Maiyet Ke Tadfeen Ke Baad Dua Karneka Saboot

Ghair Muqallideen Naam Nihad Ahle Hadees Ki Awaam Firqa Prastish Ke Tassub Me Aakar Kehte Hain Ke Tadfeen E Mayyat Ke Baad Dua Karna Sabit Nahi Aur Bazz Awaam Ka Toh Yeh Haal Hai Ke Is Sabit Shuda Amr Ko Shirkiya Bhi Kehdete Hain (Nauzu Billah Min Zalik)

Halanke Ke Tadfeen E Maiyyat Ke Baad Ke, Maiyyat Ke Haqq Me Dua Karna Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wassallam Ke Mubarak Farman Se Sabit Hai…

《 NOTE 》

Qabarstan Me Hath Uthakar Aur Ijtemaayi Dua Karna Afzal Aur Pasandeeda Amal Nahi Hai.. Kyuki…

Iski Ek Wajah Toh Yeh Hai Ke Aisa Karne Se Ahle Tauheed Ki Ahle Biddat (Yani Barelwion) Ke Sath Mushhabiyat Hogi Nez Awaamun Naas Ke Dil Aur Zehan Me Shak Paida Hoga Ke DUA Allah Se Nahi Bulke QABR Wale Se Mang Rahe Hain…

Chunanche BEHTAR Hai Ke HATHO Ko BINA UTHAYE DUA KAREIN…

AHNAF (ULAMA-E-DEOBAND) KA MASLAK:

1. Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rh) Likhtey Hain:”Tadfeen Ke Baad, Qabar Ke Nazdeek Khade Rehna Aur Mayyit Ke Haqq Me Dua Karna Ya Quraan Parhna Aur Mayyat Ko Sawab Pohchana ” MUSTAHAB ” Hai…”

[Behesti Zewar Bahawala Fatawa Shami Wa Alamgiri]

2. Mufti Ahmad Sahab Khanpuri (Rh.) Ne Hazrat Mufti Kifayatullah (Rh.) Se Naqal Karte Hain Ke ” Maiyyat Ke Dafan Ke Baad DUA Karna JAIZ Hai Magar HATH UTHAKAR Karna LAZIM NAHI Khuwa Hath Uthayein Ya Nahi Dono Jaiz Hai..”

[Mahmoodul Fatawa, Jild: 1, Safa: 549]

Scan Page: Mahmoodul Fatawa

· MAYYAT KI TADFEEN KE BAAD DUA KARNE KI DALAIL:

DALEEL NO. 1

Imam Abu Dawud (Rh.) Apni Sanad Se Sunan Abi Dawood Me Kitab Al-Janaiz Me Riwayat Naqal Kartey Hain Ke

ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴﻢُ ﺑْﻦُ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺍﻟﺮَّﺍﺯِﻱُّ،ﺣَﺪَّﺛَﻨَﺎ ﻫِﺸَﺎﻡٌ، ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﺑَﺤِﻴﺮٍ، ﻋَﻦْ ﻫَﺎﻧِﺊٍ، ﻣَﻮْﻟَﻰ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥَ ﻋَﻦْ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥَ ﺑْﻦِ ﻋَﻔَّﺎﻥَ، ﻗَﺎﻝَ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇِﺫَﺍ ﻓَﺮَﻍَ ﻣِﻦْ ﺩَﻓْﻦِ ﺍﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﻭَﻗَﻒَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﻘَﺎﻝَ “ﺍﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُﻭﺍ ﻷَﺧِﻴﻜُﻢْ ﻭَﺳَﻠُﻮﺍ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺘَّﺜْﺒِﻴﺖَ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﺍﻵﻥَ ﻳُﺴْﺄَﻝُ ”

SANAD:

Imam Abi Dawood –》Ibrahim bin Musa al-Razi al-Fara –》 Hisham bin Abi Abdullah al-Dastawai –》Abdullah bin Buhair –》Hani Al-Bariri –》 Usman ibn Affaan (Rz)

Continue reading

Advertisements

Qabarastan Ki Ziyaarat Ke Adaab: Fiqah Hanafi Se

Qabarstan Ki Ziyarat Ke Waqt In Tamam Cheezo Ko Yaad Rakhe…

1.Qabaristan Me Dhakil Hotey Waqt Ki Dua:

Allah Ke Rasool (S.A.W) Se Yeh 2 Dua Sabit Hai..

ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ ﻳَﺎ ﺃَﻫْﻞَ ﺍﻟْﻘُﺒُﻮﺭِ ﻳَﻐْﻔِﺮُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻨَﺎ ﻭَﻟَﻜُﻢْ ﺃَﻧْﺘُﻢُ ﺳَﻠَﻔُﻨَﺎ ﻭَﻧَﺤْﻦُ ﺑِﺎﻟْﺄَﺛَﺮِ

“Assalaamu alaikum Ya Ahlal Quboori Yagfirullahu Lana Walakum Anntum Salafunaa Wa Nahhnu Bil Asri”
[Rawahul Jamee Tirmizi, Kitab al-Janaiz, Bulugh al-Maram: 595, Imam Tirmizi (rah) Ne Sahih Kaha]

Ya

ﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ ﺃَﻫْﻞَ ﺍﻟﺪِّﻳَﺎﺭِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻭَﺇِﻧَّﺎ ﺇِﻥْ ﺷَﺎﺀَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻜُﻢْ ﻟَﺎﺣِﻘُﻮﻥَ ﻧَﺴْﺄَﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﻨَﺎ ﻭَﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﻌَﺎﻓِﻴَﺔ

“Assalaamu alaikum Ahlal Diyaar Minal Mumineen Wal Muslimeen, Wa Inna Insha allaah Bikum Lalaahiqoon As’al Allaah lana walakum al-aafiyah”
[Rawahul Sahih Muslim]

2.Qabarastan Ke Ziyarat Ka Afzal Waqt:

Wese Toh Qabristan Janeka Koi Maksoos Awqat Nahi, Jab Chahe Jaya Jaskta Hai Lekin Kuch Aise Awqat Par Qabrastan Jana Afzal Aur Pasandida Bhi Hai Jo Ahadees Mubarak Se Sabit Hai Jaise…

Jummua Namaz Ke Baad, Sanichar(Saturday) Ke Tulu Aftab Se Pehle, Jumme Raat Ke Fajr Ke Waqat, 15 Shabaan Ki Raat, Do Eidain Ki Raatein Aur Ashoore Ke Din..
[Fatawa Hindiyyah, Jild: 5, Safa: 350]

Raat Ke Waqt Bhi Qabristan Jana Durust Hai..
[Fatawa Darul Uloom Deoband, Jild: 5, Safa: 453]

Continue reading

Namaz-E-Janaza Ka Tareeka (Ahnaf Ka Tareeka)

Hanafi Namaz-e-Janaza ka Tareeka yeh hai ke….

1. Pehli Takbeer kahe uske Baad Allah ki Hamd bayan kare (yani SANAA padhe)

2. Phir Takbeer kahe aur Nabi sallallahu alaihi wasallam par DAROOD SHAREEF padhe

3. Teesri Takbeer kahe aur usme Apne liye aur Mayyit ke liye aur
Musalmano ke liye Dua padhe

4. Phir chauthi (4th) Takbeer kahe aur Salaam pherde.
[Dekhiye: Hidayah jild 2, safa 145 Aur Durr al-Mukhtar, Kitab al-Salah, Baab: Salat al-Janaza, 3/109-111]

AHNAF KE DALAIL:

1. Namaz e Janaza me 4 Takbeeren Hain-

· Hazrat Abu Huraira Razi Allahu anhu se riwayat hai ke Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne Najashi ki Wafaat ki Khabar di jis Din woh Faut hue the(inteqal hua). Aap sallallahu alaihi wasallam Sahaba Ikraam razi Allahu anhum ko lekar Eid Gaah pohanche unki Saff bandi ki aur Ap sallallahu alaihi wasallam ne 4 Takbeeren kahin..
[SAHEEH BUKHARI JIld 1,Safa 178]

Mashhoor Tabaee Imam Sha’bi(rah) farmate hain: “Mayyit ke Janaze par Pehli Takbeer ke baad SANAA, doosri Takbeer ke Baad Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam par DAROOD jab ke Teesri Takbeer ke baad Mayyit ke liye Dua aur Chauthi Takbeer ke baad Salaam phera jata hai.”
[MUSANNAF ABDUR RAZZAQ,JILD 3 SAFA 316]

Continue reading