Aurat Ko Cho Lenese Wazu Batil Nahi Hoge (Saudiya Ke Alimo Ka Fatwa)

Saudi Ulama Ka Fatwa Hai Ke Aurat Ko Chulenese Ya Bossa Lenese Wazu Batil Nahi Hoti…

1) Shaikh Ibn Bazz Ka Fatwa:

Sawaal:
Kya Bossa Se Wazu Toot Jata
Hai?

Jawaab:

Shaikh Ibn Bazz Kehtey Hain: Hazrat Aisha (Raz) se riwayat
hai ke: “Nabi kareem ny baaz azwaj mutahraat ko bossa diya aur phir wazu kiye bagair namaz ke liye tashreef le gaye.” (Abu Dawud Hd.no: 178,179, Jame At Trimizi Hd.no: 86 Wa Ahmad 6 :2, 10, 207)

Is hadess me iss hukam ka bayan
hai ke kya Aurat ko chone aur bossa denese wazu totta hai ya nahi, ulama (Rah) ka iss masleh main ikhtelaf hai, baaz ne kaha hai ke isse har haal me wazu toot jata hai aur baaz ne kaha ke agr shehwat ke sath Aurat ko chowa to wazu toot jayega warna nahi tootega aur baaz ny kaha hai ke isse mutalqan wazu nahi tootta aur inme se yahi qoul rajeh hai yani mard jab apni biwi ko bossa de ya is ke hath ko choway ya issy apny sath lagaye aur is sy issy na inzal ho aur na woh muhadas (be wazu) ho toh isse mard ka wazu toty ga na orat ka, Kyuke asal yh hai k wazu apni halat per berqarar rahy ga illa yeh ke kisi daleel sy maloom ho ke wazu toot toot gaya hai aur kitab Allah aur sunnat Rasool Allah (Sallallahu Alaihi Wasalam) se aisi koi daleel sabit nahi jisse maloom ho ke Aurat ko choone se wazu toot jata hai lehaza Aurat ko chone se khuwah bagair kisi cheez ke hail howay aur khuwah shehwat ke sath chony sy aur bousa dainy aur sath lagany se bhi wazu nahi tootta..
wallah alam..
[Fatawa Islamiyyah, Safa: 277, Sawal No: 217]

Continue reading

Advertisements

Aurat Ko Choo Lenese Wazu Batil Nahi Hoti

Aurat Ko Choo Lenese Wazu Batil Ho Jata Hai Ya Nahi Isbareme Ummat Ka Shuru Se Ikhtelaff Hai..

1.Hanafi Mazhab:

Mard Agar Aurat Ko Chule Toh Wazu Batil Hota Nahi Hai Aur Yeh Qaul Hazrat Ali Bin Abi Talib (Raz), Ibn Abbas (Raz), Tawoos (Rah) Aur Imaam Abu Haneefah (Rah) Ka Hai..
[Badaai us-Sanaai: 1/29,
Haashiya Ibn Abideen: 1/147]

2.Hanbali Mazhab:

Agar Koi Mard, Aurat Ko Sehwat (Passion) Me Chule Toh Uska Wazoo Batil Hai Albatta Wazoo Batil Nahi Hoga Aur Yeh Qaul Sufyaan as-Sauri, Alqamah, Ibraheem Naqai, Imaam Malik (Rah) Aur Imaam Ahmad (Rah) Ka Rajeh Qaul Hai..
[Al-Mughni Ibn Qudama, Jild: 1, Safa: 192]

3. Maliki Mazhab:

Ek Qaul Yehi Maliki Fuqaha Ka Bhi Hanbalio Wala Hai..
[Al-Mudawwannah al-Kubra, Jild: 1, Safa:13]

4.Shaafii Mazhab:
Aurat Ko Chulenese Wazoo Batil Hota Hai Chahe Sehwat Ke Bina Par Ho Ya Iske Alawa Dono Mauqo Par Wazoo Batil Hai Aur Yehi Qaul Hazrat Umar (raz), Ibn Umar (Raz), Ibn Masood (Raz), Awzaai, Imaam Shafii Aur Imaam Ahmad (Rah) Ka Qadeem Qaul Bhi Tha..
[Kitab al-Umm Jild: 1, Safa: 13, Al-Majmoo, Jild: 2, Safa: 30]

Continue reading

WUZU Ke Shuru Me BISMILLAH Parhna FARZ Nahi Hai (Part 2)

Wazu Se Pehle Bismillah Parhna Sunnat Hai Iske Farz Ya Wajib Honepe Tamam Riwayat Zaef Hai Aur Ek Se Zyada Ahle Ilm Ne In Riwayaton Ko Zaef Tasleem Kiya Hai Chunanche…
1.Imam Ahmad Bin Hanbal (Rah) Ne Tamam Riwayat Ko Sanad Ke Lihaz Se Zaeef Qarar Diya Hai..
[Tirmizi, Hd.no: 25, Az-Zuafa Lil Uqaili: 1/177]

2.Imam Al-Khateeb Ash-Shirbini (Rah) Kehtey Hain-“Yeh Sab Riwayat (Bismillah Ke Farziyat Pe) Zaeef Hain..
[Mughni Al-Muhtaj]

3.Taqiyuddin Al-Hisni (Rah) Likhtey Hain-“Harr Turaq Se Yeh Hadeese Zaeef Hain”
[Talkhees Al-Habeer: 1/195]

->>Imam Azam Abu Haneefah Rahimahullah Ke Nazdeek Wazu Ke 4 Faraiz Hain Jo Quran-E-Kareem Se Sabit Hai…

AllahTabarak Wa Ta’alla Ne Quran
E Pak Me Farmatey Hai…

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺇِﺫَﺍ ﻗُﻤْﺘُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ ﻓَﺎﻏْﺴِﻠُﻮﺍ ﻭُﺟُﻮﻫَﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻳْﺪِﻳَﻜُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻤَﺮَﺍﻓِﻖِ ﻭَﺍﻣْﺴَﺤُﻮﺍ ﺑِﺮُﺀُﻭﺳِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺭْﺟُﻠَﻜُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻜَﻌْﺒَﻴْﻦِ ﻭَﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺟُﻨُﺒًﺎ ﻓَﺎﻃَّﻬَّﺮُﻭﺍ ۚ ﻭَﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻣَﺮْﺿَﻰٰ ﺃَﻭْ ﻋَﻠَﻰٰ ﺳَﻔَﺮٍ ﺃَﻭْ ﺟَﺎﺀَ ﺃَﺣَﺪٌ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣِﻦَ
ﺍﻟْﻐَﺎﺋِﻂِ ﺃَﻭْ ﻟَﺎﻣَﺴْﺘُﻢُ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀَ ﻓَﻠَﻢْ ﺗَﺠِﺪُﻭﺍ ﻣَﺎﺀً ﻓَﺘَﻴَﻤَّﻤُﻮﺍ ﺻَﻌِﻴﺪًﺍ ﻃَﻴِّﺒًﺎ ﻓَﺎﻣْﺴَﺤُﻮﺍ ﺑِﻮُﺟُﻮﻫِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻳْﺪِﻳﻜُﻢْ ﻣِﻨْﻪُ ۚ ﻣَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻴَﺠْﻌَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺣَﺮَﺝٍ ﻭَﻟَٰﻜِﻦْ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﻟِﻴُﻄَﻬِّﺮَﻛُﻢْ ﻭَﻟِﻴُﺘِﻢَّ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺸْﻜُﺮُﻭﻥ
َ
[Sura Maidah Ayat No-6 Para:5]

Tarjumah- “Aye Imaan Walon! Jab Tum Namaaz Ke Liye Utho Toh Dholo Apne Muh Aur Apne Hath Kohniyo Tak Aur Apne Sarro Ka Massha Karo Aur Apne Paon(Dho) Takhno Samet..

Iss Ayat Ki Tafseer Me Imaam Ibn Kaseer Rah Farmate Hain “WAZU KI
SHURUWAT ME BISMILLAH PARHNA ZADA AFSAL HAI”
[Tafseer Ibn Kaseer Sura Maida Ayat 6 Ke Tafseer Me]

Wazo Se Pehle Bismillah Parhna Sunnat Hai Aur Zada Pasandida (Afzal) Hai Ispar Ahle Ilm Ka Ittefaaq Hai…

Imam Nawawi As-Shafii Rahimahullah Minhaaj Me Likhte Hain:

Continue reading

WUZU Ke Shuru Me BISMILLAH Parhna FARZ Nahi Hai (Part 1)

Beshumar Ahle Ilm Ka Yeh Mauqaff Hai Ke, Wazu Ke Shuru Me Bishmillah Parhna Sunnat Hai Aur Zada Afzal Hai,Haan Agar Koi Bismillah Na Parhe Toh Uska Wazu Batil Na Hoga Lehaza Jo Log Kehte He Bismillah Parhna Farz Hai Vo Galat Bayani Karke Ummat E Muslima Ko Pareshani Me Daal Rahe Hain…

♥ Jamhoor Ka Maslak-

Ahnaf Ke Nazdeek Wazu Ke 4 Faraiz Hain…
1) Peshaani ke baalon se thoodi ke neeche tak aur ek kaan ki lao se doosre kaan ki tab tak munh dhona.
(2) Dono haath kohniyo samait dhona..
(3) Chaothaaisarka masah karna..
(4) Dono paer takhno samait dhona..

Yeh Farziyaat Khud Allah Tabarak Wa Ta’alla Ne Quran E Pak Me Bayaan Kiya He Chunanche Irshad E Baari Talla Hai…

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺇِﺫَﺍ ﻗُﻤْﺘُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ ﻓَﺎﻏْﺴِﻠُﻮﺍ ﻭُﺟُﻮﻫَﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻳْﺪِﻳَﻜُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻤَﺮَﺍﻓِﻖِ ﻭَﺍﻣْﺴَﺤُﻮﺍ ﺑِﺮُﺀُﻭﺳِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﺭْﺟُﻠَﻜُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﻜَﻌْﺒَﻴْﻦِ ۚ ﻭَﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺟُﻨُﺒًﺎ ﻓَﺎﻃَّﻬَّﺮُﻭﺍ ۚ ﻭَﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﻣَﺮْﺿَﻰٰ ﺃَﻭْ ﻋَﻠَﻰٰ ﺳَﻔَﺮٍ ﺃَﻭْ ﺟَﺎﺀَ ﺃَﺣَﺪٌ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣِﻦَ
ﺍﻟْﻐَﺎﺋِﻂِ ﺃَﻭْ ﻟَﺎﻣَﺴْﺘُﻢُ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀَ ﻓَﻠَﻢْ ﺗَﺠِﺪُﻭﺍ ﻣَﺎﺀً ﻓَﺘَﻴَﻤَّﻤُﻮﺍ ﺻَﻌِﻴﺪًﺍ ﻃَﻴِّﺒًﺎ ﻓَﺎﻣْﺴَﺤُﻮﺍ ﺑِﻮُﺟُﻮﻫِﻜُﻢْ ﻭَﺃَﻳْﺪِﻳﻜُﻢْ ﻣِﻨْﻪُ ۚ ﻣَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻴَﺠْﻌَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻣِﻦْ ﺣَﺮَﺝٍ ﻭَﻟَٰﻜِﻦْ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﻟِﻴُﻄَﻬِّﺮَﻛُﻢْ ﻭَﻟِﻴُﺘِﻢَّ ﻧِﻌْﻤَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻟَﻌَﻠَّﻜُﻢْ ﺗَﺸْﻜُﺮُﻭﻥَ
(Sura Maidah Ayat No-6 Para 5)

Tarjumah- “Aye Imaan Walon! Jab Tum Namaaz Ke Liye Utho Toh Dholo Apne Muh Aur Apne Hath Kohniyo Tak Aur Apne Sarro Ka Massha Karo Aur Apne Paon(Dho) Takhno Samet..

* Iss Ayat Ki Tafseer Me Imaam Ibn Kaseer Rah Farmate Hain “WAZU KI SHURUWAT ME BISMILLAH PARHNA ZADA AFSAL HAI”
(Tafseer Ibn Kaseer Sura Maida Ayat 6 Ke Tafseer Me)

Chunanche Imaam Ibn Kaseer Rah Ke Nazdeek Bhi Shuruwat Ka Bismillah Parhna Afzal Hai Harr Acche Kaam Ki Shuruwat Bismillah Se Karni Chaiye..

♥ Ghair Muqallideen Ke Dalail “Bismillah Ke Farziyaat Pe”
Continue reading