Jadoo Karna Aur Karwana Dono HARAM Hai

Jadugari Aur Jadoo(Sihr) Karna Haram Hai

Jadugar Aur Jadu Yeh Ek Aisi Cheez Jisko Shariyat Me Koi Hissa Nahi Aur Aisi(jadugari) kam karna Musalmano Ke Liye HARAAM hai..

Jadu Aur Jadugar Par Bohot Sari Quran Ki Ayatein Nazil Hui He Jinmese Kuch Iss Post Par Aghe Ayenge Aur Rasul ullah S.A.W ke Bohot Sare Ahadeeso Me Bhi Isko Bohot Badi Khata Kaha Gaya He..

Aksar Log Dusro Par Jadu Karte He Bas Isliye Ke Unko Takleef Par Mubtilla Kare Ya Nahi Toh Miya Biwi Me Phutt Bhi Daltey He Aise Jadu Se.

Kya Islam Me Kisiko Taqleef Pahuchana Jaye He!! Nahi Bulkey Islam Silarehmi Sikhata He Aur Silarehmi Se Umar Me Izafa Bhi Hota He(Musnad Ahmad Hd.no-277)
Aur Kisiko Kisi Bhi Qisam Ki Nuqsan Pahuchana HARAAM he..

Jadu(Sihr) Aisi Cheez He Jisko Khud Allah Ne Napasand Aur Shaitani Amal Kaha He Lehaza Allah Talla Ka Irshad He-
ﻭَﺍﺗَّﺒَﻌُﻮﺍ ﻣَﺎ ﺗَﺘْﻠُﻮ ﺍﻟﺸَّﻴَﺎﻃِﻴﻦُ
ﻋَﻠَﻰٰ ﻣُﻠْﻚِ ﺳُﻠَﻴْﻤَﺎﻥَ ۖ ﻭَﻣَﺎ
ﻛَﻔَﺮَ * ﺳُﻠَﻴْﻤَﺎﻥُ ﻭَﻟَـٰﻜِﻦَّ
ﺍﻟﺸَّﻴَﺎﻃِﻴﻦَ ﻛَﻔَﺮُ *ﻭﺍ ﻳُﻌَﻠِّﻤُﻮﻥَ
ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﺍﻝ ﺳِّﺤْﺮَ * ﻭَﻣَﺎ ﺃُﻧﺰِﻝَ
ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤَﻠَﻜَﻴْﻦِ ﺑِﺒَﺎﺑِﻞَ
ﻫَﺎﺭُ *ﻭﺕَ ﻭَﻣَﺎﺭُ *ﻭﺕَ ۚ ﻭَﻣَﺎ
ﻳُﻌَﻠِّﻤَﺎﻥِ ﻣِﻦْ ﺃَﺣَﺪٍ ﺣَﺘَّﻰٰ ﻳَﻘُﻮﻟَﺎ
ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻓِﺘْﻨَﺔٌ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻜْﻔُﺮْ * ۖ
ﻓَﻴَﺘَﻌَﻠَّﻤُﻮﻥَ ﻣِﻨْﻬُﻤَﺎ ﻣَﺎ
ﻳُﻔَﺮِّ * ﻗُﻮﻥَ ﺑِﻪِ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟْﻤَﺮْ *ﺀِ
ﻭَﺯَﻭْﺟِﻪِ ۚ ﻭَﻣَﺎ ﻫُﻢ ﺑِﻀَﺎﺭِّ *ﻳﻦَ ﺑِﻪِ
ﻣِﻦْ ﺃَﺣَﺪٍ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﺈِﺫْﻥِ ﺍﻟﻠَّـﻪِ ۚ
ﻭَﻳَﺘَﻌَﻠَّﻤُﻮﻥَ ﻣَﺎ ﻳَﻀُﺮُّ * ﻫُﻢْ ﻭَﻟَﺎ
ﻳَﻨﻔَﻌُﻬُﻢْ ۚ ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﻋَﻠِﻤُﻮﺍ ﻟَﻤَﻦِ
ﺍﺷْﺘَﺮَ *ﺍﻩُ ﻣَﺎ ﻟَﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺂﺧِﺮَ *ﺓِ
ﻣِﻦْ ﺧَﻠَﺎﻕٍ ۚ ﻭَﻟَﺒِﺌْﺲَ ﻣَﺎ
ﺷَﺮَ * ﻭْﺍ ﺑِﻪِ ﺃَﻧﻔُﺴَﻬُﻢْ ۚ ﻟَﻮْ
ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ ﴿١٠٢

Tarjuma- Aur Unhone Uski Pairvi Ki Jo Shaitaan Sulaiman(A.S) Ki Badshaat Me Padhte The. Aur Kufar Nahi Kiya Sulaiman(A.S) ne, Lekin Shaitaano Ne Kufr Kiya,Woh Logo Ko Jadoo Sikhate……………”
(Sura Baqrah Ayat- 102)

Yani Jadu Wagaira Karna Kufari Harkat He Aur Yehi Nahi Bulke Shaitaani Harkat He..

Aur Allah Talla Dusre Muqam Me Farmate He- “Aur Giroh Me Phukke Marne Waliyo Ke Sharr Se”
(Surah Falaq Ayat 4)

Yani Allah Ne Jadugaro Ki Sharr Se Panah Magneko Bhi Farmaya Jo Giroh Me Pukkhe Lagakar Kala Jadu Liya Karti He Jiski Tafseel Ahadees E Rasul S.A.W pe Miljayegi Aghe..

Nez Rasul Ullah S.A.W Ko Bhi Jadu Me Mubtilah Kiya Gaya Tha..
(Sahih Bukhari Aur Sahih Muslim, Sihr Ka Bayan)

RASOOL ULLAH S.A.W KA FARMAN AUR JADUGAR KI HAYSIYAT..

1) Rasool ullah S.A.W Ne Farmaya -“Jadugar Ko Qatal Kardo”
(Tirmizi)

2) Rasul ullah S.A.W Farmate He Ke Jo Shakhs Giroh Me Phukke Usne Jadu Kiya Aur Jo Koi Jadu Sikhe Vo MUSHRIK HAI..
(Muajjam ul Kabeer At Tabarani)

3)Abu Musa Ashari Raz Farmate He Ke 3 Log Jannat Nahi Jayenge Ek Sharab Ka Addi Dusra Vo Jo Rishto Ko Todhta Ha Aur Teesra Vo Jadu Me Vishwas(Tawaqul) Kare..
(Tirmizi Hd.no- 3656)

Iss Mazmun Pe Bohot Ahadees Maujood He Magar Kuch Hadeese Pesh E Nazar He…

Jadu Karna Karwana Gunah E Kabeera He..

Imam Zehbi As Shafi Rah Apni Kitab Gunah E Kabeera Me Jadu Karne Ko Gunah E Kabeera Raqam 3 Me Dhakil Kiya He Shirk Aur Qatal Karne Ke Badme Yani Imam Zehbi Rah Ke Itni Sakht Gunah He Ke Teesre No. Me Shumar Kiya..

Allah Hame Sahih Samjh Ata Kare Aur Jadoo Se Hifazat Aur Jadugaro Ke Sharr Se Hifazat Farmaye…

Advertisements