَﺮْﻓَﻊُ ﺭَﺃْﺳَﻚَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴُّﺠُﻮﺩِ ﻓَﺘَﻘُﻮﻟُﻬَﺎ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗَﺴْﺠُﺪُ ﻓَﺘَﻘُﻮﻟُﻬَﺎ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﺛُﻢَّ ﺗَﺮْﻓَﻊُ ﺭَﺃْﺳَﻚَ ﻓَﺘَﻘُﻮﻟُﻬَﺎ ﻋَﺸْﺮًﺍ ﻓَﺬَﻟِﻚَ ﺧَﻤْﺲٌ ﻭَﺳَﺒْﻌُﻮﻥَ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺔٍ ﺗَﻔْﻌَﻞُ ﺫَﻟِﻚَ ﻓِﻲ ﺃَﺭْﺑَﻊِ ﺭَﻛَﻌَﺎﺕٍ ﺇِﻥِ
ﺍﺳْﺘَﻄَﻌْﺖَ ﺃَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻴَﻬَﺎ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﻳَﻮْﻡٍ ﻣَﺮَّﺓً ﻓَﺎﻓْﻌَﻞْ ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﺗَﻔْﻌَﻞْ ﻓَﻔِﻲ ﻛُﻞِّ ﺟُﻤُﻌَﺔٍ ﻣَﺮَّﺓً ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﺗَﻔْﻌَﻞْ ﻓَﻔِﻲ ﻛُﻞِّ ﺷَﻬْﺮٍ ﻣَﺮَّﺓً ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﺗَﻔْﻌَﻞْ ﻓَﻔِﻲ ﻛُﻞِّ ﺳَﻨَﺔٍ ﻣَﺮَّﺓً ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﺗَﻔْﻌَﻞْ ﻓَﻔِﻲ ﻋُﻤُﺮِﻙَ ﻣَﺮَّﺓً ”

Hazrat Ibn Abbas (Razi Allahu Anhuma) Se Riwayat Hai Ki RasoolAllah (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Hazrat Abbas (Rz) Se Farmaya Mere Chacha Kya Main Aapko Ek Atiya Na Karun? Kya Ek Hadiya Na Dun? Kya Ek Tohfa Pesh Na Karun? Kya Main Aapko Aisa Amal Na Batau Ki Jab Aap Isko Karenge Toh Aapko Dus (10) Faide Hasil Honge Yani Allah Taalla Aapke Agle, Pichle, Purane, Naye, Galti Se Kiye Huye, Jaan Bujh Kar Kiye Huye, Chote, Bade, Chup Kar Kiye Huye Aur Khullam Khullah Kiye Huye Sab Gunaah Maaf Farma Denge. Woh Amal Yeh Hain Ki Aap 4 rakaat (Salatul Tasbeeh) Padhe Aur Har Rakaat Mein Surah Fatiha Aur Dusri Koi Surat Padhe Jab Aap Pahli Rakaat Mein Qirat Se Farig Hojaye Toh Rukun Se Pehle 15 Baar Yeh Padle

ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻛﺒﺮ

(Subhnallahi Walhamdulillahi Wa La Ilaha Illallahu Wallahu Akbar)

Phir Ruku Kare Aur Ruku Mein Bhi Yehi Kalmaat 10 (Das) Baar Padhe Phir Ruku Se Uthkar Qauma Mein Bhi 10 (Das) Baar Yehi Kalmaat Padhe, Phir Sajde Me Jaye Aur 10 (Das) Baar Yehi Kalmat Padhe, Phir Sajde Mein Uthkar Jalse Mein 10 (Das) Baar Yehi Kalmaat Kahe. Phir Dusre Sajde Me Bhi Yehi Kalmaat 10 (Das) Martaba Kahe Phir Dusre Sajde Ke Baad Bhi Khade Hone Se Pehle 10 (Das) Martaba Yehi Kalmaat Kahe. Chaaron (4) Rakaat Issi Tarah Padhe Aur Iss Tarah Se Harr Rakaat Me Yeh Kalmaat 75 Baar Kahe (Mere Chacha) Agar Aapse Hosake Toh Rozana Yeh Namaz Ek Martaba Padha Kare, Agar Rozana Na Padh Sako Toh Jumaa Ke Din Pad Liya Karo, Agar Aap Ye Bhi Na Kar Sako Toh Mahine Me Ek Baar Padh Liye Karo, Agar Aap Yeh Bhi Na Kar Sako Toh Saal Me Ek Baar Padh Liye Karo, Agar Yeh Bhi Na Hosake Toh Zindagi Me Ek Baar Padh Liya Karo.

Continue reading

Na-Baaligh Ladka Imaamat Nahi Karsakta Hai (Part: 1)

Nabalig Ladka Imaamat Tab Tak Kar Nahi Sakta Jabtak Woh Balig Na Ho Jaye..

Dalail Darj-E-Zail Hain…

1. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ،ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ، ﻋﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺼﻴﻦ،ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ، ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ :”ﻻ ﻳﺆﻡ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺘﻠﻢ ﻭﻟﻴﺆﺫﻥ ﻟﻜﻢ ﺧﻴﺎﺭﻛﻢ”

Tarjumah: Hazrat Abdullah Ibn Abbas (Raz) Farmate Hai Imamat Na Karaye Woh Ladka Jab Tak Woh Baleeg Na Hojaye..
[Musanaf Abdur Razzaq, Kitab al-Salaah, Baab:‏ ﺑﺎﺏ ﻫﻞ ﻳﺆﻡ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺘﻠﻢ , Raqam: 3847, Baihaqi Jild: 3, Safa: 225, Kanzul Ummal, Jild: 7 Safa: 263]

2. ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﻴﻢ ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﺆﻡ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻠﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ

Tarjumah: Hazrat Ibraahim Nakh’ii (Rah) Iss Bat Ko Makrih Mante The Ke Ladka Imamat KAreye Jab Tak Woh Balig Na Ho Jaye..
[Musannaf Ibn Abdur Razzaq, Jild: 2 Safa: 398]

3. Hazrat Ataa Bin Abi Rabah (Rah) farmate Hai Ke Ladka Jo Balig No ho Imamat Na karaye..
[Musannaf Abdur Razzaq, Jild: 2 Safa: 398]

Scan Page:


4. Hazrat Abdullah bin Abbas (Raz) Farmate Hain Ke Hume Ameerool Moomineen Hazrat Umar (Raz) Ne Iss Baat Se Mana Kiya Ke Hum Log Imamat Na Karwaye Quran Dekh Kar Aur Is Baat Se Bhi Ke Nabalig Imamat Na Karaye..
[Al mudawwana Al Kubara, Jild: 1, Safa: 85]

5. Hazrat Umar Bin Abdul Aziz (Rah) Farmate Hain Ke Nabalig Imamat Na Karaye, Ibn Wahb (Rah), Ataa Bin Rabah (Rah) Aur Yahya Bin Saeed (Rah) Ka Bhi Yahi Qaul Hai..
[Al Mudawwana Al Kubra, Jild: 1 Safa: 85]

6. Hazrat Ibraahim Nakh’ii (Rah)
Farmate Hain Ke Sahaba Wa Tabaeen Isko Makrooh Jante The
Ke Nabalig Imamat Karaye Jab
Tak Woh Balig Na Hojaye..
[Al Mudawwana Al Kubra, Jild: 1 Safa: 85]

Wallahu’Alaam…

Mah-E-Muharram Ke Ahqaam

♥ Muharram Ki Fazeelat Aur Aashure Ki Roze Ki Fazeelat Ke Baab Me Warid Ahadees..

Muharram Ka Mahina Baada Hurrmat Wala Mahina Jiska Zikar Quran E Pak Me Bhi Warid Hui Hai Irshad E Baari Ta’ala Hai- “Mahino Ki Ginnti Allah Ke Nazdeek 12 Mahine Hain… inme 4 Mahine Adab Ke Hain
(Surah Tauba Ayat-36)
Iski Sharah Me Abu Hurairah Raz Se Riwayat Karda Marfoo Hadees Me Aya He Muharram Un 4 Adab Wale Mahino Me Ek Hai
(Sahih Bukhari Wa Muslim Wagairah)

Muharram Ke Mahine Me Qatal Karna Haram Hai Irshad E Barri Ta’ala Hai- Keh Dijiye Isme Qital Karna Bohot Bada Gunah Hai..
(Sura Al Baqarah Ayat-217)

Chand Ahadees E Rasool Salallahu Alaihi Wassallam..

1) Abu Hurairah (Razi Allahu Ta’ala Anhu) Se Riwayat Hai Ke , Rasool Allah ﷺ (Sallallahu Alaihay Wasallam) Ne Farmaya, “Sab Rozo Main Afzal Ramazan ka roza, aur uske baad Muharram Ka Roza Hain,
Jo Allah Ka Mahina Hain Aur Baad Namaz-e-Farz Kay Tahajjud Ki Namaz Hain”
(Sahih Muslim Jild 3 Hd.no-2755)

2) Abu Hurairah (Razi Allahu Ta’ala Anhu) Se Riwayat Hain Kay, Ek Sahib Rasool’Allah ﷺ (Sallallahu
Alaihay asallam) Ke Khidmat Main Hazir Hokar Arz Karney Lage Ke, “Ramadan Ke Baad Sabse Ziyada Fazilat Kaun Se Roze Ki Hain, Toh
Aap (Sallallahu Alaihi Wasallam) Ne Farmaya, “Allah tala Ka Mahina Jise
Tum Muharram Kahtey Ho”
(Sunan Ibn Majah Jild 1 Hd.no-1742)

3) Hazrat Ibn Abbas Raz Se Riwayat Hai Ke Jo Muharram Ke Ek Din Ka Roza Rakhe Usko Ek Mahine Ke Rozo Ka Sawab Milega..
(Gunyatut Taalibeen Safa 314, Majlis Fi Fazail Yaum E Aashura)

♥ Aashure Ka Roza 10 Muharram Me Rakha Jata Hai, Magar Yahood Wa Nashaara Ki Mukhalifat Ke Wajah Se Hum Ahle Islam 9,10 ya 10,11 Muharram Ka Roza Rakhte Hain Tafseel Ke Liye Ahadees Pe Gaur Karein…

1) Abu Qatada al-Ansari (razi Allahu Anhu) se riwayat hai ki Nabee Sallallahu Alaihi wasallam se Asura (10 Muharram) ke din ke rozey ke
bare mein pucha to Aap Sallallahu Alaihi wasallam ne faramaya ye Guzrey huye saal ke gunahon ka kaffara hai.
(Sahih Muslim, Jild 3, Baab Fazl Saumul Muharram Hd.no- 2747)

2) Hazrat Abdullah Bin Abbas (Radi Allahu Anhu) se rivayat hai ki Jab Roza rakha Rasoolallah Sallallahu Alaihi wasallam Ne Aashurey ke din
(10 Muharram) ka aur Huqm Kiya is Rozey ka, tou logo ne Arz kiya- “Ya
Rasoolallah Sallallahu Alaihi wasallam ye din to aisa hai ki iski Taazim karte hain Yahud aur Nasara”? To Aap Sallallahu Alaihi
wasallam Ne farmaya Ki-“Jab Agla Saal aayega to Inshallah Hum 9 ka Roza Rakhege” Aakhir Agla Saal na
aane paya ki Aap Sallallahu Alaihi wasallam Ne Duniya se parda farma liya.
(Sahih Muslim, Jild 3 Hd.no-2666)

3) Allah Ke Rasul S.A.W Ne Farmaya Agar Me Agle Saal Raha Toh Aashura(10 Muharram) Se Ek Din Pehle(9 Muharram) Ya Ek Din Baad(11 Muharram) Roza Rakhne Ka Huqam Dunga..
(Shoaibul Iman Lil Baihaqi)

4) Ashura Ka Roza Rakho Aur Yahood Ki Mukhalifat Karo, Aashure Se Pahle Ek Din Ya Baad Me Ek Din Roza Rakho..

[Musnad Ahmad Jild: 1, Safa: 241 Hd.no: 2154,
Sunan Al Kubra Lil Baihaqi, Sahih Ibn Khuzaymah]

Scan Page: Sahih Ibn Khuzayma

Yeh Riwayat HASAN Darjeh Tak Pahuchta Hai Ibn Abi Laila (Rh.) Raawi Hain Jo Siqah wa Sudooq Hain..

5) Hzrat Ameer Muawiya Raz Membar Se Farmate Hain- Aye Ahle Madina! Tumhare Ulama Kahan Hain? Meine Allah Ke rasool Salallahu Alaihi Wassallam Ko Yu Farmate Huye Suna ke “Aye Logo! Yeh Aashura Ka Din Hai Aur Allah Ta’alla Ne Tum Par Iska ROZA FARZ NAHI KIYA HAI MAGAR ME ROZE SE HU. JO CHAHE ROZA RAKHE JO CHAHE IFTAAR KARE(ROZA NA RAKHE)
(Sahih Bukhari Wa Muslim)

♥ AASHURE KE DIN AHLO AHYAL AUR KHUDPAR KHARCH KARNA..

Hazrat Jabir Bin Abdullah Raz Se Riwayat Hai Ke Rasool Ullah S.A.W Ne Farmaya- Jo Admi Apne Aap Par Aur Apne Ghar Walo Par Aashure Ke Din( Khane Pine Me) Wus’at Karega Allah Ta’alla Uspar Pure Saal Wus’at Farmayenge..
(Al Iztizkar La Bin Abdur Barr Maliki Jild 3 Safa 331, Kitabussiyaam)

Tajurba- Jaleelul Qadar Sahabi Hzrat Jabir Raz , Imam Yahya Bin Saeed Al Qattan Rah, Imam Sufyaan Bin Uyainah Rah Farmate He Ke Humne Iska(Yani Aashure Ke Din Kharach Karna) tajurba kiya toh Usko Durust Aur Issi Tarah Paya..
( Al Aizaan, Gunyatutalibeen)

Imam
Munawi Rh. farmate hain ke Ahel
O Ayaal par Kushadgi ki
Hadees Agarche ke Zaeef hai,
Lekin mukhtalif Sanadon se
warid hai isliye Majmooi taur
par Quwwat haasil hoti hai,
Baaz Sanadon ko Zain Iraqi
aur Ibne Nasir Uddin ne
SAHIH Qarar diya hai.

[Tohfatul Baari, Jild: 1, Safa: 365]

* Yeh Riwayat Alag Alag Sanad Se Marvi He Jisko Imam Tabrani Rah Ne Al Ausat Aur Imam Baihaqi Rah Ne Apni Shoaibul Imaan Wagairah Me Laye He Jisse Ahadees Hasan Li Gairihi Ki Darjeh Tak Pahuchti He..

* Agar maan bhi le ki Ahadees Zaef He Toh Fazail Ke baab Me Puri Ummat Ka Ittefaq He Ke Zaef Riwayat Bhi Maqbool Hoti Hain..

♥ MUHARRAM KE MAHINE ME KUCH KHURRAFAT AUR BIDDAT..

1) Taziya Banana Aur Nachna Gana…

Hamare Barelvi Hazraat Kuch Taziyah Banate He Aur Uska Morcha Nacch Gaane Ke Sath Niqalte He Jo Bilkul Aur Lazimi Taur Par Ahle Biddato Ki Biddato Se Ek Biddat Hai

Allah Tala Farmate He- “Kya Tum Aisi Cheezo Ki Ibadat Karte ho Jisko Khud Hi Tumne Tarasha Aur Banaya Hai”
(As Saffat Ayat 95)

Jisko Allah Ke Rasool S.A.W Ne Na Ki Ho Na Khairun Qurun Ke Logo Ne Woh Biddat Hai Aur Hamare Ahle biddat Bhaiyo Ne Ijjad Kar Rakha Hai..

2) Noha Karna Wa Matam Karna Rafziyo(Shia) Ki Tarah..

10 muharram ke din ya usse qabal koi noha kare ya matam kare usne rafziyo wala amal kiya..
Lehaza Matam Wagaira Karna Islam Me Jaise Nahi Aur Aisa Karne Wale Dayre Islam Se kharij Hai Kyuki Abdullah Ibn masood Raz Se Riwayat Hai Ki Allah Ke Rasool Salalallahu Alaihi Wassallam Ka Mubarak Irshad Hai- “Woh Hummese(Musalman) Nahi Jo Gaal Peete, Girehbaan Jaade Aur Jihalat Ki Pukaar Pukaare..
(Sahih Bukhari Kitabul Janaiz Hd.no- 1294,1297,1298
Sahih Muslim Kitabul Imaan 103)

Aur Jo Rawafiz Jesa Amal Karega Woh Unhi Mese Hoga Kal Qayamat Ke Din Unhi Ke Saath Uthaya Jayega
Ibn Umar Raz Se Riwayat Hai Ke Rasool Ullah Salalallahu Alaihi Wassallam Ne Irshad Farmaya- “Jisne Jis Qaum Ki Mushabiyat Ikhtiyaar Ki Woh Uss Qaum Mese Hai.
(Sunan Abi Dawood Jild 2 Safa 203 Kitabul Libas Baab Fi Labsus Shahrah Hd.no-4031)

♥ KUCH MAUZU AUR NA QABIL E AMAL AHADEES FAZEELAT E MAH E MUHARRAM ME BHI WARID HUYE HAIN..

Jaise Ek Riwayat Hain Rasul ullah S.A.W ne Farmaya- “Jo Admi Aashure ke Din, Ismid Ka Surrma Lagayega Uske Kabhi Bhi Ankhe Nahi Jayegi..
(Riwayat Ko Imam Baihaqi Rah Ne Apni Kitab Shoaibul Imaan Me Darj Kiya He)

Yeh Riwayat Bohot Kamzoor Aur Zaef Jiddah He..

* Imam Baihaqi Rah Iss Hadees Ke Bareme Farmate He- Isnaduhu Zaef Bin Maratin Wa Zuwaibir Zaef Wa Zahhak Lam Yalkabn Ibn Abbas Raz
Yani Iski Sanad Badi Zaef Hai Kyuki Iska Ek Raavi Zuwaibir He Jo Zaef Hai Aur zahhak Ne ibn abbas Se mulakat Sabit nahi..
Yani Sanad Munqate Bhi He..

* Imam Hakim Rah farmatey He Zuwaibir Zaef Hai
(Tehzeeb Ut Tehzeeb)

* Imam Ibn Hajar Asqalani Rah Farmate He- Wahuwa Isnadun Wahi..
Yani Iski Sanad Wahiyat Hai

* Imam Sakhawi Rah Farmate He- ke Yeh Hadees Mere Nazdeek Mauzu Hai..
(Faizul Qadeer Sharh Jameeus Sagheer Lil Imam Munawi Rah)

Umeed He Aplogo Ko Haqq Aur Batil Ki Pehchaan Hogai Hoge..
Allah Amal Karne Wala Banaye
Ameen..