Taqnooh Se Neeche Kapde Pehan Ke Namaz Padhna MAKROOH Hai

Agar Koi Shakhs (Mard) Namaz Me Apne Izhar (Paijama, Lunge, Jhubba, Wagaira) Taqnoo (Ankle) Se Niche Latqata Hai Toh Uski Namaz Makrooh Hoge Aur Isko Namaz Lautana ” WAJIB ” Hoga..

FIQAH HANAFI:

1. ﻭَﻳُﻜْﺮَﻩُ ﻟِﻠﺮِّﺟَﺎﻝِ ﺍﻟﺴَّﺮَﺍﻭِﻳﻞُ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﺗَﻘَﻊُ ﻋَﻠَﻰ ﻇَﻬْﺮِ ﺍﻟْﻘَﺪَﻡ..

“Makrooh Hai Namaz Me Izhar Ko Taqno Se Neeche Latkana”
[Fatawa Shami, Jild: 6,Safa: 351]

2. Mutakabbireen Ki Mushabihat Se Namaz MAKROOH Hojati Hai..
[Hashiya Tahtawi, Baab: Salat Fasal Fil Maqroohaat]

3. Mulla Ali Qari Hanafi (Rh.) Likhte Hain Ke Imaam Abu Hanifa Aur Imaam Shafi Rh. Ke Nazdeeq Namaaz Me ISBAAL Karna MAKROOH Hai…Taqhno Se Neeche Libaas Takabbur Ya Mushabihat Ke Liye Ho Toh Makruh Tahrimi Hai Warna Makruh Tanzihi Hai (Aur Yeh Usool Fiqh Ki Aksar Kitab Me Likha Hai Jo Shai Bahar Makruh Ho Woh Namaz Me Badarza Makruh Hota Hai)

[Mirqat Sharah Mishqat Ul Masabeeh, Kitabul Libaas,Fasal Awwal]

Scan Page: Mirqat Sharah Mishqaat Ul Masabeeh

ULAMAE DEOBAND KE FATWE:

1. Mufti Abdur Raheem Lajpuri (Rh) Ek Sawal Ke Jawab Me Likhte Hain: “Taqno (Ankle) Se Neeche Izhar Ko Latka Kar Namaz Padhna Makrooh Hai Aur Aise Namaz Qabool Nahi Hoge”

[Fatawa Rahimiyyah,Fatwa Salah, Baabul Salaah, Jild: 2, Safa: 592, Sawal No: 592, English Edition]

2. Maulana Ashraf Ali Thanvi (Rah) Kehte Hain: “Namaz Me Taqnooh (Ankle) Ko Dhankh Nese Agarche Namaz Hojayega Magar Mutakabireen (Taqabbur Karne Wale) Ke Manind Hone Ki Wajah Se Makrooh Hai Aur “Wajib” Hai Namaz Ko Daurahna..

Continue reading

Advertisements