Kya Faristey Namaz Me Rafayadain Karte Hain ? (Reply To IRDC Booklet : Rafayain Farz Hai.!!)

​Naam Nihaad Ahle Hadees Hazrat Yun Toh Sahih Hadees… Sahih Hadees.. Ka Nara Lagatey Hain Magar Inka Pura Firqa Manfi Feham Aur Zaef Hadeeso Se Mustanbit Hai.
Namaz Me Seene Pe Haath Bandhna Ho, Qurbani Ke 4 Din Ho, Ek Majlis Ki Teen Talaq Ko Ek Qarar Dena Ho Ya Phir Jurabon Par Masah Ho Sab Ke Sab Masley Zaeef Hadeeson Se Saabit Hain.. Yaani Saabit Toh Hain Magar “Zaeef Hadeeson Se”
Thik Issi Tarah Ek Naam Nihaad Ahle Hadees Centre/ Idara IRDC Ne Fariston Ki Namaz Ko Rafulyadain Waali Namaz Saabit Karne Ke Liye Ek Zaeef Bulkey Mauzoo Riwayat Se Istedlaal Kiya Hai Jiski Tafseel Ham Pesh Kareinge Insha Allah..
Is Centre/Idara Ne Ek Risaala/ Kitaabcha HINDI Me Chapi Hai Jiska Naam Hai “Rafulyadain Farz Hai” Jiske Maulif Khurshid Abdur Rasheed Muhammadi Sahab Hain Unhone Kis Tarah Apne Firqe Ke Gair Muatabar Mauqif Ko Saabit Karne Ke Liye Ek Zaeef Bulkey Jhooti Riwayat Ka Sahara Liya Hai Jiski Tafseel Pesh-e-Khidmat Hai…
Khurshid Sahab Ne Apne Kitaabcha Ke Safah 22, 23 Me Ek Hadees Laaye Hain Jispar Baab Bandha Hai Ke: “Farishte Bhi Namaz Me Rafulyadain Kartey Hain” Aur Phir Ek Hadees Laayi Hai Aur Hawala Tafseer Ibn Abi Hatim Raazi, Sunan Kubra Lil Imam Bayhaqi Aur Mustadarak Haakim Ka Diya Hai Ke..
Hazrat Ali (Rdh.) Se Riwayat Hai Ki Jab Surah Kawsar Utri To Rasoolullah (S.A.W) Ne Hazrat Jibrael (A.S) Se Pucha Ki Yeh Nahar Kya Cheez, Jiske Huqm Mere Parwardigar Ne Mujhe Diya Hai.? Hazrat Jibrael (A.S) Ne Kaha, Isse Sirf Qurbani Hi Muraad Nahi Hai Bulkey Isme Apko Allah Ta’alla Ne Huqm Diya Hai Ki Jab Aap Takbeer-E-Tehreema (Pehli Bar Allahu Akbar) Kahe Toh Aap Dono Haath Uthayein Aur Jab Ruku Me Jayein Aur Jab Ruku Se Sarr Uthaye Tab Bhi, Yeh Hamari Namaz Hai Aur Saatho Aasman Par Fariston Ki Bhi Namaz Hai.
[Rafayadain Farz Hai, Safah: 22, 23]
[Sunan Kubra Lil Bayhaqi, Jild: 2, Safah: 110, Kitaab Al-Salaat, Hadees Raqam: 2527]
[Muatadarak Haakim, Kitaab Al-Tafseer, Jild: 2, Safah: 586, 587, Hadees Raqam: 3981]

SCAN PAGE : IRDC Risalah: Rafayadain Farz Hai

SCAN PAGE : Sunan Kubra Bayhaqi

SCAN PAGE : Mustadarak Haakim

Khurshid Sahab Ka Ek Dhoka Wa Fareeb Ka Khulasa : 

Khurshid Sahab Ne Awwamun Naas Ko Yahan Ek Dhoka Bhi Diya Hai, Hawala Toh Tafseer Ibn Abi Haatim Raazi Ka De Diya Magar Is Kitaab Se Adhi Adhoori Hadees Naqal Ki Jo Unke Firqe Ke Taiyyed Me Thi Baaki Ki Riwayat Ko Hazaf Kardiya Aur Agar Muqammal Riwayat Ko Naqal Kar Detey Toh Unka Pura Firqa Ki Bunyad He Hil Jaati. Kyunki Puri Hadees Me “Sajdo Aur Har Takbeer Ke Saath Rafayadain Karne Ko Namaz Ka Zeenat Kaha Gaya Hai.”
[Tafseer Ibn Abi Haatim, Jild: 1, Safah: 3470, Hadees Raqam: 19508]
SCAN PAGE : 

JAWAAB NO : 1
Yeh Riwayat Shakht Zaef Bulkey Mauzoo (Manghadat, Banawati) Hai Chunanche..
1. Imam Ibn Hibban (Rh.) Ne Is Hadees Ko Mauzoo Wa Baatil Hadeeson Mese Kaha Hai.”

[Al-Majrooheen Lil Ibn Hibban, Jild: 1, Safah: 177,178]
SCAN PAGE: 

2. Imaam Ibn Jauzi (Rh.) Ne Is Hadees Ko Apni Kitaab “Al-Mawzooaat” Me Zikr Karke Farmaya Ke Yeh Hadees Mawzoo Hai.
[Al-Mawzuaat Lil Ibn Jauzi, Jild: 2, Safah: 98, 99]
SCAN PAGE : 

3. Imaam Jalalluddin Suyuti (Rh.) Ne Bhi Apni Kitaab “Silsilah Al-Mauzuat’ Me Mauzu Hadees Qarar Diya Hai.
[Al-Liali Al-Masnua fi’l-Ahadees Al-Mawdua Lil Suyuti, Jild: 2, Safah: 20]
SCAN PAGE : 

4. Imaam Zehbi (Rh.) Is Hadees Ke Muttaliq Likhtey Hain: Main Kehta Hun Isme Ismail Bin Haatim Hai Aur Woh Bohot Ajayiib Wala Admi Hai Aur Uspar Aitemaad Nahi Kiya Ja Sakta Aur Isme Asbagh Bin Nubata Hai Aur Yeh Shia Tha Aur Imam Nasai (Rh.) Ke Nazdeek Matrook Hai.
[Talkhees Mustadarak Haakim Lil Imaam Zehbi, Safah: 989, Hadees Raqam: 407]
SCAN PAGE : 

5. Imaam Ibn Kaseer (Rh.) Is Hadees Ko Nihayat Munkar Aur Sakht Gareeb Kaha Hai.
[Tafseer Ibn Kaseer, Tafseer Surah Al-Kawsar, Jild: 8, Safah: 503]
SCAN PAGE : 

6. Ghair Muqallidon Ke Allama Naseeruddin Albani Sahab Ne Is Hadees Ko Mawzu Wa Batil Hadees Tak Kaha Hai.
[Al-Silsilatul Ahadees Al-Zaeefa Wal Mawdua, Jild: 13, Safah: 22, Hadees Raqam: 6008]
SCAN PAGE : 

7. Ghair Muqallidon Ke Imaam Ul-Asr Maulana Muhammad Joonagardhi Sahab Ne Hadees Ko Zaeef Qarar Diya Hai.
[Haasiya Tafseer Ibn Kaseer, Tehqeeq Mohammad Joonagardhi, Safah: 703]
SCAN PAGE : 

8. Shaykh Abdullah Bin Hamd Al-Haydan Aur
9. Shaykh Saad Bin Abdullah Bin Abdul Azeez Al-Hameed Dono Ne Is Hadees Ke Muttaliq Likhtey Hain Ke Is Hadees Ki Sanad Zaeef Jidda (Nihayat Zaeef) Hai.
[Haasiya Talkhees Mustadarak Haakim Lil Zehbi, Tehqeeq: Shaykh Abdullah Bin Hamd Al-Haydan, Jild: 1, Safah: 991, Hadees Raqam: 407]
SCAN PAGE : 

10. Ghair Muqallid Hafiz Zubair Ali Zai Sahab Is Hadees Ki Sanad Ko Sakht Zaeef Likha Hai.
[Tafseer Ibn Kaseer, Jild: 5, Safah: 640, Maktaba Islaamiya, Tehqeeq Wa Nazre Saani Hafiz Zubair Ali Zai]
SCAN PAGE : 

11. Ghair Muqallid Aalim Shaykh Abdur Razzaq Mahdi Sahab Is Hadees Ki Sanad Ko Sakht Zaeef Kaha Hai.
12. Ghair Muqallid Hafiz Imran Ayub Lahori Sahab Is Riwayat Ke Muttalik Likhtey Hain: Isnaad Zaeef Jidda Wa Matan Baatil, Yaani “Is Hadees Ki Sanad Sakht Zaeef Hai Aur Matan Baatil (Mardood) Hai.”
[Tafseer Ibn Kaseer, Tafseer Surah Al-Kawsar, Fiqhul Hadess Publication, Haasiya Wa Tehqeeq: Hafiz Imran Ayub Lahori]
SCAN PAGE : 

JAWAAB NO : 2

Is Hadees Ki Sanad Ke 2 Raawi Hain Jo Sakht Zaeef Wa Matrook Hain, Jiski Tafseel Darje Zail Hai..
☆ Pehle Raawi Jinpar Kalaam Hai:
(A.) Israel Bin Haatim Al-Marwazi, Abu Abdullah: 
1. Imaam Ibn Hibban (Rh.) Farmatey Hain: “Isne Maqatil Naami Raawi Ke Hawale Se Mawzoo (Fabricated/Mangadak) Ghair Mansoos Aur Tabahkun Riwayat Naqal Ki Hain…..”
[Al-Majrooheen Lil Ibn Hibban, Jild: 1, Safah: 177, 178]
[Meezan ul-Aitedaal, Jild: 1, Safah: 208, Raqam: 817]
SCAN PAGE : Al-Majrooheen

SCAN PAGE : Meezan ul-Aitedaal

2. Imaam Azdi (Rh.) Farmatey Hain: “Iski Hadees Ki Sanad Khadi Nahi Rehti….”
[Leesan ul-Meezan Lil Ibn Hajr Asqalani, Jild: 2, Safah: 93, 94]
SCAN PAGE :

3. Imaam Zehbi (Rh.) Ne Isko Apni Zaeef Raawiyon Ki Majmua Waali Kitaab Me Zikr Kar, Isko Zaeef Qarar Diya Hai.”
[Al-Mughni Fi Zuafa Lil Zehbi, Jild: 1, Safah: 126, Raqam: 611]

SCAN PAGE : 

☆ Dusre Raawi Jinpar Kalam Hai :
(B.) Asbagh Bin Nubata Al-Taimi Al-Hanzali Al-Koofi, Abul Qaasim:

1. Jarir (Rh.) Kehtey Hain Ke Imaam Shoba (Rh.) Iski Hadees Ko Koi Haisiyat He Nahi Diya Karte The.
2. Abu Bakr Bin Ayaash (Rh.) Farmatey Hain: “Asbagh Bin Nubata Aur Misam Kazzabo Mese Hain.”
3. Imaam Yahya Bin Maeen (Rh.) Farmatey Hain: “Iske Hadees Kisi Cheez Ke Barabar Bhi Nahi.” Yeh Bhi Farmaya Ke: “Woh Siqaah Nahi Hai.” Aur Kabhi Kaha Ke: “Iski Hadees Sirre Se Koi Cheez He Nahi.”
4. Imaam Nasaai (Rh.) Ne Kaha: “Matrook Al-Hadees Hai.” Aur Kabhi Farmaya: “Siqaah Nahi Hai.”
5. Imaam Ibn Abi Haatim Ar-Raazi (Rh.) Kehtey Hain: “Layyinul Hadees.”
6. Imaam Uqayli (Rh.) Kehte Hain: “Woh Raja’at Ke Aqeeda Ka Qail Tha.”
7. Imaam Ibn Hibban (Rh.) Kehtey Hain: “Hazrat Ali (Rdh.) Ki Mohabbat Me Magtoon Hogaye Toh Bohot Badi Balayein Musibatein Le Ayi Aur Matrook Hojane Ka Mustahiq Thayre.”
8. Imaam DarQutni (Rh.) Kehte Hain: Munkarul Hadees Hai.
9. Imaam Ibn Adi (Rh.) Kehte Hain: “Umuman Hazrat Ali (Rdh.) Se Jo Riwayatein Bayan Kartey Hain In Mese Inki Mutaabiyat Koi Nahi Karta Aur Iska Zaeef Hona Wazeh Hai.”
10. Imaam Ibn Saad (Rh.) Kehtey Hain: “Woh Shia Tha Riwayat Me Zaeef Qarar Diya Jaata…”
11. Abu Ahmad Al-Haakim (Rh.) Kehte Hain: Woh Inke Yahan Qaawi Nahi Hai.
12. Imaam Zakariya As-Saaji (Rh.) Kehtey Hain: “Munkarul Hadees Hai.”
13. Ajuri (Rh.) Kehte Hain Ke Imaam Abu Dawud (Rh.) Se Kaha Gaya Ke Kya Asbagh Bin Nubata Siqaah Nahi Hai ? Toh Farmaya: “Mujhe Yehi (Khabar) Pahunchi Hai.”
14. Imaam Faswi (Rh.) Ne Is Raawi Ka Zikr Unme Kiya Hai Jinki Riwayat Me Aiterazz Kiya Jaata Hai.
15. Imaam Muhammad Bin Amaar (Rh.) Kehte Hain: “Zaeef Hai.”
16. Imaam Juzjaani (Rh.) Kehte Hain: “Gumrah Hai.”
17. Hafiz Bazzar (Rh.) Kehte Hain: “Hazrat Ali (Rdh.) Se Inki Aksar Ahadees Aisi Hain Jo Kisi Aur Ne Riwayat Nahi Kiya.”
18. Amr Bin Ali (Rh.) Kehte Hain: “Maine Abdur Rahman Aur Yahya Se Inse Koi Hadees Bayaan Kartey Nahi Suna.”
19. Younus Bin Ishaaq (Rh.) Kehtey Hain Ke Mere Walid (Imaam Ibn Ishaaq Rh.) Inka Koi Zikr Nahi Kartey The.
[Tehzeeb ut-Tehzeeb, Jild: 1, Safah: 183, 184, Tibaa: Moausattur Risalah]
[Meezan ul-Aitedaal, Jild: 1, Safah: 271, Raqam: 1014]

SCAN PAGE : Tehzeeb ut-Tehzeeb

SCAN PAGE : Meezan ul-Aitedaal

20. Imaam Ibn Jawzi (Rh.) Ne Zaef Wa Matrook Raawiyon Ke Majmua Kitaab Me Zikr Karke Matrook Aur Zaeef Qarar Diya Hai.
[Kitaab Al-Zuafa Wal Matrookeen Lil Ibn Jawzi, Jild: 1, Safah: , Raqam: 445]
SCAN PAGE : Zuafa Wal Matrookeen Lil Ibn Jawzi

21. Imaam Ibn Shaheen (Rh.) Ne Apni Kitaab Me Jisme Unhone Sirf Zaaef Aur Kazzab Raawiyo Ka Zikr Kiya Hai, Issi Kitaab Me Asbagh Bin Nubata Ka Bhi Zikr Kiya Hai.
[Tareekh Asmaa Al-Zuafa Wal Kazzabain Lil Ibn Shaheen, Safah: , Raqam: 53]
SCAN PAGE : Tareekh Asmaa Al-Zuafa Wal Kazzabain

22. Imaam Zehbi (Rh.) Likhtey Hain Ke Isko Tark (Chordh Diya) Kardiya Gaya Hai.
[Al-Kaashif Lil Zehbi, Jild: 1, Safah: 254, Raqam: 453]
SCAN PAGE : Al-Kaashif

23. Haafiz Ibn Hajr Asqalani (Rh.) Farmatey Hain: “Matrook Hai Aur Ispar Rafziyat Ka Tann Kiya Gaya Hai.”
[Taqreeb Ut-Tehzeeb Lil Ibn Hajr Asqalani, Safah: 151, Raqam: 541]
SCAN PAGE : Taqreeb Ut-Tehzeeb

Khulasah Tehqeeq :

Fariston Ki Rafayadain Waali Riwayat Sakht Zaaef Bulkey Mawzoo Mangadhat Saabit Hui, IRDC Ke Is Chotey Se Risaaleh Me Bhi Zaaef Wa Mawzoo Riwayatein Hain Lekin Inlogo Ka Jhootha Dawah Hota Hai Ke Yeh Sahih ul-Isnaad Hadeeson Par Amal Kartey Hain !!!

Advertisements

Rasool Ullah Salalallahu Alaihi Wasallam Ne Ruku Se Pehle Aur Ruku Ke Baad Rafulyadain Karna Chord Diye The

Jaisa ke aap logo ko pata hoga
ke gair muqallideen hazrat
rafulyadain ko sabit karne me
Hazrat Abdullah Bin Umar raz ki hadees
pehle pesh karte hain sahihain
se magar khud hazrat ibn
umar ka fatwa kya he in gair
muqallido ko nahi pata lehaza
me fatwa unke islah ke liye
pesh kardu ke kyu yeh ahnaf
ke ulama e kiram nasik wa
mansook ko mante huye itteba
e rasool kartey he..

IMAM MUHAMMAD IBN HARIS
AL KHUSHANI RAHIMAHULLAH
MUTTAFAFI SAN 361 HIJRI NE
EK KITAB KI TARTIB KI JISKA
NAAM HAI AKHBARUL
FUQAHA WAL MUHADDISEEN
JISME UNHONE APNI SANAD
SE ABDULLAH IBNE UMAR
R.Z KA QAUL E SAHIH LIKHA
HAI..

SANAD
Imam Muhammad Bin Haris Al Khushani-Usman Bin Muhammad- Ubaid Ullah Bin Yahya- Usman Bin Sawada Bin Abbad- Hafs Bin Maysara- Zaid Bin Aslam- Abdullah Bin Umar Raz..

MATAN
Hazrat Abdullah Bin
Umar
Raz. Farmaate Hai ke Hum
Sahaba Rdh. Makkah
Mukkaramah me Aap SAW ke
Saat Shuru Namaz me Namaz
ke Andar Ruku ke Waqt
Rafedain Kiya Karte The , Pas
Jab Nabi e Karim SAW ne
Madina Munawwara ki Taraf
Hijrat Farmaayi Toh Namaz ke
Andar Ruku Wala Rafedain
Tark Farmaadiya aur Sirf
Shuru Namaz Wala Rafedain
par Saabit Qadam Rahe..
(Akhbaar ul Fuqaha Wal
Muhaddiseen : 213,
Iss Riwayat Ko Shaikh Abu Shoaib Rah Ne Sahih Kaha)

Scan Page:

AUR YEH AASAR ALAH DARJE
KI SAHIH HAI KYUKI ISKE 2
RAAVI SAHIHAIN YANI
BUKHARI WA MUSLIM KE RAVI
HAIN AUR BAKKI KE 4
JAMHOOR KE NAZDEEQ SIQAH
AUR IMAMO MESE HAIN…

RAVIYON KA TAZKIRA…

1) IMAM MUHAMMAD IBN
HARIS AL KHUSHANI AL
MALIKI RAH HAIN(Mutawafi San 361 Hijri)

#inka dusra naam imam abu
abdillah ibn haris al qairawani
al maliki bhi likha gaya hai yeh
jamhoor muhaddiseen ke
nazdik siqah wa faqeeh hain
inke tariff me kuc aqwal yu
hain “al hafiz sahibul
tawaaleef min ahllal ilm wal
fazl faqeeh muhaddis”
(Tazkiratul Huffaz 3/138-139,
Siyar A’lam An Nubala 10/429 -Imam Zehbi,
Tabaqatul Huffaz Lil Suyuti Rah Safa 398, Jazwatul Muqtabis Lil Humaidi Safa-47,
Tareek Ulama Al Andalus Safa-383,384,
Tartibul Madarik 4/513)

2) IMAM USMAN BIN
MUHAMMAD AL QABARI RAH
(Muttawafi San 320 HIJRI)

# Inko ahle ilm ne faqeeh aur
bade mufti aur jamhoor ke
nazdeek siqah kaha hai..
(Akhbarul Fuqaha Wal Muhaddiseen Lil Qayrawani Safa 216,
Bughyatul Multamis Lil Zahbi Safa 359,
Jazwatul Magtabis Lil Humaidi Safa 270)

3) IMAM UBAIDULLAH BIN
YAHYA QURTUBI (Mutawafi San 298 HIJRI)

#Yeh bade mashoor imam
guzre hain aur jamhoor ne
inko siqah aur muhaddiseen
kaha
(Siyar Alam An Nubula 9/294,295,
Tareek Al Islam Lil Zahbi 22/200,
Shazaratul Zahab 2/231)

4)IMAM USMAN IBN SAWADA
AL QURTUBI (Mutawafi San 235 HIJRI)

# Ahle ilm ne inko
hakim,muhaddees, faqeeh ka
darja se nawaza aur jamhoor
ne inki tariff ki aur siqah
kaha..
(Tareek Ulama Al Andulus Lil Ibn Farazi Safa 242,
Akhbarul Fuqaha Wal Muhaddiseen Safa- 214)

5)IMAM HAFS BIN MAYSARA
AL SA’ANI RAH (Mutawafi San 181 HIJRI)

#Yeh taba tabain mese the
aur yeh Sahihain yani bukhari
aur muslim ke raavi h aur
jamhoor ne siqah kaha
(Tehzeeb At Tehzeeb Lil Ibn Hajar Asqalani 1/570)

6) IMAM ZAID BIN ASLAM
RAH (Mutawafi San 136 HIJRI)
#Yeh mashoor tabain mese
the aur sahihain ke raavi hain
bukhari wa muslim k raavi hain..
(Tazkiratul Huffaz Lil Zehbi 1/99,100
Tehzeeb At Tehzeeb 2/231,232)

Lehaza Iss Aasar E Ibn Umar Raz Se Hasil Yeh Hota He Ke Rasul Ullah S.A.W Madina Munawwara Akar Raful Yadain Karna Chor Diya The..
Aur Jo Bhi Riwayat Rafayadain Ke Muttaliq Warid Huye He Yeh Makkah Wale Amal Ka Tha Na Ke Madina Ka..