Tahajjud Aur Taraweeh Me Farq Ghair Muqallideen Ke Asalaaf Se

Ghair Muqallideen Ke Ghar (Ulamao Se) Yeh Baat Wazeh Hojati Hai Ke TARAWEEH aur TAHAJJUD Dono Alag Alag Namaz (Salaah) Hain…

Taraweeh Ki Namaaz Awwal Shab Me Padhi Jati Hai Wahin Pe Tahajjud Akhiri Shab Me Padhi Jati Hai…

Darj-E-Zail Ghair Muqallideen Ke Salaf Ne TAHAJJUD aur TARAWEEH Ko Do Alag Alag Namaz Bataya Hai…

1. Shaikhul Kul Fil Kul Ghair Muqallid Maulana Miya Nazeer Hussain Dehlawi (Rh.) Ramzaan ul-Mubarak Me Taraweeh Aur Tahajjud Dono Padha Kartey The..
[Sawaneh Hayat Badal Mam’at, Jild: 1, Safa: 162]

Scan Page: Sawaneh Hayaat

2. Maulana Saadiq Sialkoti Sahaab (Rh.) Likhte Hain Ke: “Is Hadees (Yani Ammi Ayesha (Rz) Wali Bukhari Wali Hadees) Shareef Se Maloom Hua Ke Rasoolullah (S.A.W) Ki Raat Ka Ghaalib Mamool Tha Ke Aap (S.A.W) 8 Rakaat Tahajjud 4-4 Rakat Ki Niyat Se Padhte The.. [Salaat Ur Rasool, Safa: 123]

Continue reading

Advertisements

20 Raka’at Taraweeh Aur Ulama-E-Saudia

Saudia Ke Mashoor Alim Shaikh Ibn Jibreen Ne Apne Fatwe Me Waze Kiya Hai Ke Hazrat Umar Bin Khattab (Raziallahu Tallahanhu) Ke Ahad-E-Khilafat Me 23 Rakat (20 Rakat Taraweeh Aur 3 Rakat Witr) Ka Ma’mool Tha Aur Taraweeh Ko Sunnat-E-Muakkadah Bhi Shumar Kiya Hai…

1. Shaikh Ibn Jibreen (Rah) Ka Fatwa 23 Rakaat Sunnat-e-Muaqqadah

¬§Sawal: Kya Namaz Taraweeh Sirf Sunnat Hai Ya Sunnat-E-Mu’kkadah? Hum Isse Kis Tarha Ada Karen?

Jawab: Shaikh Ibn Jibreen Farmatey Hain: Yeh Sunnat-E-Mu’kkadah Hai…

Nabi Kareem (Sallallahu Alaihi Wassallam) Ne Iski Targeeb Dete Huye Farmaya:”Jo Shakhs Imaan Aur Hasol Sawab Ki Niyat Se Ramzan Me Qiyaam Kare toh Allah TA’ala Iske Sabqa Tamam Gunaah Ma’af Farma Dega.”
[Sahih Al-Bukhari Raqam: 2009 Wa Sahih Muslim Raqam: 759]

Yeh Bhi Hadees Se Sabit Hai Ke
Nabi kareem (Sallallahu Alaihi Wassallam) Ne Chand Raatien Sahaba-E-Karaam (Razi) Ko Yeh Namaz Parhai Aur Phir Iss Khadsha Se Na Parhai Ke Yeh Farz Hi Na Kardi Jaye..

[Sahih Bukhari, Kitab al Tarawih, baab: Fazl Min Qayam Ramzan, Raqam: 2012 Wa Sahih Muslim, Salat almusafireen, Baab: altargeeb Fi Qiyaam Ramzan alakh, Raqam: 761]

Lekin Sahaba Karaam (Raz) Ko Aap (Sallallahu Alaihi Wassallam) Ne Yeh Targeeb Di Ke Woh Apne Taur Par Iss Namaz Ko Zaroor Parhen. Lehaza Koi Akela Parhleta, Koi Do Milkar Aur Koi Teen Milkar Jammat Se Adda Karlete…Phir Hazrat Umar (Raz) Ne Apne Daur Me (Jab Ke Taraweh Ke Farziyet Ka Khatra Durr Hogaya Tha) Yeh Munaseb Samjha Ke Tamam Log Ek Imaam Ki Iqtada Me Namaz Bajamat Ada Karein..

[Sahih Bukhari, Salat al Taraweh
Baab: Fazal Min Qaym Ramzan, Raqam: 2010]

Kyun Ke Iss Tarha Sabko Namaz
Bajamat Ada Karne Aur Quran
Majeed Sunne Ka Mauqah Nasib Hoga Aur Tabse Ab Tak Yeh Sunnat Bajamat Ada Karne Ka Musalmano Me Ma’amol Jari Hai..
“IS ZAMANE ME IS NAMAAZ KI 23 RAKAAT ADA KI JATI THI”, Log Is Qadar Lambi Qiraat Karte Ke Suratal Bakra Ko 12 Aur Kabhi 8 Rakaaton Me Padh Lete The..

Nabi Kareem (Sallallahu Alaihi Wassallam) Ne Namaz-e-Taraweeh Ki Rakaat Ki Tadad Chunke Moin (Tayy) Nahi Farmayi Lehaza Iss Silsila Me
Kafi Gunjaish Hai Ke Jo Chahe Rakaat Ki Tadad Kam Karle Aur Arkaan Ko Toul Dele Aur Jo Chahe Rakaat Ki Tadad Ko Barha Le..

[Fatawa Islamiya, Kitaabus Saawum, Safa: 212, Sawal Raqam: 282]

Continue reading